ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ 2019 -2020 ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΕΞΕΔΟΘΗ

 ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

8.10.2019

1.Δόξα τῶ Θεῶ, διότι παρὰ τὶς ἄπειρες σατανικὲς ἀντιξοότητες  (παντελὴς ἔλλειψις προσωπικοῦ μὲ σωστὰ ἑλληνικά, τυφλὸ σύστημα, πολυτονικό, μὲ πείρα διὰ νὰ δύνανται νὰ ἐργάζωνται ἀπὸ μόνοι των ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως χωρὶς νὰ πελαγοδρομοῦν, ἀντιθέτως χαρακτηρίζονται ἀπὸ μεγίστη ἔλλειψιν ἰδεολογίας διὰ ἐθελοντικὴ ἐργασίαν) καὶ μὲ τοὺς περισσοτέρους νὰ εἶναι »θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνά», ἐντούτοις  δὲν ἐγκαταλείψαμε αὐτήν την προσπάθεια, διότι πολλοὶ φίλοι καὶ θαυμαστὲς τῶν φορέων μας μᾶς προεμβάζουν τὰ χρήματα διὰ τὰ Ἑορτολόγια.

Διὰ αὐτόν το λόγον, σχεδὸν τελείως μόνοι συνεχίσαμε νὰ παρακαλᾶμε τὸν Θεὸν νὰ μᾶς δίδει ὑπομονὴ καὶ ἐπιμονὴν καὶ νὰ μὴ μᾶς καταλάβει ἀκηδία, ἀβελτηρία καὶ ἀπογοητεύσεις.

2.Ἡ ἐπεξεργασία τοῦ Ἑορτολογίου τῆς Ἰνδίκτου εἶναι μυριάδες φορὲς περισσότερον δύσκολη ἀπ’ ὅ,τι ἡ ἐπεξεργασία τοῦ κοσμικοῦ ἡμερολογίου, το ὁποῖον μὲ 32 ἢ 48 σελιδοῦλες χρειάζεται1  ἢ 2 καρφιτσώματα.

Τὰ ἐκδίδουν οἱ πολὺ νωρίς, τοὺς κοστίζουν μερικὲς δεκάρες, τὸ πωλοῦν δεκαπλάσια ἢ πολλαπλάσια ἀπὸ ὅ,τι τοὺς κοστίζει ἐπιβάλλοντας σὲ πολλοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ Ἱερὰς Μονὰς νὰ ἀγοράσουν μερικὲς χιλιάδες ἀντίτυπα, προεισπράττοντες τὴν ἀξίαν των καὶ ἔχουν το κεφάλι τους ἥσυχο.

3.Εὐελπιστοῦμε, ἂν ζήσουμε περαιτέρω, νὰ τύχωμε ἐπὶ τέλους τὶς δεούσης κατανοήσεως ἐκ μέρους μερικῶν ποὺ θὰ ἀντιληφθοῦν νὰ παύσουν νὰ εἶναι θεωρητικοὶ καὶ νὰ μᾶς συντρέχουν.  

4.Θὰ εἴμαστε λίαν εὐγνώμονες σὲ ὅλους  ὅσους θὰ μᾶς κάνουν σπουδαῖες ὑποδείξεις καὶ κριτική. Οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι μᾶς τονίζουν:

Α) «Μὴ ἔλεγχε κακούς, ἵνα μὴ μισήσωσί σε, ἔλεγχε σοφόν, καὶ ἀγαπήσει σε» (Παροιμίες Σολομῶντος Κεφ. 8, 9).

Μὲ  πιὸ ἁπλὰ λόγια « ἔλεγξον σοφὸν  καὶ ὁ σοφὸς  θὰ γίνῃ σοφώτερος  καὶ ὁ συνετὸς συνετώτερος, ὁ δὲ μιαρὸς θέλει σὲ μισήσει». 

       Β) Ὁ πρόγονός μας ὁ Σωκράτης μᾶς προτρέπει νὰ ἔχωμε αὐτογνωσία οἱ νοῦν ἔχοντες.

      Γ) Ὡς γνωστόν, ὁ Ὅμηρος τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὁ μέγιστος Θεολόγος Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσης μᾶς διδάσκει ὅτι ἐπὶ 48 ὁλόκληρα ἔτη προσηύχετο εἰς τὴν Παναγίαν Τριάδα, νὰ τοῦ γνωρίςῃ τὸν ἑαυτόν του καὶ μετὰ ἀπὸ 48 ὁλόκληρα ἔτη, νὰ τοῦ γνωρίσῃ ὁ τρισυπόστατος Θεὸς τὸν Θεόν.

5. Τὸ ἑορτολόγιο τῆς Ἰνδίκτου ποὺ ἐκδίδομε ἐμεῖς ἔχει συνήθως πολλὰ ἄλλα σπουδαῖα ὠφέλιμα καὶ πρακτικὰ θέματα,  ὡς παραδείγματος χάριν:

Ἑορτολόγιον 2015 – 2016

Καθημεριναὶ Προσευχαὶ

Σύντομος ἀνακεφαλαίωσις –

Ἱστορικὰ καὶ ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα, ἑλληνικὰ καὶ παγκόσμια.

Ἑορτολόγιον 2016 – 2017

Μικρὸς Παρακλητικὸς Κανὼν εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον

Μικρὸν Ἀπόδειπνον

Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου.

Ἑορτολόγιον 2017 – 2018

20ος – 21ος αἰὼν καὶ οἱ ἅγιοι ἄνθρωποι

Μέγα Ἀπόδειπνον

Προσευχαὶ Τραπέζης

Ἡ Σοφία διαχρονικῶς.

Ἑορτολόγιον 2018 – 2019

Ἕν ἀνεξήγητον γεγονὸς

Ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος

Ὁ μέγιστος στυλοβάτης τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας Ἅγιος Κοσμὰς ὁ Αἰτωλὸς

Συνταγματικὴ προστασία τῶν πολιτῶν

200η Ἐπέτειος μνήμης Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων.

6.Τὸ νέον ἑορτολόγιο 2019-2020 ἔχει πέραν τῶν ἑορτῶν τον Μεγάλο Παρακλητικὸν Κανόνα εἰς τὴν Παναγίαν καὶ ἄλλα ἐπίκαιρα θέματα.

Ὡς  γνωστόν, τὸ Ἑορτολόγιον τὸ δικό μας εἶναι μὲ σωστὴ βιβλιοδεσία, εἶναι ὀγκῶδες περίπου 250 σελίδες καὶ εἶναι νὰ τὸ θέτωμε εἰς τὰ πλέον εὔχρηστα βιβλία τῆς βιβλιοθήκης μας.

7.Εἶναι τὸ πιὸ εὐνοϊκὸ καὶ ὠφέλιμο βιβλίο νὰ δωρίζεται σὲ γάμους, βαπτίσεις, ὀνομαστικὲς ἑορτές, ἐπετείους γενεθλίων, διὰ σπουδαῖα στάδια τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, ὡς παραδείγματος χάριν:  Ἀπολυτήριον πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως καὶ εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Δευτεροβάθμια ἐκπαίδευσιν τοῦ Γυμνασίου καὶ τοῦ Λυκείου, εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Τριτοβάθμια ἐκπαίδευσιν, γιὰ γεννήσεις καὶ ἐπιβράβευσιν τῶν γυναικῶν ποὺ δὲν δολοφονοῦν τὰ σπλάχνα των μὲ τὶς ἐγκληματικότατες ἐκτρώσεις («Ἡ  δὲ γυνὴ σωθήσεται διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπη καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης» (Α’ Τιμ. Β, 14-15).

8.Παρ’ ὅλο ποὺ μᾶς κοστίζει μὲ τὶς πολλαπλὲς βελτιώσεις ποὺ ἔχομε κάνει πολὺ πιὸ πολλὰ χρήματα ἀπὸ ὅ,τι τὰ προηγούμενα ἔτη, ἐν τούτοις τὸ ἔχομε κοστολογήσει τόσο φθηνὰ ποὺ μόλις καὶ μετὰ βίας καλύπτονται ἕνα μέρος τῶν ἐξόδων μας,  διὰ νὰ δύνανται οἱ φίλοι καὶ θαυμαστές τῶν κοινωφελῶν φορέων μας νὰ παίρνουν πολλὰ καὶ νὰ κάνουνε ἱεραποστολὴ ὅσοι πιστεύουν σὲ τοῦτο διότι:

Α) «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν» (Ρωμ. ιδ, 23).

Β) «μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.» (Παῦλος, Β΄ Κορινθ. 9, 7).

9.Ἀποστέλλομε μόνον ἐπάνω ἀπὸ 10 τεμάχια.

10. Εἰδικὲς τιμὲς ἀνὰ τεμάχιο

      10 – 20  τεμ. Εὐρὼ   2 τὸ τεμ.

      21 – 50                    1,80 Ε

      51 – 80  ….              1,60 Ε

     81 – 100                    1,40

     101 – 200                 1,20

     201 –  300…             1,

Ἄνω τῶν 300 τεμ         0,80 εὐρώ. 

Παρακαλοῦμε ὅπως ἔχετε τὴν εὐγενῆ καλωσύνη νὰ διαδώσετε παντοῦ τὸ Ἑορτολογίον μας διὰ νὰ προλάβωμε προτοῦ διαλυθῆ  ἡ μήτρα στὸ Τυπογραφεῖο διὰ νὰ μὴ πληρώνωμε  ξανὰ μία νέαν μήτραν.

Στὶς τιμὲς συμπεριλαμβάνεται  ὄχι μόνον ἡ βιβλιοδεσία ἀλλὰ καὶ τὸ ΦΠΑ.

Μάλιστα στὶς πρωτεύουσες τῶν Νομῶν θὰ ἔρχονται κατ’οἶκον δωρεάν.

Μόνον οἱ παραλῆπτες πρέπει νὰ συνεννοῦνται  μὲ τὰ ἘΛ.ΤΑ ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένα νὰ σᾶς τὰ φέρνουν εἰς τὸν χῶρον σας δωρεάν.

Οἱ παραγγελίες παρακαλοῦμε εἰς τὸ e mail

fot_gram@otenet.gr

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 146/296098-28

ΕUROBANK: 0026-0204-21-0100382086

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *