ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΚΙΔΗΣ Ο ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΜΕΝΟΣ ΝΕΟΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

1. Τὴν 27ην Ἀπριλίου 1941 ὁ μεγάλος αὐτὸς ἥρωας καὶ πατριώτης Κων/νος Κουκίδης, Ἐπειδή, δυστυχῶς, πολλοὶ τῶν διανοουμένων ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ παραπληροφορουμένου ἁπλοῦ λαοῦ ἔχουν πέσει θύματα σκοπίμου καὶ ἰδιοτελοῦς παραπληροφορήσεως ἐκ μέρους διαστρεβλωτῶν τῆς ἀληθείας, ἠνεγκάσθημεν νὰ ἀναρτήσωμεν, ὡς εἰς τὸ συνημμένον, τὴν 22.4.2011 εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr κείμενον πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας. Συγκεκριμένως σκοπίμως καὶ ἰδιοτελῶς ἀνεφέρεται εἰς τὴν ἐφημερίδα «Παρασκευὴ +13» τῆς 16.4.2011, ὅτι ὁ πρῶτος Μητροπολίτης, ὅστις ἐτάχθη ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἦτο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καὶ δεύτερος ἦτο ὁ Μητροπολίτης Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιος, ὅπου τονίζεται μάλιστα, ὅλως περιέργως, ὅτι ὁ δεύτερος εἶναι ὁ κύριος ἀντίπαλος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου.

2. Ἡ πραγματικότης εἶναι, ὅτι εἰς τὴν κατάστασιν Μητροπολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐτάχθησαν ὑπὲρ τῆς πραγματώσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ἦτο 13ος καὶ ὁ Μητροπολίτης Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης 26ος.

3. Κάνομεν τὴν παροῦσαν διευκρίνισιν, ἐπειδὴ δὲν εἶναι ἠθικὸν νὰ διασύρωνται καὶ σεβάσμιοι καὶ εὐλαβεῖς Μητροπολῖται, ὅπως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καὶ ὁ Μητροπολίτης Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιος καὶ ἡμεῖς δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ διαιρῶμε (τὸ διαίρει καὶ βασίλευε εἶναι κύριον ἔργον τοῦ ἀντικειμένου ἡμῶν Σατανᾶ καὶ τῶν ὀργάνων αὐτοῦ). Ἡμεῖς θεωροῦμεν, ὅτι ὄχι μόνον οἱ Μητροπολῖται, οἱ ὁποῖοι πρὸς τιμήν των ἤδη γραπτῶς ἐτάχθησαν ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀλλὰ καὶ αὐτοί, οἱ ὁποῖοι προφανῶς δὲν ηὐκαίρησαν ἀκόμη νὰ γράψουν, ὑπερθεματίζουν τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσιαίου ἔργου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Αὐτὸ θὰ τὸ ἀποδείξῃ ἐμπράκτως καὶ ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς 10.5.2011, ἡ ὁποία θὰ θέσῃ τὸ ὅλον θέμα εἰς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν τῆς προσεχοῦς σεπτῆς Ἱεραρχίας καὶ θὰ συζητηθῇ ὡς κύριον θέμα τὴν 15.5.2011, ὅπου ὁμοφώνως ὅλοι οἱ Σεβασμιώτατοι θὰ ἀπαιτήσουν ἀπὸ τὴν πολιτείαν τὴν διευκόλυνσιν διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τῆς ἱερᾶς παρακαταθήκης τῶν προγόνων μας, διὰ νὰ γίνουν τὴν 25ην Μαρτίου 2021, κατὰ τὴν Πανηγυρικὴν ἐπέτειον τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωσίν μας ἀπὸ τὸν βαρύτατον τουρκικὸν ζυγόν, τὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

4. Ὅπως σαφέστατα ὁ Σεβασμιώτατος Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος τονίζει, ἀκόμη «…Καὶ νὰ μὴν ὑπῆρχε τὸ παλαιὸν τάμα ἡμεῖς θὰ ἔπρεπε  νὰ κάμωμεν νέον τάμα…».

5. Συνημμένως σᾶς ἀποστέλλομεν ἐπίσης καὶ τὴν ἀπάντησιν τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὑπ᾿ ἀριθ. 106/28.4.2011 πρὸς τὴν ἐφημερίδα «Παρασκευή +13» πρὸς ἐνημέρωσίν σας.

6. Παρ’ ὅλον ποὺ ἐπανειλημμένως ἔχομεν ἀναπτύξει κατὰ κόρον, ὅτι ἡμεῖς οὐδεμίαν σχέσιν εἴχαμε καὶ ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἔχωμεν μὲ τὴν προσπάθειαν πραγματοποιήσεως τοῦ τάματος τοῦ ἔθνους ἀρχὰς τῆς 10 ετίας τοῦ 1970, ἐν τούτοις καταδικάζομεν μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας τὸ ἀνοσιούργημα τοῦ σφετερισμοῦ τῶν χρημάτων, τὰ ὁποῖα εἶχαν προσφερθῆ τότε διὰ αὐτὸν τὸν σκοπόν.

7. Εἶναι δὲ μέγιστον αἶσχος διὰ τὴν πολιτείαν καὶ τὴν πνευματικὴν καὶ θρησκευτικὴν ἡγεσίαν, τὸ ὅτι ἀμέσως μετὰ τὴν μεταπολίτευσιν οὐδεὶς ἐνδιαφέρθη νὰ ἐρευνηθῇ καὶ νὰ διευκρινισθοῦν αἱ κάτωθι ἀπορίαι:

α) Πόσα χρήματα ἀκριβῶς συνεκεντρώθησαν τότε.

β) Τὶ ἀπέγιναν τὰ ἐν λόγῳ τεράστια ποσὰ μεγίστης ἀξίας. Θὰ ἔπρεπε τουλάχιστον ἡ Ἐκκλησία μετὰ τὴν μεταπολίτευσιν νὰ εἶχε ἐρευνήσει καὶ νὰ ἔδιδε τὰ ὀνόματα αὐτῶν τῶν ἀγυρτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐνοσφίσθησαν τὸ ἱερὸν χρῆμα, εἰς τὴν δημοσιότητα, διὰ νὰ καταδικασθοῦν ἔστω εἰς τὴν συνείδησιν τῶν εὐλαβῶν καὶ ὑγιῶς σκεπτομένων Ἑλλήνων. Τότε, μάλιστα, δὲν ὑπῆρχον παραγραφαὶ καὶ θὰ ἠδύναντο νὰ συρθοῦν, αὐτοὶ οἱ ἀετονύχηδες καὶ «πατριάρχαι» τῆς διαπλοκῆς, εἰς τὸ ἑδώλιον τοῦ κατηγορομένου καὶ νὰ παραπεμφθοῦν εἰς την φυλακήν…

8. Ἐπίσης, ἐπαναλαμβάνομεν, ὅτι ὄχι μόνον χρήματα ἀπὸ τὸ ἁμαρτωλὸν κράτος δὲν ἐπιθυμοῦμεν, ἀλλὰ οὔτε κἄν καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐκκλησίαν. Ἐὰν τύχουν διαχειρίσεως τὰ ποσά, τὰ ὁποῖα θὰ συγκεντρωθοῦν ἀπὸ τὴν ἐκποίησιν τῶν ἀκινήτων τοῦ πρώτου προσφέροντος ἄκρως ἀνιδιοτελῶς (ἀκόμη καὶ τὸ ὄνομά του νὰ μὴ ἀναγραφῇ πουθενά), ἤτοι δέκα ἑπτὰ (17) ἀκινήτων, εἰς περιόπτους θέσεις τῆς Ἀττικῆς, συνολικῆς ἐκτάσεως ἑκατὸν (100) στρεμμάτων καὶ τὰ 3.000.000 Εὐρώ, τὰ ὁποῖα ὑπάρχουν εἰς καταθέσεις εἰς διάφορα πιστωτικὰ ἱδρύματα ὑπὲρ τοῦ Ι.Π.Η.Π.Α., μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν, τότε οἱ ἐπανειλημμένως ἐξαπατηθέντες πανέλληνες ἀλλὰ καὶ φιλέλληνες ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον, διαπιστώνοντες τὴν πραγματικὴν διαφάνειαν, θὰ σπεύσουν νὰ συμβάλλουν γενναιοδώρως εἰς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσιαίου Τάματος τοῦ Ἔθνους.

