Εορτολόγιο 2023   15η  Ιουνίου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  15 Π Ἀμὼς προφήτου (8ος αἰ.π.Χ.), Φουρτουνάτου Ἀχαϊκοῦ & Στεφανᾶ ἐκ τῶν 70 Ἀποστόλων, ῾Ησυχίου μ. (297),  Δουλᾶ ἐκ Κιλικίας μ.,  Νερσῆ μ.,  Ἱερωνύμου ὁσ. ἐκ Δαλματίας (420), Αὐγουστίνου ἐπ. Ἱππῶνος (430), Ὀρτισίου ὁσ. ἀσκητοῦ (3ος/4ος αἰ.), Λαζάρου ἡγ. Σερβίας μ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   14η  Ιουνίου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  14 Τ  + Ἐλισσαίου Προφήτου (900 π.Χ.), Οὐαλερίου καὶ Ρουφίνου μ. (3ος αἰ.),    Μεθοδίου Πατρ. Κων/πόλεως τοῦ ὁμολογ. (846), Κυρίλλου ἱερομ. ἐπ. Γορτύνης Κρήτης (3ος αἰ.), Ἰουλίττης ὁσ., Μστισλάβου-Γεωργίου, πρίγκιπος τοῦ Νόβγκοροντ Ρωσίας τοῦ ᾿Ανδρείου (1180), Ελισσαίου, τοῦ ἐν Σούμυ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 13η  Ιουνίου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

13 Τ Ἀκυλίνης μ.(239), Φηλικούλης μ. ἐν Ρώμῃ, Ἄννης ὁσ. ἐκ Λαρίσης & τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἰωάννου (9ος αἰ.), Ἀντιπάτρου ὁσ. ἐπ. Βόστρων (5ος αἰ.), Εὐλογίου Πατρ. Ἀντιοχείας, Τριφυλλίου ἐπ. Λευκωσίας (3ος/4ος αἰ.), Διοδώρου ἐξ Ἐμμέσης μ., Ἰακώβου ὁσ. τοῦ ἐξ ἀπάτης τὸν διάβολον προσκυνήσαντος, … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   12η  Ιουνίου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

12 Δ + Ἀρχὴ Νηστ. Ἁγ. Ἀποστόλων, Ἀντωνίνης Βιθυνίας μ. (295), Βασιλίδου, Κυρίνου, Ναβωρίου καὶ Ναζαρίου μ. (304), Ὀνουφρίου ὁσ. ἐκ Περσίας ἀσκητοῦ ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰ.), Πέτρου ἐκ Κων/πόλεως τοῦ ἐν Ἄθῳ (9ος αἰ.), Ἰωάννου τοῦ στρατιώτου, Ἰουλιανοῦ ὁσ. Δογάζου τοῦ εἰς … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   11η  Ιουνίου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

11 Κ  + ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (Α΄ Ματθαίου) (Ὁμολογία Πίστεως),  Μνήμη ἁπάντων τῶν Δικαίων – Προφητῶν – Ἁγίων – Ὁσίων ἀνδρῶν & γυναικῶν, γνωστῶν & ἀγνώστων ἀπὸ τοῦ Ἀδάμ . Ἀποστόλου Βαρθολομαίου ἐκ τῶν 12 μ. ἐν Ἰνδίᾳ & Βαρνάβα … Συνεχίζεται