ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 3.10.2020

ΑΝΑΤΑΣΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΟ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΝΑΛΙ ΝΕΑ

https://kanaliena.gr/to-tama-toy-ethnoys-paramenei-anekpliroto-200-chronia-meta/

Δὲν θέλομε νὰ παραλείψωμε νὰ εὐχαριστήσωμε καὶ γραπτῶς τοὺς φίλους προσκυνητὰς διὰ τὴν τιμὴ ποὺ μᾶς ἔκαναν νὰ παρευρεθοῦν εἰς τὴν Ἀροανίαν τὴν 3.10.2020 εἰς τὴν σημαντικὴν πανήγυριν τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων, ἡ ὁποία συνέπεσε καὶ μὲ τὴν ἐπέτειον τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ τῶν προσκτισμάτων αὐτοῦ.

Εἴχαν τὸν ἡρωισμὸν νὰ ἐγερθοῦν μετὰ τὶς πρῶτες μεταμεσονύκτιες ὧρες,   διὰ νὰ εἶναι εἰς τὴν πολυαρχιερατικὴν πανήγυριν πρὸς τιμὴν τοῦ μεγάλου θαυματουργοῦ Ἁγιομάρτυρος καὶ Ὁσιομάρτυρος Παύλου, ὁ ὁποῖος εἶναι μέγιστος θαυματοποιὸς ἀλλὰ καὶ συνετίζει ὅλους αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο δὲν ἔχουν εὐλάβεια πρὸς αὐτὸ τὸ παλικάρι του Θεοῦ ἀλλὰ ἀπεναντίας ἐναντιώνονται δαιμονιωδῶς.

Αὐτὸς ὁ  μέγιστος θαυματοποιὸς ἔχει στείλει στὸ τάφο ὀκτὼ μέχρι τοῦδε καὶ τὸν παρακαλοῦμε νὰ σταματήσῃ καὶ νὰ μὴ πάρῃ καὶ ἄλλους ποὺ μᾶς κατατυραννοῦν ἀφορήτως.

Ἐλπίζομε οἱ φίλοι νὰ ἔμειναν τόσον πολὺ κατενθουσιασμένοι καὶ ἐνδομύχως νὰ παρακαλοῦν τὸν Θεὸ νὰ τοὺς χαρίζῃ πολλὲς τέτοιες εὐκαιρίες νὰ ἀναγεννῶνται σωματικὰ καὶ νὰ τονώνωνται πνευματικά.

Συνημμένως ἐπισυνάπτομαι σχετικὸ ἄρθρο τοῦ ἰδεολόγου δημοσιογράφου Θεοδώρου Ἀσβεστοπούλου μὲ τίτλο:

Το Τάμα του Έθνους παραμένει ανεκπλήρωτο 200 χρόνια μετά

https://kanaliena.gr/to-tama-toy-ethnoys-paramenei-anekpliroto-200-chronia-meta/

ὁ ὁποῖος ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐκλεκτοὺς παρόντες τὴν 3.10.2020 εἰς τὴν Ἀροανία καὶ ἔγραψε τὸ συνημμένο ἄρθρο στὴν ἔγκριτη ἱστοσελίδα ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ, συνδιάζοντας τὴν πνευματικὴν ἀνάτασιν τῆς ἐκδηλώσεως αὐτῆς μὲ τὴν ἐθνικὴ ἀνάτασιν τῆς ὑποχρεώσεως μας ἀπέναντι στοὺς ἥρωες τοῦ 21.

Ἔτσι θὰ ἐπανέλθουν μερικὲς στιγμὲς στὴν μνήμη ὅλων καὶ νὰ τὶς διαδώσουν καὶ σὲ πολλοὺς ἄλλους ἀγαθοπροαίρετους καὶ ταπεινοὺς συγγενεῖς καὶ ἐν γένει προσφιλῆ των πρόσωπα γιὰ νὰ διαφωτίζωνται καὶ αὐτοὶ διὰ νὰ δοξάζουν τὸν μέγιστον δωρεοδότη καὶ φιλεύσπλαχνο Χριστόν μας καὶ τὴν Παναγία Αὐτοῦ ἀειπάρθενο Μητέρα, οἱ ὁποῖοι μᾶς παρηγοροῦν καὶ μᾶς προστατεύουν ἀπὸ τὰ σατανικὰ φληναφήματα,  λασπολογίες καὶ  πέρα γιὰ πέρα διαβολικὲς ἐπεμβάσεις τοῦ ἀντικειμένου ἡμῶν διαβόλου, ὁ ὁποῖος  πασχίζει νὰ μᾶς παρασύρῃ εἰς τὴν φθορὰ καὶ τὴν ἀπώλειαν!!!!!

Σὲ ὅλους δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ θαυμάσουν τὸν Ναὸν μὲ τὶς σπάνιες ἁγιογραφίες του. Προσεχῶς, ἂν ζήσωμε περαιτέρω, θὰ ἐκδώσωμε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ λεύκωμα τῶν ἁγιογραφιῶν, παρουσιάζοντας καὶ τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου Παύλου.

Θὰ δίδωνται σὲ συμβολικὴ τιμὴ κόστους γιὰ νὰ κυκλοφορήσουν σὲ πολλὲς χιλιάδες ἑκατοντάδες ἀντίτυπα καὶ νὰ διαφωτίζωνται ὅλοι οἱ ἀγαθοπροαίρετοι ἄνθρωποι, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ἰθύνοντες καὶ  εὐλαβεῖς προσκυνητὲς !!!!!

Ἐπειδὴ ὑπάρχουν διαβολοπαρμένοι ἀρχιτέκτονες, πολιτικοὶ μηχανικοί, ἐργολάβοι, ἐργατοτεχνίτες καὶ ἀσυνείδητη μαστοράντζα καὶ φθάνουν μέχρι τοιούτου σημείου ποὺ τοποθετοῦν βρύσες (σὲ βεράντες, ἰσόγειες, ὑπόγειες ἀποθῆκες, κουζίνες καὶ λοιποὺς χώρους) καὶ παιδεύονται οἱ φουκαράδες ποὺ χτίζουν ὑπὸ τὶς συνεχεῖς ἀπειλὲς χωροφυλάκων, ἐργολάβων καὶ λοιπῶν ἀπατεώνων «νταβατζήδων διὰ νὰ εἰσπράξουν ἀθέμιτα ποσά καὶ ὁλοκληρώνουν ὅπως – ὅπως τὶς ἐργασίες ἀστραπιαίως. Αὐτοὶ οἱ δυστυχισμένοι φουκαράδες παιδεύονται μιὰ ζωὴ ὁλόκληρη νά εὕρουν τὶς ἀνύπαρκτες παροχὲς τῶν ἐν λόγῳ  ὑδροπαροχῶν ποὺ στὴν οὐσία δὲν ὑπάρχουν. Μὲ ἄλλα λόγια τοποθετοῦν αὐτοὶ οἱ ἐργολάβοι τὶς βρύσες γιὰ νὰ ἐντυπωσιάζουν τὰ θύματά των καὶ νὰ κατενθουσιάζουν τοὺς  δυστυχισμένους πελάτες τους.  Πίσω ὅμως ἀπὸ τὶς βρύσες δὲν ὑπάρχει καμμία παροχή!!!!!

Ρὲ ποῦ καταντήσαμε o tempora o mores;;;;;;;;;;….

Ὅπως πάρα πολὺ χαρακτηριστικὰ ὁ Πλάτωνας (στὸ ἔργο Μενέξενος)  

τονίζει: «ἐπιστήμη ἄνευ ἀρετῆς πανουργία οὐ σοφία φαίνεται»

Πρὸς τοῦτο προτιθέμεθα νὰ ἐκδώσωμε διάφορα ἔντυπα νὰ διαφωτίζωμε τοὺς ἀγαθοπροαίρετους ἀνθρώπους, νὰ μὴ εἶναι εὐκολόπιστοι ἀλλὰ νὰ ἐφαρμόζουν τὴν θεία ρήσιν:«ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς» καὶ ὄχι ὅπως ὁ ἀντίχριστος πάπας καὶ πολλοὶ ἄλλοι αἱρετικοὶ ἀπαιτοῦν ἀπὸ τὰ θύματα των νὰ μὴ ἐρευνοῦν, διότι τοὺς λέγουν  ὅτι «ἐρευνοῦν αὐτοί» (οἱ πλανεμένοι παπικοὶ καὶ λοιποὶ αἱρετικοί).  

Τὸ ἐκλαϊκευμένο αὐτὸ ἀφυπνιστικὸ φυλλάδιο θὰ ἔχῃ τὸν τίτλο: «Τὰ δικά μας ἀπερίγραπτα παθήματα νὰ γίνουν δικά σας μαθήματα…» καὶ αὐτὸ θὰ τὸ χρεώνωμε σὲ συμβολικὴ τιμὴ κόστους διὰ νὰ δύνανται οἱ ἰδεολόγοι μὲ πέντε (5) εὐρὼ νὰ λαμβάνουν ἑκατοντάδες τεμάχια καὶ νὰ ξυπνοῦν οἱ ἄνθρωποι, διότι μέ «μπόγια» (μὲ τὸ πρόσχημα) τὸν τρισκατάρατο covid-19 ὁ δύσμοιρος καὶ ἄγρια φορολογούμενος πτωχὸς ἑλληνικὸς λαὸς θὰ πρέπῃ νὰ σπαταλᾶ ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια διὰ νὰ κτίζωνται συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως ψυχιατρεῖα καὶ φρενοκομεῖα, ἐφαρμοζομένου τοιουτοτρόπως τοῦ: «ἔσονται τὰ ἔσχατα χείρωνα τῶν πρώτων».    

Δυστυχέστατα εἴμαστε περίλυποι ἄχρι θανάτου, διότι ἀποστείλαμε ἀντίγραφο ἀγγελίας (συνημμένο) ἀναζητώντας ἐθελοντὲς καὶ συνεργάτες ποὺ νὰ γνωρίζουν σωστὰ ἑλληνικά, νὰ μὴ διακατέχωνται ἀπὸ ἀπερίγραπτο λεξιπενία καὶ νὰ γνωρίζουν σωστὰ τὸν ἔμπρακτο χειρισμὸ τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν. Ἐν τούτοις, ἀλλοίμονον μας, οὐδείς θέλησε νὰ μᾶς συνδράμῃ πρὸς τοῦτο!!!!!!…..

 

Ἔχομε μὲ τὴν φώτισιν του Θεοῦ χιλιάδες σκοπούς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὲς τοῦ Ὁμίλου τῶν πνευματικῶν φορέων μας ἀλλὰ εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν πρέπει νὰ παραλλάξωμε τὸ ἀπόφθεγμα τοῦ παιαναίως Δημοσθένους σέ: «ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι…δεῖ δὴ ἱκανῶν καὶ λίαν πεπειραμένων ἐθελοντῶν καὶ συνεργατῶν, διότι ἄνευ αὐτῶν οὐδὲν ἐστὶ γενέσθαι τῶν δεόντων!!!!» (πρωτότυπον χωρίον : ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι…δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων.…» (ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ὀλυνθιακὸς α΄, 1, 20).

Διὰ ἀστραπιαία κυκλοφορία τῶν ἀνωτέρω σκέψεων καὶ ἀπόψεων – ἔμπρακτον κατανόησιν ἐκ μέρους τῶν φίλων, θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.

Το Τάμα του Έθνους παραμένει ανεκπλήρωτο 200 χρόνια μετά

8 Οκτωβρίου 2020 • Posted under: ΚΟΙΝΩΝΙΑ by Θοδωρής Ασβεστόπουλος

Ετικέτες:Καλάβρυτα, Τάμα του Έθνους

Κείμενο – Φωτογραφίες: Θοδωρής Ασβεστόπουλος

Ήταν το τελευταίο έτος της Ελληνικής Επανάστασης, συγκεκριμένα 31 Ιουλίου 1829, όταν κατά την Δ΄ Εθνική Συνέλευση, οι πληρεξούσιοι του Έθνους, μετά από πρόταση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ψήφιζαν για ανέγερση Ναού του Σωτήρος ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης στον Σωτήρα Ιησού Χρηστού για την απελευθέρωση του Γένους μετά από τέσσερις αιώνες υπό τον οθωμανικό ζυγό.

Σύμφωνα με το Η’ Ειδικό Ψήφισμα: «Η Δ’ Εθνική Συνέλευσις των Ελλήνων νομίζει εαυτήν ευτυχή, γενομένη το όργανον δι’ ου το Έθνος εκπληροί το πλέον εφετόν των χρεών του, το να αναπέμψη την ευγνωμοσύνην του προς τον Θεόν, όστις έδειξε τοιαύτα θαύματα διά την σωτηρίαν του.  Όταν η τοπική περιφέρεια της Ελλάδος και η καθέδρα της Κυβερνήσεώς της κατασταθώσιν οριστικώς και οι οικονομικοί πόροι του Κράτους επιτρέψωσιν, θέλει ανεγερθή κατά διαταγήν της Κυβερνήσεως εις την καθέδραν αυτής, Ναός επ’ ονόματι του Σωτήρος τιμώμενος».

Το Ψήφισμα υπεγράφη από τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 5 φύλλο της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» ως διάταγμα: «Περί ανεγέρσεως Ναού του Σωτήρος εν Αθήναις».

Από τότε έγιναν πολλές προσπάθειες για την ανέγερση του εν λόγω ναού αλλά λίγο πριν συμπληρωθούν τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης το τάμα παραμένει ανεκπλήρωτο.

Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, έχει συσταθεί, με πρωτοβουλία του κ. Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, το Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών και το Σωματείο «Φίλοι του Τάματος του Έθνους».

Χάρη στις ενέργειες και την χρηματοδότηση από τον κ. Αναγνωστόπουλο, ανεγέρθηκε και εγκαινιάστηκε το 2002 ο Ιερός Ναός Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου του εξ Αροανίας Καλαβρύτων, στο ομώνυμο χωριό.

Εκεί κάθε χρόνο την πλησιέστερη Κυριακή της ημέρας μνήμης του Αγίου (22 Μαΐου), τελείται πανηγυρική Θεία Λειτουργία, από τον οικείο μητροπολίτη, ενώ πραγματοποιείται και εκδήλωση όπου βραβεύονται οι Πρέσβεις Καλής Θέλησης για το «Τάμα του Έθνους».

Ο φετινός εορτασμός

Φέτος, λόγω των αυστηρών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, οι εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020, με περιορισμένη παρουσία κόσμου και τηρουμένων όλων των απαραίτητων υγειονομικών.

Την πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγίου Παύλου Νέου Οσιομάρτυρος τέλεσαν ο οικείος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος και ο Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος, συμπροσευχομένων του Αρχιεπισκόπου Ασκάλωνος (Πατριαρχείο Ιεροσολύμων) κ. Νικηφόρου και του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας π. Ευσέβιου.

Το «παρών» έδωσαν ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Αθανάσιος Παπαδόπουλος με δημοτικούς και κοινοτικούς Συμβούλους και ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Στρατού Ταξίαρχος Στυλιανός Καλαϊτζίδης.

Στην συνέχεια παρατέθηκαν κεράσματα και γεύμα στον προαύλιο χώρο του ναού, ενώ βραβεύθηκαν οι Πρέσβεις Καλής Θέλησης του Τάματος του Έθνους:

Μητροπολίτης Καλαβρύτων & Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμος, Γέρων Γαβριήλ Αγιορείτης (Ακούσθηκε μαγνητοφωνημένο μήνυμά του), Γαλακτόπουλος Πέτρος – Ολυμπιονίκης, Δημητριάδης Κωνσταντίνος – Γεωπόνος, Εταιρεία ΒΕΛΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, Καλάβρυτα, Κατσιβαρδάς Χαράλαμπος – Νομικός, Δημοσιογράφος, μετεκπαιδευόμενος Θεολόγος, Κλέντος Νικόλαος – Μουσικοδιδάσκαλος, Μαρούπα Ειρήνη – Νομικός, Μηλιαράκης Εμμανουήλ – Φυσικός, επίτιμος Πρόεδρος Χριστιανικής Δημοκρατίας, Μπακανδρίτσου Σοφία – Νομικός, Μυγιάκης Στυλιανός – Ολυμπιονίκης, Νικολαΐδης Αθανάσιος –   Θεολόγος, Πάχτας Γεώργιος – Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Σιγκούδης Πέτρος – Φοιτητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Χαϊτίδης Ευγένιος – τ. Νομάρχης Θεσσαλονίκης, τ. βουλευτής.

Την εκδήλωση των βραβεύσεων συντόνισε ο κ. Φώτης Πλατανίδης.

«Ευχαριστούμε για την μεγάλη τιμή που μας έκαναν. Από την πλευρά μας θα κοιτάξουμε να φανούμε αντάξιοι ως Πρέσβεις Καλής Θέλησης για το Τάμα του Έθνους», δήλωσε στο kanaliena.gr ένας εκ των βραβευθέντων, o κ. Στέλιος Μυγιάκης, χρυσός ολυμπιονίκης στην Ελληνο-ρωμαϊκή Πάλη το 1980 στην Μόσχα.

«Συγχαρητήρια στο ζεύγος του Ιωάννη και της Αικατερίνης Αναγνωστοπούλου που έχουν δώσει χρήμα, κόπο και πίστη. Μακάρι να πετύχουν και εμείς θα είμαστε πάντα παρόντες σε τέτοια γεγονότα, όπως περιμένουμε να μας καλέσουν και στην επιτροπή για τα 200 χρόνια της Επανάστασης», είπε από την πλευρά του ο κ. Πέτρος Γαλακτόπουλος, ασημένιος ολυμπιονίκης το 1972 και χάλκινος το 1968 στην Ελληνο-ρωμαϊκή Πάλη.

«Το Τάμα του Έθνους θα σημάνει και την αναγέννηση του Έθνους»

Ο κ. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, πρόεδρος του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών, μίλησε στο kanaliena.gr για τον αγώνα που διεξάγει επί χρόνια:

«Το Τάμα του Έθνους είναι το μόνο που θα αναζωογονήσει και θα αναγεννήσει το κατατρωθέν ηθικό και εθνικό σθένος των Ελλήνων και αν εμείς συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να επιστρέψουμε στις ρίζες μας και παρακαλέσουμε τον δωρεοδότη Θεό θα μας ελεήσει και θα μας σώσει από το βάραθρο της αβύσσου που μας οδήγησαν οι ανεγκέφαλοι ιθύνοντες.

Είναι δε, μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε μεταβολή 180 μοιρών για να μην εφαρμόζονται τα καυστικότατα λόγια του Παπαδιαμάντη και του Γεωργίου Σουρή που πριν 130 χρόνια έγραφε το περίφημο ποίημα του: Ω Ελλάς ηρώων χώρα τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα.

Και τότε θα μπορούσαμε να πιστέψουμε σε αυτό που έγραφε ο Ιωάννης Πολέμης: Μην φοβηθείς αυτόν που στήριξε την πίστη απάνω στην ελπίδα, τον είδα στη ζωή να μάχεται μα πάντα ανίκητον τον είδα.

Και θα εφαρμοστούν οι στίχοι του ποιητού μας Γεωργίου Βερίτη: Όπως έδωσες θα δώσεις, θα ζητήσουν ως ζητείς, θα γενής και πάλιν φώτων και πολιτισμού κοιτίς».

Ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε επίσης στην ερώτηση που κατέθεσαν το 2017, βουλευτές της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης, την οποίαν όμως σχεδόν αμέσως απέσυραν:

«Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν πετύχει το παν και έθεσαν το ερώτημα στον τότε πρωθυπουργό Τσίπρα “Θα το πραγματοποιήσετε εσείς κύριε πρωθυπουργέ το Τάμα του Έθνους ή να το πραγματοποιήσει το Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών;”.

Τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει “μην ανησυχείς Τσίπρα εγώ θα σε σώσω για να με σώσεις εσύ κάποια άλλη φορά” και αναγκάζει τους 16 βουλευτές της ΝΔ να αποσύρουν τις υπογραφές τους και τους ταπείνωσε τόσο πολύ μέχρι που και ο πρώην Υπουργός Γεωργίας από την Βοιωτία Ευάγγελος Μπασιάκος πέθανε από έμφραγμα. Τον Γεώργιο Κασαπίδη τον ταπείνωσε τόσο πολύ που του ξήλωσε τα γαλόνια, όπως και την Γεωργία Μαρτίνου και τους διέγραψε.

Γι’ αυτό και εμείς αγωνιστήκαμε για τον Γ. Κασαπίδη και τον βοηθήσαμε να αναδειχθεί από την πρώτη Κυριακή Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας ως σύνθημα «κανέναν σταυρό σε άθεους και αντίχριστους».

Παράλληλα ο πρόεδρος του ΙΠΗΠΑ μίλησε και για την στάση της ηγεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος:

«Η Εκκλησία της Ελλάδας είναι ανεκδιήγητη. Ο μακαριώτατος ήταν περίλυπος και δεν του αρκούσε η απόφαση του Σεβασμιοτάτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ το 2011, ότι βάσει εμπεριστατωμένης μελέτης το ΙΠΗΠΑ δύναται να πραγματοποιήσει το Τάμα του Έθνους.

Αντί όμως να το υποστηρίζουν παντοιοτρόπως το σαμποτάρουν. Ο μακαριότατος λέει, όπως άκουσαν μέλη της συνοδικής επιτροπής για την σύνταξη του πρώτου τόμου για την Εθνική μας Παλιγγενεσίας, «Δεν μας έκανε καμία διαθήκη για να δούμε τι συμβαίνει». Δηλαδή η διαθήκη είναι ανώτερη της εμπεριστατωμένης μελέτης ενός άριστα καταρτισμένου θεολόγου και νομικού και έπρεπε αυτά τα πράγματα να τα λάβει υπόψιν;

Και ζήταγε ο Αρχιεπίσκοπος να πραγματοποιήσουμε το Τάμα του Έθνους είτε σε εκκλησιαστικές περιουσίες είτε σε ένα μεγάλο οικόπεδο του στα Οινόφυτα. Και πέραν του οικοπέδου του χιλιάδες βοσκοτόπια να γίνονταν βίλες, διότι όπου πραγματοποιηθεί το Τάμα του Έθνους θα έχουμε και ραγδαία εξέλιξη της περιοχής.

Εμείς λέμε ότι αν έχουμε την απόλυτο νομή, κατοχή και κυριότητα θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Διότι διαφορετικά διατρέχουμε τον μέγιστο κίνδυνο να μας τα φάνε μπαμπέσικα.

Ακόμα δεν πετύχαμε τίποτα, γιατί μας εμπαίζουν επί πολλά έτη. Αν ήταν ο Χριστόδουλος θα το είχαμε πραγματοποιήσει προ πολλού.

Είχε έρθει μάλιστα και σε ένα οικόπεδο μας απάνω στην κορυφή του λόφου Παλλήνης. Είναι μικρό το οικόπεδο εκεί, σχεδόν 10 στρέμματα και εάν συνενώνονταν με οικόπεδα του Δήμου, που έχει περίπου 20 στρέμματα ο Δήμος Παλλήνης.

Δυστυχώς χάσαμε τον Χριστόδουλο και τώρα ο Ιερώνυμος Β΄ μας εμπαίζει. Δυστυχώς πολλοί κληρικοί του ανωτάτου κλήρου δεν πιστεύουν Χριστόν αλλά… χρυσόν. Δεν ζουν για την Εκκλησία, αλλά από την Εκκλησία».

Το ιστορικό του «Τάματος του Έθνους»

Από το 1838 μέχρι το 1968 έγιναν από διάφορες προσωπικότητες πάρα πολλές προσπάθειες, οι σημαντικότερες των οποίων είναι:

Του Βασιλέως Όθωνος για περιοχές περί την Πλ. Ομονοίας ή την Πλ. Θεάτρου ή την οδό Πανεπιστημίου, του Βασιλέως Γεωργίου Α΄ και του Θρασύβουλου Ζαΐμη το 1870 για την Πλ. Ομονοίας, του Δημήτριου Βικέλα το 1908 στο Λυκαβηττό, του Σπυρίδωνος Λάμπρου το 1910 στο Ζάππειο, του Θεμιστοκλή Σοφούλη το 1918, του Ελευθερίου Βενιζέλου ως Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής για την κατασκευή στον Λόφο Αρδηττού το 1928, του Αλεξάνδρου Ζαΐμη, ο οποίος ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε τον θεμέλιο λίθο του μνημείου την 30.3.1930 στο Πεδίο του Άρεως.

Η κατασκευή, ωστόσο, του ναού δεν πραγματοποιήθηκε έως σήμερα, παρότι το θέμα ανακινήθηκε κατά καιρούς.

Την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας, το Δεκέμβριο του 1968 ο δικτάτορας πρωθυπουργός Γεώργιος Παπαδόπουλος ανακοίνωσε ότι το επόμενο έτος, κατά το οποίο συμπληρώνονταν 140 χρόνια από το 1829, θα ξεκινούσε η κατασκευή του ναού του Σωτήρος στα Τουρκοβούνια ως εκπλήρωση του «τάματος».

Η ανέγερση του ναού εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 1969 σε κοινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και του αρχιεπισκόπου, τον Μάιο συγκροτήθηκε μια ανώτατη επιτροπή για την επίβλεψη του έργου με πρόεδρο τον Παπαδόπουλο και μέλη τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, τον Παττακό, το Μακαρέζο κ.α. και τον Ιούνιο συστάθηκε ένα Ειδικό Ταμείο για τη διαχείριση των οικονομικών του έργου.

Συγκροτήθηκε επίσης ένα Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, στο οποίο αρνήθηκε να συμμετάσχει ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Αμίλκας Αλιβιζάτος, θεωρώντας ότι το τάμα είχε ήδη εκπληρωθεί με την ανέγερση του μητροπολιτικού ναού των Αθηνών.

Ελλείψει αρχιτεκτόνων πρόθυμων να σχεδιάσουν το ναό, προκηρύχθηκαν από το 1970 ως το 1973 τρεις διαγωνισμοί, στους οποίους κατατέθηκαν 73 προτάσεις, αλλά, καθώς καμία από αυτές δεν κρίθηκε ικανοποιητική, οι διαγωνισμοί κηρύχθηκαν άγονοι, αλλά τα ποσά της προκήρυξης διανεμήθηκαν σε «επαίνους».

Το Ειδικό Ταμείο συγκέντρωσε 230 εκατομμύρια δραχμές από δάνεια, 45 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό και 180 εκατομμύρια από εισφορές και δωρεές, χάρη στην προπαγανδιστική εκστρατεία του καθεστώτος για το μεγαλοπρεπές έργο.

Τον Ιανουάριο του 1974, μετά την πτώση του Παπαδόπουλου, ανακοινώθηκε ότι τα 406 από τα 453 εκατομμύρια που είχε συγκεντρώσει το Ταμείο είχαν καταναλωθεί δίχως να έχουν γίνει ούτε τα σχέδια του ναού και το έργο εγκαταλείφθηκε.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 8 Ιουνίου 2012 εξέδωσε σχετική απόφαση να πραγματοποιηθεί το Τάμα του Έθνους μέχρι την 200η επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας.

Ακολούθησαν πολλές άλλες σχετικές εγκύκλιοι της Εκκλησίας της Ελλάδος και άνω των εξήντα Πατριαρχών, Αρχιεπισκόπων, Μητροπολιτών, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία της ελλαδικής Εκκλησίας όχι μόνο προφορικώς αλλά και γραπτώς ετάχθη υπέρ της αμέσου πραγματοποιήσεως του Τάματος – του Τάματος Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου.

Στις 13 Φεβρουαρίου του 2017 το θέμα ανακινήθηκε εκ νέου, όταν 16 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν σχετικό ερώτημα στη Βουλή των Ελλήνων, για να το αποσύρουν όμως, στη συνέχεια, λόγω των αντιδράσεων που προκλήθηκαν.

https://kanaliena.gr/to-tama-toy-ethnoys-paramenei-anekpliroto-200-chronia-meta/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *