ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ
1.6. 24 - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Πρόσφατα άρθρα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ

ft20

Τολμῶμε νὰ παρουσιασθῶμε εἰς τὸ διαδίκτυο, ὄχι διὰ νὰ προσθέσωμε μίαν ἀκόμη ἱστοσελίδα εἰς τὶς ἄπειρες ὑπάρχουσες καὶ καθημερινῶς νέες προστιθέμενες, ποὺ ὡς ἐπί τὸ πλεῖστον προτρέπουν τὸν ἄνθρωπον εἰς τὸ νὰ γίνεται « ἀετονύχης » ἤ τὸν ἀποβλακώνουν. Συμμετέχομε εἰς τὰ σύγχρονα – ἠλεκτρονικὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως, διαφωτίσεως καὶ ψυχαγωγίας, ἐπειδὴ πιστεύομε, ὅτι οἱ ολοκληρωμένες προσωπικότητες ἀνθρώπων καὶ εὐσυνειδήτων χριστιανῶν ἐπιβάλλεται νὰ μὴ εἶναι μόνον ἄρνησις, ἀλλά νὰ εἶναι καὶ θέσις.

Δὲν εἶναι σήμερον ἐφικτὸν νὰ ἀπαγορεύῃ κανεὶς εἰς τὸν ἄνθρωπον (καὶ κυρίως εἰς τὰ παιδιά) τοῦ 21ου αἰῶνος τὴν πρόσβασιν εἰς τὸ διαδίκτυον• διὰ τοῦτο πρέπει νὰ προσανατολίζωνται οἱ ἄνθρωποι πρὸς τὴν σωστὴν χρῆσιν καὶ ἐπιλογὴν τῶν πραγματικῶς ψυχαγωγικῶν, ἐκπαιδευτικῶν καὶ ἀφυπνιστικῶν θεμάτων καὶ νὰ ἀπομακρύνωνται ἀπό τὰ ψυχοκτόνα, ἐκμαυλιστικά, ἀποπροσανατολιστικὰ καὶ ἀφιονιστικὰ προγράμματα…

Ὅλες οἱ ὑγιεῖς δυνάμεις ὀφείλουν νὰ πηγαίνουν ἐνάντια πρὸς τὸ ρεῦμα τῆς καταναλωτικῆς κοινωνίας, τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ τῆς παντοειδοῦς ἐκμεταλλεύσεως τοῦ ἀνθρώπου· τὸ ρεῦμα τὸ ἀκολουθοῦν οἱ φελλοί, τὰ πτώματα, τὰ περιττώματα καὶ τὰ σκουπίδια… Διὰ νὰ δύναται νὰ πάῃ κανείς «κόντρα πρὸς τὸ ρεῦμα», πρέπει νὰ εἶναι ὄχι μόνον ζωντανὸς ὁργανισμός, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ ἄψογα λειτουργοῦσαν τὴν πυξίδα τοῦ πνεύματος. Ὅπως οἱ σολωμοὶ καὶ οἱ πέστροφες ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἀνεβαίνουν ἀκόμη καὶ καταρράκτες, ἔτσι καὶ ὁ πνευματικῶς ὑγιὴς ἄνθρωπος καὶ εὐσυνείδητος χριστιανὸς πρέπει νὰ ἀνεβαίνῃ πνευματικοὺς καταρράκτες καὶ νά «θρώσκῃ» ἄνω (θρῴσκω σημαίνει ὁρμῶ, πετῶ, ἐξ οὗ καὶ ἡ λέξις ἄνθρωπος προέρχεται ἀπό τό «ἄνω» καί «θρῴσκω». Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τὸ πρός τὰ ἄνω τεῖνον πλάσμα τοῦ Θεοῦ).

Πρὸς τοῦτο, ἐπιβάλλεται νὰ δημιουργηθῇ ἕνας ἀδιάρρηκτος πυρὴν ὅλων τῶν ὑγιῶς σκεπτομένων καὶ ἐνεργούντων ἀνθρώπων καὶ νὰ ἀντιπαραταχθῇ πρὸς τὸ ὠργανωμένον πολυώνυμον κακόν, τὸ ὁποῖον δρᾶ καὶ ἐξαπλοῦται καθημερινῶς μὲ γεωμετρικὴν πρόοδον, ἐνῷ ἀντιθέτως, τὸ καλόν, δυστυχῶς, συρρικνοῦται μὲ ἀριθμητικὴν τοιαύτην…

