ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ 2019 -2020

αναρτήθηκε σε: Διάφορα, Πρόσφατα | 0

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

11.10.2019

1. Μεγάλη ἀπήχηση εἶχε ἡ γνωστοποίησις τῆς κυκλοφορίας τοῦ νέου ἑορτολογίου μας.

2.Κατωτέρω τὰ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

ΤΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ

2019 -2020

Πρόλογος ἐκδότου

Ἑορτολόγιον 2019 -2020.

Διὰ νὰ μαθαίνωμε τὴν ἱστορίαν μας,

Εἰδικὴ προσφορὰ διὰ ὅλες τὶς ἡλικίες.

Θρησκευτικὸν ἔτος  2019-2020

Ἑορτολόγιον

Ἡμέραι καὶ περίοδοι νηστείας

Πασχάλιον ἐτῶν 2021 – 2055

Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τὴν Ὑπεραγίαν   Θεοτόκον

Ἐγκαίνια Λαογραφικοῦ Μουσείου (Μουσειακῆς Συλλογῆς) Ἁγ. Νέου         

Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων, Πολιούχου Τριπόλεως – Μαντινείας καὶ Κυνουρίας (11.5.2019).

Τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη.

3. ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ἐφέτος εἰσάγουμε γιὰ τοὺς φίλους καὶ μία κανοτομία.

Ἀριθμοῦμε τὶς ἑβδομάδες τοῦ ἐνιαυτοῦ.

Τοῦτο εἶναι πολὺ πρακτικὸ διὰ νὰ συνεννοοῦνται οἱ ἄνθρωποι μεταξύ των. Ἀντὶ νὰ σημειώνῃ κάποιος εἰς τὸ σημειωματάριον του ὅτι πρέπει παραδείγματος χάριν «τὴν ἑβδομάδα ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ 11 Νοεμβρίου» νὰ ἐπισκεφθῇ τὸν ὀδοντίατρόν του, θὰ σημειώνῃ «τὴν  46ην ἑβδομάδα» ἤ ὅτι θὰ πάῃ διακοπές «τὴν ἑβδομάδα ποὺ ἀρχίζει 6 Ἰουλίου» θὰ σημειώνῃ τήν 28η ἑβδομάδα.

4. Ἐπειδὴ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπαναλαμβάνωμε χωριστὰ εἰς τὸν καθένα τὶς τιμὲς τοῦ Ἑορτολογίου μας γνωστοποιοῦμε:

Κάτω ἀπὸ 10 τεμ. δὲν ἀποστέλομε δέματα, διότι μὲ τὶς πολὺ προσιτὲς τιμὲς ποὺ τὸ διαθέτομε (ἀξία χάρτου, τυπογραφικῶν, βιβλιοδεσίας, Φ.Π.Α., φόροι, ἔξοδα ἀποστολῆς – κατ’οἶκον κλπ,  εἶναι ἄκρως ἀσύμφορον γιὰ τὸν ἐκδότη.

Μέχρι 20 τεμ………………………………………..2,- Εὐρὼ

            21 –  50………………………………………1,80

            51 –  80………………………………………1,60

            81 -100………………………………………1,40

         101 – 200……………………………………..1,20

          201 – 300…………………………….1,00

Ἄνω τῶν 301……………………………….0,80 τὸ τεμάχιο.

Δηλαδὴ 10 ἤ 20 φορὲς φθηνότερα ἀπὸ ὅ,τι μία ἀνθοδέσμη, ποὺ μετὰ μερικὲς ἡμέρες πετάγεται εἰς τὸν κάλαθο ἀχρήστων.

Ὁμοίως εἶναι πολὺ φθηνότερον ἀπὸ ὅ,τι ἕνα γλύκισμα, τὸ ὁποῖον βλάπτει καὶ τὴν ὑγεία.

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν τὰ ἑορτολόγια μας , ἄς μᾶς τὸ ποῦν τώρα πρὶν καταστραφοῦν οἱ μῆτρες στὸ τυπογραφεῖο.

Διαφορετικὰ ἡ ἐπανέκδοσις θὰ εἶναι πολὺ ἀσύμφορη γιὰ τὸν ἐκδότη καὶ πρέπει νὰ αὐξήσουμε ἀργότερα τὶς τιμές.

Ἄν τὸ ποσὸν ποὺ ἐμβάζουν οἱ φίλοι περιέχει καὶ κάποιες δωρεὲς γιὰ τοὺς σκοποὺς τῶν φορέων μας καὶ πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ περιοδικοῦ μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, πρέπει νὰ μᾶς τὸ δηλώνουν οἱ φίλοι ἐγκαίρως καὶ εὐκαἰρως, ὥστε, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ τιμολόγιο γιὰ τὸ Ἑορτολόγιο, νὰ κόβουμε καὶ ἀποδείξεις δωρεᾶς.

Ἐμεῖς δὲν λαμβάνουμε οὔτε μία δεκάρα χωρὶς ἀποδείξεις.

Μέχρι ποὺ ἔχομε προτείνει  καὶ τὸ πενιχρότατο ποσὸν τῶν 5 Εὐρὼ ποὺ εἶναι τὸ δικαίωμα συνδρομῆς στὸ Σωματεῖον Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὅτι ἐπιθυμοῦμε νὰ τὸ καταργήσουμε καὶ νὰ τὸ πληρώνουμε ἐμεῖς ἀπὰ τὰ θυλάκια μας, διότι δὲν ἔχουμε ἀνθρώπους πεπειραμένους γιὰ νὰ δύνανται νὰ ἐργάζωνται ἀπὸ μόνοι τους καὶ χάνουμε πολλαπλάσιο χρόνον γιὰ νὰ ἐκπαιδεύωμε προσωπικό, διότι οἱ περισσότεροι τῶν νέων ἀνθρώπων ἔχουν τεράστια λεξιπενία καὶ ἐργάζονται χελωνοειδῶς διακατεχόμενοι ἀπὸ τὴν κατάπτυστη δημοσιοϋπαλληλικὴ νοοτροπία τοῦ βολεύματος, τῆς νωθρότητος, τῆς ἀπραξίας καὶ ἐλλείψεως εὐσυνειδησίας καὶ δὲν θέλουν νὰ συνειδητοποιήσουν τὰ σωτηριώδη μηνύματα τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων (συνημμένο).

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  210-3254321

Κατά Ματθαίον Αγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30
Εἶπεν ὁ Κύριος· πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς·

ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;

Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. Καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.

Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πάντων

Εἶπε ὁ Κύριος· Καθέναν ποὺ θὰ μὲ ὁμολογήσῃ ἐμπρὸς στοὺς ἀνθρώπους, θὰ τὸν ὁμολογήσω καὶ ἐγὼ ἐμπρὸς στὸν Πατέρα μου τὸν οὐράνιον· Ἐκεῖνον ὅμως ποὺ θὰ μὲ ἀρνηθῇ ἐμπρὸς στοὺς ἀνθρώπους, θὰ τὸν ἀρνηθῶ καὶ ἐγὼ ἐμπρὸς στὸν Πατέρα μου τὸν οὐράνιον. Ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾶ πατέρα ἢ μητέρα περισσότερον ἀπὸ ἐμέ, δὲν μοῦ εἶναι ἄξιος. Καὶ ἐκεῖνος, ποὺ ἀγαπᾶ υἱόν ἢ θυγατέρα περισσότερον ἀπὸ ἐμέ, δὲν μοῦ εἶναι ἄξιος. Καὶ ἐκεῖνος, ποὺ δὲν παίρνει τὸν σταυρόν του καὶ δὲν μὲ ἀκολουθεῖ δὲν μοῦ εἶναι ἄξιος. Τότε ἔλαβε τὸν λόγον ὁ Πέτρος καὶ τοῦ εἶπε· νὰ, ἐμεῖς ποὺ ἀφήκαμε ὅλα καὶ σὲ ἀκολουθήσαμε· τὶ λοιπὸν θὰ ἀπολαύσωμεν;

Ὁ δὲ Ἰησοῦς τοὺς εἶπεν Ἀλήθεια σᾶς λέγω, ὅτι σεῖς, οἱ ὁποίοι μὲ ἀκολουθήσατε, ὅταν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου θὰ καθήσῃ εἰς τὸν θρόνον τῆς δόξης του εἰς τὴν Νέαν Δημιουργίαν, θὰ καθήσετε καὶ σεῖς σὲ δώδεκα θρόνους, διὰ νὰ κρίνετε τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. Καὶ καθένας ποὺ ἀφῆκε σπίτια ἢ ἀδελφούς ἢ ἀδελφές ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ παιδιά ἢ χωράφια διὰ τὸ ὄνομά μου, θὰ πάρῃ ἑκατὸ φορὲς περισσότερα καὶ θὰ κληρονομήσῃ ζωὴν αἰώνιον. Πολλοὶ δέ, οἱ ὁποίοι εἶναι πρῶτοι, θὰ γίνουν τελευταῖοι, καὶ ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι τελευταῖοι, θᾶ γίνουν πρῶτοι.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *