Εορτολόγιο 8η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 8.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

Εορτολόγιο 8η  Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών                      8.1.2023     8 Κ    + ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ, Δομνίκης ὁσ. ἐκ Καρθαγένης Ἀφρικῆς (5ος αἰ.), Γεωργίου Χοζεβίτου ἐκ Κύπρου, Κύρου Πατριάρχου Κων/πόλεως, ἀντισταθέντος εἰς τοὺς αἰρετικούς, Καρτερίου ἱερομ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 7η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 7.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

Εορτολόγιο 7η  Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών                    7.1.2023   7 Σ    + Σύναξις Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ & ἡ μετένεξις τῆς ἁγ. αὐτοῦ χειρὸς εἰς Κων/πολιν, Ἰουλιανοῦ Διακόνου ὁσ. ἐξ Αἰγίνης (391), Σέντ ἐπισκ. Σκωτίας … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 6η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 6.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

Εορτολόγιο 6η  Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών                    6.1.2023   6 Π + Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια (Μ. Ἁγιασμός) (Φωτίου, Θεοφάνους, Οὐρανίας, Ἰορδάνου, Περιστέρας, Θε- οπούλας), Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γάρ Γεννήτορος … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 5η  Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

               5.1.2023 5 Π    + Παραμονὴ Θεοφανείων (νηστεία ἐκ πάντων), Θεοπέμπτου & Θεωνᾶ μ. (305), Συγκλητικῆς ὁσ. ἐκ Μακεδονίας (Ἀλεξάνδρεια, 350), Γρηγορίου ὁσ. τοῦ ἐν Ἀκρίτᾳ Βυθινίας (820), Φωστηρίου ὁσ. τοῦ θαυματουργοῦ, Τατιανῆς … Συνεχίζεται