Ὅπως ἐπανειλημμένως καὶ λεπτομερῶς ἀναπτύσσομε, καὶ ἰδιαιτέρως εἰς τὴν ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΝ ΤΟΥ «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ», ἐπιβάλλεται ὅλοι οἱ ἁγνοὶ καὶ ὑγιῶς σκεπτόμενοι ἄνθρωποι νὰ ἐνεργῶμε συλλογικῶς, διότι, ἄν συνεχίσωμε νὰ δρῶμε μεμονωμένως, εἷς ἕκαστος ἐξ ἡμῶν «θὰ σπάῃ τὰ μοῦτρα του», μὲ ἀπώτερον ἀποτέλεσμα νὰ πτοῶνται οἱ θαρραλέοι ἀγωνισταὶ καὶ ὁ ἀντικείμενος διάβολος νὰ ἀποθαρρύνῃ ὅλους αὐτούς, ποὺ ἤθελαν νὰ πᾶν «κόντρα πρὸς τὸ ρεῦμα». Τοιουτοτρόπως, ἐπέρχεται τὸ κατάντημα, νὰ ἐπικρατῇ ὁ «ὠχαδελφισμός», ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τὴν «ἀχίλλειον πτέρναν» τῆς κοινωνικῆς γαλήνης, τῆς εὐημερίας, τῆς προόδου καὶ ἐν τέλει τῆς Δημοκρατίας καὶ κτηνοποιεῖ τὸν ἄνθρωπον.

Κάμνομε ὑστάτην ἔκκλησιν πρὸς ὅλους τοὺς ἐμφορουμένους ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἰδέες καὶ ἀρχές, νὰ συστρατευθοῦν καὶ νὰ συναγωνισθοῦν μαζί μας διὰ νὰ ἔχωμε ἐλπίδες, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀνατραποῦν οἱ ἐπικρατοῦσες ἀνισόρροπες « ἰσορροπίες », καὶ νὰ βαδίζωμε, μὲ βάσιν τό: «τὶς βούλεται ἀγορεύειν;», ἀπὸ ἐπιτυχίαν εἰς ἐπιτυχίαν καὶ ἀπὸ νίκη εἰς νίκη. Γένοιτο!

Α. ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
"Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Αναπαραγωγή Βίντεο

 

Σκοποί μεταξὺ τῶν πολλῶν ἄλλων, οἱ ὁποῖοι λεπτομερῶς ἀναφέρονται εἰς τὸ Καταστατικόν μας εἶναι καὶ οἱ ἀκόλουθοι: « Ἡ καλλιέργεια τῶν αἰσθημάτων εἰρήνης, φιλίας καὶ ἀλληλεγγύης μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων, πρὸς ἀντιμετώπισιν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον τῶν δεινῶν τοῦ πολέμου, διὰ τὴν εἰρήνευσιν τῶν ἀντιμαχομένων, πρὸς καταπολέμησιν τῆς πείνας, τῆς δίψας, τῶν ἀσθενειῶν, τῆς ἡμιμαθείας, τῆς ἀγρίας ἐκμεταλλεύσεως, τῆς διεθνοῦς παραπληροφορήσεως καὶ κατασυκοφαντήσεως τῶν Ὀρθοδόξων καὶ ἡ ἐν γένει ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ συμπαράστασις πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους ».

[real3dflipbook id='2']

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΟΡΦΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΧΩΡΕΣ

Αναπαραγωγή Βίντεο
[real3dflipbook id='1']

Β. ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ (Ι.Π.Η.Π.Α)

Αναπαραγωγή Βίντεο

Θὰ ἦτο εὐχῆς ἔργον νὰ συμπτύξωμε τὶς δυνάμεις μας καὶ νὰ ἀγωνισθῶμε διὰ τὴν Προάσπισιν τῶν Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (Θρησκεία, Πατρίδα, Οἰκογένεια), τὴν ἀναστήλωσίν των καὶ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὰς ρίζας μας.

ΤΟ Ι.Π.Η.Π.Α.

ΟΙ-ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ-ΤΟΥ-1821.-12.11.2020jpg

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΡΙΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΗΡΩΕΣ

ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

ΤΟΥ 1821

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ :

https://www.fotgrammi.gr/work/το-ταμα-των-ηρωων-του-21/

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕ ΑΘΛΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΑΞΙΑΣ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (7.000) ΕΥΡΩ

ΕΠ΄ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΤΗΣ 200ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΤΟΥ 1821

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ : 

https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/ιδρυμα-προασπισεωσ-ηθικων-2/

Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ"

Ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ καὶ ὅλοι οἱ ἁγνοὶ ἀγωνισταὶ τοῦ 1821, πιστεύοντες εἰς τὸν Θεάνθρωπον, προσηύχοντο εἰς Αὐτὸν νὰ βοηθήσῃ νὰ ἐλευθερωθῇ ἡ Ἑλλάδα, καὶ ἔκαμνον Τάμα, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν νὰ κτίσουν εἰς τὴν ὁριστικὴν Πρωτεύουσαν τῆς Ἑλλάδος Ναὸν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ∙ αὐτὸς ὁ πόθος καὶ αὐτὸ τὸ Τάμα τοὺς ἔδιδε δύναμιν.

Εξελίξεις με το "Τάμα του Έθνους"

Ενημερωθείτε για την πορεία του μεγάλου αυτού Εθνικού θέματος....

Media

Στο κανάλι μας στο Youtube μπορείτε να δείτε ένα μεγάλο αριθμό βίντεο από τις διάφορες εκδηλώσεις μας....

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Υπερασπιστέσ του ταματοσ του εθνουσ

Έγγραφο Πατριάρχη Μόσχας
Επιστολές Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.Αμβρόσιου
Επιστολές Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.Ειρηναίου
Έγγραφο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.Νικολάου

1. ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΚΡΥΣΕ ΤΟΝ ΚΑΖΑΝΙ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΤΟΙΜΑΖΟΤΑΝ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΡΒΟΥΣ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ

2.Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

3.ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΙΣΜΕΝΟΥ ΞΕΡΟΥ ΚΟΡΜΟΥ

4. ΤΟ ΠΟΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΜΙΤΣΕΒΙΤΣ ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

5. Ο ΑΣΠΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥ RODRIGUEZ EL KHOURY ΠΡΕΣΒΥ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

6. Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΙΓΗΡΙΑΝΟΥ Dr. SAM CHEKWAS ΠΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΑΘΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

7. Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ

Screenshot_7 (Small)

Η “Φωτεινή Γραμμή¨κυκλοφορεί είς 60.000 αντίτυπα ανά τρίμηνον και αποστέλλεται δωρεάν, τιμής ένεκεν, εις ιδιωτικές και δημόσιες βιβλιοθήκες.

Έχει προκαλέσει τον θαυμασμόν και τον έπαινον, όχι μόνον των Ελληνοφώνων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων, αλλά και αυτού του μακαριστού Πατριάρχου Μόσχας κ.Αλέξιου, καθώς και προσωπικοτήτων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Μπορείτε μέσα από το μενού βιβλιοθήκη και την επιλογή Περιοδικό “Φωτεινή Γραμμή” να ανατρέξετε σε παλαιότερα τεύχη της ή κάνοντας κλίκ εδώ…….

 

Ὁ θεμέλιος λίθος ἐτέθη τὴν 23ην Ἰουνίου 1996 καὶ ἀναγράφει:

ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΟΠΩΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙΛΑΜΠΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΛΙΘΟΣ ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΕΤΕΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΞΕΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Εἰς τὴν γενέτειραν τοῦ Ἁγίου, εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων, ὑπάρχει ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 20οῦ αἰῶνος μικρός (διαστάσεων 4 Χ 4 μέτρων περίπου) καλλιτεχνικὸς λιθόκτιστος . Ναὸς βυζαντινοῦ ρυθμοῦ, εἰς τὴν θέσιν, ὅπου εὑρίσκετο παλαιότερον ἄλλος ἐρειπωθεὶς Ναὸς τοῦ Ἁγίου. Διαβάστε εδώ…..

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤ'ΕΤΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

Μέσα απο την σελίδα μας θα έχετε μια άμεση ενημέρωση ενώ μέσα από το μενού βιβλιοθήκη και τις υποκατηγορίες του θα μπορείτε να ανατρέξετε και σε παλαιότερα γεγονότα, άρθρα, δραστηριότητες κλπ.

ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ

Από το Συλλαλητήριο Για Την Μακεδονία και το Σκοπιανό 4-2-2018

Από την εορτή του Αγίου Παύλου στις 12-5-2019 στην Αροάνια.

Από την εορτή του Αγίου Παύλου στις 12-5-2019 στην Αροάνια.

Από την εορτή του Αγίου Παύλου στις 12-5-2019 στην Αροάνια.

Από την εορτή του Αγίου Παύλου στις 12-5-2018 στην Αροάνια.

Ακολουθήστε μας στα Social Media