Πρός τους Φίλους του Τάματος του Έθνους Περιληπτικός Απολογισμός. Ομόφωνες Αποφάσεις Γεν. Συνελεύσεις 10.10.2022 Τα σπουδαιότερα γεγονότα της παρελθούσης τριετίας και οι προοπτικές 23.10.2022 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

α. Εἰς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τὴν 9.7.2019  συνάντησις μετὰ τοῦ  Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου μας τότε Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβροσίου.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπέμενε πάλι τὸν δασικὸν ἐκκλησιαστικὸν χῶρον

ὄπισθεν τοῦ Νοσοκομείου Σωτηρία, διὰ τὸν ὁποῖον ἐφέραμε τὶς

ἀντιρρήσεις μας, διότι εἶναι δασικὸς καὶ εἰς τὸ μὴ δασικὸν τμῆμα

ὑπάρχουν πολυώροφα κτήρια τῶν Ἐρευνητικῶν Κέντρων τῆς

Ἀκαδημίας καὶ τοῦ Παν/μίου. Καλῇ τῇ θελήσει ἐπισκεφθήκαμε πάλι

τὸν χῶρον, ὅπου ὅμως ἕνας μαθητευόμενος τοπογράφος τῆς Ἱερᾶς

Συνόδου οὔτε ἐγνώριζε λεπτομέρειες, οὔτε προσεκόμισε συμβόλαια ἤ

τοπογραφικά. Δηλαδὴ καμία πρόοδος.

 

β. Συνεχὴς ἐνημέρωσις τῶν ΜΜΕ.

 

γ. Παρουσία εἰς τὸ Βελλίδειον Θεσσαλονίκης τὴν 16.2.2020, ὅπου ὁ Πρώην Πρωτεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἱδρυτικὸν μέλος μας Γέρων Μάξιμον Ἰβηρίτην (Νικολόπουλος), ὁ ὁποῖος συνετάραξε τοὺς ἀκροατάς του τονίζοντας μεταξὺ τῶν ἄλλων : «….Γιὰ τὸν Χριστὸν τῶν Ἑλλήνων δὲν ὑπάρχει οἰκόπεδον γιὰ νὰ κατοικήσῃ εἰς τὰς Ἀθήνας! Ἐνῷ γιὰ τὸν Ἀλλὰχ τῶν μουσουλμάνων εὑρέθη καὶ μάλιστα εἰς ἀπόστασιν βολῆς τόξου ἀπὸ τοῦ Παρθενῶνος… Ἀλλὰ ἐρωτῶμεν:

“καὶ ἐσὺ γῆ Ἰούδα (Ματθ. 2, 6), πόλις τῶν Ἀθηνῶν, γιατί μελετᾶς κενὰ κατὰ τοῦ διδασκάλου Χριστοῦ (Πραξ. 4,25); Σαλευθήτωσαν τὰ θεμέλιά σου, ἀπὸ τῆς γῆς (Ὠδὴ η΄ Μεγάλης Παρασκευῆς), πρὸς γνῶσιν καὶ διόρθωσιν (τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος), ἵνα μὴ τὸ κακὸν ἀθάνατον γένηται.”».

δ. Σεβάσμιοι Ἱεράρχες καὶ μοναχοὶ συνεχίζουν νὰ ὑποστηρίζουν τὸ Τάμα, ὡς π.χ.

ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  Γάνου καὶ Χώρας (Ἀνατολικὴ Θράκη) κ.κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος εἶχε σημαντικὸν ἔργον ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ζηλανδίας / Ἐξαρχίας Ὠκεανίας, τὴν 13.4.2021 εἰς τὴν  THARRI TV ,

ἀείμνηστος πλέον, ἀγωνιστὴς Ἱεράρχης, ὁ πρώην Γόρτυνος καὶ Μεγαλουπόλεως κυρὸς Ἱερεμίας τὴν 14.6.2020, εἰς τὴν Στεμνίτσαν Ἀρκαδίας, ἐνώπιον τῶν ἀρχῶν καὶ προσωπικοτήτων τῆς Ἀρκαδίας εἰς τὶς ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις τῆς Συστάσεως τῆς Α’ Πελοποννησιακῆς Γερουσίας,

ἐπανειλημμένως ὁ Γέρων Γαβριὴλ Μοναχὸς ἀπὸ τὸ Ἱερὸν Κελλίον Ὁσίου Χριστοδούλου ἐν Πάτμῳ τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἔχει ταχθῆ προφορικῶς καὶ γραπτῶς ὑπὲρ τοῦ Τάματος καὶ ἔχει δώσει συνεντεύξεις.

 

Τὸ ἔτος 2020 ἀνακαλύψαμε καὶ κυκλοφορήσαμε εἰς τὸ διαδίκτυον μία παλαιοτέρα συνταρακτικὴ ὁμιλία τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτου, πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης ἀπὸ 18.3.1964, ὅπου διεκήρυττε ὅτι τὸ Τάμα πρέπει νὰ γίνῃ εἰς τὸ Ριζάριο Ἄλσος ἔναντι τοῦ Νοσοκομείου Εὐαγγελισμός.

Ἴσως πραγματοποιηθῆ καὶ αὐτὴ ἡ πρόβλέψις τοῦ Αὐγουστίνου καὶ περιμένει τὸ Ἄλσος αὐτὸ νὰ γίνει ἐκεῖ τὸ Τάμα.

Ἄς εὐχηθοῦμε καὶ ἄς ἀγωνισθοῦμε.

 

ε. Τοὺς τελευταίους μῆνες τοῦ 2020 ἐπὶ τῇ ἀνατολῆ τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους 2021, ἐσπεύσαμε καὶ κυκλοφορήσαμε εἰς τὸ διαδίκτυον ἑκατοντάδες ἔγγραφα, τὰ ὁποῖα περιέχουν ἀδιάσειστα ἱστορικὰ στοιχεῖα ὑπὲρ τοῦ Ταματος, βασιζόμενα  εἰς τὰ Γενικὰ  Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους καὶ λοιπὲς σοβαρὲς πηγές.

 

Ὅλα αὐτὰ θὰ συμπεριληφθοῦν εἰς προσεχὲς τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή».

 

στ. Συνυπογράψαμε μαζὶ μὲ 160 προσωπικότητες τὴν ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ μὲ θέμα

 

Υπογεννητικότητα, Διαχρονικές αξίες Ελληνικού Πολιτισμού

και Εξωτερικές Απειλές Υπαρξιακής Σημασίας

για τη Χώρα μας

τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 2021 καὶ μέσῳ τῶν φίλων τῶν Φορέων μας αὐξήσαμε τὶς ὑπογραφὲς σὲ 500 προσωπικοτήτων.

 

ζ. Τὴν 7.11.2021 διωργανώσαμε μαζὶ μὲ τὸν Δῆμο Ναυπλιέων καὶ τὸν Σύλλογον «Δημιουργῶ» Ναυπλίου μία Ἡμερίδα γιὰ τὸ  Τάμα τοῦ Ἔθνους εἰς τό «Βουλευτικό», ὅπου ἔχει στεγασθῆ ἡ Bουλὴ τῶν Ἑλλήνων μὲ  μιλητὲς τὴν κ. Μαρία Μαντουβάλου, διατελέσασα Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ τὴν κ. Ναταλία Νικολάου, πρώην Καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Lomonosov τῆς Μόσχας, καὶ νῦν Διευθύντρια τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῆς Γλώσσης Συλλόγου Ἑλλήνων Μόσχας.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 

Ὰπεφασίσθη:

Ὅσοι τώρα ἤ κατὰ τὸ παρελθὸν προσέφεραν ἐθελοντικὲς ἐργασίες ἀνιδιοτελῶς ἀπαλάσσονται καταβολῆς Συνδρομῆς εἰς τὸ Σωματεῖον.

 

Ἐπειδὴ πάρα πολλοὶ δὲν ἔχουν τακτοποιήσει σχεδὸν καθόλου τὶς οἰκονομικὲς των ὑποχρεώσεις καὶ ἐπειδὴ ἐπιδείκνυομε κατανόησιν εἰς τὴν σημερινὴν οἰκονομικὴν  ἀπαλλάσονται ὅλοι τοῦ 50 % τῶν  ὑποχρεώσεων των. Δηλαδή, σὲ κάθε περίπτωσιν, θὰ τὰ εὕρωμε ὡς πρὸς τὰ Οἰκονομικά.

 

Ἀπὸ τὸ ἔτος 2023 ἡ ἐτήσια συνδρομὴ εἶναι 10 Εὐρὼ ἀντὶ τῶν 5.  

 

Τὰ ἔξοδα διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος ἀνέρχονται σὲ πολλὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες Εὐρώ (π.χ. ἔκδοσις καὶ ἀποστολὴ ἐντύπων καὶ τοῦ Περιοδικοῦ μας  «Φωτεινὴ Γραμμή», τιμητικὲς διακρίσεις Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως, Ἀθλοθετήσεις διὰ νέους,  χιλιάδες Ἐθνεγερτήριοι Χάρτες, ἔξοδα ἡμερίδων καὶ λοιπῶν ἐκδηλώσεων κλπ τὰ ἀνελάμβανε καὶ τὰ ἀναλαμβάνει, κατόπιν ἀποφάσεων τοῦ  Δ.Σ. του, τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,  ὅπως καὶ ὅλα τὰ πάγια ἔξοδα, ἐνῷ τὰ ἔσοδα τοῦ Σωματείου ἦσαν κατὰ μέσον ὅρον περίπου 2.200 Εὐρὼ ἐτησίως.

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Συνεχίζομε νὰ ἐπιμένουμε νὰ πραγματοποιήσωμε τὸ Τάμα τῶν ἡρώων τοῦ 1821, ἐφ’ ὅσον οἱ καθ’ ὕλην ἁρμόδιοι Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία δὲν ἐνδιαφέρονται. Μὲ λαχτάρα ἀναμέναμε τὸ 2021 διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τῶν ἡρώων τοῦ 21. Καὶ ὅμως ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους ὅλα συζητήθηκαν καὶ ἐρευνήθηκαν καὶ γιὰ ὅλα ἀναζητήθηκαν λύσεις.

ΜΟΝΟΝ γιὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη σιγὴ ἰχθύος ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες…

Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ ΕΤΕΡΑ ΠΛΕΥΡΑ. Ὑπάρχουμε καὶ μεῖς.

Καὶ ἡ πλευρά μας  ἀγωνίζεται καὶ ἐπιμένει.

Τὰ ἀδιαμφισβήτητα ἱστορικὰ γεγονότα θὰ φέρουν τὴν νίκην.

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210 32354321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *