ΦΩΒΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-Η ΛΕΞΙΠΕΝΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ Η ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Posted on

  Εἰς τὰς καθημερινὰς συζητήσεις μὲ πολλοὺς φίλους καὶ γνωστοὺς διαπιστώνομε ὅτι ὅλοι ἀγανακτοῦν δικαίως, χωρὶς νὰ ἁμαρτάνουν, διὰ τὴν μεγίστην λεξιπενίαν ποὺ μαστίζει τοὺς νεοέλληνας, ὥστε δὲν καταλαβαίνουν οὔτε κοινὰς ἑλληνικὰς λέξεις – ἐκφράσεις τῆς καθομιλουμένης καθαρᾶς ἑλληνικῆς γλώσσης. Οἱ διδάσκοντες εἰς ὅλας τὰς βαθμίδας τῆς Ἐκπαιδεύσεως δὲν ἐξηγοῦν οὔτε μεταδίδουν τίποτε ἀπὸ τὸν […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ)

Posted on

  Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα διὰ μέσου τῶν αἰώνων παραμένει ἀναλλοίωτος, ἀποδεικνύουσα τὴν ἱστορικὴν συνέχειαν τοῦ Ἔθνους μας – τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους!!!!…. Ἐκφράσεις, τὰς ὁποίας χρησιμοποιοῦμεν μέχρι σήμερον εἰς τὴν καθημερινὴν ὁμιλίαν μας, ἀποδεικνύουν τὴν συνέχειαν αὐτήν. Κατωτέρω ἀναλύομε μερικάς: Αἰδὼς Ἀργεῖοι : ἐκφράζει αἰσθήματα ντροπῆς διὰ ἀσχημονούντας. (Στέντωρ πρὸς τοὺς Ἀργείους κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 76-ΝΑ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΩΜΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΜΑΣ (2η ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Posted on

(2α συνέχεια ἀπὸ τὸ τεῦχος 75 σελ. 69 – 74) 1.Ἤδη ἀνεφέραμε ἀρκετὰς ξενογλώσσους λέξεις, αἱ ὁποῖαι ἔχουν παρεισφρήσει εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν καὶ αἱ ὁποῖαι εἶναι, ὡς ἐπί το πλεῖστον, ἀνούσιοι καὶ ἄνευ νοημάτων, ὅπως παραδείγματος χάριν «γκαλὸπ» ἢ «λίστα», ἐνῷ ἀντίθετως ὑπάρχουν ἀντίστοιχοι λέξεις εἰς τὴν ἑλληνικήν, ὅπως παραδείγματος χάριν «δημοσκόπησις» ἢ «κατάστασις […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 75-ΝΑ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΩΜΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΜΑΣ (Α’ ΜΕΡΟΣ)

Posted on

«Γιὰ τὴν Μητέρα Γλῶσσα μας τὰ λάβαρα κρατεῖστε» (Κωστὴς Παλαμάς) 1.Καὶ ἄλλοτε ἔχομε ἀναπτύξει ὅτι ἡ γλῶσσα τῶν φιλοσόφων, ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι ἡ πλουσιωτέρα γλῶσσα τοῦ κόσμου. Εἶναι ἡ γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ μὲ τὴν μέθεξιν μετὰ τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ εἶναι ἕν ἀνεκμετάλλευτον μέσον – ὅπλον διὰ τὸν ἐπαναχριστιανισμὸν τῶν παλιβαμβάρων!!!… 2.Δυστυχῶς ὅμως τὰ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 61- ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Posted on

Ἐγκαινιάζομε σήμερα τὴν νέαν στήλην μας «Ἀποκαλύψεις», ἐρευνῶντες ἕνα σπουδαῖον θέμα, τὸ γλωσσικόν. Πώς απέτρεψαν, ο Κ.Τσάτσος και ο Ε. Παπανούτσος, την καθιέρωση του λατινικού αλφάβητου και της φωνητικής γραφής από τον Κ. Καραμανλή, Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014 Σε ένα άρθρο του Σ.Ψυχάρη στις 25.7.1999, στο “Βήμα” αναφέρεται ότι ο Κ.Καραμανλής επιχείρησε να καθιερώσει, στην […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 61-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝ. ΚΟΥΝΑΔΗ OM. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΜΠ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

Posted on

31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ) Ἐν πρώτοις θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω τὴν ἐρίτιμο κα Καρκαζὴ Γ. Γραμματέα τοῦ Σωματείου «Ὅμιλος Ἀρχαιοφίλων ἡ Ἀθήνη» γιὰ τοὺς ἐπαινετικοὺς λόγους της ποὺ ἀπήθυνε γιὰ τὴν ταπεινότητά μου, καθὼς καὶ τὴν Πρόεδρο καὶ τὸ Δ.Σ. τοῦ Ὁμίλου γιὰ τὴν εὐγενικὴ πρόσκλησή τους νὰ εἶμαι ὁ ἀποψινὸς ὁμιλητής. Ὡστόσο, ὀφείλω […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ -Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ :ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ « ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ» (8-10/3/2013) τοῦ Ἀντωνίου Ν. Κουνάδη

Posted on

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κάτω τὰ ἐγκληματικὰ χέρια διαφθορᾶς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης ὑπὸ τῶν «γενιτσάρων» τοῦ πνεύματος καὶ τῶν πειθηνίων ὀργάνων τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. Πρὸς τοῦτο ἔχομεν γράψει ἐπανειλημμένως εἰς τὴν «Φωτεινὴν Γραμμήν», ὡς π.χ. τεύχη: 53-σελ. 66, 48-σελ. 16, 38-σελ. 28-55. Παρ᾿ ὅλον ὅτι ἔχομεν προγραμματίσει καὶ ἀναλάβει ὑποχρεώσεις νὰ δημοσιεύσωμεν εἰς τὸ περιοδικόν […]