Διάφορα

Διαδικτιακές ενημερώσεις από τους φορείς μας 23.5.2018 – Κανονισμός GDPR (ΕΕ) 2016-679

Τετάρτη, 23 Μάιος 2018 13:23

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΑΣ

23.5.2018

Ἀγαπητὲς φίλες καὶ φίλοι,

Ἄν δὲν ἀρνηθῆτε νὰ συνεχίσουμε νὰ σᾶς στέλνουμε ἄρθρα μας μέσῳ e mail,

εὐελπιστοῦμε ὅτι θὰ σᾶς βοηθοῦμε νὰ διευρύνετε τοὺς ὁρίζοντες τῆς ἐνημερώσεως σας

Βάσει τῆς νέας νομοθεσίας περὶ προσωπικῶν δεδομένων (Κανονισμὸς GDPR (ΕΕ) 2016/679 τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καὶ τοῦ Συμβουλίου), ἀπαιτεῖται ἀπὸ τὴν 25ηΜαΐου 2018 ἐπιβεβαίωσή σας ὅτι ἐπιθυμεῖτε νὰ λαμβάνετε ἐνημερωτικὰ ἠλεκτρονικὰ μηνύματα / emails ἀπὸ τοὺς φορεῖς μας.

Βεβαίως ἐμεῖς ἐπιθυμοῦμε νὰ διατηρήσουμε τὴν ἐπικοινωνία μὲ τοὺς φίλους ἀλλὰ καὶ νὰ τὴν διευρύνουμε.

Παρακαλοῦμε στεῖλτε e-mail στὸ fot_gram@otenet.gr, ὅτι ἐπιθυμεῖτε νὰ λαμβάνετε ἐνημερωτικὰ emails ἀπὸ τοὺς φορεῖς μας.

  1. Τὸ αἰσχρότατο, ἀπάνθρωπο, ἀνθελληνικὸ κατεστημένο ἄρχισε προφανῶς νὰ ἐνοχλεῖται ἀπὸ μερικὲς ἱστοσελίδες, οἱ ὁποῖες ὄχι μόνο δὲν παραπληροφοροῦν, ἀλλὰ ἀγωνίζονται νὰ ἐνημερώνουν σωστὰ εὐπρεπῶς, ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως, ἐφαρμάζοντας τό τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου :  «τὰ δημοσίως γενόμενα καὶ τὸν λαὸ σκανδαλίζοντα ταῦτα καὶ ἐλέγχομε».

2. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐνημερώνει καὶ συμβολεύει :

Α) «ἐγώ εἰμὶ ἡ ὁδὸς καὶ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή» (Ἰωάν. ιδ, 6),

Β) «ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ·» (Ἰωάν. ε, 39),

Γ) «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθεια καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, η, 32),

Δ) « Ἕως θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ Σοῦ» (Σοφ. Σειρ. δ΄ 28),

Ε) «… καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε». (Ἐφεσ. 5, 11),

ΣΤ) «ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὔ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.» (Ματθ. 5, 37),

Ζ. «βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἂσοφοι, ἀλλά ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὃτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι». (Ἐφεσίους 5,15)

καὶ χιλιάδες ἄλλες συμβουλὲς τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς ἀμωμήτου Ὀρθοδοξίας μας.

3. Δυστυχῶς ὅμως οἱ περισσότεροι τῶν ἀνθρώπων γράφομε ὅλες αὐτὲς τὶς θεῖες ἐντολὲς καὶ τὶς σωτήριες συμβουλὲς τῶν Ἁγίων Πατέρων εἰς τὰ παλαιὰ τῶν ὑποδημάτων μας καὶ ἀπὸ ἄμετρο φιλαυτία, φιλοτομαρισμό, σατανικὴ ὑποκίνηση, ἔχουμε φτιάξει ἕνα τέτοιο Χριστιανισμὸ κατὰ τὸν ὁποῖο οἱ πάντες δύνανται νὰ εἶναι Χριστιανοὶ ἐκτὸς τοῦ Θεανθρώπου καὶ τῶν πιστῶν καὶ τέλειων μαθητῶν Του.

  1. Ἡ πολιτειακή, πολιτική, διοικητική, δικαστική, πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία μὲ τὰ αἰσχρότατα ἀκροάματα καὶ θεάματα ἔχουν ἀποβλακώσει, ἐκμαυλίσει καὶ ἀποπροσανατολίσει τόσο πολὺ τοὺς ἀνθρώπους μὲ τὰ «χαζοκούτια» καί μὲ τὰ χημικὰ ἀπόβλητα ποὺ ἀφήνουν τὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις νὰ μᾶς ῥαντίζουν.

Ἔτσι οἱ ἀνίσχυροι, οἱ πτωχοὶ καὶ οἱ ἀδύνατοι νὰ παραμένουν ἀπαθέστατοι ὅσες «καρπαζιές» καὶ νὰ φᾶνε.

Ἔτσι ἐφαρμόζονται οἱ διαχρονικὲς παροιμίες τοῦ θυμόσοφου ἑλληνικοῦ λαοῦ :

Α) «Ὅ,τι σπέρνουμε θὰ θερίσουμε» δηλαδὴ ἀδιαφορία σπέρνουμε, ἀνεμοθύελλες καὶ «περίδρόμο» θὰ θερίζομε.

Β «Ὅπως στρώνουμε κοιμώμεθα» !!!!!…..».

       5. ὰν πρῶτο στάδιο τῆς χαλιναγωγήσεως καὶ τῆς ποδηγεσίας ἰδίως ἐκείνων τῶν ἱστοσελίδων, facebook, twitter πού μὲ ὠμὴ ῥεαλιστικὴ γλῶσσα τῆς ἀληθείας πατᾶνε «τὸν κάλο» τῶν τρισαθλίων ὀργάνων τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ἀγωνίζονται νὰ τοὺς κατατρομοκρατήσουν καὶ νὰ τοὺς «βάλουν» στὴν θέση τους, ἀρχίζοντας μὲ τὴν τρομοκρατία καὶ μετὰ μέ τὶς ἀπειλὲς ποὺ θὰ ἀποτελοῦν οἰωνὸ δρακοντίων μέτρων ἀργότερα.

  1. Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμε καὶ πάλι, ὅπως ἔχετε τὴν εὐγενῆ καλωσύνη νὰ μᾶς ἀπαντήσετε ἂν ἐπιθυμεῖτε νὰ συνεχίσετε νὰ λαμβάνετε ἐνημερώσεις ἀπὸ τοὺς φορεῖς μας :

Α) Ἀπὸ τὸ e-mail μας: fot_gram@otenet.gr

Β) Facebook : Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή).

Γ) Twitter: @PANEL_TAMA.

Δ) Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν.

Ε)  Σωματεῖον «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».

ΣΤ) Διορθόδοξος Σύνδεσμος  «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

καθὼς καὶ

Η) Τὸ Περιοδικό μας « Φωτεινὴ Γραμμή » (πρὸς τοῦτο ἀπαιτεῖται ἡ ἔγκαιρος καὶ σωστὴ ἐνημέρωσή μας γιὰ κάθε ἀλλαγὴ διευθύνσεως, διότι εἶναι σκέτο μαρτύριο γιὰ μᾶς νὰ πληρώνουμε τὰ «μαλλιοκέφαλά» μας γιὰ ἐκτύπωση καὶ ἀποστολὴ τοῦ περιοδικοῦ καὶ μετὰ νὰ τρέχουμε, παρὰ τὰ βαρειὰ γεράματά μας καὶ τὴν ἄκρως ἐπισφαλῆ ὑγεία μας, στὰ ταχυδρομεῖα, νὰ φορτωνόμαστε σάν «χαμάληδες» τὰ ἐπιστρεφόμενα. Αὐτὸ εἶναι ἕνας σκέτος σαδισμός !

Τὸ Περιοδικό μας « Φωτεινὴ Γραμμή » τὸ ἀποστέλλομε δωρεὰν τιμῆς ἕνεκεν σὲ 60.000 ἀντίτυπα ἀνὰ τὴν  ὑφήλιο.

  1. Τὴν ταχυπληρωμὴποὺ ἀποστέλλουμε μὲ τὸ περιοδικό μας εἶναι μόνον γιὰ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ μᾶς στηρίξουν, γιὰ νὰ δυνάμεθα νὰ ἐκδίδουμε περαιτέρω τὸ περιοδικό μας « Φωτεινὴ Γραμμή », νὰ συνεχίσουμε τὴν ἔκδοση καὶ τὴν ἀποστολὴ αὐτοῦ καὶ νὰ μὴ τὸ ἀναστείλουμε, ὅπως τὸ ἀνέστειλαν παρὰ πολλοὶ ἐκδότες, ἀδυνατοῦντες νὰ ἀνθέξουν εἰς τὸ ταχυδρομικὸν τέλος ποὺ μᾶς ἐπέβαλον τὸν τελευταῖον καιρό, γιὰ νὰ ἐμποδίσουν τὴν ἐλευθέρα κυκλοφορία τῶν ἰδεῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *