ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3.10.2020

Οἱ Σεβασμιώτατοι νῦν Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἱερώνυμος καὶ ὁ προκάτοχος αὐτοῦ κ.κ. Ἀμβρόσιος, κατόπιν τῶν ἐγγράφων τοῦ ΙΠΗΠΑ ὑπ’ ἀρ. πρωτ. 348/16.4.2020 καὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας ὑπ’ ἀρ. πρωτ. 432/28.4.2020, λόγῳ τῶν γνωστῶν περιωριστικῶν μέτρων (περὶ αὐτῶν ἀναφερόμεθα εἰς τὰ δεκάδες πρόσφατα ἄρθρα μας – ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του), ὥρισαν τὴν ἀναβολὴν τῆς πανηγύρεως ἀπὸ τὴν προγραμματισθεῖσα ἡμερομηνία τῆς 16.5.2020.

Πρῶτα ὁ Θεὸς καὶ μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Ἁγ. Παύλου θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν 3ην  Ὀκτωβρίου 2020 (καὶ ὡς ἐπέτειος τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ τῶν προσκτισμάτων του).

Θὰ εἶναι ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ τιμὴ γιὰ ἐμᾶς νὰ παρευρεθῆτε.

Τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητὰς θὰ μεταφέρωμε οἰκογενειακῶς, μὲ κλιματιζόμενα λεωφορεῖα καὶ θὰ τοὺς φιλοξενήσωμε ὅλους ἀβραμιαίως δωρεάν «σπαρτιάτικα» (μὲ ἄφθονες εὐλογίες τοῦ Ἁγίου Παύλου).

2.Εὑρισκόμεθα δὲ εἰς τὴν λίαν εὐχάριστον θέσιν νὰ ἐνημερώσωμε τοὺς φίλους ὅτι, πέραν τῶν ἁγίων λειψάνων τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, τὰ ὁποῖα μᾶς ἐδώρισε ὁ Σεβασμιώτατος Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. κ. Ἀλέξανδρος, ὁ μέγιστος αὐτὸς φίλος τοῦ Ἁγίου Παύλου, εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ μᾶς δωρίσουν καὶ ἅγια λείψανα τῶν Ἁγίων Θεοδοσιατῶν Ὁσιομαρτύρων, ἡ μνήμη τῶν ὁποίων ἑορτάζεται τὴν 13ην Ἰανουαρίου. Εἶναι εἰς ἁπλῆ λειψανοθήκη καὶ δύνασθε νὰ προσκυνᾶτε καὶ αὐτὰ τὰ ἅγια λείψανα. Τὸν βίον καὶ τὴν ἀκολουθίαν των συνέγραψε ὁ πολυγραφότατος καὶ ἀκάματος ἐργάτης τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου, ὁ μέγας ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, ἀδελφὸς Χαράλαμπος Μπούσιας καὶ ὅσοι ἐνδιαφέρεσθε, δύνασθε νὰ τὸ προμηθευθῆτε ἀπὸ τὰ χριστιανικὰ βιβλιοπωλεῖα.

Θὰ εἴμεθα λίαν εὐγνώμονες εἰς τοὺς ἀγαπητοὺς Ἀρχιερεῖς, ἡγουμένους καὶ ἡγουμένας, ἐὰν εὐαρεστηθοῦν νὰ μᾶς προμηθεύσουν μὲ τμῆμα ἁγίων λειψάνων ποὺ κατέχουν γιὰ νὰ τὰ ἔχωμε τόσον διὰ τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ μεγίστου θαυματουργοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου ὅσον καὶ διὰ νὰ τὰ μεταφέρωμε εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Φανερωμένης Ἀροανίας Καλαβρύτων, ἡ ὁποία εἶναι Σταυροπηγιακὴ καὶ Πατριαρχικὴ καὶ ἐγένετο σεβαστὴ ἀκόμη καὶ ὑπὸ τῶν Τούρκων, οἱ ὁποῖοι τὴν ἐπροστάτευον.

3.Θὰ τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία, ἡ λιτανεία εἰς τὸ γενέθλιο οἴκημα τοῦ Ἁγίου καὶ ἡ ἐπίσκεψις εἰς τὸ Μουσεῖον.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οἱ προσκυνητὲς πρέπει νὰ εἰσέρχωνται εἰς μικρό-ὁμάδες τῶν 5 ἀτόμων εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν, διὰ νὰ προσκυνήσουν, ὁμοίως εἰς ὁμάδες καὶ εἰς τὸ γενέθλιον οἴκημα καθὼς καὶ εἰς τὸ Λαογραφικὸν Μουσεῖον.

Θὰ προτρέπωνται νὰ ἔχουν προπαρασκευασθῆ καὶ νὰ ὑπακουοῦν ὅτι θὰ πρέπῃ νὰ ἐξέρχωνται τὸ συντομώτατον δυνατόν, οὕτως ὥστε νὰ εἶναι ἐφικτὸν νὰ εἰσέρχωνται οἱ ἑπόμενες ὁμάδες καὶ νὰ τηροῦν τὶς ἀποστάσεις καὶ ὄχι νὰ εἶναι ὡσὰν τὶς σαρδέλες.

Τοιουτοτρόπως νὰ δείξωμε καλὸν παράδειγμα, ὅτι ἐμεῖς ποὺ ἔχομε φόβον Θεοῦ εἴμεθα ἀπολύτως πειθαρχημένοι καὶ δὲν χρειαζόμεθα «χωροφύλακα». Ὁ φύλαξ ἄγγελος μας θὰ εἶναι χωροφύλακας καὶ θὰ μᾶς  προτρέπει νὰ σεβώμεθα ἀπολύτως τοὺς λογικοὺς νόμους πολιτείας κατὰ τό: «Ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι»(Τίτον 3, 1)!!!!!….

Δὲν εἶναι ἠθικὸν ἐκ μέρους μας νὰ δίδωμε ἀφορμὴ εἰς τὰ ὄργανα τῆς τάξεως νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν τὴν τάξιν!!!!!:

«…οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.» (Ματθ. 5, 16).

Ἐπίσης δὲν εἶναι εὐπρεπὲς διὰ τοὺς διατεινομένους ὅτι εἶναι χριστιανοί, νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὸ Πολυαρχιερατικὸν Συλλείτουργον, τὴν Ἱερὰν Πανήγυριν καὶ τὴν Λιτανείαν πρὸς τὸ γενέθλιον οἴκημα τοῦ Ἁγίου Παύλου. Τὰ ὄργανα τῆς τάξεως εἶναι καὶ αὐτὰ παιδιὰ τοῦ λαοῦ καὶ πολλὲς φορὲς ἀπὸ τὴν ὑπερκόπωσιν ἀναγκάζονται νὰ ἀντιδροῦν ἀναλόγως. Ἐμεῖς πρέπει νὰ κερδίζωμε καὶ τὰ ὄργανα τῆς τάξεως καὶ ὅλους καὶ νὰ τοὺς ἀναγάγωμε εἰς φίλους τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Παύλου.

4.Μετὰ τὴν λιτανεία θὰ γίνῃ σύντομη ἀναφορὰ εἰς τοὺς Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ἐπίδοσις ἐπὶ μέρους βραβεύσεων.

5.Ἀμέσως ἐν συνεχείᾳ θὰ παρατεθῇ γεῦμα γιὰ ὅλους.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ γεύματος θὰ ἔχωμε πλούσιον καλλιτεχνικὸν πρόγραμμα.

Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦνται οἱ ἀγαπητοὶ προσκυνηταὶ νὰ μὴ ὁμιλοῦν ἢ   νὰ ὁμιλοῦν πολὺ χαμηλόφωνα, διότι θὰ ἐνοχλοῦν καὶ τὰ διπλανὰ τραπέζια. Τοιουτοτρόπως θὰ ἀπολαμβάνουν τὴν ὅλη τελετὴν καὶ θὰ ἀποζημιωθοῦν πολλαπλάσια, ἂν κρατήσουν τὸ χρυσὸ τους στοματάκι κλειστόν.

6.Τόσον κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς διαδρομῆς ὅσον καὶ τῆς παραμονῆς ἐντὸς τῶν χώρων τοῦ Ἱδρύματος δηλαδὴ μέσα ἀπὸ τὰ κάγκελα, ἀπαγορεύεται αὐστηρότατα παντὸς εἴδους κάπνισμα. Διαφορετικὰ θὰ εἶναι ἀνυπόφορον μαρτύριον διὰ τοὺς μὴ καπνίζοντας.

Ἂν τὰ ὄργανα τῆς τάξεως ὑποπτευθοῦν κάποιους, οἱ ὁποῖοι προδίδονται ἀπὸ πολλὰ μέτρα μακριὰ ὅτι εἶναι ἀδύνατοι εἰς τὴν νικοτίνη καὶ ἄλλα χημικὰ εἴδη καπνίσματος, μπορεῖ νὰ τοὺς κάνουν αὐστηρότατον ἔλεγχον καὶ θὰ μᾶς ἐπιβάλλουν νὰ τοὺς κλείσουν εἰς κάποιους χώρους ὑπὸ ἐπιτήρησιν καὶ μετὰ νὰ ἀπολυμανθοῦν οἱ ἐν λόγῳ χῶροι. Αὐτὸ μᾶς εἶναι ἄκρως ἀνεπιθύμητον καὶ ἐμεῖς θὰ ὑποφέρωμε καὶ θὰ εἴμεθα δυστυχέστατοι, ἂν ἔχωμε τέτοιες περιπέτειες. Θὰ μᾶς ἐπιστρατεύσουν ἕνα λεωφορεῖον νὰ τοὺς μεταφέρωμε εἰς τὰ νοσοκομεῖα καὶ μετὰ νὰ ἀπολυμάνωμε το λεωφορεῖον. Καὶ θὰ πρέπῃ νὰ εὕρωμε ἄλλο λεωφορεῖον, νὰ τὸ μισθώσωμε γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν οἱ ὑπόλοιποι προσκυνητές μας εἰς τὰς ἑστίας των. Πρὸς τοῦτο θὰ εἶναι εὐχῆς ἔργον, ἐὰν ἐξετασθοῦμε ὅλοι μας (ἰδιαιτέρως δὲ οἱ ἔχοντες ἀδυναμίαν εἰς τὴν νικοτίνην, τὴν πίσσαν καὶ σπουδαῖες δραστηριότητες) μίαν ἑβδομάδα προηγουμένως καὶ τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα ἄλλη μία φορὰ καὶ ἂν δὲν θὰ εἶναι θετικοὶ εἰς τὸ covid – 19, τότε καὶ μόνον τότε νὰ προσέλθουν ὅσοι ἔχουν ἀρνητικὰ ἀποτελέσματα.

7.Μετὰ τὴν 15.00 ὥρα θὰ λάβῃ χώραν ἡ ἀναχώρησις τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν καὶ ἐπισήμων καὶ ἐν συνεχείᾳ τὴν 15.30 θὰ ἐπιβιβασθοῦν οἱ προσφιλεῖς μας προσκεκλημένοι ἐπὶ τῶν λεωφορείων γιὰ νὰ εἶναι ἐφικτὴ καὶ ἡ ἐπίσκεψις τῶν ἀξιοθεάτων τῆς περιοχῆς, Ἁγία Λαύρα, Μνημεῖον Θυσίας Σφαγιασθέντων Καλαβρυτινῶν, περιφορὰ μὲ τὰ  λεωφορεῖα ἐντὸς τῆς πόλεως τῶν Καλαβρύτων, Μέγα Σπήλαιον (νὰ τὸ ἐπισκεφθοῦν μόνον οἱ ἔχοντες δυνατότητα νὰ ἀνέλθουν). Τοὺς ἔχοντας μεγάλη ἀδυναμία εἰς τὴν ἀνηφόρα, τοὺς ἀποτρέπομε νὰ ἀνεβοῦν εἰς τὸ Μέγα Σπήλαιον καὶ νὰ παραμείνουν κάτω, διότι ἐπιβάλλεται μόλις ἀνέβουμε εἰς τὸ Μέγα Σπήλαιον νὰ κατεβοῦμε ἀμέσως, διότι πρέπει νὰ γίνῃ ἡ ἀναχώρησις ἀμέσως καὶ νὰ ἐπιστρἐψωμε εἰς τὶς ἑστίες μας, δοξάζοντες τὸν Θεὸν καὶ τὸν Ἅγιον Παῦλον, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἀξίωσαν, ἔστω καὶ τοιουτοτρόπως, νὰ ἑορτάσωμε τὴν μνήμην τοῦ Ἁγίου μας. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς λυτρώνῃ ἀπὸ τέτοιες πανδημίες καὶ νὰ διαψευσθῇ ἐπὶ τέλους ἔστω μία φορὰ ὁ ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης, ὁ ὁποῖος τὸ 1990 προφήτευσε ὅτι θὰ ἔλθῃ λαίλαπα ἀπὸ τὴν Ἀσία καὶ θὰ σαρώσῃ τὰ πάντα (ἴδ.https://www.youtube.com/watch?v=fzQLDUv_U0c   καὶ

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1968&v=Delpcxi5Y10&feature=emb_logo).

Τὸ βραδάκι θὰ σᾶς ἐπιστρέψωμε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, σώους καὶ ἀβλαβεῖς.                          Μετ’ ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ ἀγάπης

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ               

             Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

*ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Λόγω τῆς πολυπλοκότητος ἐφέτος μὲ τὰ λεωφορεῖα, θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργον ἂν οἱ διάφοροι φίλοι ἔφθαναν στὰ ἔργα μὲ δικά τους μεταφορικὰ μέσα.

Νὰ συναντηθοῦμε ἐκεῖ ὅπου θὰ σᾶς φιλοξενήσουμε, ὅπως πάντα, μὲ ὅλη τὴν καρδιά μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *