ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 45 -ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΣΙΣ

Ἡ ἀδήριτος ἀνάγκη νὰ δημοσιεύσωμεν εἰς τὴν πανηγυρικὴν ἔκδοσιν, εἰ δυνατόν, καὶ ὅλα τὰ παλαιά, τὰ ὁποῖα δὲν ἦτο ἐφικτὸν νὰ δημοσιεύωνται εἰς τὰς λοιπὰς τρεῖς ἐκδόσεις, μᾶς ἐπέβαλεν, μὲ βαρυτάτην τὴν καρδίαν, νὰ περιορίσωμε τὸ μὲ ἀπεριγράπτους κόπους καὶ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 45 -ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 2010

  Προσπαθοῦμε νὰ ἀκολουθοῦμε τὰ γεγονότα συνεχῶς καὶ νὰ ἀναφερώμεθα ἐγκαίρως εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας. Τὸ εὐχάριστον εἶναι ὅτι αἱ ἀναρτήσεις μας ὄχι μόνον ἔχουν μεγάλο ἀναγνωστικὸν κοινόν, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἀναδημοσιεύονται εἰς πληθώραν ἄλλων ἱστοσελίδων, σοβαρῶν καὶ μὲ πολλοὺς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 46 – ΛΟΓΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ

  Η ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ 1. Ἡ Λυδία λίθος τῶν ἐναρέτων, ἐντίμων, εὐπρεπῶν, εὐσυνειδήτων καὶ μὲ ἀκέραιον χαρακτῆρα ἀνθρώπων, τῶν ταπεινῶν καὶ ἀνιδιοτελῶν ἐργατῶν εὐποιΐας καὶ ἐποικοδομητικῶς δρώντων εἶναι τὸ σέβας πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ ἀνιδιοτελὴς ἔμπρακτος ἀγάπη … Συνεχίζεται