Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικῶν Αξιών Από το Εορτολόγιο 2022 – 2023 Άγιος Βιλλιβρόρδος ο Ολλανδίας (739)      7 Νοεμβρίου

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

                                                                                                7.11.2022

 

Συνεχίζομε σήμερα τὴν ἐνημέρωσιν τῶν φίλων μὲ τοὺς ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ ΑΓΙΟΥΣ ὅπως περιγράφονται εἰς τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Ἑορτολόγιον τῆς Ἰνδίκτου ποὺ ἐκδίδει τὸ Ἵδρυμά μας καὶ θὰ κυκλοφορήσῃ αὐτὲς τὶς ἡμέρες.

 

Δι’ὅσους ἐνδιαφέρονται τὰ τηλέφωνα 210 3254321 εἶναι συνεχῶς ἀνοικτά :

 

Δ    7.11

Τῶν Ἁγ. 33 μ. ἐν Μελιτινῇ,

Ματρωνιανοῦ & Ἀντωνίου,

Μελασίππου, Κασσίνης συζύγου, τέκνου των Ἀντωνίου & τῶν 40 παίδων,

Αὐκτίου, Ταυρίωνος & Θεσσαλονίκης (Ἀμφιπόλεως Μακεδονίας),

Ἀθηνοδώρου,

Γρηγορίου,

Ἀλεξάνδρου ἐκ Θεσ/νίκης,

Λαζάρου ὁσ. τοῦ ἐν τῷ Γαλησίῳ ὄρει (1053),

Ἀμβροσίου ὁσ.,

Willibrord (Βιλλιβρόρδου) Ὁλλανδίας (739).

 

 

Ἀναλυτικῶς ἀναφερόμεθα συνημμένως εἰς τὸν σχεδὸν ἄγνωστον ἀλλὰ πολὺ σπουδαῖον Ἅγιον Willibord  (Βιλλιβρόρδον), ὁ ὁποῖος ἐγεννήθη εἰς τὴν Βρεττανία τὸ 658 μ.Χ. Ἔλαβε σπουδαίαν Ὀρθόδοξον Χριστιανικὴν μόρφωσιν καὶ ἔκανε τεράστιον ἱεραποστολικὸν ἔργον κηρύττων τὸ Εὐαγγέλιον εἰς τὴν Φρισλανδία (σημερινὴ βορειοδυτικὴ Ὁλλανδία) καὶ ἀργότερα  εἰς τὴν Θουριγγία (τὸ Γερμανικὸν κρατίδιον Thüringen), τὸ Λουξεμβοῦργο καὶ τὴν Δανίαν.

Ἐξεχριστιάνισεν πλῆθος περιοχῶν τῆς Εὐρώπης. Τὸ ἔργον του ἐσυνέχισαν οἱ μαθηταί του.

Ἀναγνωρίζεται ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς θεμελιωτὰς τῆς βρεττανικῆς ἱεραποστολῆς καὶ ὡς Ἀπόστολος τῆς Ὁλλανδίας.

Ἐκοιμήθη τὸ ἔτος 739.

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210 3254321

 

 

 

Ὁ Ἅγιος Willibrord (Βιλλιβρόρδος)

γεννήθηκε τὸ 658 μ.Χ. στὴ Νορθουμβρία τῆς Βρετανίας ἀπὸ γονεῖς Ἀγγλοσάξονες. Ὁ εὐσεβὴς πατέρας του Βιλγίσιος, ἀσκητής ἀργότερα, τὸν ἔστειλε γιὰ ἐκπαίδευση στὸ ξακουστὸ μοναστήρι τοῦ Ράϊπον, τοῦ ὁποίου ἱδρυτὴς καὶ ἡγούμενος ἦταν ὁ ἅγιος Βιλλφρίδος, μετέπειτα ἐπίσκοπος Ὑόρκης (βλέπε 12 Ὀκτωβρίου). Σπούδασε ἐπίσης γιὰ δώδεκα χρόνια στὴ φημισμένη γιὰ τὶς λαμπρὲς μοναστηριακὲς σχολὲς τῆς Ἰρλανδίας, ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ ἐνάρετου καὶ μορφωμένου γέροντα Ἐκβέρτου.

 

Τὸ 688 μ.Χ. χειροτονήθηκε πρεσβύτερος καὶ τὸν ἑπόμενο χρόνο, ὕστερα ἀπὸ σχετικὴ προτροπὴ τοῦ δασκάλου του, ἀναχώρησε μὲ δώδεκα μοναχοὺς γιὰ νὰ κηρύξει τὸ Εὐαγγέλιο στὴ Φρισλανδία (σημερινὴ βορειοδυτικὴ Ὀλλανδία), τὴ μελαγχολικὴ χώρα τῶν βάλτων. Ἐκεῖ ἔγινε ἐγκάρδια δεκτὸς ἀπὸ τὸν μαγιορδόμο (αὐλάρχη) τοῦ βασιλείου τῆς Αὐστρασίας Πεπίνο τὸν ἐξ Ἐριστάλης (635 – 714 μ.Χ.), ποὺ λίγο πρωτύτερα εἶχε νικήσει τὸν ἰσχυρὸ ἰθαγενῆ ἡγεμόνα Ράντμποντ, φανατικὸ ὑποστηρικτὴ τῆς εἰδωλολατρίας.

 

Ὁ ἅγιος Βιλλιβρόρδος, ἄρχισε τὸ ἱεραποστολικό του ἔργο στὴν περιοχὴ ἐκείνη ποὺ εἶχε ἀποσπάσει ὁ Πεπίνος ἀπὸ τὸν ἀντίπαλό του. Τὸ κήρυγμα του εἶχε τόση ἐπιτυχία, ὥστε τὸ 695 μ.Χ. ὁ πάπας Σέργιος Α’ (687 – 701 μ.Χ.), ὕστερα ἀπὸ θερμὲς συστάσεις τοῦ Πεπίνου, τὸν κάλεσε στὴ Ρώμη καὶ τὸν χειροτόνησε ἐπίσκοπο, μετονομάζοντας τόν σὲ Κλήμεντα.

 

Ἐπιστρέφοντας, ἐγκαταστάθηκε στὴν Οὐτρέχτη καὶ συνέχισε νὰ μοχθεῖ γιὰ τὸν ἐκχριστιανισμὸ τῆς φραγκικῆς Φρισλανδίας, ἐπεκτείνοντας τὴν δράση του καὶ σὲ γειτονικὲς χῶρες, ὅπως ἡ Θουριγγία, τὸ Λουξεμβοῦργο καὶ ἡ Δανία. Τὴν τελευταία ἐπισκέφθηκε μόλις ἕνα χρόνο μετὰ τὴν ἐπισκοπική του χειροτονία. Ὁ φοβερὸς ὅμως Βίκινγκς Ὀγγοῦνδος, ματαίωσε κάθε προσπάθειά του γιὰ τὴν ἵδρυση τοπικῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι ὁ ἅγιος ἀρκέστηκε νὰ πάρει μαζί του στὴν Οὐτρέχτη τριάντα νεαρούς Δανούς, ποὺ εἶχαν πιστέψει στοὸ Χριστὸ καὶ νὰ τοὺς ἐκπαιδεύσει κατάλληλα, ὥστε νὰ καταστοῦν μελλοντικὰ ἱεραπόστολοι στὴν πατρίδα τους.

 

Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Πεπίνου (714 μ.Χ.), ὁ ἱεράρχης βρῆκε ἀμέριστη ὑποστήριξη καὶ ἀπὸ τὸν διάδοχό του Κάρολο Μαρτέλο (714 – 741 μ.Χ.), τὸν ὁποῖο ὁ ἴδιος βάπτισε.

 

Στὰ ἑπόμενα χρόνια ἐπισκέφθηκε ἐπανειλημμένα κάθε σημεῖο τῆς ἐπαρχίας του, ἔχτισε ναούς, ἵδρυσε μοναστήρια καιὶ ἀπάλλαξε τὸν λαὸ ἀπὸ τὶς παλαιὲς βάρβαρες συνήθειές του.

Ὅταν οἱ εἰδήσεις τῶν ἱεραποστολικῶν του ἐπιτευγμάτων ἔφτασαν ὡς τὴν Ἀγγλία, πολλοὶ συμπατριῶτες του ἔσπευσαν νὰ ἐνισχύσουν τὸ ἔργο του: Ὁ Ἀδελβέρτος ἦρθε νὰ κηρύξει στὴ βόρεια Ὀλλανδία, ὁ Βερενφρίδος στὴν Ἐλστη, ὁ Πλέχελμος, ὁ Ὀτγέρος καὶ ὁ Βίρος στὴ Γκελντερλάνδη, οἱ ἀδελφοὶ Ἐβάλδοι στὴ Βεστφαλία, ὅπου καὶ μαρτύρησαν καὶ ὁ Βούλφραμος, μετέπειτα ἐπίσκοπος τῆς Σέν, στὴν κυρίως Φρισλανδία, ὅπου βάπτισε τὸ γιὸ τοῦ ἡγεμόνα Ράντμποντ καὶ πλήθη ἄλλων Φρισλανδῶν.

 

Ὁ Ἅγιος Βιλλιβρόρδος κοιμήθηκε στὶς 7 Νοεμβρίου τοῦ 739 μ.Χ. καὶ ἐτάφη εἰς τὴν μονὴ Ἐτστέρναχ τοῦ Λουξεμβούργου.

 

Ἡ συμβολή του στὸν ἐκχριστιανισμὸ τῆς Εὐρώπης ὑπῆρξε μεγάλη. Δίκαια ἀναγνωρίζεται ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς θεμελιωτὲς τῆς βρεττανικῆς ἱεραποστολῆς καὶ ὡς ἀπόστολος τῆς Ὀλλανδίας.

 

 

ΠΗΓΗ

https://www.saint.gr/2941/saint.aspx

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *