ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 77 – ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΒΙΒΛΙΑ

Posted on

(συνέχεια) Ἀληθινοὶ Ἥρωες Τεῦχος Β΄ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΘΩΜΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (Ι.Π.Η.&Π.Α), εἴμεθα πάντοτε ὑπὲρ τῆς εὐρείας διαδόσεως ὠφελίμων βιβλίων, ἄρθρων, ἱστοσελίδων, TWITTER & FACEBOOK, πρὸς ὀρθὴν ἐπιμόρφωσιν τῶν Ἑλλήνων. Αἱ ἐκδόσεις «Ἔαρ» ἐκυκλοφόρησαν τὸ νέον βιβλίον τοῦ κ. Θωμᾶ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

Posted on

  Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητής – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας Μετά τό 1204 μ.Χ. στό Αἰγαῖο παύει ἡ δόξα τῶν ἑλληνικῶν νοσοκομείων. Ξενῶνες, ὡς ἐκεῖνος τῆς Μονῆς Παντοκράτορος καί ἄλλοι θά γίνουν ἀναμνήσεις, ὅταν θά ἔλθει ὁ Μωάμεθ ὁ Πορθητής. Παρακολουθοῦν καί αὐτά τή λεηλασία, τή βαρβαρότητα τῶν κατακτητῶν, τόν ἐκλατινισμό, τό γενιτσαρισμό, τή […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73-Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ

Posted on

Κατωτέρω δημοσιεύομεν ἀποσπάσματα ἐκ τῆς ἀναρτήσεως μας εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας fotgrammi.gr σχετικῶς μὲ τὴν καὶ ἐφέτος μεγαλειώδη ἀναπαράστασιν τῆς Μάχης τῶν ἑκατὸν μοναχῶν τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου (24 lουvίου 1827) ἐναντίον τοῦ μεγίστου στρατηλάτου Ἰμπραήμ ! ! ! . . . 1.Τὸν Ἰμπραὴμ τὸν εἶχεν προειδοποιήσει ὁ Ἡγούμενος «μὴ τολμήσῃς, νὰ μᾶς ἐπιτεθῇς, διότι ἂν […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73-ΟΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΥΠΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ

Posted on

  Διάφοροι Πατριάρχαι κυρίως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀλλὰ καὶ ἄλλοι Πατριάρχαι ἤ ὑψηλόβαθμοι κληρικοὶ ἠναγκάζοντο νὰ ἀφορίζουν Ἕλληνας Ἐπαναστάτας. Οἱ φοβερώτεροι ἀφορισμοὶ εἶναι οἱ τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε΄, συμμετασχόντων καὶ τοῦ παρεπιδημοῦντος τότε εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν Πατριάρχου Ἱεροσολύμων καὶ εἴκοσι ἑνὸς (21) Ἀρχιερέων. Ὑπῆρξαν δὲ καὶ οἱ δύο τελευταῖοι ἀφορισμοὶ τοῦ διαδόχου τοῦ Γρηγορίου Ε΄, […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 71- ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ!

Posted on

  Ἑλληνικὴ Πολιτεία. Ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος Πρὸς τὸ Πανελλήνιον, Πρὸς τοὺς κατὰ τὸ Αἰγαῖον Πέλαγος καὶ τὴν Πελοπόννησον Ἐκτάκτους Ἐπιτρόπους καὶ τοὺς Ἀρχηγοὺς τῶν κατὰ ξηρὰν καὶ θάλασσαν Δυνάμεων. Γνωρίζει ἡ Κυβέρνησις, ὅτι Πολῖται τινές ἐπιμένουν πιστεύοντες καὶ τοὺς ἄλλους πείθοντες, ὅτι αἱ μυστικαὶ Ἑταιρεῖαι χορηγοῦσι μέσα σωτήρια εἰς τὴν Πατρίδα, ἤ τουλάχιστον Αἰγίδα […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΝ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Posted on

Ὁ κ. Δημήτριος Περδίκης, πιστὸς φίλος καὶ ἀγωνιστής, ἰδίως διὰ τὸ Βορειοηπειρωτικὸν ζήτημα, μᾶς στέλνει συχνὰ σπουδαιότατα ἄρθρα του. Δυστυχῶς, λόγῳ μακροχρονίων εἰλημμένων ὑποχρεώσεων, δὲν κατωρθώσαμε ποτὲ νὰ δημοσιεύσωμεν κάτι ἰδικόν του!!!… Καὶ τώρα ὁ χῶρος εἶναι λίαν περιωρισμένος, πλὴν ὅμως κάνομεν τὸ πᾶν νὰ δημοσιεύσωμεν τὸ κατωτέρω ἀπὸ τὸ ἔγκυρον, ἐνημερωτικὸν καὶ εὐπρεπὲς ἱστολόγιόν […]

ΦΩΤΕΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-Μεσογειακὴ διατροφή «κληρονομιά» τοῦ Βυζαντίου

Posted on

Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητής – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.) Τὰ δημητριακά, τὰ ὄσπρια, τὰ ἑσπεριδοειδῆ, τὰ ζυμαρικά, τὸ γάλα καὶ τὰ γαλακτοκομικά, τὰ ψάρια καὶ τὰ ὀστρακοειδῆ, τὰ λάχανα-χόρτα, τὸ ἐλαιόλαδο καὶ βούτυρο καὶ ἐστιν ὅτε κρέας εἶναι ἡ Μεσογειακὴ Διατροφή. Ἐξυπακούεται ὅτι ὁ Πυθαγόρας ἔχει δίκιο γιὰ τό «μὴ πινεῖν καὶ μὴ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-ΟΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

Posted on

Πάρα πολλοὶ φίλοι τῶν φορέων μας καὶ τῶν ὀργανώσεων μας, ὅπως παραδείγματος χάριν ὁ πρώην Πρωτεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἐξοχώτατος Πρέσβυς Καλῆς Θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης (Νικολόπουλος) μᾶς διαβεβαιοῦν ὅτι οἱ ἀφορισμοὶ τὴν ἰδίαν νύκτα κατεκάησαν μὲ τοὺς κηρούς (κεριά) τοῦ Πατριάρχου καὶ ὅλων τῶν Συνοδικῶν, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχον εἰς […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ

Posted on

Ἡ ἐξουθένωσις τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, διὰ τοῦ σφαγιασμοῦ καὶ τῆς ἀναγκαστικῆς ἐκριζώσεώς των καὶ ἡ ἐξολόθρευσις τῶν φίλων Ὀρθοδόξων κατοίκων τῆς Συρίας καὶ λοιπῶν χωρῶν τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς διὰ τῆς βίαιης προσφυγιᾶς. 1.Ὁ φίλος Δρ. Κων/νος Βαρδάκας, εἰς τὸ ἄρθρον του « Το ISIS στην Σμύρνη το 1922… Τι παίζει […]