9. Διευκρινίζομεν καὶ πάλιν, ὅτι, βάσει τῶν ἀρχῶν τοῦ Σωματείου μας, τὰ μέλη τῆς συμβουλευτικῆς καὶ τῆς ἐξελεγκτικῆς ἐπιτροπῆς καὶ ἡ «στρατιὰ» τῶν ἐθελοντῶν διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ τάματος τοῦ ἔθνους δὲν θὰ ἀμείβονται, ἀλλὰ θὰ προσφέρουν τὰς ὑπηρεσίας των τελείως ἀνιδιοτελῶς.

10. Ἐπίσης ἐπαναλαμβάνομεν, ὅτι ἀπὸ κάθε κλάδον-ἐπάγγελμα θὰ ἐπιλέγωνται δεκάδες ἐντίμων προσώπων καὶ ἀπὸ αὐτὰ διὰ κλήρου θὰ ὁρίζωνται ἀπὸ κάθε κλάδον δύο (2) ἤ τρία (3) μέλη διὰ τὴν συμβουλευτικὴν ἐπιτροπήν, ἡ ὁποία θὰ διαχειρίζεται μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ τὸ τελευταῖον Εὐρώ, καὶ ἕν (1) μέλος διὰ τὴν ἐξελεγκτικὴν ἐπιτροπήν, ἡ ὁποία θὰ ἐλέγχῃ ἔσοδα καὶ ἔξοδα μέχρι καὶ τὸ τελευταῖον Εὐρώ, οὕτως ὥστε νὰ ὑπάρξῃ πραγματικὴ διαφάνεια.

11. Ἐπειδὴ ἡ πλέον ἐνδεδειγμένη θέσις διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὅπως ἔχομεν ἐπανειλημμένως ἀναπτύξει, εἶναι τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, ὅπου ἔχουν διατεθῆ καὶ χρήματα τῆς τότε προσπαθείας τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, διὰ ἀπαλλοτριώσεις, ὁδοὺς προσπελάσεων καὶ λοιπά, ἐπιβάλλεται νὰ ἀξιοποιηθῇ τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος. Ἐκεῖ θὰ δεσπόζῃ ὁ Ναὸς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, μνημεῖον λατρείας, δοξολογίας καὶ εὐχαριστίας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τοῦτο θὰ ἀποτελῇ μίαν νέαν «Ἁγίαν Σοφίαν».

12. Σᾶς εὐχαριστοῦμε διὰ τὴν κατανόησίν Σας καὶ ἄμεσον συμπαράστασιν εἰς τὴν πραγματοποίησιν τῶν ἐγκαινίων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τὴν 25ην.3.2021.

Πρὸς τοῦτο δὲν ἐπιτρέπεται νὰ χάνωμεν οὔτε μίαν ἡμέραν περαιτέρω.

Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιὰν

μετὰ υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ὁ Πρόεδρος   Ἡ Γεν. Γραμματεύς

Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος    Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου

     ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  1. Ἔγγραφον τοῦ Σωματείου μας ἀπὸ 22.4.2011 περὶ τῆς πορείας τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (πορεία-ἀποκατάστασις τῆς ἀληθείας).
  2. Ἀπάντησίς μας πρὸς τὴν Ἐφημερίδα «Παρασκευὴ +13» ὑπ᾿ ἀριθ. 106/28.4.2011.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *