ΔΙΑΜΑΧΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΖΩΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 21.12.2018

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

Σφόδρα ταλανίζεται ἡ Ἐκκλησία μας καὶ ἡ Πατρίδα μας τὸν τελευταῖο καιρὸ ἀπὸ τὶς διαπραγματεύσεις τῶν ἰθυνόντων γιὰ τὶς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. Ὅλοι προβληματίζονται, ποία θὰ ἦτο ἡ ὀρθὴ λύσις.

Τὴν ὀρθὴν λύσιν ἔδιδε πρὸ τριάντα ἐτῶν (30) ἐτῶν ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἀείμνηστος π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης, τότε Μητροπολίτης Φλωρίνης, μὲ τὰ συγγράμματα καὶ τὶς ὁμιλίες του.

Ἐπειδὴ τὸ μακροχρόνιο τοῦτο θέμα κινδυνεύει τὰ μέγιστα νὰ παρεξηγηθῇ, καταχωροῦμε κατωτέρω τὶς πάντοτε ἐπίκαιρες ἀπόψεις τοῦ ἁγνοῦ, ἐντίμου, ἠθικοῦ, εὐλαβοῦς καὶ ταπεινοῦ, ἰδανικοῦ ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου, ἀειμνήστου θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου, πρὸς ἀποφυγὴ παρανοήσεων, παρεξηγήσεων,  νιλῶν καὶ συμφορῶν εἰς τὴν Πολιτεία, τὴν Ἐκκλησία καὶ ἐν γένει τὴν Κοινωνία καὶ πιθανῶς καὶ ἄλλων Ὀρθοδόξων χωρῶν.

Α) Ὁ ἀνιδιοτελέστατος αὐτὸς ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, τοῦ ὁποίου ἀκόμη καὶ τὸν μισθό του ἄλλοι τὸν διεχειρίζοντο γιὰ περίθαλψιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, δὲν εἶχε ὡς ἱεροκήρυξ νὰ πληρώσῃ οὔτε τὸ εἰσιτήριο του γιὰ τὰ λεωφορεῖα κ.λπ. καὶ ἄλλοι τοῦ ἀγόραζαν τὰ εἰσιτήριά του. Δὲν ἐπιθυμοῦσε νὰ ἀναλαμβάνουν τὴν διαχείρισιν τοῦ «δίλεπτου τῆς χήρας» «δεκανίκια», «στυλοβάτες», «ἑξαπτέρυγα» καὶ λοιπά «τρωκτικά», τὰ ὁποῖα πασχίζουν νὰ ἐξασφαλίζουν πρωτίστως καὶ τὰ τρισέγγονα τῶν τρισεγγόνων των, σύγχρονοι «Ἰοῦδες», ἀλλὰ ὥριζε νὰ τὰ διαχειρίζωνται δίκαιοι «Ἀριστεῖδες», καὶ νὰ μὴ ἔχουν θάρρος νὰ ζητήσουν οὔτε τὰ ὁδοιπορικά των.

Β) Ἡ ἀξιοποίησις τῆς ἀμυθήτου ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας νὰ μὴ ἀνελαμβάνετο ἀπὸ «ἀετονύχηδες» καί «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, παραδείγματος χάριν γιὰ ἀγορὰ μετοχῶν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, εἰς τὴν ὁποία βασιλεύει ἀπὸ τὸ 1841 ἡ οἰκογένεια Ρότσιλντ καὶ ἡ μετοχὴ τῆς Ἐθνικῆς κατήντησε «κουρελόχαρτο», ἀλλὰ νὰ ἐγένετο κατανομὴ τοῦ κινδύνου καὶ τὸ ἱερὸ χρῆμα νὰ ἐτοποθετεῖτο εἰς ἐντόκους δωδεκάμηνους προθεσμιακοὺς λογαριασμοὺς ἤ καὶ εἰς βραχυπρόθεσμους ἤ καὶ μεσοπρόθεσμους τοποθετήσεις, ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν κάθε πιστωτικοῦ ἱδρύματος.

Τοιουτοτρόπως ἡ Ἐκκλησία ὄχι μόνον δὲν θὰ ἔχανε μὲ τὶς τοποθετήσεις στὶς μετοχές – «κουρελόχαρτα», ἀλλά, ἀπεναντίας, θὰ εἶχε πολλαπλασιάσει τὰ χρήματά της καὶ θὰ ἵδρυε συνεχῶς Ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα, Γηροκομεῖα, Στέγες Ἀγάπης, τὰ ὁποῖα θὰ ἀνέθετε εἰς ἀνιδιοτελῆ, εὐϋπόληπτα πρόσωπα καὶ ὄχι στή «σάρα καὶ τὴν μάρα καὶ τὸ κακὸ συναπάντημα» ποὺ ἀλλάζουν φιλιὰ τοῦ Ἰούδα μὲ τὸν πρῶτον.

Θὰ ἔπρεπε τέτοια ἀνιδιοτελῆ πρόσωπα νὰ ἀναζητοῦνται μὲ τό  «ραντάρ»  μέσῳ ἁγνῶν ἀνθρώπων καὶ ὄχι μὲ τοὺς ἔχοντες σχέσιν μὲ τά «ρουσφέτια» «παρακοιμωμένους», «περιεργαζομένους», κόλακες, «ἀετονύχηδες», «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, τούς «ἐντός – ἐκτὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτά»,  οἱ ὁποῖοι ἀνταγωνίζονται  στις ἐκδουλεύσεις γιὰ εὐνοιοκρατία. Ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος εἶχε τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησία νὰ λέγῃ εἰς τὸν καθένα ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖο ἐπίστευε.

Ἀπαντοῦσε εἰς τὸν καθένα ὅπως ἔπρεπε καὶ δὲν ἐδίσταζε νὰ λέγῃ, ὅπου ἦτο ἀναγκαῖον:«…ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ˙ σκάνδαλόν μου εἶ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.» (Ματθ. ιστ’, 23).

Γ) Ἐκ τῶν μαθητευομένων εἰς αὐτὰ τὰ Ἐκπαιδευτήρια εἰς μία διδασκαλία πλήρη μὲ τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς εὐπρεπείας, τῆς εὐποιίας καὶ τῆς ἀνιδιοτελίας, θὰ ἐδημιουργοῦντο ὁπωσδήποτε ἀθλητὲς καὶ πρωταθλητὲς τοῦ Πνεύματος, γιὰ νὰ στελεχώνουν τοὺς διαφόρους φορεῖς τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀναλώνωνται ὑπὲρ τῶν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξα Θεοῦ.

Δ) Παρ’ὅλον ὅτι ὁ Γέρων ἀείμνηστος Αὐγουστῖνος εἶχε ἕδρα τὴν Φλώρινα καὶ τὶς γύρω περιοχές, δηλαδὴ στὶς πλέον πτωχὲς ἀκριτικὲς περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος, ἐν τούτοις κατώρθωσε καὶ ἐπετέλεσε ἐκεῖ σπουδαιότατα ἔργα μὲ μεγίστη κοινωνικὴ πρόνοια.

Ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικώτερα ἔργα του ἦταν ὅτι ἐκπολίτισε τοὺς ἀθιγγάνους τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν ὑπόδειγμα εὐπρεπείας καὶ εὐποιΐας!!!…

Ἀντιθέτως εἰς ὅλες τὶς ἄλλες Μητροπόλεις, οἱ ὁποῖες ἔχουν τεράστια εἰσοδήματα καὶ περιουσίες, ὄχι μόνον δυστυχεῖς ἀθίγγανοι δὲν ἐξεπολιτίσθησαν, ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ πάρα πολλοὶ ἑλληνικῆς ἰθαγενείας χριστιανοὶ διαβιοῦν καὶ συμπεριφέρονται ὡς οἱ πλέον ἄξεστοι «τουρκόγυφτοι»!!!….

Εὐτυχῶς, ὁ Θεὸς τὸν ἀξίωσε νὰ φθάσῃ 104 ἐτῶν.

Ἄν εἴχαμε ἕνα μαχόμενο Αὐγουστῖνον σήμερα, δὲν θὰ εἴχαμε αὐτὴ τὴν συμφορά, ἡ ὁποία ὑπάρχει εἰς τὴν Ἒκκλησία, τὴν πνευματικὴ ἡγεσία καὶ ἐν γένει εἰς τὸ αἰσχρότατο κατεστημένο!!!…

Ε) Ὁ χρόνος καὶ ὁ χῶρος ὅμως δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναλύσωμε ἐκτενέστερα τὶς σοφές καὶ θεοφόρους σκέψεις  καὶ σχέδια τοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου, γιὰ νὰ προλάβωμε τὶς δηλητηριώδεις ἐκφράσεις ὅλου αὐτοῦ τοῦ συρφετοῦ, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ ἐκμεταλλεύωνται ἀγρίως τὸν πόνο καὶ τὴν δυστυχία τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ὡσὰν πρόβατα ἀπολωλότα, ἄκρως ἐγκαταλελειμμένα ἀπὸ τοὺς μισθωτοὺς ποιμένες. «Ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἔστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων» (Ίωάν, 10, 13). Τοιουτοτρόπως οἱ λυσσαλαῖοι αἱμοσταγεῖς λύκοι κατασπαράσσουν τὸ ποίμνιον.

Δυστυχῶς δὲν ἐτύχαμε δεούσης κατανοήσεως ἐκ μέρους φίλων καὶ ἀδελφῶν νὰ λάβωμε περιληπτικὸ ἄρθρο γιὰ τὸ ἐν λόγῳ σπουδαιότατο καὶ καυτότατο θέμα τοῦ ἰδίου τοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Αὐγουστίνου στὴ  «Χριστιανικὴ Σπίθα» ἤ μαγνητοφωνημένο κείμενο τῆς ὁμιλίας του γιὰ νὰ ἀποφεύγωμε  περιλήψεις ἀπὸ τὸ ὀγκῶδες πόνημά του.

Διὰ τοῦτο, δημοσιεύομε κατωτέρω ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ περισπούδαστο σύγγραμμά του :

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΖΩΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

(ΑΘΗΝΑ 1988)

Ἄς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε, ὁ Θεὸς νὰ ἀναδείξῃ καὶ πάλι ἰδανικοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου, γιὰ νὰ δοξασθῇ καὶ πάλι Ἐκκλησία μας καὶ νὰ λάμψῃ Ὀρθοδοξία μας.

Τοιουτοτρόπως θὰ ἀποφεύγεται ἡ προσέλευσις ἐπαγγελματιῶν, ἀκόμη καὶ σκανδαλοποιῶν κληρικῶν. Οἱ εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ Χριστιανοὶ θὰ εἶναι τοῦ αὐτοῦ πνεύματος μετὰ τῶν ἰδεολόγων καὶ ἀνιδιοτελῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου. Δὲν θὰ εὑρίσκουν εὐκαιρία – ἀφορμὲς οἱ κοσμικοί, οἱ ἄθεοι νὰ μυκτηρίζουν τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας, τῆς ἀμωμήτου Ὀρθοδοξίας μας καὶ ἐν γένει ὅλων τῶν ὑγιῶς σκεπτομένων καὶ ἀγωνιζομένων ἑλληνοψύχων.

ΣΤ) Οἱ ὕπουλες καὶ ραδιοῦργες προθέσεις τοῦ αἰσχροτάτου, σατανικοῦ κατεστημένου ἀπεκαλύφθησαν. Ἀποσκοποῦν εἰς τὸ νὰ ἐκκενωθοῦν περίπου 10.000 ὀργανικὲς θέσεις τῶν κληρικῶν – δημοσίων ὑπαλλήλων, γιὰ νὰ διορίζουν τὸν συρφετὸ τῶν ἀφισοκολλητῶν τους καὶ τῶν συνδικαλιστῶν τους, δινοντας μία χορηγία ἐκ περίπου 100.000.000 Εὐρὼ γιὰ τοὺς πρώην δημοσίους ὑπαλλήλους κληρικούς, μὲ ἀπώτερον σκοπὸν νὰ ὑφαρπάσουν καὶ τὴν ὑπόλοιπη ἐκκλησιαστικὴ περιουσία καὶ νὰ ὑποθηκεύσουν ἀκόμη καὶ τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς μετὰ τῶν κειμηλίων των.

Μὲ μελλοντικά, σατανικὰ διατάγματα νὰ κόψουν κάθε μελλοντικὴ χορηγία καὶ οἱ κληρικοὶ μετὰ τῶν οἰκογενειῶν των νὰ παραμείνουν εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Ζ) Ὅλα αὐτὰ ἀνήκουν στὰ ἀντιχριστιανικά, ἀντικοινωνικὰ καὶ ἀπάνθρωπα σχέδια τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, τὰ ὁποῖα μᾶς προεῖπε τὴν 12.05.2006 ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη, κατὰ τὴν ἀνάληψιν τῶν καθηκόντων του τοῦ τότε Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Καρόλου Παπούλια, δηλαδὴ ὅτι θὰ ἐξανεμισθοῦν ὅλες οἱ κοινωνικές, ἀνθρώπινες καὶ λαϊκὲς κατακτήσεις τῶν μικρῶν καὶ τῶν ἀδυνάτων, καθὼς καὶ ὅτι θὰ συρρικνωθοῦν καὶ τὰ ἑλληνικὰ σύνορα.

Γιὰ ὅλα αὐτά, ὅμως, ἐχύθησαν ποταμοὶ αἱμάτων.

Ἄς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε νὰ μὴ ρεύσῃ καὶ ἄλλο ἀθῶο αἷμα αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι συνεχίζουν νὰ ἁμύνωνται ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὁσίων καὶ τῆς ἀκεραίας ἑλληνικῆς πατρίδος.

Η) Τὸ θέμα εἶναι τόσον  καυτότατον καὶ σπουδαιότατον καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ γράψῃ κάποιος τόμους ὁλοκλήρους γιὰ νὰ ἀναπτύξῃ ἐνδελεχῶς ὅλα αὐτὰ καὶ νὰ ἔχουν ἐκ τῶν προτέρων συντριβῆ τὰ τρισάθλια σαθρὰ ἐπιχειρήματα τῶν δῆθεν σοσιαλιστῶν καὶ δῆθεν ἐθνικοφρόνων τοῦ τρισάθιίου κατεστημένου τῆς προδοτικῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας.

Ι) Κάνουμε καὶ πάλι ἔκκλησιν πρὸς ὅλες τὶς ὑγιεῖς δυνάμεις, πρὸς «τοὺς νοῦν ἔχοντας» (κατὰ Σωκράτη), νὰ συσπειρωθοῦν καὶ νὰ ἀντικρούσουμε συνεχῶς μαρξιστὲς καὶ σιωνιστὲς, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ κοινοῦ ἑνωμένοι δροῦν καὶ τοιουτοτρόπως τὸ κακὸν πολλαπλασιάζεται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο τὸ δὲ καλὸ συρρικνοῦται μὲ γεωμετρική.

Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε, ἑνωμένοι.

Νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών (Παιὰν Σαλαμινομάχων,  Αἰσχύλος «Πέρσαι 402-405»).  

                                                         ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

                                           ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 2103254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *