ΘΕΜΑ: ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθ. 42/25.2.2011 

1. ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διερμηνεύοντες καὶ τὰ συναισθήματα ὅλων τῶν μελῶν, συνεργατῶν καὶ φίλων, ὄχι μόνον

τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», ἀλλὰ καὶ 

τῶν ἀδελφῶν φορέων μας,

τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, καθὼς καὶ

τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοἜθνους»

συγχαίρουμε ὅλους, ὅσους ἔφεραν ἐσχάτως στὴ δημοσιότητα τὶς μεγάλες «μπίζνες» τῶν Μ.Κ.Ο., π.χ. καὶ τὸν βουλευτὴ κ. Ἀργύρη Ντινόπουλο καὶ πληθώρα ἱστοσελίδων ἀναφορικῶς μὲ φαγοπότι πολλῶν τρωκτικῶν, «ἀετονύχηδων» καὶ «πατριαρχῶν τῆς διαπλοκῆς», ποὺ συσπειρώνονται σὲ ΜΚΟ, ὄχι ἀπὸ φιλάνθρωπα συναισθήματα, ἀλλὰ  ἀπὸ ἀπληστία, φιλοτομαρισμό, ἐγωπάθεια καὶ κοινωνικὴ ἀναλγησία. Αὐτοὶ νοσφίζονται τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ τὸ νὰ ἰδιοποιοῦνται τὶς χορηγίες Ὑπουργείων καὶ ἄλλων κοινωνικῶν φορέων, οἱ ὁποῖες χορηγοῦνται γιὰ φιλανθρωπικοὺς σκοπούς.


       Ἄξιος συγχαρητηρίων εἶναι καὶ ὁ Προϊστάμενος Εἰσαγγελίας Ἐφετῶν κ. Ἰωάννης Σακελᾶκος, ὁ ὁποῖος ἔπραξε τὸ καθῆκον του καὶ ἔδωσε ἐντολὴ στὴν Προϊσταμένη Εἰσαγγελίας Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν νὰ ἐλέγξῃ τὶς μεθοδεῖες ὅσων Μ.Κ.Ο. ἔκαναν ἀτασθαλίες, ἀπὸ τὶς Μ.ΚΟ. ποὺ ἱδρύθησαν μετὰ τὸ 1997.

2. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΑΣ

Ὅμως ἄς μᾶς ἐπιτρέψουν οἱ φίλοι νὰ «εὐλογήσουμε τὰ γένια μας» καὶ νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι ἐμεῖς πρὸ ἐτῶν, μέσῳ τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ τῆς ἱστοσελίδας μας www.fotgrammi.gr, ποὺ πασχίζουν νὰ ἐπαινοῦν τὸ καλὸ ὁποθενδήποτε καὶ ἄν προέρχεται καὶ νὰ στηλιτεύουν τὸ κακὸ μετὰ διακρίσεως χωρὶς νὰ λασπολογοῦν, εἴχαμε καταδικάσει τὴν ἀγυρτία ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ πολλὲς Μ.Κ.Ο ἤ καὶ ἄλλα ἄτομα, τὰ ὁποῖα γιὰ τὸ «θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις» κάνουν μερικὲς φιλανθρωπίες παρουσιάζοντας δημαγωγικῶς τὰ πράγματα τόσο τραγικά, ὥστε νὰ εἰσπράττουν 100 καὶ νὰ δίδουν μερικὰ ψιχία καὶ νὰ ἰδιοποιοῦνται τὴ μερίδα τοῦ λέοντος (παραβάλατε δημοσιεύματά μας εἰς «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 37, σελ. 116-117, ὅπου κάνουμε καὶ ἐκτενῆ ἀναφορὰ σὲ ἀναλυτικὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ἀπὸ 16.10.07 μὲ στοιχεῖα γιὰ τὶς μὴ καθαρὲς Μ.ΚΟ. τοῦ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν καὶ τεῦχος 36, σελ. 64 κάτω ἀπὸ τὸ κεφάλαιο «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ, ὅπου γίνεται ἀναλυτικὴ ἀναφορὰ πῶς κλαδικὲς καὶ διάφοροι ἀετονύχηδες ὀργανώνουν Μ.Κ.Ο.).

Πόσο ὅμως ὑποκριτικὴ καὶ μὴ ἠθικὴ εἶναι μία τέτοια ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια, διότι  «πᾶν δὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτίαἐστίν » (Ρωμ. 14, 23)!

3. Ο ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

Μάλιστα δὲ ἔχομε προχωρήσει περαιτέρω, τονίζοντας, ὅτι πρέπει νὰ διεξαχθοῦν αὐστηρότατοι φορολογικοὶ ἔλεγχοι ὄχι ἀπὸ ἀετονύχηδες «φορομπῆχτες» ποὺ κατατρομοκρατοῦν φορολογουμένους, γιὰ νὰ τοὺς ἀπομυζοῦν ὅσα ἐκέρδισαν ἀπὸ τὴ παραγωγή, τὸ ἐμπόριο ἤ τοὺς ἐργαζομένους {κατὰ τοὺς Μάρξ-Ἔνγκελς ἡ ἐκμετάλλευσι τῶν ἐργαζομένων=ὑπεραξία, κατὰ τὸν ἀδελφὸθεο Ἰάκωβο φόνος: «ἰδοὁ μισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάντων τὰς χώρας ὑμῶν, ἀπεστερημένος ἀφ’ ὑμῶν, (ἀπεστερημένος μισθὸς = παρακράτησις τῆς ὑπεραξίας) κράζει, καὶ αἱ βοαὶ τῶν θερισάντων εἰς τὦτα Κυρίου Σαβαὼθ εἰσεληλύθασιν» (Ἰάκ. 5, 4) …, «Ὁ πλοῦτος ὑμῶν σέσηπε καὶ τἰμάτια ὑμῶν σητόβρωτα γέγονεν. Ὁ χρυσὸς ὑμῶν καἄργυρος κατίωται, καἰὸς αὐτῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται καὶ φάγετε τὰς σάρκας ὑμῶν ὡς πῦρ. Ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις» (Ἰακ. 5, 2-3)… καὶ ὁλοκληρώνει «Κατεδικάσατε, ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον∙ οὐκ ἀντιτάσσεται ὑμῖν» (Ἰακ. 5, 6).  Ἴδατε πλήρη κείμενα καὶ μετάφρασι στὴ «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 35, σελ. 13 καὶ στὸ διαδίκτυο στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr (Κεφάλαιο: Πνευματικὲς δραστηριότητες –Κοινωνικὰ θέματα – Η ανεκτίμητος κοινωνική διδασκαλία του αλώβητου Χριστιανισμού-Ορθοδοξίας & ο Κομμουνισμός-Πρωτομαγιά  2008) }.

Οἱ ἔλεγχοι αὐτοὶ πρέπει νὰ γίνωνται ἀπὸ πραγματικὰ εὐσυνείδητους ὑπαλλήλους.

Καὶ πρέπει νὰ γίνωνται ὄχι μόνο στὶς Μ.Κ.Ο., ὀργανώσεις, ἱδρύματα ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλα τὰ σωματεῖα, συλλόγους, ποδοσφαιρικὲς, πολιτικὲς ὀργανώσεις κ.λπ. Ἐκεῖ θὰ εὑρεθοῦν ὄχι μόνον ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια εὐρὼ ἀλλὰ καὶ ἑκατομμύρια καὶ δισεκατομμύρια ἀτασταλίες. Ἴδατε περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 36, σελ. 64-68, κάτω ἀπὸ τὸ κεφάλαιο «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ», τεῦχος 42, σελ. 7-8 στὸ κεφάλαιο «ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΗΘΕΙΣ ‘’ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ’’ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ – ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΕΙΣ ‘’ΗΜΕΤΕΡΑΣ’’ Μ.Κ.Ο. καὶ τεῦχος 43, σελ. 27-28 κάτω ἀπὸ τὸ κεφάλαιο «ΤΡΑΓΙΚΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟΥ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-Η ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ» καθὼς καὶ στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.

4. Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ ἐπιμέρους δικαιολογεῖται ἡ φράσι τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως κ. Πάγκαλου «μαζί τὰ φάγαμε». Ὅμως, ὅπως ἐγράψαμε καὶ στὸ περιοδικό μας «Φωτεινή Γραμμή» τεῦχος 45, σελ. 40, ὄντως ὅλα τὰ «τρωκτικά» οἱ «ἀετονύχηδες καὶ οἱ πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς» τὰ ἔφαγαν μαζί, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἔντιμους Ἕλληνες.

5. Η ΔΙΑΚΡΙΣΙ

Ἄς μᾶς ἐπιτρέψουν ὅμως οἱ ἀγαπητοὶ φίλοι νὰ τονίσωμε, ὅτι ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ γινώμεθα ὁδοστρωτῆρες, θεωρώντας ὅλους τὸ ἴδιο: εἴτε αὐτοὶ ποὺ κατώρθωσαν καὶ ἐνοσφίσθηκαν χαριστικὲς ἀποφάσεις γιὰ τηλεοπτικοὺς καὶ ραδιοφωνικοὺς σταθμούς, εἴτε ἄλλοι, ποὺ τὰ ἀφεντικά τους τοὺς χρηματοδοτοῦν καὶ ἔχουν τὸν ἡμερήσιο καὶ περιοδικὸ τύπο, εἴτε καὶ ὅλοι ἐμεῖς, ποὺ διαθέτομε ἱστοσελίδες, ἐφαρμόζοντας τὴ λαϊκὴ παροιμία, «μαζὶ μὲ τὰ ξερὰ καίγονται καὶ τὰ χλωρά».

6. Οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι ἔλεγαν ὅτι, «μεῖζον πασῶν τῶν ἀρετῶν ἐστι ἡ διάκρισις». Διαφορετικὰ ἀδικοῦμε πρόσωπα, πράγματα καὶ καταστάσεις καὶ ἀντὶ νὰ οἰκοδομῶμε, γκρεμίζουμε.

7. ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

(πρώην «Ἑλληνογιουγκοσλαβικὸς Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος»)

ἐπιτρέψατέ μας νὰ σᾶς ἀναφέρωμε περιληπτικῶς τὰ ἑξῆς:

α) Παρ᾿ ὅλον ὅτι ἐμεῖς ἱδρυθήκαμε ἀπὸ ἐλατήρια ἰδεολογίας, καὶ ὄχι ἀπὸ εὐτελῆ ἰδιοτέλεια, βάσει τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 3585/1994 ἀποφάσεως τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν (Α.Φ.Μ. 090208445) καὶ δὲν ἱδρυθήκαμε ἐντὸς τῆς τελευταίας δεκαπενταετίας, ἐν τούτοις ἐμεῖς οὐδεμία ἀντίρρησι ἔχουμε-ἀπεναντίας ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐλεγχθῶμε πρῶτοι.

β) Τόσο πρὸ τῆς ἐγκρίσεως, ὅσο καὶ μετὰ τὴν ἔγκρισί μας, μέχρι σήμερα ἔχουμε ἀποστείλει ἄνω τῶν 60.000 τόννων φαρμάκων, τροφίμων, ἱματισμοῦ, κλινοσκεπασμάτων καὶ λοιπῶν ἀγαθῶν ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν κυρίως στὴ πρώην Γιουγκοσλαβία, ἀλλὰ καὶ ἀνὰ τὴν ὑφήλιο χωρὶς τὴ παραμικρὰ «δεκάρα» ἀπὸ τὸ κράτος, κρατικοὺς φορεῖς, τὴν ἐκκλησία κ.λπ., παρὰ μόνο ἀπὸ ἰδίους πόρους καὶ τὸ «δίλεπτο τῆς χήρας».

 γ) Ὑπήρξαμε ἡ πρώτη ἀνθρωπιστικὴ ὀργάνωσις, ποὺ ἐγκριθήκαμε καὶ ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη καὶ ἐδημοσιεύθη ἡ ὀργάνωσίς μας στὴν ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων κατόπιν ἐπισταμένου ἐλέγχου καὶ ὄχι ὅπως ἄλλα «τρωκτικά», ποὺ ἱδρύθηκαν ἀπὸ ἀδέλφια, ξαδέλφια, συγγενολόγια, κουμπαριὰ κ.λπ. καὶ ἐβάπτιζαν ἑαυτοὺς ὡς ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις, ὅπως γράφει καὶ ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τῶν Βρυξελλῶν κ. J M SILVA RODRIGUEZ στὸ ἐγγραφό του Α.Π. D (2001) 360148-20.3.2001-AGR 007215.

δ) Μὲ διάφορες ἀποφάσεις τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας ἐλάβαμε ὑπερπαραγωγὴ πορτοκαλιῶν ἐπιδοτουμένων ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη καὶ τὰ ἀπεστείλαμε ἀποδεδειγμένως σὲ ἑκατοντάδες πόλεις καὶ καταυλισμοὺς προσφύγων ἀπὸ τὴ Βοσνία καὶ μετὰ ἀπὸ τὸ Κοσσυφοπέδιο ἀνὰ τὴ Σερβία, ὅπως διεπίστωσε καὶ ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ Ὑπουργείου Γεωργικῆς Ἀναπτύξεως καὶ Τροφίμων κ. Ἀντώνιος Κουντούρης τηλ. 210-2124168 καὶ ὅπως βεβαιοῖ καὶ στὸ ἔγγραφό του ἀρ. Πρωτ. 278281/24.6.2010.

ε) Ἐν τῷ μεταξὺ «τρωκτικά» συσπειρώθησαν καὶ μὲ τὴ βοήθεια τῶν κλαδικῶν καὶ τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης παρατάξεως ἱδρύοντο συνεχῶς Μ.Κ.Ο., καὶ ἄλλες μὲν ἔκαναν κάποιες ἀνθρωπιστικὲς ἀποστολές, ἄλλες δὲ τυπικὰ παρουσίαζαν πληθώρα δραστηριοτήτων ξοδεύοντας ἕνα ἐλάχιστο ποσὸ τῶν παχυλῶν κονδυλίων, ποὺ ἐλάμβαναν ὡς ἐπιχορηγίες.

στ) Γιὰ τὴν ὑπερπαραγωγὴ ροδακίνων, ποὺ ἐπρόκειτο νὰ πεταχτοῦν στὶς χωματερὲς δὲν ἐνδιαφέρθηκε καμία Μ.ΚΟ., διότι τὰ ροδάκινα εἶναι λίαν εὐαίσθητα καὶ δὲν ἦταν δυνατὸ νὰ γίνουν διάφορες «κομπίνες», νὰ βγαίνουν ἀπὸ τὸ ἕνα σύνορο καὶ νὰ ἐπανέρχωνται ἀπὸ τὸ ἄλλο σύνορο καὶ νὰ ἐκποιῶνται σὲ λαϊκὲς ἀγορές, ἀθιγγάνους κ.λπ., κ.λπ. 

ζ) Τοιουτοτρόπως μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθ. Πρωτ. 380172/10.8.2000 ἀπόφασι τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας μᾶς ἀνετέθη ἡ ἀποστολὴ 20.000 τόννων ροδακίνων ὡς ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια, ἐπιδοτουμένων ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη, καθὼς καὶ

μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθ. Πρωτ. 383153/14.9.2000 ἀπόφασι Ὑπουργείου Γεωργίας 2.900 τόννων ροδακίνων, ὡς ἐπισιτιστικὴ βοήθεια ἐπιδοτούμενη ἀπὸ ἐθνικοὺς πόρους.

η) Πέραν τῆς «ἀγγαρείας» νὰ ἀποστέλωμε ἀστραπιαίως τὶς τεράστιες ποσότητες ροδακίνων καὶ νυχθημερὸν νὰ ἐπαγρυπνῶμε νὰ «σκορπίζωνται» τὰ διάφορα φορτία σὲ ὅλη τὴν τέως Γιουγκοσλαβία, ὅπου ὑπῆρχαν πρόσφυγες, μᾶς «ἀγγάρευσαν» νὰ διαχειριστῶμε καὶ τὸ ποσὸ τῶν 460.000.000 δρχ., τὸ ὁποῖο ἐδώσαμε στοὺς Ἀγροτικοὺς Συνεταιρισμοὺς:

ΕΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, ΚΑΣΟ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ, ΑΣ ΜΕΣΗΣ, ΑΣ ΒΕΡΟΗΣ, ΕΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΑΣ ΚΑΛΗΣ, ΚΑΣΟ ΔΗΜΟΥ ΚΥΡΟΥ, ΚΟΠΑ ΒΟΡΑΣ, ΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

καθὼς καὶ στὶς μεταφορικὲς ἑταιρεῖες, ποὺ μετέφεραν τὶς χιλιάδες τόννους ροδακίνων. Ὅλα αὐτὰ μὲ ἐπίσημες ἀποδείξεις, ὅπως ἤλεγξεν ἐπισταμένως καὶ τὸ Σῶμα Διώξεως Οἰκονομικοῦ Ἐγκλήματος, τὸ ὁποῖο μᾶς ἀπέστειλαν ἄλλες Μ.Κ.Ο., γιὰ νὰ μᾶς ἐκτοπίσουν ἀπὸ ἄλλα προϊόντα μὴ εὐπαθῆ (κατεψυγμένα κοτόπουλα, τυριά, ἐλιές, ρύζια κ.λπ., κ.λπ) καὶ γιὰ νὰ μᾶς «βγάλουν ἀπὸ τὴ μέση», νὰ μὴ ἔχωμε ἐλπίδες νὰ λάβωμε ἀναπτυξιακὰ προγράμματα σὲ ἄλλες χῶρες.

θ) Ἐπειδὴ Ἀγροτικοὶ Συνεταιρισμοὶ εἶχαν ξεσηκωθῆ γιὰ τὰ ὑπόλοιπα 85.000.000 δρχ., ποὺ δὲν μᾶς εἶχαν δοθῆ, τὸ ΣΔΟΕ ἔγραψε στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ὅτι μὲ τὸν «Διορθόδοξο Σύνδεσμο Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» δὲν ὑπάρχει πρόβλημα καὶ ἔτσι μᾶς ἐνέβασαν καὶ τὰ ὑπόλοιπα 85.000.000 δρχ., τὰ ὁποῖα ἐδώσαμε στοὺς δικαιούχους Ἀγροτικοὺς Συνεταιρισμοὺς. καθὼς καὶ 10.738.912 δρχ. καὶ 3.662.026 δρχ., βάσει τιμολογίων, στὴν Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ἑνώσεων Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν (ΠΑΣΕΓΕΣ).

ι) Μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθ. 165/6.3.2001 ἐπιστολή μας πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Γεωργίας ἐπιβεβαιούσαμε, ὅτι ἐλάβαμε τὸ σύνολο τῶν 460.000.000 δρχ. καὶ ὅτι οἱ Ἀγροτικοὶ Συνεταιρισμοὶ δὲν μᾶς παρέδωσαν στὴν ἐπισιτιστικὴ τὰ προγραμματισθέντα 2.900.000 κιλά, ἀλλὰ  2.887.738 κιλά, δηλαδὴ 12.262 κιλὰ λιγώτερα. Κατὰ συνέπεια μᾶς ἔμειναν 1.944.998 δρχ περίσσευμα καὶ γιὰ τὸ ἰσόποσο ποσὸ ἀπεστείλαμε τὴν ἐπιταγή μας ὑπ᾿ ἀριθ. 012001 9000023748561/48561 πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Γεωργίας.

ια)   Τὸ Ὑπουργεῖο Γεωργίας μὲ τὸ ὑπ᾿ ἀριθ. 334252/20.3.2001 ἔγγραφό του μᾶς ἐπέστρεψε τὴν ἐν λόγῳ ἐπιταγὴ μὲ τὸ αἰτιολογικό, ὅτι τὰ ἐν λόγῳ χρήματα τὰ ἐπλήρωσε τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Τότε ἀπευθύνθημεν πρὸς τὸ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν ἐπανειλημμένως τηλεφωνικῶς πρὸς τὸν ἁρμόδιο κ. Φιλιππαῖο κ.λπ., καὶ μᾶς εἶπαν, δὲν χρειάζεται νὰ τὰ ἐπιστρέψωμε, νὰ τὰ κρατήσωμε.

ιβ) Κατόπιν τούτων τὸ Διοικητικό μας Συμβούλιο ἐφήρμοσε τὴν συμβουλὴ τοῦ ΣΔΟΕ νὰ κρατήσωμε τὸ ἐν λόγῳ ποσό καὶ παρέπεμψε τὸ θέμα στὴ Γενικὴ Συνέλευσι τοῦ Συνδέσμου μας καὶ ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἀπὸ 20.12.2001 ἀπεφάνθη, ὅτι δυνάμεθα νὰ τὸ κρατήσωμε, γιὰ νὰ καλύψωμε τὰ τεράστια ἔξοδα, ποὺ εἴχαμε μὲ ἐκτελωνισμούς, ὑπεραστικὰ καὶ διεθνῆ παρατεταμένα τηλεφωνήματα καθημερινῶς κ.λπ., ποὺ ὑπῆρξε μία σκέτη αἱμοραγία στὰ θυλάκιά μας.

Τὸ ποσὸ αὐτὸ ἔχει καταχωρηθῆ ὡς ἔσοδο στὸ ταμεῖο τοῦ Συνδέσμου μας (α/α 2854/25.6.2001, σελ. βιβλίου ταμείου 161).

ιγ) Μὲ τὶς ἐπιστολές μας ὑπ᾿ ἀριθ. 490/18.7.2001 καὶ 689/14.12.2001 (παράγραφος 6) πρὸς τὸ ΣΔΟΕ  διατυπώσαμε, ὅτι, ἐνῷ βάσει τῆς ἀποφάσεως δικαιούμεθα νὰ κρατήσωμε 6,625% γιὰ τὰ διάφορα ἔξοδά μας, ἐμεῖς ἐν τούτοις δὲν ἐκρατήσαμε οὔτε μία δεκάρα καὶ τὰ 85.000.000 δρχ τὰ ἐδώσαμε ὅλα στοὺς Ἀγροτικοὺς Συνεταιρισμούς.

8. ΕΥΧΗ

Εὐελπιστοῦμε νὰ διενεργηθῇ ἐξονυχιστικὸς ἔλεγχος σὲ ὅλες τὶς Μ.ΚΟ. καὶ ἐκεῖ θὰ εὑρεθοῦν οἱ ἐλεγκτές-ἐπιθεωρητὲς καὶ εἰσαγγελεῖς στὴ λίαν δυσχερῆ θέσι «νὰ καθήσουν στὸ σκαμνὶ» πληθώρα ἀετονύχηδων καὶ «πατριαρχῶν τῆς διαπλοκῆς», οἱ ὁποῖοι, ἀδιάντροποι ὄντες, τολμοῦν νὰ νοσφίζωνται ἀκόμη καὶ ποσὰ γιὰ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες.

9. ΠΑΡΑΓΚΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Ἐμεῖς λόγῳ τοῦ ὅτι δὲν εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ νοσφιζώμεθα ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες καὶ νὰ τὰ κάνωμε «πλακάκια», ὄχι μόνο δὲν ἐπιχορηγηθήκαμε γιὰ ἀναπτυξιακὰ προγράμματα σὲ τρίτες χῶρες, ἀλλὰ οὔτε κἄν μιᾶς ἀρνητικῆς ἀπαντήσεως ἐτύχαμε ἀπὸ τὸ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν στὶς δεκάδες θεμελειωμένες οἰκονομοτεχνικές μελέτες, ποὺ ὑπεβάλαμε κάθε ἔτος ἐγκαίρως, συστηματικῶς  καὶ σκοπίμως παραγκωνιζόμενοι. Μάλιστα δὲ οὔτε μᾶς προσκαλοῦν γιὰ τὰ διάφορα προγράμματα καὶ σὲ ἐκδηλώσεις τους.

10. Τὴν πλήρη δυσαρέσκειά μας πρὸς τοῦτο τὴν ἐκφράσαμε σὲ ἐπιστολή μας (ὑπ’ἀριθμ. 750/29.8.2005) πρὸς τὸν τότε ἁρμόδιο Ὑφυπουργὸ Ἐξωτερικῶν κ. Εὐριπίδη Στυλιανίδη, τὴν ὁποία ἐδημοσιεύσαμε στὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 27, σελ. 42 καὶ τῆς ὁποίας τὸ κείμενο ἔχει:

Καὶ ἐπὶ τῆς ἀνωτέρω ἐπιστολῆς μας οὐδεμιᾶς ἀπαντήσεως ἐτύχαμε ! ! !

11. Συνεπῶς στοιχειώδης εὐσυνειδησία καὶ ἀξιοπρέπεια ἐπιβάλλει στοὺς φίλους, ποὺ κατέταξαν καὶ τὸν Διορθόδοξον Σύνδεσμον «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» μεταξὺ τῶν «λαμογιῶν», νὰ ἀποκαταστατήσουν τὸν ἀχαρακτήριστο καὶ ἀπαράδεκτο διασυρμό μας.

12.  Εὐελπιστοῦμεν νὰ ὑπάρξουν θετικὰ ἀποτελέσματα, δηλαδὴ νὰ «καθίσουν στὸ σκαμνί» ὅλα τὰ λαμόγια, ποὺ νοσφίζονται συστηματικὰ τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ τὶς δῆθεν ἀνθρωπιστικὲς βοήθειές των καὶ νὰ μὴ «βγοῦν», ὡς εἴθισται, καὶ αὐτοὶ καὶ μὲ «τὴν βούλα τοῦ Εἰσαγγελέως λάδι», ἐφαρμοζομένης τῆς θεωρίας τοῦ Ἀναχάρσεως, μαθητοῦ καὶ φίλου τοῦ Σόλωνος 6η ἑκατονταετία π.Χ., ποὺ λέγει: «ὅλοι οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι ὁμοιάζουν μὲ δίκτυ ἀράχνης, ποὺ συλλαμβάνει ὅλα τὰ μικρὰ ἔντομα καὶ τὰ μεγάλα τὰ ἀφήνει νὰ διαπερνοῦν ἐλεύθερα», γιὰ νὰ συνεχίζουν νὰ «ξεκοκαλιάζουν» ὁλόκληρη τὴν κοινωνία.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ:

Λόγῳ τοῦ ὄγκου τῶν ἐγγράφων καὶ τοῦ σκαναρίσματος παραλείπουμε νὰ σᾶς ἀποστείλωμε ὅλα τὰ συνημμένα καὶ ὁποιοσδήποτε τὰ ἐπιθυμεῖ, εὐχαρίστως νὰ τοῦ τὰ ἀποστείλωμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *