ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 26.6.2019

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΤΗΜΑ Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ, ΣΤΟ ΞΕΦΩΤΟ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ (ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΝ

ΣΧΕΔΟΝ ΠΡΟ 90 ΕΤΩΝ ΟΙ ΑΛ.ΖΑΪΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.6.2019 ΩΡΑ 18.30 ΜΟΥΣΩΝ 14, ΨΥΧΙΚΟ

21.6.2019

«Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

Στὸ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ τὸ ἐθεμελίωσαν ὁ ἐπὶ 6 φορὲς διατελέσας Πρωθυπουργὸς καὶ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ΑΛ.ΖΑΪΜΗΣ καὶ ὁ τότε Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος Ἐθνάρχης  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.

Αὐτὸ σαφέστατα ἀναφέρεται ἀπὸ τὴν ἐπισταμένη μελέτη τῶν ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ καὶ φιμώνει τὰ στόματα ὅλων αὐτῶν τῶν ἀναίσχυντων ψευδοδημοκρατῶν, διότι δὲν τολμοῦν νὰ ἀποκαλέσουν καὶ αὐτοὺς τοὺς μεγάλους Ἕλληνες Πατριῶτες καὶ σπουδαιότατες προσωπικότητες θρασύτατα ὡς δῆθεν κατάλοιπα τῆς χούντας, ὅπως τὸ ἔπρατταν θρασύτατα καὶ αὐταρχικὰ παλαιότερα, γιὰ νὰ κουκουλώσουν πλήρως τὸ μέγιστο αὐτὸ σκάνδαλο, ποῖοι ἀγύρτες ἔφαγαν τὰ τεράστια ποσὰ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Ἄν μελετήσουμε ἐπισταμένως καὶ τὰ συντριπτικὰ στοιχεῖα ποὺ εὑρίσκονται στὰ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ἄν ἔχουν ἴχνος φιλότιμου, εὐσυνειδησίας καὶ πατριωτισμοῦ, θὰ πρέπει νὰ δηλωθοῦν γιὰ τὸ φεγγάρι καὶ γιὰ ἀλλοῦ.

Ἀγαπητοί μας, Ἐφ ὅσον δὲν ἔχομε ἀρχαιρεσίες δύνασθε καὶ σεῖς νὰ προσέλθετε ὡς φίλος τοῦ Τάματος τοῦ Έθνους, μὲ δικαίωμα προτάσεων συμβουλῶν ἀλλὰ ὄχι ψήφου.

Ὅσοι γίνουν μέλη θὰ ἔχουν καὶ δικαίωμα ψήφου.

Ἐπαναλαμβάνομε, ἐλᾶτε ὅλοι, σᾶς ἀναμένομε ὅλους μὲ «ἀνοικτὰς ἀγκάλας».

Ἀναμένομε νὰ ἀνταποκριθοῦν ὅλοι, διὰ νὰ ἐντατικοποιήσωμε τὶς προσπάθειές μας καὶ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπὶ τέλους τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Κατωτέρω ἡ πρόσκλησις.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΕΤΟΥΣ 2019

18.5.2019

1. Βάσει τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Καταστατικοῦ μας, καὶ κατόπιν τῆς ἀποφάσεως τοῦ Δ.Σ. τῆς 18.5.2019 καλοῦνται ὅλα τὰ μέλη τοῦ Σωματείου μας εἰς τὴν             ἐτησίαν Γενικὴν Συνέλευσιν

                   τὴν Τετάρτην 19ην  Ἰουνίου 2019 καὶ ὥραν 18:30

                   εἰς τὰ γραφεῖα μας Μουσῶν 14, Ψυχικό,

ὀλίγον πιὸ ἐπάνω ἀπὸ τὸ Μαιευτήριον Λητώ.

2. Εἰς περίπτωσιν, κατὰ τὴν ὁποίαν, δὲν θὰ ὑπάρξῃ ἡ ἀπαιτουμένη ἀπαρτία, τὸ ὁποῖον εἶναι καὶ τὸ πιθανώτερον, ἡ ἐπαναληπτική –

τελικὴ Γεν. Συνέλευσις θὰ λάβῃ χώραν  τὴν 26ην Ἰουνίου 2019,

τὴν ἰδίαν ὥραν καὶ ἐντὸς τοῦ αὐτοῦ χώρου.

3. Συγκοινωνίες ἐξυπηρετοῦν: ὅλες οἱ γραμμὲς τρόλλεϋ καὶ λεωφορείων, στάσις «Κατεχάκη» ἐπὶ τῆς Κηφισίας. Τὸ Μετρὸ ἐξυπηρετεῖ ἡ γραμμή 3 / «Ἀεροδρόμιον», στάσις «Πανόρμου», μετά, ἀκριβῶς ἐπάνω ἀπὸ τὶς σκάλες ὑπάρχουν οἱ λεωφορειακὲς γραμμές: 651 καὶ 036, γιὰ τὴν στάσιν 7η Ψυχικοῦ (Βαρβάκειος Σχολή) στὴν ὁδὸ Μουσῶν.

4.Ἐφ ὅσον δὲν ἔχομε ἀρχαιρεσίες δύνανται νὰ προσέλθουν καὶ μὴ μέλη, μὲ δικαίωμα προτάσεων ἀλλὰ ὄχι ψήφου.

Ἐπαναλαμβάνομε, ἐλᾶτε ὅλοι, σᾶς ἀναμένομε ὅλους μὲ «ἀνοικτὰς ἀγκάλας» καὶ ὅσον ἀφορᾷ τὶς συνδρομές θὰ τὰ βροῦμε.

Ἀναμένομε νὰ ἀνταποκριθοῦν ὅλοι, διὰ νὰ ἐντατικοποιήσωμε τὶς προσπάθειές μας καὶ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπὶ τέλους τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

5. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

     α. Ἐκλογὴ Προέδρου καὶ Γραμματέως, διὰ τὴν ἡμέρα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

β. Οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς 2018.

γ. Ἔκθεσις Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, διὰ τὴν διαχειριστικὴν χρῆσιν 2018.

δ. Ἀπαλλαγὴ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, διὰ τὴν χρῆσιν 2018.

ε. Ἔγκρισις Προϋπολογισμοῦ 2019.

στ. Ἔκθεσις πεπραγμένων 2018.

6. Ὅπως ἔχομε τονίσει ἐπανειλημμένως, γιὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, πρέπει ὅλοι, Δ.Σ., λοιπὰ μέλη καὶ φίλοι νὰ  πιστεύσουν εἰς τὴν πραγματοποίησιν αὐτοῦ καὶ νὰ συμμετέχουν ἐνεργῶς.

7.Ἐπαναλαμβάνομε ὅτι ἀκόμη καὶ ἄν ὅλα τὰ μέλη ἐπλήρωναν τὴν συνδρομή των ἐκ πέντε (5) Εὐρὼ ἐτησίως, δὲν ἐπαρκοῦσαν οὔτε διὰ τὰ γραμματόσημα ἑνὸς μηνός. Ἡ δὲ διαχείρισις αὐτῶν δὲν ἐπαρκεῖ διὰ καταχωρήσεις κλπ κλπ, διότι, δυστυχέστατα, Ἕλληνες κάτω τῶν 60 ἐτῶν δὲν ἀντιλαμβάνονται – δὲν εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ συνεννοηθοῦμε, λόγῳ τῆς φοβερότατης λεξιπενίας ποὺ μαστίζει τοὺς Νεοέλληνες, διότι καθοδηγηταὶ αὐτῶν εἶναι μερικὰ ἀναιδέστατα καὶ ἄκρως ἀστοιχείωτα γύναια καὶ ἀνδράκια, τῶν ὁποίων τὸ λεξιλόγιο εἶναι τρισάθλιον, βρώμικον καὶ πενιχρότατον.

Διὰ  τοῦτο προτείνομε εἰς τὴν Γεν. Συνέλευσιν νὰ ἐγκρίνῃ τὸ ποσὸν τῆς ἐτησίας συνδρομῆς νὰ ἀνέρχεται εἰς εἴκοσι (20) Εὐρὼ ἐτησίως.

Ἐπίσης προτείνομε πάλιν, νὰ ἀποφασισθῇ νὰ ἀπαλλάσσωνται τῆς πληρωμῆς τῆς συνδρομῆς των οἱ ἀποδεδειγμένως μὴ δυνάμενοι νὰ τὴν πληρώσουν.

8. Τονίζομε καὶ πάλι, ὅτι στερούμεθα σχεδὸν παντελῶς ἐθελοντῶν, διότι ὅλοι οὐσιαστικῶς καὶ ἐμπράκτως εἶναι θεωρία Ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ…

9. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

Καλούμεθα νὰ ἀποφασίσωμε ἐπιτέλους, ποίαν ἀποφασιστικὴν καὶ τελικὴν στρατηγικὴν πρέπει νὰ ἀκολουθήσωμε. Ἡ στρατηγικὴ ἐπιβάλλεται νὰ εἶναι ἀποφασιστική, διότι τὰ χρονικὰ ὅρια μέχρι τὴν 25ην Μαρτίου 2021 στενεύουν ἀφόρητα.

Ἀγαπητοί μας, μέλη καὶ φίλοι, σπεύσατε μὲ κάθε μέσον πρόσωπα καὶ καταστάσεις καὶ προσέλθετε εἰς τὴν Γεν. Συνέλευσιν γιὰ νὰ ὀργανωθοῦμε σωστά.

Ὅπως ὅλοι πλέον ἔχομε ἀντιληφθῆ ὄχι μόνον οἱ κοσμικοὶ ἰθύνοντες, ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ ἡ πνευματικὴ καὶ κυρίως ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία ἐξακολουθοῦν νὰ ἀδιαφοροῦν μὲ ἀτέρμονες προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις καὶ οὐσιαστικὰ σαμποτάρουν.

10.Ἐπειδὴ ἔχομε καὶ μέλη τοῦ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, τὰ ὁποῖα, εἴτε εἶναι ταυτοχρόνως καὶ μέλη τοῦ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ἤ ἐλάχιστοι ἀδελφοὶ εἶναι μόνον μέλη τοῦ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, λόγῳ τῆς μεγίστης στενότητος τοῦ χρόνου, συμπτύσσομε τὶς δύο Συνελεύσεις καὶ αὐτὰ ποὺ ἰσχύουν γιὰ τὸ Σωματεῖον Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἰσχύουν καὶ γιὰ τὸν Διορθόδοξον Σύνδεσμον Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

11.Ὅσοι πραγματικὰ ἀδυνατοῦν νὰ πληρώνουν συνδρομὴ 20 Εὐρὼ καὶ εἰς τὸν Διορθόδοξον Σύνδεσμον Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, καὶ ἄλλα 20 Εὐρὼ καὶ γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους επίσης, ἄς μᾶς τὸ δηλώσουν νὰ τοὺς ἀπαλλάσωμε ἀπὸ αὐτὸ τὸ οἰκονομικὸν βάρος. Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα ψιχία ἐμπρὸς εἰς τὶς δεκάδες χιλιάδες Εὐρὼ οἰκονομικὴ αἱμορραγία ποὺ ἔχομε. Ἀκόμη καὶ ὅλοι, ὅλες τὶς συνδρομές τους νὰ πληρώνουν, εἶναι ἐλαχιστότατα ψιχία ἐμπρὸς εἰς τὶς δεκάδες χιλιάδες Εὐρώ – τὴν οἰκονομικὴ αἱμορραγία ποὺ ὑφιστάμεθα.

Κάποιος ἀδελφὸς παραπονιόταν ὅτι ἐστερεῖτο χρημάτων νὰ μεταβαίνῃ ἔστω μία φορὰ τὸ μῆνα ἡ σύζυγός του εἰς τὸ κομμωτήριο γιὰ νὰ ἀνανεώνῃ τὸ χρῶμα τῶν μαλλιῶν της, δηλαδὴ νὰ βάζῃ καρκινογόνα δηλητήρια εἰς τὸ κεφάλι της. Ἄλλες ὅμως σεμνὲς καὶ φρόνιμς γυναῖκες δὲν μεταβαίνουν οὔτε στὴ δεκαετία μία φορὰ εἰς τὸ κομμωτήριο. Κάνουν πραγματικὴ οἰκονομία ἐφ΄ ὅρου ζωῆς ἐφαρμόζουσαι τὰ γραφικά:

Α) «Ἔχοντες δὲ διατροφάς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα» (Παῦλος, Τιμ. Α΄6, 8 )       

Β)  «ἵνα μή τι ἀπόληται» (Ἰωάν. 6,12)

ἤ τὸ τοῦ Σωκράτους «Ὅσας ὀλιγωτέρας ἀνάγκας ἔχει ὁ ἄνθρωπος, τόσον πλησιέστερον πρὸς τὸ θεῖον ἐστί, τὸ γὰρ θεῖον ἀνενδεὲς ἐστί.…».

Κατὰ τὰ ἄλλα αὐτὲς οἱ θρησκευόμενες κυρίες δικαιολογοῦν κάθε σπατάλη γιὰ τὸν ἑαυτόν τους καὶ ὑπερθεματίζουν, δυστυχέστατα, καὶ οἱ σύζυγοι πρὸς τοῦτο!!!!.

12.Ὁ Θεὸς νὰ φωτίζῃ ὅλους μας καὶ νὰ μὴ καταταγώμεθα καὶ ἐμεῖς εἰς τὸ χωρίον Β’ Τιμόθεον 3, 1-5: «Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὃτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποὶ· ἒσονται γὰρ οἱ ἂνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, ἒχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνήμενοι». 

13.Καὶ ὅλοι αὐτοὶ νὰ μὴ ἔχουν καὶ οὐσιαστικὰ ἴχνος ἐθελοντισμοῦ ἐφαρμόζοντες τὸ γραφικόν..« ρωτ σε, χε με παρτημένον». (Λουκ. Ιδ).

καὶ μὲ ἄπειρες προφάσεις γλυστροῦν σὰν «χέλια».

    14. Ἀντιθέτως ὁ ἀκάματος ἐθελοντής μας 96 ἐτῶν σήμερα κύριος ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ μᾶς τηλεφωνεῖ και στενάζει πότε θὰ τοῦ βγάλουν τὴν παρὰ φύσιν ἕδρα (μεγίστη, ἀνυπόφορος δοκιμασία ποὺ τοῦ ἐπέτρεψε ὁ Θεός) γιὰ νὰ ἔρχεται νὰ μᾶς βοηθᾶ ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ ἀπόγευμα (ὅπως ἔκανε συνεχῶς ἀπὸ τὸ 1996 μέχρι τὸ 2017), γιὰ νὰ πραγματοποιηθῆ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους!!!

Ἄλλοι, ὑγιέστατοι σωματικὰ 90 άρηδες μέχρι καὶ 30 άρηδες γλιστρον σὰν «χέλια».   Σᾶς ἀναμένομε ὅλους !

Μὲ τὶς θερμότερες τῶν εὐχῶν μας.        Διὰ τὸ Δ.Σ.

          Ὁ Πρόεδρος            Ἡ Γενικὴ Γραμματεὺς

                        Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος    Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου

www.fotgrammi.gr

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *