ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 44 -ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 1. Πολὺ χρόνον καὶ δραστηριότητα ἀφιερώσαμε διὰ νὰ κατορθώσωμε νὰ ὀργανώσωμεν ἄφιξιν καὶ φιλοξενίαν πτωχῶν καὶ ὀρφανῶν παιδιῶν ἀπὸ Οὐκρανίαν καὶ Γεωργίαν εἰς τὰς κατασκηνώσεις τοῦ Δήμου Ἀθηναίων καὶ τοῦ Ὑπουργείου Ἀγροτικῆς Ἀναπτυξης καὶ Τροφίμων. Εἰς τοὺς ὑπευθύνους Προέδρους-Ἀρχηγούς, … Συνεχίζεται