Παρουσίασις του Βιβλίου Αντωνίου Αντωνάκου «Ελληνικό Αλφάβητο» Πρόλογος Αντωνίου Κουνάδη πρώην Προέδρου τῆς Ακαδημίας Αθηνών Ομ.Καθηγητού ΕΜΠ

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10.5.23   Ζητοῦμε συγγνώμη, διότι,  δυστυχῶς, μόλις τώρα πληροφορηθήκαμε ὅτι ὁ ἐξοχώτατος τέως Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν κ. Ἀντώνιος Κουνάδης εἶναι μεταξὺ τῶν συντελεστῶν τῆς σημαντικότατης ἐκδηλώσεως   σήμερον 10.5.2023 εἰς τὴν μεγάλην αἴθουσαν τοῦ  Πολεμικοῦ … Συνεχίζεται

ΦΩΒΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-Η ΛΕΞΙΠΕΝΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ Η ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  Εἰς τὰς καθημερινὰς συζητήσεις μὲ πολλοὺς φίλους καὶ γνωστοὺς διαπιστώνομε ὅτι ὅλοι ἀγανακτοῦν δικαίως, χωρὶς νὰ ἁμαρτάνουν, διὰ τὴν μεγίστην λεξιπενίαν ποὺ μαστίζει τοὺς νεοέλληνας, ὥστε δὲν καταλαβαίνουν οὔτε κοινὰς ἑλληνικὰς λέξεις – ἐκφράσεις τῆς καθομιλουμένης καθαρᾶς ἑλληνικῆς γλώσσης. … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ)

  Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα διὰ μέσου τῶν αἰώνων παραμένει ἀναλλοίωτος, ἀποδεικνύουσα τὴν ἱστορικὴν συνέχειαν τοῦ Ἔθνους μας – τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους!!!!…. Ἐκφράσεις, τὰς ὁποίας χρησιμοποιοῦμεν μέχρι σήμερον εἰς τὴν καθημερινὴν ὁμιλίαν μας, ἀποδεικνύουν τὴν συνέχειαν αὐτήν. Κατωτέρω ἀναλύομε μερικάς: Αἰδὼς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 76-ΝΑ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΩΜΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΜΑΣ (2η ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

(2α συνέχεια ἀπὸ τὸ τεῦχος 75 σελ. 69 – 74) 1.Ἤδη ἀνεφέραμε ἀρκετὰς ξενογλώσσους λέξεις, αἱ ὁποῖαι ἔχουν παρεισφρήσει εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν καὶ αἱ ὁποῖαι εἶναι, ὡς ἐπί το πλεῖστον, ἀνούσιοι καὶ ἄνευ νοημάτων, ὅπως παραδείγματος χάριν «γκαλὸπ» ἢ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 75-ΝΑ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΩΜΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΜΑΣ (Α’ ΜΕΡΟΣ)

«Γιὰ τὴν Μητέρα Γλῶσσα μας τὰ λάβαρα κρατεῖστε» (Κωστὴς Παλαμάς) 1.Καὶ ἄλλοτε ἔχομε ἀναπτύξει ὅτι ἡ γλῶσσα τῶν φιλοσόφων, ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι ἡ πλουσιωτέρα γλῶσσα τοῦ κόσμου. Εἶναι ἡ γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ μὲ τὴν μέθεξιν μετὰ τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 61- ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ἐγκαινιάζομε σήμερα τὴν νέαν στήλην μας «Ἀποκαλύψεις», ἐρευνῶντες ἕνα σπουδαῖον θέμα, τὸ γλωσσικόν. Πώς απέτρεψαν, ο Κ.Τσάτσος και ο Ε. Παπανούτσος, την καθιέρωση του λατινικού αλφάβητου και της φωνητικής γραφής από τον Κ. Καραμανλή, Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014 Σε ένα … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 61-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝ. ΚΟΥΝΑΔΗ OM. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΜΠ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ) Ἐν πρώτοις θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω τὴν ἐρίτιμο κα Καρκαζὴ Γ. Γραμματέα τοῦ Σωματείου «Ὅμιλος Ἀρχαιοφίλων ἡ Ἀθήνη» γιὰ τοὺς ἐπαινετικοὺς λόγους της ποὺ ἀπήθυνε γιὰ τὴν ταπεινότητά μου, καθὼς καὶ τὴν Πρόεδρο καὶ τὸ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ -Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ :ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ « ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ» (8-10/3/2013) τοῦ Ἀντωνίου Ν. Κουνάδη

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κάτω τὰ ἐγκληματικὰ χέρια διαφθορᾶς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης ὑπὸ τῶν «γενιτσάρων» τοῦ πνεύματος καὶ τῶν πειθηνίων ὀργάνων τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. Πρὸς τοῦτο ἔχομεν γράψει ἐπανειλημμένως εἰς τὴν «Φωτεινὴν Γραμμήν», ὡς π.χ. τεύχη: 53-σελ. 66, 48-σελ. 16, … Συνεχίζεται