ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ, 15η  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 15.11.22

Posted on

ΚΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ !     15  Τ    Ἀρχὴ νηστείας Χριστουγέννων, τῶν  Ἁγ. Γουρίου, Σαμωνᾶ (299 – 306) &  Ἀβίβου μ. & Ὁμολογητῶν, Κυντιανοῦ ἐπισκ. Σελευκείας, Ἐλπιδίου – Μαρκέλλου & Εὐστοχίου μ., Δημητρίου, Εύψυχίου, Νεάρχου & Καρτερίου, Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ Ρώσου, Ἰουστίνου & Θεοδώρας βασιλέων, Δημητρίου Θράκης, Γερμανοῦ Ἀλάσκας.     ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210 3254321

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2018 – 2019

Posted on

  Ὡς γνωρίζουν οἱ πολυάριθμοι φίλοι μας, καθιερώσαμεν τὴν ἔκδοσιν καὶ κυκλοφορίαν Ἑορτολογίου (ὄχι ἡμερολογίου), ἀρχομένου μὲ τὴν ἀρχὴν τῆς Ἰνδίκτου, δηλαδὴ συμφώνως πρὸς τὸ Θρησκευτικὸν Ἡμερολόγιον, τὸ ὁποῖον ἀρχίζει τὴν 1ην Σεπτεμβρίου. Πολὺν κόπον κατεβάλομεν διὰ τὴν κυκλοφορίαν ἑνὸς ἐμπεριστατωμένου ἀναλυτικοῦ καὶ πρωτοτύπου ἑορτολογίου, ὄχι μόνον μὲ σχεδὸν ὅλους τοὺς ἑορτάζοντας ἁγίους καθ’ἡμέραν, ἀλλά […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 72- ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ

Posted on

Ὡς γνωστόν, ἐτολμήσαμεν καὶ ἐξεδώσαμεν ἀναλυτικόν, μοναδικὸν Ἑορτολόγιον. Ἐκτιμήσαμεν μίαν μικρὰν συμβολικὴν τιμὴν τῶν 2 Εὐρὼ ἀνὰ τεμάχιον καὶ κλιμακωτῶς κυμαινομένην τιμήν, ἀναλόγως τῶν τεμαχίων, συμπεριλαμβανομένων 24% ΦΠΑ, ηὐξημένων ταχυδρομικῶν καὶ ἐν γένει ἐξόδων ἀποστολῆς. Ἐπειδὴ ὅμως ἀπεδείχθη ὅτι τὸ κόστος τῶν ἐν τῷ μεταξὺ ηὐξημένων ταχυδρομικῶν τελῶν εἶναι ἄκρως δυσανάλογον καὶ ὡς ἐκ τούτου […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 71-ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2017 – 2018

Posted on

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2017 – 2018 Ὡς γνωστόν, ἐτολμήσαμεν καὶ ἐξεδώσαμεν ἀναλυτικόν, μοναδικὸν Ἑορτολόγιον, διὰ τὸ ὁποῖον ὡρίσαμεν μίαν μικρὰν συμβολικὴν τιμὴν τῶν 2 Εὐρὼ τὸ τεμάχιον. Ἀπὸ 21 τεμ. θὰ κοστίζουν 1,50 Εὐρώ, ἀπὸ 51 τεμ. 1,00 Εὐρὼ καὶ ἀπὸ 101 τεμ. 0,80 Εὐρὼ/τεμ. Αἱ τιμαὶ εἶναι συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ, ταχυδρομικῶν καὶ ἐν γένει ἐξόδων […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΘῌ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ «ΦΩΤΕΙΝΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ» ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Posted on

  1. Εἶναι ἄκρως ἀπαράδεκτος καὶ ἀδιανόητος ἡ ἀδιαφορία τῶν παραληπτῶν τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς»καὶ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, Ἱερῶν Μονῶν καὶ Ἱερῶν Ναῶν, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ ἔλαβον ἀπὸ ἕνα ἀντίτυπον τοῦ ἡμερολογίου μας οἱ μὲν καὶ ἀπὸ 5 ἢ 10 ἡμερολόγια οἱ δέ, ἠδιαφόρησαν νὰ προμηθευθοῦν περισσότερα ἀπὸ τὸ πρωτότυπον ἐκκλησιαστικὸν ἡμερολόγιον, παρὰ τὸ ὅτι εἴχομεν […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΜΕΧΡΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΟΥΝ ΟΛΟΙ

Posted on

  1. Εἰς ὅλους τοὺς φίλους, οἱ ὁποῖοι λαμβάνουν τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ ἔχουν τὴν εὐχέρειαν, τὸν ζῆλον καὶ τὴν σφοδρὰν ἐπιθυμίαν νὰ ἐπισκέπτωνται τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, τὸ Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους & Φωτεινή Γραμμή καὶ τὸ Twitter: @PANEL_TAMA δίδομεν κατωτέρω μίαν εὐκαιρίαν. 2. Δυστυχῶς εἴμεθα μία μικρὰ στέρνα […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-Ἔκδοσις Ἐκκλησιαστικοῦ ἡμερολογίου 1.9.2015-31.8.2016

Posted on

1. Τὸ ἡμερολόγιον, τὸ ὁποῖον ἀπεστείλαμεν δωρεὰν εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν παραληπτῶν τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμ­μή» εἶναι προϊὸν μεγίστου ἄγχους καὶ ταχύτητος. Ἔπρεπε νὰ παραδώσωμεν ἐντὸς μιᾶς ἑβδομάδος τὴν ὕλην τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ τοῦ Ἑορτολογίου μαζὶ εἰς τὸ τυπογραφεῖον, διὰ νὰ ἀποσταλοῦν ταυτοχρόνως μὲ ἕνα ταχυδρομικὸν ἔξοδον, διότι στενάζομεν κάτω ἀπὸ […]