ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Posted on

1. Παρ᾿ ὅλον ὅτι, λόγῳ τῆς μεγίστης στενότητος οἰκονομικῶν, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά «στριμώχνωμε», ὅσο τὸ δυνατὸ περισσότερα θέματα δυνάμεθα εἰς περιωρισμένο ἀριθμὸ σελίδων, γιὰ νὰ μὴ ὑπερβῇ τὸ βάρος καὶ γιὰ ἐλάχιστα ἐπὶ πλέον γραμμάρια χρεωθοῦμε μὲ ἀνωτέρα κλίμακα, ὁπότε θὰ πρέπῃ νὰ πληρώνωμε καὶ ὑπέρογκα ταχυδρομικά, ἐν τούτοις, ἀδήριτος ἀνάγκη μᾶς ὑποχρεώνει νὰ ἀποκαταστήσωμε […]