ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΑΚΡΑΙΑ» ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Posted on

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ * Πόσο ἁπλὴ ἡ ἀντιμετώπισις, ἂν ὑπῆρχε ὀλίγον φιλότιμον! * Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἰστοσελίδα μας τὴν 27.11.2015 1. Καὶ περὶ τοῦ μεγίστου μακροχρονίου προβλήματος τοῦ Περιβάλλοντος ἔχομεν γράψει τόσον εἰς τὸ Περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τεύχη : α. 6 (Ἰανουάριος-Μάρτιος 2001, σελίδες 25-31) β. 20 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2004, σελίδες 53-54) γ. 28 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ Ἠμποροῦν νὰ ἀνυψώσουν τὴν ποιότητα ζωῆς (ὑλικὴν καὶ πνευματικήν) τῶν πολιτῶν

Posted on

Ἀπὸ τὰ ἀσήμαντα ἠμπορεῖ νὰ ἔχωμεν τεράστια ὀφέλη ἢ «νίλα καὶ συμφορά» ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΜΥΡΙΑ ΚΑΚΑ ΕΠΟΝΤΑΙ (Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου) Ἐκ λεπτομερειῶν κρίνονται τὰ πάντα ΟΝΟΜΑΣΙΑΙ ΟΔΩΝ 1. Δυστυχῶς εἰς τὴν Ἑλλάδα μας δὲν ὑπάρχει ἡ στοιχειώδης εὐσυνειδησία τόσον ἀπὸ τοὺς ἰδιώτας, οἱ ὁποῖοι κτίζουν πολυκατοικίας, ὅσον καὶ ἀπὸ τοὺς Δήμους […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-Η ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΙΣ ΦΟΝΕΥΕΙ

Posted on

  Ἔλεος. Κραυγὴ τῶν καρδιοπαθῶν. Καρδιολόγοι προλάβατε. Αἱ σκόπιμαι μετατροπαὶ τῶν ἐξαεριστήρων τῶν μηχανῶν ἤ καὶ τῶν αὐτοκινήτων προκαλοῦν λίαν ἐκκωφαντικοὺς θορύβους, ὥστε δημιουργοῦν ἐγκεφαλικὰ καὶ καρδιολογικὰ προβλήματα μέχρι θανάτου εἰς τοὺς ἤδη ταλαιπώρους συμπολίτας μας, οἱ ὁποῖοι τρέχουν ἀπελπισμένοι διὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον εἰς τὰς οἰκογενείας των. Δὲν συγκινοῦνται οἱ ἁρμόδιοι!!! […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65 -ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΣ – ΤΟ ΟΝΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

Posted on

  1.Οὐδεὶς ὑπερασπίζεται τὴν παραπλανητικὴν διαφήμισιν. Οὔτε συμφέρει, οὔτε συμβάλλει. Ἀντιθέτως διαβάλλει. Καὶ οἱ ὑπερασπισταὶ τῆς καλῆς διαφημίσεως λέγουν πὼς περισσότερα ἀπὸ τὰ μισὰ χρήματα διαφημίσεως πᾶν χαμένα, ἁπλῶς δὲν γνωρίζουν ποῖα ἀκριβῶς, οὔτε ποῦ πηγαίνουν!!! 2.Ἐμεῖς ὅμως γνωρίζομεν ὅτι τὸ αἰσχρὸν κατεστημένον προσπαθεῖ νά «βολεύῃ» «ἡμετέρους» ἢ πανίσχυρας συντεχνίας ἐφαρμόζον τό «do ut des» […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ZHTOYNTAI ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ!!!

Posted on

*Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας τὴν 30.10.2015 Μόνον μὲ αὐστηρότατας προϋποθέσεις καὶ ἐλέγχους πρέπει νὰ δοθοῦν χρήματα εἰς τὰς Τράπεζας καὶ μόνον διὰ νὰ διευκολύνωνται ἔντιμοι ἐπιχειρηματίαι καὶ ὄχι «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς… Ἀρκετὰ ἐθησαύρισαν καὶ ἀετονύχηδες τῶν τραπεζῶν μὲ σκόπιμα εἰκονικὰ θαλασσοδάνεια ἀπάτης, τὰ ὁποῖα ἐχορηγοῦσαν εἰς κομπιναδόρους ἐπιχειρηματίας… 1. Ὡς γνωστόν, ὅσα […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΓΡΟΤΑΙ, ΒΙΟΤΕΧΝΑΙ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΑΙ ΕΝΩΘΕΙΤΕ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΘΕΙΤΕ Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Posted on

Ἐσεῖς τὶ λέτε, διὰ νὰ ἀναρτήσωμεν τὰς ἀπόψεις σας ; Τὰ Ἀγροτικὰ Ἑλληνικὰ Προϊόντα εἶναι δυστυχῶς ἀκριβότερα εἰς τὰ ὑπερκαταστήματα!!! Ὅμως μαθαίνομεν ἐδῶ δανειοδοτοῦν τοὺς ἀγρότας μὲ 8% καὶ εἰς τὴν Εὐρώπην μὲ 1%. Αὐτὸς ὁ ἀθέμιτος ἀνταγωνισμὸς εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἐξαφανίσεως τῶν ἀγροτικῶν συντεχνιών, βιομηχανιῶν καὶ βιοτεχνῶν ἐπενδύσεων. Ὁμιλοῦσαν διὰ Τράπεζαν Εἰδικοῦ Σκοποῦ, […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ * (ΕΚΛΟΓΩΝ –ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ) ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΝ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΠΟΔΗΓΕΣΙΑ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΔΡΩΝΤΩΝ!!!

Posted on

* Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας 23.10.15 1. Αἱ δημοσκοπήσεις καθοδηγοῦν τοὺς ψηφοφόρους πρὸς τὰ κόμματα, τὰ ὁποῖα κρύπτονται πίσω ἀπὸ «μεγαλοκαναλάρχας», μεγαλοεκδότας ἢ τὴν πολιτικὴν κατεύθυνσιν τῶν Πανεπιστημίων καὶ Ἰνστιτούτων, τὰ ὁποῖα τὰς μεθοδεύουν ἄκρως ἀποπροσανατολιστικῶς, διὰ νὰ δημιουργήσουν καὶ συσπειρώσεις. Μὲ τὴν θεωρίαν τῆς χαμένης ψήφου βοηθοῦν ἐμμέσως τὰ μεγάλα κόμματα, ἀπὸ τὰ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 64-«ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΜΥΡΙΑ (10.000) ΚΑΚΑ ΕΠΟΝΤΑΙ» ! ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ – ΜΑΣΤΙΞ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (οὐσιαστικῶς οὐδεμία μακροχρόνιος ὀρθὴ μέριμνα) ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΥΤΗΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΜΩΝ ΚΡΙΣΕΩΣ (Χαρ. Μπούσια)

Posted on

(Ἄρθρον ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα μας τῆς 6.8.2015) «Δὲν ἀλλάζει ὁ ἐκλογικὸς Νόμος» ἐδήλωσεν ὁ ἁρμόδιος Ὑπουργὸς κ. Βούτσης. Θὰ ἄλλαζε μόνο εἰς τὸ τέλος τῆς τετραετίας καὶ μόνον μὲ συνταγματικὴν ἀναθεώρησιν !!! Ἄρα αὐτὴ ἡ δήλωσις μᾶς ἀφήνει νὰ συμπεράνωμεν ἐκλογάς. Καὶ τώρα πρέπει νὰ ἀναστηθῇ πάλιν ἡ Ἑλλὰς καὶ ὁ Λαός . . . […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 64-ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ ΔΕΝ ΗΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΙΩΠΩΜΕΝ

Posted on

Ἀναμφιβόλως αἱ ἡμέραι ποὺ διέρχεται ἡ Πατρίς μας εἶναι αἱ χειρότεραι. Ἄν τὴν τελευταίαν πενταετίαν ἐβαίνομεν συνεχῶς τὴν κατιοῦσαν, σήμερον ἐφθάσαμεν σχεδὸν εἰς τὸν πυθμένα… Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ τοὺς ἰθύνοντας νὰ δοῦν μὲ διαύγειαν τὴν κατάστασιν καὶ νὰ εὑρεθοῦν λύσεις, διὰ τὸ καλὸν τοῦ Λαοῦ. Ὅμως τὰ τραγικὰ προβλήματα τοῦ εὐτελισμοῦ τῆς ἀξιοπρεπείας […]