ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 44 -ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 1. Πολὺ χρόνον καὶ δραστηριότητα ἀφιερώσαμε διὰ νὰ κατορθώσωμε νὰ ὀργανώσωμεν ἄφιξιν καὶ φιλοξενίαν πτωχῶν καὶ ὀρφανῶν παιδιῶν ἀπὸ Οὐκρανίαν καὶ Γεωργίαν εἰς τὰς κατασκηνώσεις τοῦ Δήμου Ἀθηναίων καὶ τοῦ Ὑπουργείου Ἀγροτικῆς Ἀναπτυξης καὶ Τροφίμων. Εἰς τοὺς ὑπευθύνους Προέδρους-Ἀρχηγούς, … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 44 -Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

  Συχνὰ λαμβάνομε ἐπιστολὰς ὡς αἱ κατωτέρω, αἱ ὁποῖαι μᾶς ἀναπτερώνουν τὸ ἠθικὸν καὶ μᾶς ἀναγεννοῦν διὰ νὰ συνεχίσωμεν. Πρὸς ἠθικὴν ἐνίσχυσιν τῶν, δυστυχῶς, ἐλαχίστων πιστῶν ἐθελοντῶν μας δημοσιεύομεν κατωτέρω ἀντιπροσωπευτικῶς.   Ἀξιότιμοι Κυρίες καὶ Κύριοι, καλημέρα σας. 25.6.2010 Πρὸ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 44- ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ*

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ 1. Ἡ μεγίστη ἔλλειψις ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ καὶ ὁ ἄκρως ἀπαράδεκτος καὶ ἀχαρακτήριστος τρόπος κατατάξεως τῶν νέων εἰς τὰς διαφόρους σχολὰς ἔχει ἀχρηστεύσει σήμερον καὶ τὴν Ἑλληνικὴν Ἀστυνομίαν. 2. Παλαιότερον εἰσήρχοντο εἰς τὰς σχολὰς καὶ τὰ σώματα ἀσφαλείας γενναῖοι … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 44- ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

τοπικῆς διοικήσεως, ἀλλὰ τὶς οἶδεν καὶ ποίων ἄλλων…, ἄς διηγηθῶμεν ἕν ἐπίκαιρον εὐφυὲς ἀνέκδοτον. Εἷς «ἐπιτυχημένος» Ὑπουργὸς περιοδεύει εἰς τὴν ἐκλογικήν του περιφέρειαν. Μεταξὺ τῶν πολλῶν ἐπισκέπτεται ἕν σχολικὸν συγκρότημα καὶ ἀκούει πληθώραν παραπόνων τῶν διδασκόντων, διδασκομένων καὶ τῶν γονέων … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 44-Η ΑΚΡΩΣ ΑΝΥΠΟΦΟΡΟΣ ΜΑΣΤΙΞ ΤΗΣ «ΛΕΡΝΑΙΑΣ ΥΔΡΑΣ» = ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΘΝΗΤΩΝ

1. Διὰ τὴν ἄκρως ἀχαρακτήριστον καὶ ἀπαράδεκτον συμπεριφορὰν τῆς γραφειοκρατίας ἔχομεν ἀναφερθῆ ἐπανειλημμένως. Πρὸς τοῦτο ἔχομεν δημοσιεύσει καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» (τεῦχ. 2 σελ. 199) τὴν ἀναφορὰν Συνταγματικὴπροστασία τῶν πολιτῶν, τὴν ὁποίαν ἔχομεν ἀναρτήσει καὶ εἰς τὴν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 44 – ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

  ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ἁγ. Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως «Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον, καὶ προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν, ὡς γὰρ Ζωῆς Μητέρα, πρὸς τὴν Ζωὴν μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον». Αὐτὸ εἶναι … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 44 -ΔΕΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ”

Τοῦ Ὁσίου Παϊσίου Βελιτσκόφκσι α. Νὰ εἶσαι σταθερῶς προσηλωμένος εἰς τὸν Θεόν, διότι Ἐκεῖνος θὰ σὲ καθοδηγήσῃ εἰς τὸ κάθε τί καὶ θὰ σοῦ ἀποκαλύψῃ, διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅλα τὰ ἐπουράνια καὶ τὰ ἐπίγεια μυστήρια. β. Ὁ νοῦς μας … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 44- ΠΩΣ …ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ*

Αὔγουστος 2010 -Ἀπὸ μικρὸ νὰ μὴ τοῦ ἀρνῆσθε τίποτε. Δίνετέ του ὅ,τι ἐπιθυμεῖ, ὅ,τι ζητεῖ, ἰδίως, ὅταν πεισματώνῃ καὶ κλαίῃ. Ἔτσι θὰ μεγαλώσῃ καὶ θὰ πιστεύῃ πὼς οἱ ἄλλοι τοῦ ὀφείλουν τὰ πάντα, πὼς ἔχει μόνον δικαιώματα. -Ὅταν ἀρχίσῃ νὰ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 44 -ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΟΝ Η ΑΜΦΙΕΣΙΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ Ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» ἔχει ἀσχοληθῆ μὲ τὸ θέμα τῆς ἐνδύσεως διεξοδικῶς ὡς καὶ διὰ τὸ πρόβλημα τοῦ γυμνισμοῦ (ἴδ. «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχ. 36, σελ. 3). Προσφάτως ἔπεσεν εἰς χείρας μας μικρὸν φυλλάδιον τῶν ἐκδόσεων «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» (Θεσ/νίκη), ὅπου … Συνεχίζεται