ΑΚΡΩΣ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟ «ΦΙΜΩΤΡΟ» ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ, ΤΡΙΣΑΘΛΙΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

Ἀπὸ 1.8.2011

13 φορὲς ἀκριβότερα τὰ ταχυδρομικὰ τέλη τῶν ἐλεύθερων περιοδικῶν

1. Στοὺς ἑκάστοτε ἰθύνοντες ποτὲ δὲν ἄρεσε ἡ ἐλεύθερη πολυφωνία, ἀλλὰ μόνο ἡ ἀσυδοσία τῶν κρατικῶν = κυβερνητικῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως καὶ τῶν ὑπὸ τοῦ ἁμαρτωλοῦ κατεστημένου ἐλεγχομένων ἐντύπων καὶ ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐνημερώσεως.

2. Ἐστήριζε καὶ στηρίζει ὅλους αὐτοὺς τοὺς μεγαλοεκδότες ἀναλόγως τὴν προπαγάνδα, ποὺ ἔκαναν καὶ κάνουν, στὴν ἀναρρίχησι καὶ διατήρησι τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων.

3. Ὅσο ἐπικίνδυνο γιὰ τὸν πολιτισμό, τὴν εὐημερία τοῦ συνόλου, τὴν ἐλεύθερη διακίνησι τῶν ἰδεῶν καὶ τὴν ἔκφρασι γνώμης εἶναι ἡ βία τῶν φασιστικῶν καὶ ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων – τυράννων τῆς ὀλιγαρχίας, ἄλλο τόσο καὶ περισσότερο ἐπικίνδυνο εἶναι ἡ αἰσχρὴ προπαγάνδα τῶν διεφθαρμένων καθεστώτων, τὰ ὁποῖα αὐτοπροβάλλονται καὶ διαφημίζονται ὡς δημοκρατικὰ καθεστῶτα. Οἱ συμμορίες τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων φροντίζουν νὰ ἰσχυροποιοῦν ἀετονύχηδες μεγαλοεκδότες καὶ μεγαλοκαναλάρχες ἐφαρμόζοντες τὸν νόμο τῆς ἀντιπαροχῆς do ut des = σοῦ δίδω γιὰ νὰ μοῦ δώσῃς.

4. Κατήργησαν τὴν περίφημη ΜΟΜΑ, ἡ ὁποία κατεσκεύαζε ἄριστα καὶ πάμφθηνα ἔργα ὑποδομῆς καὶ τὰ δίδουν σὲ μεγαλοκαναλάρχες καὶ μεγαλοεκδότες, οἱ ὁποῖοι τὰ κατασκευάζουν λίαν εὐτελῶς μὲ πολλαπλάσια ποσά, καθιστάμενοι «πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς»…

5. Τὰ κόμματα ἐξουσίας ἐφρόντιζαν πάντοτε νὰ συντάσσουν καὶ ἐκδίδουν Νόμους καὶ Προεδρικὰ Διατάγματα, ποὺ προβλέπουν τὴν διάθεσι ἀδειῶν Ραδιοφωνικῶν καὶ Τηλεοπτικῶν Σταθμῶν – σπουδαιότατο καὶ πολυτιμώτατο ἀγαθὸ δημοσίου συμφέροντος – κυρίως στοὺς μεγαλοεκδότες χορηγοῦντες σὲ αὐτοὺς προσωρινὲς ἄδειες λειτουργίας, γιὰ νὰ τοὺς ἔχουν ὁμήρους καὶ ἐὰν εἶναι «καλὰ παιδιά» καὶ προπαγανδίζουν λίαν ἐπιτυχῶς τὶς δῆθεν ἀρετὲς καὶ τὰ ἀγαθοεργὰ ἔργα τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας, τότε νὰ ἐφαρμόζεται τὸ «οὐδὲν μονιμώτερο τοῦ προσωρινοῦ»

6. Ὁ νῦν Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος ὑπῆρξε ἀπὸ τοὺς πρώτους εἰσηγητὲς τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως καὶ «εὐλόγησε» ὅλους τοὺς μεγαλοεκδότες νὰ γίνουν καὶ μεγαλοκαναλάρχες. Ὁ μόνος ἄπειρος περὶ τὰ Μ.Μ.Ε. ἦταν ὁ κ. Γεώργιος Κοσκωτάς (οἱ πιὸ ἐπικίνδυνοι «Κοσκωτάδες» ὅμως εἶναι ἔξω, ρυθμίζοντες τὶς ἑκάστοτε καταστάσεις), ὁ ὁποῖος «λάδωνε» γενναίως. Παρ᾿ ὅλα ταῦτα ὁ Κοσκωτὰς ἐξελήφθη ἀπὸ τοὺς μεγαλοεκδότες, ὡς «ξένη κότα στὸ κοτέτσι» καὶ ὅλες οἱ «κότες-μεγαλοεκδότες» συνησπίσθηκαν ἐπὶ τῷ αὐτῷ καὶ «ἔπεσαν νὰ τὸν φᾶν», ὅπερ καὶ ἐγένετο. Ἡ συχνότητα τῆς γραμμῆς τοῦ Κοσκωτᾶ περιῆλθε ἀργότερα στὸν ὅμιλο Ἀλαφούζου, ὁ ὁποῖος ἐξελίχθηκε σὲ ἀποφασιστικὸ παράγοντα τοῦ ἑκάστοτε κατεστημένου.

7. Ἔτσι καὶ ὁ Ραδιοφωνικὸς καὶ Τηλεοπτικὸς Σταθμὸς ΣΚΑΪ, ποὺ ἔχει σχεδὸν δωρεὰν ἄδεια δημοσίου συμφέροντος, ἐξελίχθη τόσο ἰσχυρὸς «θοπεύων τὰ αὐτιά» τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων καὶ γίνεται πειθήνιο ὄργανο φοβερῆς προπαγάνδας αὐτῶν, καταφερόμενος ἀκόμη καὶ ἐναντίον τῶν ταλαίπωρων φορτηγατζήδων καὶ ταξιτζήδων, ὅτι κάνουν κατάχρησι ἀδειῶν δημοσίου συμφέροντος, ἐφαρμοζομένου τοῦ γνωμικοῦ «εἶπε ὁ γάϊδαρος τὸν πετεινὸ κεφάλα»… Ἡ ἀσυδοσία τοῦ ΣΚΑΪ ἔφθασε μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἐπιμένῃ νὰ ἐπαναλαμβάνῃ, ὅτι ὁ θρυλικὸς Γέρος τοῦ Μοριᾶ ἦταν κύναιδος (στὴν ἀντεθνικὴ σειρὰ «1821») καὶ στὴν χυδαία νέα σειρά του «Τὸ Ἵδρυμα» νὰ ἀποκαλῇ τὸν Ἕλληνα «πίθηκο» καὶ νὰ παρουσιάζῃ τὸν ἥρωά μας Μέγα Ἀλέξανδρο ὡς «σκοπιανό» καὶ «κύναιδο» Ἐξ ἰδίων κρίνοντες τὰ ἀλλότρια ἢ ἀπὸ ἰδιοτέλεια-ἐξαγορὰ ὑπὸ τοῦ Georg Soros καὶ ΣΙΑ ; ; ;

8. Ἐπειδὴ πραγματικοὶ ἰδεολόγοι δὲν ἠδύναντο νὰ κυκλοφορήσουν τὶς ἰδέες τους μέσῳ τῶν τυφλῶν ὀργάνων τῶν μεγαλοεκδοτῶν καὶ μεγαλοκαναλαρχῶν, ἀναγκάζοντο νὰ ἐκδίδουν περιοδικὸ τύπο.

Ὅμως γιὰ νὰ μὴ δύνανται οἱ ἰδεολόγοι νὰ κυκλοφοροῦν εὐρύτατα τὶς ἰδέες τους καὶ γιὰ νὰ μὴ ὑπάρχῃ ἀπόλυτος πολυφωνία, προσπαθοῦσε τὸ ἁμαρτωλὸ κατεστημένο διὰ Νόμων καὶ Προεδρικῶν Διαταγμάτων νὰ περιορίζῃ τὴν κυκλοφορία θρησκευτικῶν, ἰδεολογικῶν καὶ ἀφυπνιστικῶν περιοδικῶν καὶ ἐφημερίδων μὲ φραγμούς, ἐπιδοτώντας, ἀντιθέτως, ἀπεριορίστως καὶ ἀθρόως ἐκμαυλιστικὰ καὶ σκοταδιστικὰ ἔντυπα, ποὺ ἀφιονίζουν τὸ εὐρὺ κοινό.

9. Βλέπον τὸ αἰσχρὸ κατεστημένο, ὅτι τὰ διάφορα ἔντυπα ἰδεολόγων ὁμοῦ μετὰ τῶν ἱστοσελίδων τους ξεσκεπάζουν τὶς βρωμιές του, προσπαθεῖ τὸ ἁμαρτωλὸ κατεστημένο νὰ «φιμώσῃ» τὸν ἡμερήσιο καὶ περιοδικὸ τύπο μὲ ἄκρως ἀπαγορευτικὲς διατάξεις, ὡς π.χ. προσφάτως μὲ τὸ : «ρυθμίσεις γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἄρθρου 13, παρ. 16 τοῦ Ν 2328/1995, ὅπως ἀντικαταστάσθηκε μὲ τὸ ἄρθρο 48 παρ.2 Ν 3986/2011, ΦΕΚ 1702/1.8.2011 τεῦχος Β».

10. Τοιουτοτρόπως τὸ κατεστημένο ἐξουθενώνει ριζικὰ τὴν πολυφωνία ἰδεολόγων, γιὰ νὰ δύναται νὰ ἐξασφαλίζῃ μέσῳ τῶν μεγαλοεκδοτῶν καὶ μεγαλοκαναλαρχῶν τὴν αἰσχρὴ καὶ ἄκρως ἐπικίνδυνη καὶ καταστρεπτικὴ προπαγάνδα καὶ ἀφοῦ ἐπιτύχη τὴν διαστροφὴ τῆς ἀληθείας, νὰ προχωρήσῃ ἀργότερα καὶ μὲ τὴν ἐξουθένωσι καὶ φίμωσι τῶν ἀντικειμενικῶν-διαφωτιστικῶν ἱστοσελίδων, γιὰ νὰ δύναται τελείως ἀνενόχλητο νὰ παρουσιάζῃ τὸ μαῦρο γιὰ ἄσπρο, τὸ πικρὸ γιὰ γλυκό, τὸ σκότος ὡς φῶς, τὴν ἀνηθικότητα, τὴν ἀναισχυντία καὶ τὴν ἀλαζονεία ὡς πρόοδο καὶ πολιτισμὸ καὶ οὕτω καθ᾿ ἑξῆς. Ἔτσι θὰ μείνουν αὐτοὶ μόνο, οἱ ὁποῖοι ἤ ἀπὸ διαστροφὴ χαρακτῆρος ἢ ἀπὸ ἄκρα ἰδιοτέλεια πράττουν ὅ,τι τοὺς ὑπαγορεύει τὸ διεφθαρμένο κατεστημένο.

11. Ὁ διάσημος Ἀμερικανὸς δημοσιογράφος John Swinton, πρώην ἀρχισυντάκτης τῶν New York Times, εἶπε στὴν ἀποχαιρετιστήρια δεξίωσι, ποὺ ἔγινε πρὸς τιμήν του πρὶν βγεῖ στὴ σύνταξι, ὅταν κάποιος ἀπὸ τοὺς παρευρισκόμενους ἔκανε πρόποσι γιὰ τὸν ἀνεξάρτητο Τύπο: «Δὲν ὑπάρχει τέτοιο πρᾶγμα, σὲ αὐτὴ τὴ περίοδο τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, ποὺ νὰ ἀποκαλεῖται ἀνεξάρτητος Τύπος. Τὸ γνωρίζετε καὶ τὸ γνωρίζω. Οὔτε ἕνας ἀνάμεσά σας θὰ τολμοῦσε νὰ ἐκστομίσῃ μία ἔντιμη γνώμη. Καὶ ἄν τολμούσατε νὰ τὴν ἐκφράσετε, γνωρίζετε ἐκ τῶν προτέρων ὅτι ποτὲ δὲν θὰ ἐμφανιζόταν τυπωμένη στὸ χαρτί. Πληρωνόμαστε ἀρκετά, ὥστε νὰ κρατᾶμε τὴν τίμια ἄποψι μας, ἔξω ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα, γιὰ τὴν ὁποία γράφομε. Ἐσεῖς ἐπίσης παίρνετε ἱκανοποιητικοὺς μισθοὺς γιὰ παρόμοιες ὑπηρεσίες. Καὶ ἄν κάποιος τολμοῦσε ἢ ἦταν τόσο τρελός, ὥστε νὰ γράψῃ τὴν τίμια γνώμη του, θὰ εὑρισκόταν πολὺ σύντομα στὸ δρόμο…. Εἶναι δουλειὰ καὶ καθῆκον κάθε δημοσιογράφου να καταστρέφῃ τὴν ἀλήθεια, νὰ ψεύδεται, νὰ διαστρεβλώνῃ, νὰ ἐξυβρίζῃ, νὰ κολακεύῃ γονυπετὴς τὸ Μαμωνὰ καὶ νὰ πουλάῃ τὴ Πατρίδα του γιὰ τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο…. Εἴμαστε ὑποτελείς. Ὄργανα τῶν πλουσίων, ποὺ εὑρίσκονται στὸ παρασκήνιο. Εἴμαστε καραγκιόζηδες. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι κινοῦν τὰ νήματα καὶ ἐμεῖς χορεύουμε στὸ ρυθμό τους. Ὁ χρόνος, ἡ ζωή μας, οἱ ἱκανότητές μας εἶναι ἰδιοκτησία αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Εἴμαστε διανοούμενες πόρνες». . .

Πηγή «Ἡ ἀνύποτη ἱστορία τῆς ἐργασίας», τοῦ Richard O. Bayer, ἐκδόσεις United Electrical, Radio & Machine Workers of America, NY 1979.

 

12. Πρὸς τοῦτο κάνομε ὑστάτη ἔκκλησι πρὸς τοὺς ἰδεολόγους νὰ συστρατευθοῦν μαζί μας καὶ νὰ δοῦμε ποία ἐνδεδειγμένη στρατηγικὴ ἐπιβάλλεται νὰ ἐφαρμόσωμε ἀπὸ κοινοῦ γιὰ νὰ ἐναντιωθοῦμε ἀποτελεσματικὰ πρὸς αὐτὲς τὶς ἄγριες φασιστικὲς μεθόδους τῶν ἰθυνόντων.

Ἔτσι θὰ εἶναι δυνατὸν περαιτέρω νὰ κυκλοφοροῦν ἀπεριορίστως, ἀκωλύτως καὶ ἀδεσμεύτως οἱ ἰδεολογίες καὶ νὰ μετατρέψουμε τὸ «φίμωτρο» τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς ἐλευθέρας κυκλοφορίας τῶν ἰδεῶν σὲ ἐπιτυχία, γιὰ νὰ ἔχωμε πραγματικὴ δημοκρατία, κοινωνικὴ γαλήνη, πρόοδο καὶ εὐημερία τῶν πολλῶν καὶ ὄχι τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας.

Νὰ μὴ ἐφαρμόζουμε περαιτέρω τὸ «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων μες ἄδομεν», διότι ἡ νίκη οὐ τῶν θρηνούντων ἢ τῶν φλυαρούντων-μεμψιμοιρούντων, ἀλλὰ τῶν μετὰ πάσης συνέσεως συστηματικώτατα ἀγωνιζομένων.

13. Νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών, διότι αὔριο θὰ εἶναι πολὺ ἀργά, ὁπότε «ζήτω, ποὺ καήκαμε».

Σε κάθε περίπτωσι με τὸν ἀγῶνα μας, ποὺ δὲν πρέπει νὰ σταματήσῃ ποτέ, θὰ φέρομε πάλι στὴν Ἑλλάδα τὸν Ἀνεξάρτητο Δημοκρατικὸ Τύπο μὲ στρατηγική, ἠθικὴ καὶ ὄνειρο γιὰ τὴν πρόοδο ἀνθρώπων καί τόπων.

14. Μόνο ἔτσι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ δυνηθοῦμε νὰ γλυτώσουμε ἀπὸ τὴν πλήρη φίμωσι.

15. Γιὰ περισσότερες πληροφορίες Περιοδικό «Φωτεινὴ Γραμμή» τηλ. 210-3254321.

16. Ἐμεῖς κατ᾿ ἀρχὴν σκεφθήκαμε τὴν κατωτέρω στρατηγική, ὡς στὶς συνημμένες ἐπιστολές μας 658 καὶ 659/23.8.2011 πρὸς τὴν Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Τηλεπικοινωνιῶν καὶ Ταχυδρομείων.

17. Καλοῦμε ὅλους κατεπειγόντως νὰ προσθέσουν τὴν δύναμίν τους γιὰ τὴν ἵδρυσι «Ἑνώσεως Ἀνεξαρτήτου Δημοκρατικοῦ μὴ Κερδοσκοπικοῦ Περιοδικοῦ Τύπου».

Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *