ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 72- ΣΥΡΙΑ * ΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

20.4.2017
Ἡ Συρία εἶναι ἡ ὡραιοτέρα χώρα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἡ κοιτίς τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.1. Ἀπὸ ἀπόψεως θρησκεύματος, οἱ χριστιανοὶ τῆς Συρίας εἶναι κυρίως οἱ λεγόμενοι «Ἑλληνορθόδοξοι» ἤ «Ρουμ Ορτοντόξ», δηλ. «Ρωμαιορθόδοξοι», τὸ ὁποῖον σημαίνει «Ρωμαῖοι» = Βυζαντινοὶ (Ρωμιοί), ἀνεξαρτήτως ἄν εἶναι συριακῆς καταγωγῆς, καὶ «Συρορθόδοξοι» (οἱ ὁποῖοι ἀκολουθοῦν τὴν αἳρεσιν τοῦ μονοφυσιτισμοῦ), ἐνῷ ὑπάρχουν καὶ Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ Προτεστάντες. Οἱ «Ἑλληνορθόδοξοι» τῆς Συρίας ὑπάγονται εἰς τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Ἀντιοχείας.
2α.Ἀπὸ τοὺς δύο Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι ἀπήχθησαν ἀπὸ τοὺς σκληροὺς μουσουλμάνους ἰσλαμιστάς) τῆς Συρίας τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 2013 (καὶ ἀγνοεῖται μέχρι σήμερον ἡ τύχη των), ὁ εἷς, ὁ Μητροπολίτης Χαλεπίου Παῦλος, εἶναι «Ἑλληνορθόδοξος» δηλ. Ὀρθόδοξος – Σύριος εἰς τὴν καταγωγήν καὶ ὁ ἄλλος, ὁ Ἰωάννης-Ἀβραάμ) εἶναι «Συρορθόδοξος», δηλ. μονοφυσίτης.Ἀπὸ τὸ 2011, ὅπου μαίνεται ὁ ἐμφύλιος πόλεμος εἰς τὴν Συρίαν, οἱ φανατικοὶ ἰσλαμισταὶ ἀντάρται (εἰς τὰς ὁμάδας τῶν ὁποίων, ὅπως λέγεται, ἔχουν συγκεντρωθῆ φανατικοὶ μουσουλμάνοι πολεμισταί/τζιχαντιστές, δηλαδὴ ὀπαδοὶ τῆς θεωρίας τῆς «τζιχάντ», τοῦ «ἱεροῦ πολέμου»), μὲ τὴν βοήθειαν τῶν ΝΑΤΟϊκῶν, κατασφάζουν τοὺς χριστιανοὺς καὶ ἄλλας μειονότητας μὲ παντὸς εἲδους παλαιὰ καὶ νέα ὅπλα, τὰ ὁποῖα τὰ χρηματοδοτοῦν τὰ Ἐμιράτα, ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία, καὶ δωρίζονται εἰς τοὺς ἀντάρτας, φανατικοὺς ἰσλαμιστάς ! ! ! . . .
2β. Πολὺ συχνὰ οἱ χριστιανοὶ συλλαμβάνονται καὶ βασανίζονται μέχρι θανάτου, διὰ νὰ γίνουν μουσουλ

μάνοι, δηλαδὴ εἶναι μάρτυρες, ὡσὰν τοὺς μάρτυρας τῶν ρωμαϊκῶν χρόνων, τοὺς νεομάρτυρας τοῦ βαρυτάτου Ὀθωμανικοῦ -τουρκικοῦ ζυγοῦ καθὼς καὶ τοὺς μάρτυρας τοῦ 20οῦ αἰῶνος εἰς τὰ ἀθεϊστικὰ καθεστῶτα Ρωσίας, Ρουμανίας, Ἀλβανίας, Σερβίας, Βουλγαρίας κλπ ! ! !
2γ. Εἰς αὐτόν τὸν βρώμικον πόλεμον βεβαίως ὑπάρχουν καὶ θύματα μουσουλμάνοι. Ἐμεῖς πονᾶμε καὶ δι’αὐτοὺς καὶ τοὺς ἀγαπᾶμε, ὅπως μᾶς ἐδίδαξε ὁ Χριστός, νὰ θεωροῦμε ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἀδέλφια μας. Ἐχθρός μας εἶναι τὸ Ἰσλάμ, ὄχι οἱ μουσουλμάνοι, θύματα καὶ αὐτοὶ ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει τῆς πλέον ὀπισθοδρομικῆς θρησκείας τοῦ κόσμου (Ἰσλάμ)! ! ! . . .

ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ
ΑΠΟ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΩΝ

1. Ὡς γνωστόν, ὅλαι αἱ «θρησκεῖαι» ἐξηπλώθησαν καὶ ἐξαπλώνονται διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου. Ἀναλόγως τὶ ἐπίστευον οἱ διάφοροι βασιλεῖς, αὐτοκράτορες ἢ καὶ πολιτικοὶ τῆς κλίκας των, οἱ ὁποῖοι καθυπόταζαν τοὺς λαοὺς καὶ τοὺς ἐποδηγέτουν, ἐπέβαλον καὶ τὴν θρησκείαν των διὰ τῆς βίας.
2. Μόνον ὁ ἀλώβητος Χριστιανισμός, ἡ Ὀρθοδοξία, ἐκηρύχθη μὲ λόγους, ἐβεβαιώθη μὲ θαύματα καὶ ἐσφραγίσθη μὲ αἷμα.
Ἀκόμη καὶ χριστιανικὰ δόγματα, ὅπως οἱ παπικοί (οἱ ὁποῖοι καταχρηστικῶς ὀνομάζονται καθολικοί, διότι καθολικοὶ εἶναι μόνον οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς ἀδιάφθορης Ὀρθοδοξίας), καθὼς καὶ τὰ διάφορα προτεσταντικὰ δόγματα καὶ παραφυάδες πολλῶν ἑκατοντάδων ἐπεβλήθησαν καὶ ἑδραιώθησαν διὰ τῆς βίας καὶ τῆς αὐταρχικῆς ἑρμηνείας τῶν γραφῶν! ! ! . . .
3. Ὁ Ἱδρυτής-Θεάνθρωπος Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης ἐκήρυξεν : « εἲ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ

ἀκολουθείτω μοι» (Ματθ. 16, 24). Μᾶς τονίζει
δὲ ὅτι :
α) «…ἐγώ εἰμί ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς
ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ » (Ἰωάν., 14, 6),
β) «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια
ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, 8, 32),
γ) «ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς» (Ἰωά. 5, 39),
δ) «Ἕως θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας καὶ Κύ
ριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπέρ σου» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).
4. Ἀντιθέτως, ὅσοι δὲν πιστεύουν καὶ δὲν ἀκολουθοῦν τὰ
ἀνωτέρω δημιουργοῦν ἕνα Χριστιανισμόν, κατὰ τὸν
ὁποῖον, οἱ πάντες δύνανται νὰ εἶναι χριστιανοί, ἐκτὸς τοῦ
Ἱδρυτοῦ – Θεανθρώπου.
Εἶναι οἱ λεγόμενοι ἀνασταυροῦντες τὸν Χριστόν, διότι κά
νουν τόσας πολλὰς ἀφαιρέσεις καὶ προσθέσεις, ὥστε ὁ
Χριστιανισμός των οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μὲ τὴν ἁγνὴν δι
δασκαλίαν τοῦ Θεανθρώπου.
Ἀμνηστεύουν τὰ πάντα καὶ ἡ πίστις των εἶναι μᾶλλον
δαιμονική, καὶ ὄχι χριστιανική.
Χωρὶς φόβον Θεοῦ ὅλα ἐπιτρέπονται, καὶ διατί ὄχι ; ; ;
Ὅλοι αὐτοὶ οἱ δῆθεν χριστιανοί ὅπως καὶ οἱ
Ὀρθόδοξοι μόνον εἰς τὴν ταυτότητα καὶ ὄχι εἰς τὴν
οὐσίαν ὀρθοδόξως βιοῦντες, ἀλλὰ καὶ αἱ λοιπαί
θρησκεῖαι χρειάζονται κατεπειγόντως τὸν
ἐπανευαγγελισμόν των, διότι ἔχουν καταντήσει λίαν
ἐπικίνδυνοι παλιμβάρβαροι ! ! ! . . .
5.Ἀλλά, τί περιμένει κάποιος ἀπὸ μίαν θρησκείαν, τὴν
ὁποίαν ἐδημιούργησεν εἰς τὰ μέτρα του ὁ μέγας θεομπαί
χτης καὶ ἰδιοτελέστατος ἀτομιστής, ὅπως παραδείγματος
χάριν, ὁ καθείς, καὶ ὄχι μόνον ὁ Μωάμεθ, ἐδικαιοῦτο νὰ
ἒχῃ ὡσὰν γυναῖκες του ἀκόμη καὶ ἀνήλικα κοριτσάκια 8
ἐτῶν, ἀλλὰ καὶ κάτω τῶν 8 ἐτῶν, διὰ νὰ τοὺς κάνουν νε
κρανάστασιν εἰς τοὺς σεξουαλικοὺς ἀδένας των ! ! ! . . .
Ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ ὑπήκοοί των, πέραν τῶν καθαρῶς
ἐπισήμων γυναικῶν, δύνανται νὰ ἔχουν καὶ ὅλας τὰς ὡραίας γυναίκας εἰς τοὺς τόπους ποὺ κατέκτησαν. Τὴν γυναίκα τὴν θεωροῦν ὡσὰν ἕνα πρᾶγμα, διὰ νὰ τοὺς ἐρεθίζῃ σεξουαλικῶς καὶ νὰ τοὺς κάνῃ τὴν «βρωμοδουλειά» ! ! ! . . .
Τὰ δυστυχισμένα πλάσματα, οἱ καμικάζι καὶ τζιχαντιστές, ναρκώνονται μὲ τὰς διαβεβαιώσεις, τὰς ὁποίας τοὺς κάνουν οἱ Ἰμάμηδες καί οἱ ἑρμηνευταὶ τοῦ Κορανίου, ὅτι, ἄν θυσιασθοῦν διὰ τὸ τρισάθλιον κοράνιον, θὰ ἀπολαμβάνουν ὡσάν «πασάδες» τεράστια «βουνὰ ἀπό πιλάφι», ποταμοὺς ἀπὸ μέλι καὶ πλῆθος ὡραιοτάτων παρθένων ! ! ! ! . . . . . .
Ἀντιθέτως, ἐὰν κάποια γυναίκα παρασυρθῇ καὶ ἁμαρτήσῃ μὲ κάποιον ἄνδρα, πρέπει νὰ χτίζεται εἰς τὸν χῶρον, ὅπου ἐπορνεύετο καὶ νὰ πεθαίνῃ διὰ τῆς ἀσφυξίας ! ! ! . . .
6. Οἱ Ἑβραῖοι ἔχουν θεσπίσει νὰ λιθοβολῆται ἡ γυναίκα, ἡ ὁποία ἐπόρνευε-ἐμοιχᾶτο ! ! ! . . . Ὃταν δὲ ἐπαρουσίασαν τὴν ἁμαρτωλὴν γυναίκα εἰς τὸν Θεάνθρωπον Ἰησοῦν, ὄχι μόνον δὲν τὴν ἐλιθοβόλησε, ἀλλὰ ἀπεναντίας ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης ἐτόνισε εἰς αὐτοὺς τό : «…ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος βαλέτω λίθον ἐπ’αὐτήν» (Ἰωάν. 8, 7) !!!…
7. Πολλοὶ ἠσθάνθησαν τοιααῦτα ρίγη καὶ ἐτράπησαν εἰς φυγήν. Τότε ὅμως ὁ ὄντως Μόνος Ἀναμάρτητος λέγει εἰς τὴν μοιχαλίδα καὶ πόρνην : «γύναι, ποῦ εἰσιν ; οὐδείς σε κατέκρινεν ; Ἡ δὲ εἶπεν· οὐδείς, Κύριε. εἶπε δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς· οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω· πορεύου καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε» (Ἰωαν. 8, 10-11) ! ! ! . . .
8. Μὲ αὐτὴν τὴν γλυκύτητα ἡ ἄκρα ταπείνωσις-ὁ Θεάνθρωπος συμπεριεφέρετο καὶ ἐμαγνήτιζε τοὺς ἀδυνάμους καὶ ἁμαρτωλοὺς ἀνθρώπους, ἐρχόμενος εἰς ρῆξιν μὲ τὸ τρισάθλιον κατεστημένον τῶν γραμματέων καὶ φαρισαίων τονίζων:
«…οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν» (Μάρκ. Β, 17).
Τοιουτοτρόπως, ὅλοι οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι προσήρχοντο καὶ προσέρχονται εἰς τὸν Ἰατρόν – Θεραπευτὴν τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων καί «ἀπὸ κατάμαυρα κοράκια μετεβάλοντο καὶ μεταβάλλονται σὲ κάτασπρες περιστερές» καὶ ἐγκατέλειπον ὅλην τὴν χλιδὴν καὶ τὴν ἀπόλαυσιν τοῦ ματαίου τούτου κόσμου.

Καὶ ἦταν τόσον πολὺ εὐτυχεῖς, ὥστε τὸν πακτωλὸν χρη
μάτων, χρυσοῦ, μαργαριταριῶν καὶ πολυτιμοτάτων
λίθων τὰ ἐπεριφρόνουν καὶ τὰ ἐθεώρουν ὡσὰν σκύβαλα
ἐμπρὸς εἰς τὸν γλυκύτατον Ἰησοῦν καὶ ἦσαν διατεθειμέ
νοι νὰ ὑποστοῦν τὰ πάνδεινα, διὰ νὰ κερδίσουν τὸν γλυ
κύτατον Ἰησοῦν ! ! ! . .
9. Δεκάδες ἑκατομμύρια μαρτύρων καὶ νεομαρτύρων,
ἐγκατέλειπον τὰς τεραστίας περιουσίας των καὶ ὅλα τὰ
θέλγητρα τοῦ ματαίου τούτου κόσμου καὶ ἐπροτίμων νὰ
ὑποστοῦν τὰ ἀπερίγραπτα μαρτύρια διὰ νὰ παραμείνουν
προσκεκκολλημένοι εἰς τὸν Νυμφίον τῆς Ἐκκλησίας, Θε
άνθρωπον γλυκύτατον Ἰησοῦν ! ! ! . . .
10. Βεβαίως τώρα ἐμειώθησαν ἢ ἐξέλιπον εἰς τὴν χώραν
μας τὰ σωματικὰ μαρτύρια, πλὴν ὅμως, βασιλεύει καὶ
κυριαρχεῖ τὸ μαρτύριον τῶν συνειδήσεων. Πονηροὶ καὶ
γόητες, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι, ἀμοραλισταί,
πατοῦν ἐπὶ πτωμάτων ὀμνύοντες γῆν καὶ ὕδωρ εἰς τὸ
αἰσχρότατον κατεστημένον, διὰ νὰ ἀναρριχηθοῦν διὰ τῆς
ἀναξιοκρατίας, φαυλοκρατίας καὶ τρισαθλίου
ἐκμαυλισμοῦ των καὶ παραγκωνίζουν μίαν ζωὴν
ὁλόκληρον τοὺς ἀξίους καὶ ἐναρέτους μὲ ἦθος ἐργασίας,
ἐπειδὴ δὲν ἀναμειγνύονται μὲ σκοτεινὰς δυνάμεις καὶ
δὲν γίνονται «Ἐφιάλτες» καὶ σύγχρονοι «Ἰοῦδαι», ἀλλά
προτιμοῦν νὰ ὑποφέρουν τὰ πάνδεινα ! ! ! . . .
11. Καὶ αὐτοὶ οἱ τότε μάρτυρες προσείλκυον τὴν Θείαν
Χάριν, ἁπαλύνοντες τοιουτοτρόπως τὰ μαρτύριά των, τὰ
ὁποῖα διῆρκον ὥρας τινάς, ἡμέρας, ἑβδομάδας ἤ ἔστω
μῆνας, ἐνῷ τῶν συγχρόνων μαρτύρων τῆς συνειδήσεως
εἶναι διηνεκές! ! ! . . . Οἱ σύγχρονοι μάρτυρες ὀρθόδοξοι
χριστιανοὶ ὑφίστανται τὸ ματύριον ἀπὸ τὸ φαῦλον καὶ
αἰσχρότατον κατεστημένον μὲ χριστιανικὸν μανδύαν, τὸ
ὁποῖον δολοφονεῖ ἠθικῶς καὶ ἐμμέσως καὶ σωματικῶς
τοὺς συγχρόνους μάρτυρας, ἐν ὀνόματι τοῦ «χρηστοῦ»
κράτους δικαίου καὶ τῆς «χριστιανικῆς κοινωνίας καὶ πο
λιτείας» ! ! ! . . .

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ
1.Ὅπως καὶ ἄλλοτε ἔχομεν διεξοδικώτατα ἀναπτύξει, πρωτογενὴς αἰτία τοῦ κακοῦ εἶναι οἱ παλιμβάρβαροι χριστιανοὶ τῶν ἀποικιοκρατικῶν κρατῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς.
Αὐτοὶ οἱ παλιμβάρβαροι φροντίζουν νὰ ἀνέρχωνται εἰς τὰ καθεστῶτα καὶ νὰ διαιωνίζωνται εἰς τὴν ἐξουσίαν φαῦλα ὑποκείμενα, τύραννοι τῶν λαῶν, ἀρκεῖ νὰ εἶναι πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. Ὅταν διαπιστώνουν, ὅτι οἱ λαοὶ ξεσηκώνονται, τότε ἐξοπλίζουν αὐτὰς τὰς λαϊκὰς μάζας, διὰ νὰ ἀνατραποῦν οἱ μέχρι ἐχθὲς «πουλημένοι» καὶ ἐφευρίσκουν ἄλλα «δοτὰ ἀνθρωπάκια», τὰ ὁποῖα εἶναι εἰς θέσιν νὰ ὀμόσουν γῆν καὶ ὕδωρ εἰς τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς, ὅπως π.χ. οἱ «οὐτσεκάδες» τοῦ Κοσσυφοπεδίου ἀπὸ ἐξτρεμισταὶ δολοφόνοι καὶ ἰσοπεδωταὶ ἐβαπτίσθησαν ἀπὸ τοὺς δοτούς τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων εἰς «ἐπιβολεῖς τῆς τάξεως» ! ! ! . . .
Εἶναι γνωστό,, ποῖον ὄλεθρον καὶ συμφορὰν ἐπέφερε τὸ διεφθαρμένον ὑποκείμενον, θρέμμα τῶν σιωνιστῶν, Ὀσάμα μπιν Λάντεν…
2.Οἱ σιωνισταὶ τῆς Δύσεως προκαλοῦν συνεχῶς ἀπείρους προκλήσεις παντοῦ καὶ ὁμοθυμαδὸν καταφέρονται ἐναντίον τῶν δικτατορικῶν καθεστώτων, τὰ ὁποῖα οἱ ἴδιοι ἐγκατέστησαν, ὡς παραδείγματος χάριν τόν «χασάπην τῆς Βαγδάτης» Σαντὰμ Χουσεΐν, τὸν ὁποῖον προηγουμένως εἶχον τοποθετήσει νὰ χτυπᾶ τὸ Ἰρὰν καὶ ἄνω τοῦ ἑνὸς ἑκατομμυρίου ἀνθρώπων ἐδολοφονήθησαν ἑκατέρωθεν. Ὃταν ὁ Σαντὰμ Χουσεΐν ἔπαυσεν νὰ ὑπακούῃ εἰς τοὺς σιωνιστάς, τότε τὸν ἐκατηγόρησαν, ὅτι δῆθεν εἶχε χημικὰ καὶ ἀτομικὰ ὅπλα, διὰ νὰ τὸν γκρεμίσουν καὶ νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὸν μαῦρον χρυσόν. Προηγουμένως, εἶχον δημιουργήσει καὶ τὸν ἐμφύλιον σπαραγμὸν εἰς τὸ Ἀφγανιστάν, διὰ νὰ ἐπικρατήσουν καὶ ἐκεῖ οἱ σιωνισταί ! ! ! . . .

Τὸ ἴδιον ἔπραξαν καὶ μὲ τὴν Γιουγκοσλαβίαν. Οἱ ἀπαίσιοι
καὶ εἰδεχθέστατοι φονιάδες αἱματοκύλησαν τὴν πρώην
Γιουγκοσλαβίαν καὶ ἐξήγειρον τὰς διαφόρους θρη
σκείας, νὰ δημιουργηθῇ ὁ ἐμφύλιος πόλεμος μεταξὺ των
καὶ νὰ ἀλληλοσπαράζωνται οἱ πρώην Γιουγκοσλάβοι μετ
αξύ των ! ! ! . . .
3.Τὴν 5.2.1994 ὠργάνωσαν καὶ τὴν «προβοκάτσια» τῆς
ἀγορᾶς τοῦ Σαράγεβο, καθὼς καὶ τὴν σφαγὴν εἰς τὴν
Σρεμπρένιτσα τὸ 1995, διὰ νὰ καταφέρωνται ἐναντίον τῶν
Ὀρθοδόξων Σέρβων, ὅτι δῆθεν αὐτοὶ ἔκαναν ἐγκλήματα
πολέμου καὶ οἱ παλιμβάρβαροι νατοϊκοί τοὺς ἔρριχναν
ἀπὸ τὴν Ἀδριατικὴν πυραύλους ἀκόμη καὶ ἀνήμερα τοῦ
Πάσχα τῶν Ὀρθοδόξων, γράφοντες προηγουμένως
ἐπάνω εἰς τοὺς πυραύλους μὲ χρῶμα : «Καλὸν Πάσχα καὶ
Καλὴν Ἀνάστασιν» ! ! ! . . .
4.Αὐτοὶ οἱ ἀπαίσιοι καὶ ἀδίστακτοι σιωνισταί, διὰ νὰ δύ
νανται νὰ ἐπεμβαίνουν εἰς ὅλην τὴν ὑφήλιον, χωρὶς τὴν
παραμικρὰν ἀντίστασιν, ἀπεναντίας νὰ τυγχάνουν καὶ
ἀπείρων διευκολύνσεων ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους, Γάλλους,
Γερμανοὺς καὶ Ἀμερικάνους, ὡς γνωστὸν ἐδημιούργησαν
καὶ τὴν «προβοκάτσια» – καταστροφὴν τῶν διδύμων πύρ
γων τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 2001, θυσιάζοντες μερικὰς χι
λιάδας ἐργαζομένους (παρ΄ ὅλον ὅτι ἐκεῖ οἱ περισσότεροι
τῶν ἐργαζομένων εἶναι ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, ἐν τούτοις,
οὔτε εἷς ἑβραῖος ἐφονεύθη, ἀλλὰ μόνον Ἰταλοί, Ἕλληνες,
Κορεάται, Ἰνδοὶ καὶ λοιποί).Τοιουτοτρόπως καὶ μὲ αὐτὴν
τήν «προβοκάτσια», ἐπέτυχον ἑκατομμυριοπλάσια ἀπ’
ὅ,τι θὰ ἐπετύγχαναν, ἐὰν ἔστελναν χιλιάδας στρατιὰς
ἐναντίον τῶν διαφόρων χωρῶν καὶ καθεστώτων ! ! ! . . .
Μὲ τὸν ἴδιον τρόπον ἐπέτυχαν νὰ ἐξουθενώσουν καὶ
τὴν Λιβύην μὲ τὴν συμπαράστασιν πάντοτε τῶν παλιμ
βαρβάρων νατοϊκῶν κρατῶν, μὲ ἀπώτερον σκοπὸν νὰ
ἐξασφαλίσουν καὶ ἐκεῖ τὰ πετρέλαια καὶ νὰ ἔχουν σφαί
ρας ἐπιρροῆς παντοῦ καὶ νὰ γίνωνται φόβος καὶ τρόμος,
διὰ τοὺς γύρω λαούς, νὰ «μὴ βγάζουν ἀνάσα», διότι θὰ ὑποστοῦν τὰ δεινὰ τῶν ἂλλων λαῶν!

ΛΙΑΝ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΟΜΕΩΝ ΑΛΛΟΦΥΛΛΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΙΚΩΝ
1.Ἡ κατ’ ἐξοχὴν ἀνηθικότης ἐκδηλώνεται εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, ἡ ὁποία μετατρέπεται εἰς πολυπολιτισμικὴν καὶ πολυθρησκευτικήν.
Οἱ καταχθόνιοι καὶ ἀπαίσιοι σιωνισταὶ ἐξώπλισαν καὶ ἐξοπλίζουν συνεχῶς τοὺς ἐξτρεμιστὲς μουσουλμάνους, τοὺς ἐβάπτισαν δημοκρατικοὺς ἀντιπάλους τοῦ καθεστῶτος καὶ τοὺς ἐνισχύουν παντοιοτρόπως, οὓτως ὥστε μὲ τὸν ἀλληλοσπαραγμὸν νὰ μὴ μείνῃ, εἰ δυνατόν, οὔτε εἷς Σύριος εἰς τὴν πολιτισμένην χώραν τῆς Συρίας, διὰ νὰ ἐπεκταθῇ ἡ Σιὼν καὶ νὰ εἶναι φόβος καὶ τρόμος διὰ τοὺς ἐναπομείναντας ! ! ! . . .
Μὲ τὴν ἐξουθένωσιν τῆς Συρίας, ἐμμέσως, ἔχομεν ἐπιπτώσεις καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, μὲ τὸ νὰ μᾶς ἀποστέλλουν οἱ «φίλοι» μας Τοῦρκοι, καθημερινῶς, ἑκατοντάδας ἤ καὶ χιλιάδας, ὄχι μόνον κατατρεγμένους Συρίους, ἀλλὰ καὶ Μαροκινούς, Ἀλγερινοὺς καὶ ἄλλους ἀπὸ λοιπὰς μωαμεθανικὰς χώρας, βαπτίζοντες αὐτούς, ὡς δῆθεν Συρίους πρόσφυγας.
Αὐτοί, πρὶν ἀποβιβασθοῦν εἰς τὴν Ἑλλάδα, σκίζουν καὶ πετοῦν εἰς τὴν θάλασσαν ὅλα τὰ ταξειδιωτικά των ἔγγραφα, διὰ νὰ ταυτοποιῶνται ὡς καὶ ἔποικοι Σύριοι, ἐνῷ οὐσιαστικῶς εἶναι, ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἐπιδρομεῖς «κάθε καρυδιᾶς καρύδι» καὶ κινδυνεύομεν ἀφαντάστως ἀπὸ κάθε ἄποψιν ! ! ! . . .
2.Βεβαίως οἱ ἰθύνοντες, διὰ νὰ ρίξουν «στάχτη εἰς τὰ μάτια» τῶν Ἑλλήνων ψεύδονται ἀσυστόλως, ὅτι δῆθεν ἔχομεν μόνον 55.000 ἢ 80.000 πρόσφυγας. Ἡ πραγματικότης εἶναι, ὅτι μᾶς ἔχουν «ξεφορτώσει» οἱ φίλοι μας οἱ Τοῦρκοι πολλὰς ἑκατοντάδας χιλιάδας μωαμεθανοὺς ἢ καὶ ἑκατομμύρια ἀλλόφυλους ἐπιδρομεῖς – ἐποίκους.
Ὅλοι αὐτοὶ εἶναι παθιασμένοι ἀπὸ τὰς πλάνας τοῦ κο
ρανίου καὶ εἶναι λίαν δυσχερὲς νὰ προσαρμοσθοῦν μὲ
τὰ ἑλληνικὰ ἤθη καὶ ἔθιμα, τὸν ἑλληνικὸν πολιτισμὸν
καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν ! ! ! . . .
Ἤδη οἱ πρόσφυγες μουσουλμάνοι εἰς τὴν Νορβηγίαν
ὠρύονται «δὲν μποροῦμε νὰ ζήσουμε μαζὶ μὲ τὰ γου
ρούνια, τοὺς ἄπιστους χριστιανούς, ζητοῦμε
αὐτονομίαν» ! ! ! . . .
3.Δυστυχῶς ὑπάρχουν ἀναίσχυντοι ἰθύνοντες εἰς τὴν
Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖοι βροντοφωνοῦν ἀπαντῶντες εἰς
ὅσους κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου διὰ τὸ τερά
στιον δημογραφικὸν πρόβλημα, τὸ ὁποῖον διερχό
μεθα, καὶ διὰ τὰς ἑκατοντάδας χιλιάδας ἐκτρώσεις (αἱ
ὁποῖαι γίνονται μάλιστα δημοσίᾳ δαπάνῃ), «δὲν χρει
αζόμεθα πολλὲς γεννήσεις, ἤδη ἔρχονται ἕτοιμοι».
Αἱ χριστιαναί, μὲ τὰς προώρους προγαμιαίας σχέσεις
παραμορφώνονται καί, ὅταν ἀργότερα νυμφεύονται,
δὲν εἶναι ἐφικτὸν νὰ συλλάβουν τέκνα. Μαιευτῆρες
«χασάπηδες» – «σκιτζῆδες», μεθυσμένοι ἀπὸ τὰ τερά
στια ποσά, τὰ ὁποῖα λαμβάνουν διὰ τὰς ἐκτρώσεις, πεί
θουν ἀνοήτους Ἑλληνίδας νὰ μὴ γεννοῦν φυσιολογικῶς,
ἀλλὰ διὰ καισαρικῆς τομῆς. Διὰ τῆς ὑπογεννητικότητος
πολλαπλασιάζεται τὸ δημογραφικὸν πρόβλημα.
Ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰν αἱ μουσουλμάναι τεκνοποιοῦν
5, 10 καὶ 20 τέκνα μὲ μέγιστον κίνδυνον οἱ Ἕλληνες νὰ
καταντήσουν μειοψηφία εἰς τὸν τόπον των καὶ θὰ
ὀφείλουν νὰ ὑπακούουν εἰς τὴν πλειοψηφίαν τῶν
μωαμεθανῶν ! ! ! . . . Μελλοντικῶς θὰ ὑπάρχει κίνδυνος
οἱ χριστιανόπαιδες νὰ ἀναγκάζωνται νὰ ἔχουν
ὁδομαχίας μὲ τοὺς ἐξτρεμιστὰς μωαμεθανοὺς διὰ νὰ
προασπίζωνται τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας καὶ
τῆς πίστεώς μας! ! ! . . .

4.Ἀνάγκη, λοιπόν, νὰ ἀντιδράσωμεν παντοιοτρόπως ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως καὶ νὰ προλάβωμεν τὸ κακόν, διὰ νὰ μὴ μᾶς ἀναθεματίζουν τὰ παιδιά μας καὶ τὰ ἐγγόνια μας, διὰ τὴν ἐγκληματικὴν ἀδιαφορίαν, τὴν ὁποίαν δεικνύομεν, πρὶν αὔριον εἶναι ἀργά! ! ! . . .

 

 

5.Ὅμως οἱ χριστιανοὶ εἶναι εἰς τὸ στόχαστρον, ὅπως καὶ εἰς πολλὰς ἄλλας χώρας, π.χ. η Μπόκο Χαράμ εἰς τὴν Νιγηρίαν, ὅπου τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 2014 ἠχμαλώτισεν περίπου 250 μαθητρίας ! ! ! .
6.Εἰς τὸν τύπον (ἔντυπον, ἑρτζιανά, διαδίκτυον) κυκλοφοροῦν φρικιαστικαὶ φωτογραφίαι χριστιανῶν μὲ κομμένα κεφάλια, σταυρωμένων, βασανιζομένων ! ! ! . . .
7.Εἶναι γνωστὴ εἰς ὅλους ἡ ἀπαγωγὴ 12 μοναζουσῶν (μαζὶ μὲ τὴν ἡγουμένη, γερόντισσαν Πελαγίαν) τὸν Δεκέμβριον τοῦ 2013 ἀπὸ τὴν ἱστορικὴν Μονὴν τῆς Ἁγίας Θέκλας στὴ Μααλούλα (Ἀρχαία Σελεύκεια) τῆς Συρίας, αἱ ὁποῖαι εὐτυχῶς ἀπηλευθερώθηκαν σῶαι τέλος Μαρτίου τοῦ 2014. Εὐτυχῶς ἡ ἡγουμένη εἶχεν τὴν πρόνοιαν καὶ φώτισιν, φεύγουσα νὰ πάρῃ μαζὶ τὰ ἅγια λείψανα τῆς Ἁγ.Θέκλας. Ὅταν ἐπὶ τέλους ἠλευθερώθησαν καὶ ἐπέστρεψαν, εὑρῆκαν τὴν ἱστορικὴν Μονὴν κατεστραμμένην, ἱστορικὰς εἰκόνας τοῦ 17 ου αἰῶνος, ἱερὰ σκεύη, πολυελαίους, ὅλα κλεμμένα ἤ καμένα.
Τώρα ἡ ἡγουμένη ἀδελφὴ Πελαγία καὶ αἱ μοναχαὶ φιλοξενοῦνται εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τοῦ Ἁγ. Γεωργίου εἰς τὴν Συρίαν ! ! ! . . .
8.Ἀνώνυμος χριστιανὸς συνέθεσεν ἕνα μικρὸν τροπάριον διὰ τοὺς συγχρόνους Ὀρθοδόξους μάρτυρας τοῦ «Ἰσλαμικοῦ τόξου» :
Μάρτυρες Συρίας τε καὶ Ἰράκ, Αἰγύπτου, Λιβύης, Τυνησίας τε καὶ Ἰράν, Σουδάν, Νιγηρίας καὶ πάσης Γῆς ἐν γένει, παρὰ τῶν μουσουλμάνων σφαγέντες, χαίρετε!…

* Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας https://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1189———204-17

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *