Κυριακή 29.4.2018, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία υπό του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας κ.Αλεξάνδρου εις την γενέτειρα του Αγίου, Αροάνια Καλαβρύτων

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

Παρασκευή, 27 Απρίλιος 2018 10:23

ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ

Ο ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

200 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ

(22.5.1818 – 2018)

ΚΥΡΙΑΚΗ 29.4.2018 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΟΥΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ, ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

 

200 Χρόνια ἀπὸ τὸν σπουδαιότατον ἐπετειακὸν σταθμὸν τῆς Καρατομήσεως τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας, πολιούχου

καὶ Τριπόλεως καὶ πάσης Ἀρκαδίας.

1.Ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ὁ Ἅγιος Παῦλος καὶ τὸ λοιπὸν νέφος τῶν Νεομαρτύρων, αὐτὰ τὰ παληκάρια, οἱ Νεομάρτυρες φίλοι τοῦ Χριστοῦ, δὲν θὰ ἐτονώνετο καὶ ἀνεζωογονεῖτο τὸ καθημερινῶς ἐξουθενούμενον ἀπὸ τὸν ἀφόρητον Μωαμεθανικὸν ζυγὸν τῶν Τούρκων σθένος  τῶν Ἑλλήνων καὶ δὲν θὰ εἴχαμε οὔτε Ἐθνομάρτυρες. Θὰ φοράγαμε τὸ φέσι τῶν Ὀθωμανῶν καὶ θὰ γινώμεθα γενίτσαροι τοῦ πολυχρονεμένου καὶ πολυχαϊδευομένου  Σουλτάνου καὶ δὲν θὰ εἴχαμε οὔτε ἴχνος Ὀρθοδοξίας καὶ Ἑλληνικῆς συνειδήσεως.

 

Αὐτοὶ ἐγαλουχοῦσαν τοὺς προγόνους μας μὲ τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας καὶ τοὺς προέτρεπον νὰ ἀγωνίζωνται ὑπερβωμῶν καὶ ἑστιῶν. Ἔτσι οἱ εὐλαβεῖς χριστιανοὶ ξεσηκώθηκαν ἀναφωνῶντες:

 

«Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν Ἁγία

καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία,

γι’αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ

καὶ ἀν δὲν τὰ ἀποκτήσω

τὶ μὲ ὠφελεῖ κι ἀν ζήσω; ».

2.Αὐτοὶ οἱ ἥρωες τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας ἔκαναν τὰ κορμιά των κόσκινα διὰ νὰ μᾶς ἀπελευθερώσουν ἀπὸ τὸν βαρύτατον μωαμεθανικὸν τουρκικὸν ζυγόν.

 

Αὐτοὶ οἱ ἥρωες ἄφησαν μίαν ἱερὰν παρακαταθήκην. Ἔναντι τῆς σκανδαλώδους βοηθείας τοῦ Θεανθρώπου νὰ ἀπελευθερωθῇ ἡ Ἑλλάδα μας, ἔταξαν, μεταξὺ τῶν ἄλλων, καὶ μεγαλοπρεπῆ Ἱερὸν Ναὸν εἰς ἔνδειξι εὐγνωμοσύνης, εὐχαριστίας, δοξολογίας καὶ λατρείας πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν.

 

3.Αὐτὴ ἡ ἱερὰ παρακαταθήκη, ἔγινεν Νόμος τοῦ Κράτους μὲ τὸ Η’Ψήφισμα κατόπιν τῆς ὁμοφώνου ἀποφάσεως τῆς Δ’ Ἐθνοσυνελεύσεως τοῦ Ἄργους, ἀπὸ 31 Ἰουλίου 1829.

 

Τὰ βασιλικὰ διατάγματα 1834 καὶ 1838 ρητῶς ὁρίζουν νὰ πραγματοποιηθῇ εἰς τὴν Ἀθήνα.

 

4.Ὅλα αὐτὰ τὰ ἔτη ἡ Πολιτεία κατεσπατάλισε ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια καὶ τρισεκατομμύρια εὐρὼ γιὰ εὐτελῆ ἔργα καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐξανέμισε μία ἀμύθητη περιουσία καὶ δυστυχῶς ἀκόμη δὲν ἐπραγματοποιήθηκε τὸ Τάμα, μὲ ἄπειρες προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις. Διότι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, εἰς τὴν Πολιτειακή, Πολιτική, Πνευματικὴ καὶ Θρησκευτικὴ Ἡγεσία ἀναρριχῶντο Σιωνιστές, ἄθεοι καὶ ἀντίχριστοι. Εἰς αὐτοὺς τοὺς σιωνιστὲς ἐδόθησαν χριστιανικὰ ὀνόματα γιὰ νὰ μὴ τοὺς κάνουν οἱ Γερμαναράδες σαπούνι. Αὐτοὶ ὅμως ἀποθρασύνθηκαν καὶ ἔγιναν βαρύτατος ζυγὸς γιὰ τοὺς εὐλαβεῖς καὶ ἑλληνόψυχους χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι συνεχίζουν νὰ σέβωνται καὶ μάχωνται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν.

Ἐνῷ γιὰ τοὺς ἐξτρεμιστὲς Μωαμεθανοὺς διατίθενται ἀκόμη καὶ ἐκκλησιαστικοὶ χῶροι γιὰ νεκροταφεῖα, γιὰ τὸ Τάμα τῶν Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας δὲν διαθέτουν οὔτε μία σπιθαμὴ γῆς.

 

5.Βλέποντες αὐτὴ τὴν ἀβελτηρία, ἀδράνεια, ἀδυναμία ἢ καὶ σαμποτὰζ τῶν ἰθυνόντων, σκεφθήκαμε ὅτι ἔχουν ἱερὰν ὑποχρέωσι καὶ οἱ λαϊκοὶ γιὰ τὴν ἐκπλήρωσι τοῦ Τάματος τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

 

Ὡς ἀπόγονοι τῶν προγόνων ἡμῶν – ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, θελήσαμε νὰ διαθέσωμε ἁπαξάπαντα τὸν μόχθο τοῦ βίου μας γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ καὶ νὰ πραγματοποιήσωμεν τὸ Τάμα τοῦ Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ λοιπῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενενεσίας, ἀπαλλάσσοντες τοὺς καθ’ὕλην ὑποχρέους νὰ μὴ διαθέσουν οὔτε μία δεκάρα.

Ὅλα τὰ ἀναλαμβάνομε ἐμεῖς, ὄχι μὲ «ξένα κόλλυβα» ὅπως ἀετονύχηδες «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ ρυθμιστὲς  τοῦ φαύλου κατεστημένου.

 

  1. Παραδείγματος χάριν, ὁ Γκέογκ Σῶρος ἔκλεισε συνάντησι ἕνος ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ρυθμιστὲς μὲ τὸν τότε Πρωθυπουργὸ κ. Σαμαρᾶ, ὁ ὁποῖος τὸν ἀνηγόρευσε ὡς τὸν μέγιστον Ἐθνικὸ Εὐεργέτη τῶν δύο τελευταίων ἑκατονταετιῶν. Ὁ ἐν λόγῳ ἐπιχειρηματίας κατώρθωσε νὰ ἐξασφαλίσῃ παντοιοτρόπως καὶ χρήματα ἀπὸ «πράσινα ταμεῖα» καὶ λοιπὰ διὰ νὰ ἐκμεταλλευθῇ τὸ τεράστιο καὶ πανάκριβο «φιλέτο» τοῦ παλαιοῦ ἱπποδρόμου, ἀποθανατίζοντας τὸ ὀνοματάκι του τόσον εἰς τὸ πάρκο ὅσον καὶ εἰς τὰ κτήρια Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης καὶ Λυρικῆς Σκηνῆς. Νὰ τοποθετηθοῦν τὰ ἀγάλματά του εἰς τὸ πάρκο καὶ οἱ προτομές του εἰς κάθε εἴσοδο, κάθε διάδρομο καὶ κάθε αἴθουσα. Ἔτσι ἀφιονίζεται ὁ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς ἑλληνικὸς λαὸς μὲ τὴν ἀναφορὰ ἐντὸς ἑνὸς λεπτοῦ δύο καὶ τρεῖς φορὲς τοῦ ὀνόματός του, ἐνῷ ἔχει φορτώσει προηγουμένως στὸ σβέρκο τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ὄχι μόνον τὴν συντήρησι τῶν «ἅρπα κόλλα» κτισμάτων (τὸ ἐπισκευάζειν πολὺ δαπανηρότερο καὶ πολὺ πιὸ ἐπίπονο τοῦ ἀρχικῶς κατασκευάζειν), ἀλλὰ καὶ τὴν μισθοδοσία τοῦ προσωπικοῦ ἐργαζομένων καὶ περιεργαζομένων, τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν συνταξιοδότησι αὐτοῦ.

 

7.Ἀντιθέτως ὑπερτονίζομε ὅτι ὅλα τὰ ἔξοδα τὰ  ἐπωμιζόμεθα ἐμεῖς. Τὴν Προεδρεία τῆς Διοικήσεως αὐτοῦ τοῦ ὀργανισμοῦ (τοῦ Πανελλήνιου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους) τὴν ἀναθέτομε εἰς τὸν ἑκάστοτε Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος καὶ εἰς τὸ ἥμισυ τῶν Μητροπολιτῶν τῆς ἑκάστοτε Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀναδεικνυομένων διὰ κληρώσεως. Ὅμως δὲν ὑποκύψαμε νὰ κάνωμε Διαθήκη τὸν μὲ ἀπερίγραπτες ψυχικὲς καὶ σωματικὲς ἀλγηδόνες, ἀλλὰ καὶ στερήσεις μιᾶς ζωῆς ὁλοκλήρου ἀποκτηθέντα μόχθο τοῦ βίου μας. Ἐπιθυμοῦμε καὶ ἡ τελευταία δεκάρα νὰ διαχειρίζεται μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτο διαφάνεια.

Οἱ καταμετρήσεις τῶν ἐσόδων αὐτοῦ νὰ γίνωνται ἐντὸς φωταγωγουμένης αἰθούσης. Τέσσερα (4) μέλη τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ πιθανῶς καὶ εἰσαγγελεῖς καὶ ἀστυνομικοὶ διὰ κληρώσεως νὰ ἐπαγρυπνοῦν νὰ μὴ  μπαίνουν στὸν πειρασμὸ νὰ τοποθετοῦνται  χονδρὰ νομίσματα στὶς κάλτσες καὶ σὲ φαρδιὰ μανίκια.

Αὐτὸ δὲν ἀρέσει στὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κύριον ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ Β’ καὶ σαμποτάρει ἀμέσως καὶ ἐμμέσως παντοιοτρόπως τὸ ὡς ἄνω μνημεῖο. Ἐὰν τοῦ εἴχαμε κάνει Διαθήκη ὅλον τὸν μόχθο τοῦ βίου μας, ὅπως κατηγορηματικῶς ἐζήτησε καὶ νοσταλγεῖ, θὰ εἶχε ἁγιοποιήσει ὄχι μόνον ἐμᾶς, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς φίλους καὶ συνεργάτες μας. Τώρα ἐκδίδονται καὶ ψευδέστατες ἀνακοινώσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅτι δῆθεν μᾶς δωρίζει ἐκκλησιαστικὰ οἰκόπεδα καὶ ἐμεῖς τὰ ἀρνούμεθα. O TEMPORA O MORES!!!!!….

 

8.Ἐμεῖς νοσταλγοῦμε καὶ ἡ τελευταία δεκάρα ἐσόδων τοῦ Πανελλήνιου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ διατίθεται γιὰ τὴν ἀνέγερσι ὀρφανοτροφείων, σχολείων, γηροκομείων, στεγῶν ἀγάπης καὶ λοιπῶν εὐαγῶν ἱδρυμάτων, στὰ ὁποῖα νὰ μὴ δοθῇ τὸ ὄνομά μας, ἀλλὰ νὰ ὀνομασθοῦν «Βασιλειάδες» καὶ νὰ ἀπέλθωμε ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο ὡς ἄγνωστοι στρατιῶτες καὶ οὔτε κἀν μετὰ θάνατο νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά μας.

 

  1. ΚΥΡΙΑΚΗ 29.4.18

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κύριος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ εἶναι πανάξιος συγχαρητηρίων διότι ἔχει κηρύξει τὸ ἔτος 2018 ὡς ἔτος Ἁγίου Παύλου, μὲ πληθώρα καθημερινῶν ἐκδηλώσεων.

 

Μία ἀπὸ τὶς καθημερινὲς προσκυνηματικὲς ἐκδηλώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καὶΚυνουρίας εἶναι νὰ ἔλθουν 10 πούλμαν μὲ Ἀρκάδες, 50 ἐπιβατικὰ αὐτοκίνητα καὶ συνοδεία 30 ἱερέων νὰ λειτουργηθοῦν τὴν 29ην Ἀπριλίου 2018, εἰς τὸν περίλαμπρο Ἱερν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀρονίας, εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων, ὅπου κυριαρχοῦν ἐπιλεκτικῶς ἁγιογραφίες Νεομαρτύρων ἀπὸ ὅλην τὴν Ὑφήλιον.

Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἀείμνηστος ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ παρατηρὼν τὰ καλλιτεχνήματα καὶ ἀριστουργήματα τοῦ Ναοῦ αὐτοῦ, μὲ ἀνοιχτὸ τὸ στόμα ἀναφωνοῦσεν: «Θεῖον ἢ ἀνθρώπινον χέρι τὰ κατεσκεύασεν αὐτά;».

  1. Μακάρι νὰ μιμηθοῦν τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρο καὶ ἄλλοι Μητροπολῖταικαὶ νὰ ἔχουν τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Παύλου καὶ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας καὶ νὰ διδάσκουν διὰ τοῦ παραδείγματος τὸν εὐλαβῆ λαό νὰ ὁμολογῇ δημοσίως Ἰησοῦ καὶ τοῦτο Ἐσταυρωμένο καὶ Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, καὶ ὄχι νὰ ντρέπωνται ὅταν διέρχωνται πρὸ Ναῶν ἤ τρώγουν, νὰ κάνουν τὸν Σταυρό τους.

     11. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι ἡ μόνη δύναμις ποὺ θὰ ἀναζωογονήσῃ καὶ ἐνθαρρύνῃ τὸ                    κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ πνευματικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων. Ἐὰν μετανοήσωμε,                                ἐπιστρέψωμε στὶς ρίζες μας καὶ ἐπικαλεσθῶμε τὸ Θεῖον ἔλεος ,θὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τὸ χάος                τῆς ἀβύσσου ποὺ μᾶς ὁδήγησαν ἀνεγκέφαλοι, ἐξωμότες, ἄθεοι καὶ ἀντίχριστοι.

 

  1. Μὲ τὴν ἀθάνατο ἑλληνικὴ γλῶσσα, τὴν ἀλώβητο Ὀρθοδοξία καὶ τὸν ἑλληνοχριστιανικὸ πολιτισμὸ θὰ δυνηθῶμε νὰ ἐπανευαγγελισθῶμε καὶ νὰ ἐπανευαγγελίσωμε τοὺς παλιμβαρβάρους τῆς Ὑφηλίου, ὑλοποιῶντας τοὺς στίχους τοῦ χριστιανοῦ ποιητοῦ μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΙΤΗ:

«Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»!!!…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *