Ενημερωτικό σημείωμα, Σεπτέμβριος 2018

αναρτήθηκε σε: Πρόσφατα, Φωτεινή Γραμμή | 0

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ «Φωτίζει πάντα μὲ ἄπλετο φῶς κάθε στιγμή»

Κατεβάστε το και σε μορφή  pdf εδώ…

 Εἶναι τὸ μοναδικὸν περιοδικὸν τῆς ὑφηλίου, τὸ ὁποῖον ἐκδίδεται εἰς 60.000 ἀντίτυπα καὶ
ἀποστέλλεται δωρεὰν παντοῦ, παρ΄ ὅλες τὶς ἀπαγορευτικὲς γιὰ τὴν κυκλοφορίαν τῶν ἰδεῶν
αὐξήσεις τῶν τελῶν ΕΛΤΑ.
Αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις ἀπὸ ἰδιοτέλειαν πασχίζουν νὰ ἐκποιήσουν καὶ τὰ ΕΛ.ΤΑ, διὰ νὰ μὴ
παραμείνῃ τίποτα εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος, παρὰ μόνον ὁ συρφετὸς καὶ οἱ ὀρδὲς τῶν
ἀφισοκολλητῶν καὶ τῶν συνδικαλιστῶν τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης παρατάξεως, διὰ νὰ
στενάζῃ ὁ βαρύτατα φορολογούμενος φτωχὸς Ἑλληνικὸς λαός!!!…
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ:
 Διευκρινίζομε ὅτι τὸ ἔνθετον, τὸ ὁποῖον συναποστέλλομε μὲ τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή»,
δὲν εἶναι ταχυπληρωμή. Εἰς τὸ περιεχόμενον αὐτοῦ τονίζομε ἐπιγραμμματικῶς τοὺς σκοπούς,
δραστηριότητες καὶ προοπτικὲς τῶν φορέων μας καὶ τοιουτοτρόπως διευκολύνομε τοὺς
φίλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι πασχίζουν, ὡς πρεσβευταὶ καὶ ἀπόστολοι τῶν ἰδεῶν μας, νὰ
φωτοτυποῦν διάφορα θέματα τοῦ περιοδικοῦ μας, διὰ νὰ διαφωτίζουν τοὺς
ἀγαθοπροαίρετους ἀνθρώπους. Τώρα οἱ φίλοι ἔχουν ὅλα τὰ ἐπὶ μέρους στοιχεῖα εἰς αὐτὸ τὸ
ἔνθετον, ὁπότε δύνανται νὰ τὸ φωτοτυποῦν ἢ νὰ μᾶς ζητοῦν πολλὰ καὶ νὰ τὸ διαδίδουν
παντοῦ!!!…
 Ὅσοι δὲ συνειδητοποιοῦν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ μᾶς συντρέχουν οἰκονομικῶς,
διὰ νὰ δυνάμεθα, νὰ ἐπιβιώνωμε καὶ νὰ ἐπεκταθοῦμε, δύνανται νὰ χρησιμοποιοῦν τὴν
ταχυπληρωμήν. Θὰ ἀποτελέσῃ ἕνα βάλσαμον δι΄ ἡμᾶς καὶ θὰ τονώνεται τὸ ἠθικὸν τῶν
ἐθελοντῶν καὶ ἰδεολόγων, μελῶν, συνεργατῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν τῶν σκοπῶν,
δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας!!!…
 Ἡ ἄκρα ἰδεολογία, διαφάνεια καὶ ἀνιδιοτέλεια μᾶς ὁδηγεῖ νὰ καταργήσωμε ἀκόμη καὶ
τὴν πενιχρότατην ἐτήσιαν συνδρομὴν τῶν πέντε (5) Εὐρὼ διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ὅλων
ἐκείνων τῶν μελῶν ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ καταβάλλουν ἔστω καὶ τὰ 5 Εὐρώ!!!…
Ἄλλωστε καὶ ὅλη ἡ πρὸς τοῦτο γραφειοκρατία κοστίζει ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει πολὺ
περισσότερα ἀπ΄ ὅ,τι εἶναι ἡ ἀξία τῶν 5 Εὐρώ.
 Οἱ παραλῆπτες τῶν ἠλεκτρονικῶν μηνυμάτων μας πρέπει, βάσει τοῦ Κανονισμοῦ
GDPR (ΕΕ) 2016/679, νὰ μᾶς ἐπιβεβαιώσουν ὅτι ἐπιθυμοῦν νὰ λαμβάνουν μηνύματά μας.
Ἐπίσης οἱ παραλῆπτες τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» ἐπιβάλλεται νὰ μᾶς ἐνημερώνουν διὰ
ἀλλαγὲς διευθύνσεών των μὲ τοὺς σωστοὺς ταχυδρομικοὺς κώδικας, κ.λπ. (ἐσχάτως οἱ
ἀχρεῖοι τῶν ΕΛ.ΤΑ. ἄλλαξαν πολλοὺς ταχυδρομικοὺς κώδικας καὶ ἀπαιτοῦν νὰ
ἐνημερωθοῦμε μόνον ἀγοράζοντες τὸ σχετικὸν CD πρὸς 1.000 Εὐρώ – τὰ ὁποῖα δὲν μᾶς
περισσεύουν, διότι στενάζομε καθημερινῶς κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους
ἐργασίας καὶ ἐξόδων).
Ἀποροῦμε καὶ ἐξιστάμεθα διατὶ οἱ φίλοι – παραλῆπτες δὲν μᾶς ἐνημερώνουν δυστυχῶς διὰ
ἀλλαγὲς διευθύνσεὼν των καὶ λοιπά.
Κάθε δὲ ἐπιστροφὴ περιοδικοῦ μας μᾶς ὑποχρεώνει νὰ τὰ φορτωνώμεθα εἰς τὸν ὦμον μας
(καθότι στερούμεθα παντελῶς καὶ τροχοφόρου)!!!…
Ἄς δείξουν ἐπιτέλους κατανόησιν οἱ φίλοι παραλῆπτες τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή»
καὶ ἄς μᾶς ἐνημερώνουν διὰ ὁποιαδήποτε ἀλλαγὴν τῶν στοιχείων των.
2
 Ἐξ αἰτίας ὅλων αὐτῶν τῶν προβλημάτων, οἱ περισσότεροι τῶν ἐκδοτῶν ἀνέστειλαν ἤ περιώρισαν τὶς ἐκδόσεις των. Ἐμεῖς ἀγωνιζόμεθα μέ «νύχια καὶ μὲ δόντια», μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀντεπεξέλθωμε κάτω ἀπὸ τὶς ἀπερίγραπτες καὶ ἀνυπόφορες σατανικὲς ἀντιξοότητες!!!…
 Ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» εἶναι τὸ μόνον Μ.Μ.Ε, τὸ ὁποῖον λέγει τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους. Δὲν χρησιμοποιεῖ τὴν ξύλινην γλῶσσαν τῆς τρισάθλιας διπλωματίας, τὴν ψεύτικην γλῶσσαν τῶν πολιτικῶν, τὴν ξύλινην τῶν φαρισσαίων καὶ γραμματέων, τῶν ἰησουιτῶν, τῶν θεατρίνων – σοδομιτῶν, ἀλλὰ τὴν ὠμὴν διαυγῆ γλῶσσαν τῆς ἀληθείας.
Ἀγωνιζόμεθα νὰ παραμείνωμε πιστὰ μέλη τῆς μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καὶ πασχίζομε νὰ δικαιολογοῦμε ἀκόμη καὶ τὰ ἀδικαιολόγητα – ἀκόμη καὶ αὐτὰ ποὺ εἶναι κραυγαλέα καὶ ἀπομακρύνουν τοὺς ταπεινοὺς καὶ εὐλαβεῖς τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος!!!…
Ὅμως πρέπει νὰ ἐφαρμόζωμε τὸ ἀπόφθεγμα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «Τὰ δημοσίως γενόμενα καὶ τὸν λαὸν σκανδαλίζοντα ταῦτα καὶ ἐλέγχομεν».
Θηριομαχοῦμε ἐναντίον τῶν διπόδων «δηλητηριωδῶν ὄφεων» (μαρξιστῶν, σιωνιστῶν, ἀθέων, ἐμφορουμένων μὲ ἀνθελληνικὲς συμπεριφορές)!!!…
Πασχίζομε παντοιοτρόπως νὰ ὑπερασπιζώμεθα ὄχι μόνον τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας ἀλλὰ καὶ τοὺς θεσμοὺς καὶ τὰ σύμβολα τῆς ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας – Πολιτείας καὶ ἐν γένει τοῦ πολιτισμοῦ διὰ νὰ παραμένωμε ἑνωμένοι καὶ συντεταγμένοι διὰ νὰ μὴ παρασύρεται ὁ ἀδαὴς λαὸς εἰς τὸ χάος!!!… Εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν καθιστάμεθα ἐλεγκταὶ ἀλλὰ ὄχι ἐκπωματισταί, παρ’ ὅλον ὅτι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς προτρέπει:
Α. «Βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατατομήν». (Φιλιπ. 3, 2).
Β. «καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἒργοις τοῖς ἀκάρποις τοῡ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε» (Ἐφεσ. 5, 11).
Γ. «διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγώ εἰσδέξομαι ὑμᾶς» (Κορινθ. Β’, στ,17).
Δ. «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἤ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζεται ὑμῖν παρ΄ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω» (Γαλάτας 1, 8).
Ε. «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. 5, 29).
Πληθώρα ἄλλων χωρίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀλλὰ καὶ διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ὀρθοδοξίας μας περιττόν νὰ τὰ ἐπαναλάβωμε.
Γινόμεθα, δυστυχέστατα, σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ράκοι, ὅταν ἀκούομε τοὺς ἄθεους, τοὺς ἀμοραλιστάς, τοὺς ἀντίχριστους νὰ διασύρουν τὴν μητέρα Ἐκκλησίαν, τόσον βαναύσως, ἀναφέροντες ἄκρως τρισάθλιες συμπεριφορὲς τῶν πνευματικῶν ταγῶν τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Ἐὰν μᾶς καθύβριζαν τὴν σαρκικὴν μητέρα μας μὲ τὶς πλέον βρώμικες καὶ τρισάθλιες ἐκφράσεις, δὲν θὰ αἰσθανόμεθα τόσον πολὺ ἄσχημα, ὅσον μὲ τὸ νὰ καθυβρίζεται ἡ πνευματικὴ μητέρα μας καὶ ἡ ἄμωμος Ὀρθοδοξία μας.
Ἀλλὰ καὶ αὐτὸ μᾶς τὸ προεῖπε ὁ Θεάνθρωπος:
«Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων• ἀνάγκη γάρ ἐστιν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα• πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾿ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται» (Ματθ. 18, 7).
Ὅταν ὅμως οἱ Ἅγιοι Πατέρες δὲν θέλουν νὰ συνετίζωνται ἀλλὰ συνεχίζουν νὰ κατασκανδαλίζουν ὁλόκληρην τὴν κοινωνίαν, δὲν ἐπιτρέπεται ὅλος ὁ κόσμος νὰ τὸ ἔχῃ
3
κοινὸν μυστικὸν καὶ ἐμεῖς νὰ συνεχίζωμε νὰ προσπαθοῦμε νὰ τὸ ἔχωμε «κρυφὸ καμάρι». Παρ’ὅλον ποὺ αὐτὸ τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως εἶναι ἄκρως ἀνυπόφορον!!!…
Διὰ τοῦτο γινόμεθα λίαν δυσάρεστοι εἰς τοὺς ἰθύνοντας, οἱ ὁποῖοι παντοιοτρόπως μᾶς πολεμοῦν λυσσαλέα, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν!!!…
Ὅμως ἡ ἐλπίδα ἀποθνήσκει τελευταία. Δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ δίδωμε ἀφορμὲς εἰς τοὺς ἄθεους, ἀντίχριστους, ἐξωμότες γενίτσαρους τοῦ πνεύματος νὰ διασύρουν τὴν μητέρα Ἐκκλησίαν. Κάνομε περαιτέρω ἰώβειον ὑπομονὴν καὶ δὲν θέλομε νὰ ἀναφέρωμε ἄλλα ἀδιάσειστα στοιχεῖα, εὐελπιστοῦντες ὅτι θὰ πρυτανεύσῃ ἡ σύνεσις καὶ θὰ δεχθοῦν τόσον ὁ Μακαριώτατος ὅσον καὶ οἱ περὶ αὐτὸν ἄλλοι συνοδικοὶ νὰ καταδεχθοῦν νὰ μᾶς καλέσουν εἰς καλόπιστον διάλογον καὶ νὰ μὴ μᾶς ἀναγκάσουν νὰ ἔλθουν ὅλα εἰς τὴν ἐπιφάνειαν, ἐφαρμόζοντες τὸ γραφικόν:«Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε˙ Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;(;;…)
Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς˙ οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, ἀλλ΄ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά»(Ματ. 18,21-22).
Μακάρι, ἀπείρως μακάρι, νὰ μᾶς φωτίσῃ ὁ Θεὸς νὰ συνεννοηθοῦμε καὶ νὰ συνεργασθοῦμε πρὶν αὔριο εἶναι πολὺ ἀργά.
Εἴθε, μυριάκις εἴθε, ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἀξιώνῃ καὶ νὰ μᾶς τὰ φέρῃ κατ’εὐχὴν καὶ νὰ δυνάμεθα νὰ ἐκδίδωμε τήν «Φωτεινὴ Γραμμή» ὄχι μόνον εἰς 60.000 ἀντίτυπα ἀλλὰ καὶ εἰς πολλαπλάσια, διὰ νὰ διαφωτίζωμε καὶ τὰ 120.000.000 Ἑλλήνων τῆς διασπορᾶς ποὺ εἶναι ἀπὸ τοὺς πάντας ἄκρως ἐγκαταλελειμμένοι καὶ νὰ δημιουργοῦμε καὶ Φιλέλληνες.
Καὶ νὰ δυνάμεθα καὶ ἐμεῖς νὰ ἀναφωνοῦμε Φιλέλληνες, σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες!!!…
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ – ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ἡ Ἱερὰ ὑπόσχεσις τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, παρ’ὅλον ὅτι μὲ τὸ Η΄ Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως καὶ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα ἀπὸ 1834 καὶ 1838 ἔχει γίνει ὁμόφωνος Νόμος τοῦ Κράτους, ἐν τούτοις οἱ καθ’ὕλην ὑπόχρεοι, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, ἐπὶ σχεδὸν δύο ἑκατονταετίες, οὐσιαστικὰ οὐδὲν ἔπραξαν!!!…
Ἔχοντες ἐπίγνωσιν αὐτῆς τῆς Ἱερᾶς Παρακαταθήκης ἀποπειρᾶται τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τὸ Σωματεῖον «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» νὰ τὸ πραγματοποιήσουν, μὲ συμπαραστάτες τοὺς 60.000 παραλῆπτες τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς», τοὺς Πανέλληνες καὶ Φιλέλληνες ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον.
Τὸ Ἵδρυμα ἀναλαμβάνει μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν ὅλα τὰ ἔξοδα πραγματοποιήσεως, μισθοδοσίας καὶ συντηρήσεώς του. Τὸ μόνον ποὺ ζητοῦμε εἶναι ἡ Ἐκκλησία νὰ εὐλογῇ καὶ ἡ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ προσφέρουσαι τὸν κατάλληλον κεντρικὸν χῶρον, διὰ νὰ δύνανται καὶ οἱ μὴ ἔχοντες καὶ κατέχοντες νὰ τὸν ἐπισκέπτωνται μὲ μαζικὰ μέσα συγκοινωνίας, ἰδίως σταθερᾶς τροχιᾶς.
Ἤδη ἡ 200η ἐπέτειος ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος διὰ τὴν ἀποτίναξιν τοῦ ἀνυπόφορου καὶ βαρύτατου ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ τῶν Τούρκων ἔφθασε!!!…
Ὄχι περαιτέρω προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, κωλυσιεργίες καὶ πληθώρα παρομοίων σατανικῶν φληναφημάτων. Τὸ τρισάθλιον κατεστημένον ἔχει κατασπαταλήσει ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια καὶ τρισεκατομμύρια Εὐρὼ διὰ εὐτελέστατα ἔργα, ὅπου ὑπάρχουν χονδρές
4
«μίζες» καὶ «λαδώματα» καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐξηνέμισε μίαν ἀμύθητην περιουσίαν. Κάθε ἡμέρα ποὺ παρέρχεται εἶναι χαριστικὴ βολὴ διὰ νὰ μὴ πραγματοποιηθῇ!!!…
Τὴν 25ην Μαρτίου 2021 πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, γιὰ νὰ παύσουν νὰ τρίζουν τὰ ὀστᾶ Κολοκοτρώνη, Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Ἄν πραγματικὰ ἤθελε ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία, θὰ τὸ εἶχε πραγματοποιήσει πρὸ πολλοῦ!!!…
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΔΙΑΣΤΕΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.Μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα ἀπὸ τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, ΦΕΚ καὶ ἄλλες ἔγκυρες πηγὲς ἀποδεικνύεται περιτράνως, ὅτι ἡ τωρινὴ προσπάθειά μας φέρει μία βαρειὰ κληρονομιά, ὡς ἁλυσιδωτὴ συνέχεια τῶν κατωτέρω γεγονότων:
α) ΤΑΜΑ εἰς τὸν Θεὸν ἀπὸ τὸν Θεόδωρον Κολοκοτρώνην καὶ τοὺς ἄλλους ἥρωας τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας: Ὅταν βοηθήσῃ καὶ ἐλευθερωθῆ ἡ Πατρίδα, νὰ ἐγείρουν ἕνα Ναὸν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἰς τὴν Πρωτεύουσαν. Τοῦτο ὁμόφωνα ἐψηφίσθη καὶ ὑπεγράφη καὶ ἀπὸ τὸν Ἰωάννην Καποδίστριαν εἰς τὸ Η΄ Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως τῆς 31.7.1829.
β) Ὁ Ὄθων ἐξέδωσε τάὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ 1834 (ΦΕΚ 5/29-1-1834) & τοῦ 1838 (ΦΕΚ 12/11-4-1838) καὶ ἐδεσμεύθησαν τὸ 1841 καὶ μετέπειτα αἱ περιοχαί:
Ι. γύρω ἀπὸ τὴν Ὁμόνοιαν (Πλ.Ὂθωνος)
ΙΙ. γύρω ἀπὸ τὴν Πλατείαν Θεάτρου
ΙΙΙ. ἀπὸ Ἀμερικῆς μέχρι Σίνα καὶ ἀπὸ Πανεπιστημίου μέχρι Ἀκαδημίας.
γ) Ὁ Βασιλεὺς Γεώργιος Α΄ μὲ Πρωθυπουργὸν τὸν Θρασύβουλον Ζαΐμην εἰς σχέδια τοῦ γερμανοῦ ἀρχιτέκτονος Ernest Ziller εἰς τὴν Πλ. Ὀμονοίας (Πλ.Ὂθωνος) (1870).
δ) Ὁ λόγιος Δημήτριος Βικέλας (γνωστὸς διὰ τὴν συμμετοχήν του εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν Διοργανώσεως τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τῆς Ἀθήνας τὸ 1896 καὶ διὰ τὸ γενικὸν κοινωφελὲς ἔργον του: ἵδρυσις τοῦ Συλλόγου πρὸς διάδοσιν ὠφελίμων βιβλίων, τοῦ Οἴκου Τυφλῶν κλπ) ἔκανε προσπάθειαν (1901-1908) διὰ τὴν πραγμάτωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς τὸν Λυκαβηττόν.
ε) Ὁ διατελέσας Πρωθυπουργὸς Σπυρίδων Λάμπρος διὰ τὸ Ζάππειον (1910).
στ) Τὸ 1918 ὡρίσθη Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ μὲ Πρόεδρον τὸν Πρόεδρον τῆς Βουλῆς Θεμιστοκλὴ Σοφούλην καὶ Γεν. Γραμματέα τὸν Ἰωάννην Δαμβέργην.
ζ) Ἡ Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ Μεγάλου Μνημείου μὲ Πρόεδρον τὸν Ἐλευθέριον Βενιζέλον ἀπεφάσισε νὰ γίνῃ εἰς τὸν Λόφον Ἀρδηττοῦ, δίπλα εἰς τὸ Καλλιμάρμαρον Στάδιον.
η) Τὴν διετίαν 1928 – 1930 ἀνασυνεστήθη ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ μὲ Πρόεδρον τὸν ἐπὶ 6 φορὲς Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος καὶ τότε Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανδρον Ζαΐμην καὶ Γεν. Γραμματέα τὸν Ἰωάν. Δαμβέργην.
θ) Τὴν 30.3.1930 (παρὰ τὴν τεράστιαν ἔκρηξιν τῆς παγκοσμίου οἰκονομικῆς κρίσεως τοῦ 1929, ποὺ ἐμάστιζε ἀφάνταστα τὴν Ἑλλάδα) οἱ ἑλληνόψυχοι αὐτοὶ ἄρχοντες τῆς Χώρας, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανδρος Ζαΐμης καὶ ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἔθεσαν πανηγυρικῶς εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως τὸν θεμέλιον λίθον τοῦ Ναοῦ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μετὰ Ἡρώου!!!..
2. Τὴν 7ετίαν 1967 – 1973 ἔγινε πάλι μία προσπάθεια διὰ τὸ Τάμα, ἡ ὁποία ὅμως δὲν ὡλοκληρώθη. Τότε συνεκεντρώθησαν τεράστια ποσὰ ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸν Λαόν. Τοῦτο εἶναι
5
κοινὸν μυστικόν, διότι ἡ πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ τὸ ἔζησε καὶ οἱ ὑπόλοιποι τὸ ἄκουσαν ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους καὶ τὴν κοινωνίαν!!!…
3. Ὅμως οὐδεὶς ἐνδιεφέρθη νὰ ἐρευνήσῃ(!!!):
α) Πόσα χρήματα συνεκεντρώθησαν συνολικῶς μαζὶ μὲ τοὺς λίαν ὑψηλοὺς τόκους,
β) εἰς ποῖες Τράπεζες καὶ εἰς ποίους λογαριασμοὺς κατετέθησαν,
γ) καὶ τὶ ἀπέγιναν τὰ ἐν λόγῳ χρήματα.
Μήπως καὶ δι΄ αὐτὰ ὑπάρχει ἐντολὴ ἄνωθεν νὰ καλυφθοῦν καὶ αὐτὲς οἱ βρωμιές;;;…
Μέλη τοῦ Σωματείου μας ὑπέβαλαν αἴτησιν εἰς τὴν Εἰσαγγελίαν τοῦ Ἀρείου Πάγου (ἀρ. φακέλλου 5287/7.10.2014) καὶ γίνονται ἀνακρίσεις.
Εἴμαστε βέβαιοι, ὅτι οἱ δικαστικὲς ἀρχὲς θὰ διεφωτίσθησαν ὀρθῶς καὶ θὰ ἀγωνισθοῦν νὰ διαλάμψῃ πλήρως ἡ ἀλήθεια διὰ τὸ τὶ ἔγιναν τὰ χρήματα ποὺ συνεκεντρώθησαν ἐπὶ 7ετίας καὶ νὰ πέσῃ ὁ πέλεκυς (!!!) ἀκόμη καὶ εἰς ὑψηλὰ ἱσταμένους διὰ τὴν μὴ εἰσέτι πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ἐπίσης πρέπει νὰ δοθοῦν τὰ ὀνόματα τῶν ὑπευθύνων εἰς τὴν δημοσιότητα, νὰ καταδικασθοῦν τουλάχιστον εἰς τὶς συνειδήσεις τῶν ἄπειρων χιλιάδων ἑλληνόψυχων καὶ εὐλαβῶν χριστιανῶν, ποὺ ἔδιδον ἀπὸ τὸ ὑστέρημα τους διὰ τό Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὸ ἐνοσφίσθησαν οἱ «ἀετονύχηδες» καί «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς διὰ νὰ πλουτίζουν οἱ καταχρεωμένες Τράπεζες καὶ οἱ συγγενεῖς τῶν «ἀετονύχηδων» ἰθυνόντων!!!…
Πρέπει νὰ συνέλθῃ τάχιστα τὸ Συμβούλιον Ἐφετῶν νὰ ἀποφανθῇ διὰ τὸ ὑψίστης σημασίας τοῦτο ἐθνικόν, κοινωνικὸν καὶ θρησκευτικὸν αἴτημα. Πρέπει τὰ πάντα νὰ γίνωνται μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες καί, διὰ νὰ μὴ ὑπάρχουν διακοπὲς καὶ κωλυσιεργία, καλὸν θὰ ἦτο τὴν θετικὴν ἀπόφασιν τοῦ Συμβουλίου Ἐφετῶν νὰ τὴν ἐπικυρώσῃ ἀμέσως καὶ τὸ Συμβούλιον τοῦ Ἀρείου Πάγου.
4. Ἐπὶ τέλους, εὐελπιστοῦμε ὅτι κανένα «δέρμα» πλέον δὲν θὰ τολμήσῃ νὰ διανοηθῇ, ἐξ ἰδίων κρίνοντες τὰ ἀλλότρια, αὐτὰ τὰ εἰδεχθέστατα φασιστικὰ στοιχεῖα, νὰ χαρακτηρίσῃ καὶ ὅλους τοὺς ἀνωτέρω Πρωθυπουργούς, Προέδρους Δημοκρατίας καὶ προπαντὸς τὸν μέγιστον Ἥρωα τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας Θεόδωρον Κολοκοτρώνην καὶ τὸν ἀνεπανάληπτον Ἐθνάρχη Ἰωάννην Καποδίστριαν, ὡς «χουντικοὺς καὶ κατάλοιπα τῆς χούντας». Ὁ λίαν ὑπομονητικὸς ἑλληνικὸς λαὸς θὰ ἐγερθῇ καὶ θὰ κυνηγήσῃ αὐτὰ τὰ δυστυχισμένα ὑποκείμενα!!!…
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ / ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
1.Μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν θὰ διαθέσωμε καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν τοῦ μόχθου τοῦ βίου τοῦ δωρητοῦ διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος!!!…
2. Ἀπαλλάσσομε τούς, καθ’ ὕλην, ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν, νὰ δώσουν ἔστω καὶ μίαν «τρυπητὴ δεκάρα». Ἀπαιτοῦμε ὅμως ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα.
3. Ζητοῦμε κατεπειγόντως μίαν δεσπόζουσαν ἤ περίοπτον ἤ κεντρικὴν θέσιν εἰς τὴν Ἀθήνα, διὰ τὸν σκοπὸν αὐτόν.
4. Τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ διοικῆται ἀπὸ μίαν ἀντικειμενικὴν ἄμισθον Διοικοῦσαν Ἐπιτροπὴν Ἰδεολόγων, ἐκλεγομένην μεταξὺ εὐυπολήπτων προσωπικοτήτων μὲ ἀρίστην ἔξωθεν μαρτυρίαν, μὲ Πρόεδρον τὸν ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν (ἄν κατασκευασθῆ εἰς τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν) ἤ τὸν ἑκάστοτε
6
ἐπιχώριον Μητροπολίτην (ἄν κατασκευασθῆ ἐκτὸς Ἀθηνῶν) καὶ πάντοτε μὲ τὴν συμμετοχὴν ἕξ (6) μελῶν τῆς ἑκάστοτε Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐκλεγομένων διὰ κλήρου.
5. Πνευματικῶς θὰ ἀνήκῃ εἰς τὸν Αρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν ἤ εἰς τὸν ἐπιχώριον Μητροπολίτην.
6. Ὁ Ναὸς καὶ τὰ προσκτίσματα δὲν θὰ ἀνήκουν εἰς τὸν δωρητὴν ἢ τοὺς συγγενεῖς του, οὔτε εἰς τὸ Σωματεῖον «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους». Τυπικά – Νομικὰ πρέπει νὰ ἀνήκῃ εἰς Νομικὸν Πρόσωπον Ἰδιωτικοῦ Δικαίου, ὡς π.χ. εἰς τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ αὐτὰ τὰ ἐδάφια τοῦ ἐσωτερικοῦ κανονισμοῦ (τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ κατοχυρωθοῦν διὰ νομοθετικῆς ρυθμίσεως ὅλων τῶν πολιτικῶν κομμάτων), νὰ μὴ ἐπιτρέπεται νὰ ἀλλοιώνωνται τόσον ἀπὸ τὴν Πολιτείαν, ὅσον καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν ἀλλὰ νὰ παραμένουν ἐσαεὶ ἐν ἰσχύι. Οὐσιαστικὰ θὰ ἀνήκῃ εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος, τὴν παγκόσμιαν Ὀρθοδοξίαν καὶ τοὺς Πανέλληνες ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον!!!…
ΑΜΥΘΗΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ
1.Τὸ ἔργον αὐτό, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, θὰ συμβάλῃ ἀφαντάστως εἰς τὴν ἀναγέννησιν καὶ ἀνόρθωσιν τοῦ κατατρωθέντος ἠθικοῦ καὶ ἐθνικοῦ σθένους, διὰ νὰ ἐπανέλθωμε εἰς τὶς ρίζες μας, νὰ ἐπικαλεσθοῦμε τὸ θεῖον ἔλεος καὶ νὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τὸ βάραθρον τῆς ἀβύσσου, ὅπου μᾶς ὡδήγησαν καὶ ὁδηγοῦν πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων!!!…
2. Ταυτοχρόνως, διὰ τὴν κατασκευὴν αὐτοῦ, θὰ δημιουργηθοῦν χιλιάδες θέσεις ἐργασίας καὶ εἰς τοὺς ἀσφαλιστικοὺς ὀργανισμοὺς θὰ εἰσρέουν οἱ νόμιμες εἰσφορές.
3. Ἀρχικῶς θὰ διατίθεται τὸ 100% τῶν ἐσόδων διὰ τὴν κατασκευήν, ἐξοπλισμόν, μισθοδοσίαν καὶ συντήρησιν τοῦ Μνημείου.
4. Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἀνεγέρσεως Ναοῦ, προσκτισμάτων καὶ τοῦ ἐξωραϊσμοῦ περιβάλλοντος χώρου, τὰ ἔσοδα θὰ διατίθενται κατὰ 40% ὡς ἀνωτέρω εἰς τὴν παράγραφον (3) καὶ κατὰ 60% θὰ κατανέμεται ὡς κατωτέρω:
διὰ ἀναστύλωσιν ἱστορικῶν Ἱ. Μονῶν καὶ Ἱ. Ναῶν εἰς ποσοστὸν 20%,
διὰ οἰκοδόμησιν, δημιουργίαν – διατήρησιν καὶ συντήρησιν Ὀρφανοτροφείων, Γηροκομείων, Ἐκπαιδευτηρίων κ.λπ. Κοινωφελῶν Ἱδρυμάτων (Στέγη Ἀγάπης) καὶ διὰ ἐξοπλισμὸν Σχολικῶν κτιρίων εἰς ποσοστὸν 35% καὶ διὰ συσσίτια πολυτέκνων καὶ ἐν γένει ἀπόρων μαθητῶν εἰς ποσοστὸν 5%.
5. Θὰ ἀναπτυχθῇ τὸ ρεῦμα θρησκευομένων περιηγητῶν.
6. Ὁ περιβάλλων χῶρος θὰ γίνῃ ἕνας πνεύμων πρασίνου, ὁ ὁποῖος θὰ ἀναζωογονῇ μὲ τὸ εὐεργετικὸν ὀξυγόνον τὴν ἐπιβεβαρημένην Ἀθήνα!!!….
Θὰ χρησιμοποιοῦμε τὰ ὑπόγεια ὕδατα τῶν τριῶν (3) ποταμῶν καὶ ἑπτακοσίων (700) παραποτάμων, πηγῶν καὶ ρυακίων, τὰ ὁποῖα κακοῦργοι «ἐθνάρχες» τὰ ἔθαψαν κάτω ἀπὸ τὰ θεμέλια πολυκατοικιῶν, κόμβων καὶ πλατειῶν καὶ ἐκβάλλουν τώρα εἰς τὴν θάλασσαν.
(Ἴδ. φωτογραφία τοῦ ἕλους ποὺ ὑπῆρξε εἰς τὴν Πλατεῖαν Συντάγματος – τεῦχος 66 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ).
Ἡ Ἀθήνα εἶναι ἡ μοναδικὴ πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης ἴσως καὶ τῆς ὑφηλίου, ἡ ὁποία δὲν ἔχει, δυστυχῶς, οὔτε ποτάμια, οὔτε λίμνες, οὔτε ρύακες, οὔτε ἕνα αὔλακα!!!…
7
Ἂν μᾶς ἀξιώσῃ ὁ Θεὸς νὰ τοποθετήσωμε τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἰς τὸ ἀποψιλωμένον τμῆμα τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως, ὅπου ἔθεσαν τὸν θεμέλιον λίθον, τὴν 30ὴν Μαρτίου 1930, ὁ τότε Πρόεδρος Δημοκρατίας καὶ ἐπὶ ἕξ φορὲς διατελέσας Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος, ἀείμνηστος Ἀλέξανδρος Ζαΐμης μετὰ τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, ἀναλαμβάνοντες συμβατικῶς τὴν ὑποχρέωσιν νὰ μεταφέρωμε τὰ ὕδατα τοῦ φρέατος Ἁγίας Φιλοθέης ἀπὸ τὴν Πανόρμου κατὰ μῆκος τῆς Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας μέχρι καὶ τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως.
Ἂν παραστῆ ἀνάγκη νὰ κοποῦν μερικὰ δένδρα καὶ θάμνοι ἀπὸ τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, νὰ φυτεύωμε ἐμεῖς χιλιαπλάσια δένδρα, θάμνους καὶ λουλούδια εἰς τὰ πεζοδόμια τῆς Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ μέσον καὶ θὰ ποτίζωνται μὲ τὰ ὕδατα τῆς Ἁγίας Φιλοθέης.
Ἐπὶ πλέον νὰ φυτεύωμε δένδρα, θάμνους καὶ φυτὰ καὶ εἰς τὴν ὁδὸν Μαυροματαίων, τὴν Πλατεῖαν Αἰγύπτου, τὸ Ἐθνικὸν Μουσεῖον, τὸ Μετσόβιον Πολυτεχνεῖον καὶ τὴν ταλαίπωρον ὁδὸν Τοσίτσα καὶ τὴν ὁδὸν Πατησίων ἀλλὰ καὶ ἀλλαχοῦ διὰ νὰ δημιουργοῦνται πνεύμονες πρασίνου, τοὺς ὁποίους ἔχουν μεγίστην ἀνάγκην ὄχι μόνον οἱ κάτοικοι, οἱ ἐπιχειρηματίες καὶ οἱ ἐργαζόμενοι εἰς αὐτὲς τὶς περιοχὲς ἀλλὰ καὶ οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες διερχόμενοι καθημερινῶς ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπον Ἀττικήν, τὴν ἐπαρχίαν ὡς καὶ τὰ ἑκατομμύρια περιηγητῶν!!!….
7. Τοιουτοτρόπως, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, πάντοτε μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν, μοχθοῦμε νὰ διαφωτίζωμε καὶ τὰ 120.000.000 Ἑλλήνων τῆς διασπορᾶς πρώτης, δευτέρας, τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς, οἱ ὁποῖοι εἶναι λίαν ἐγκαταλελειμμένοι, ὄχι μόνον ἀπὸ τήν Πολιτείαν, καὶ ἀπὸ τὴν πνευματικὴν ἡγεσίαν, ἡ ὁποία, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, πασχίζει νὰ ἀναρριχᾶται ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας ἀλλὰ διὰ τῆς φαυλοκρατίας καὶ τῆς ἀναξιοκρατίας εἰς βάρος τῶν ἐντίμων, ἠθικῶν, ἐναρέτων, μὲ ἦθος ἐργασίας συναδέλφων των, ἀλλὰ φεῦ, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς περισσοτέρους ταγοὺς τῆς Ἐκκλησίας!!!…
Πιστεύομε ἀπολύτως ὅτι ἡ ἀκραιφνὴς Ὀρθοδοξία, ἡ ἀδιάφθορος Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, ἡ Ἑλληνικὴ Οἰκογένεια, ὁ Ἑλληνισμὸς εἶναι τεράστιες ἀνεκμετάλλευτες δυνάμεις καὶ δύνανται νὰ συμβάλλουν ἀφαντάστως εἰς τὸν ἐπανευαγγελισμὸν καὶ πνευματικὴν ἀναγέννησιν τῆς παλιμβαρβάρου ἀνθρωπότητος, διὰ νὰ ἐφαρμοσθοῦν καὶ πάλι οἱ στίχοι τοῦ Χριστιανοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη:
«Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»!!!…
8. Τέτοιο μεγαλύτερον θεάρεστον ἔργον δὲν θὰ ὑπάρξῃ, καὶ θὰ εἶναι διεθνὲς πρότυπον, πρὸς μίμησιν διὰ τὶς ἐπερχόμενες γενεές!!!…
Πρόκειται ὄντως διὰ ἕνα μεγάλο ἐπενδυτικόν, πολιτιστικὸν καὶ φιλανθρωπικὸν ἔργον ἀσυλλήπτου σπουδαιότητος!!!…
Πρέπει νὰ προβάλλεται διεθνῶς ὡς παράδειγμα πρὸς μίμησιν καὶ νὰ βραβευθῇ ἀπὸ διεθνεῖς φορεῖς ὡς π.χ. :
Α) μὲ τὸ βραβεῖον ΝΟΜΠΕΛ. Ὁλόκληρον τὸ ἔπαθλον, κατὰ 100% νὰ διατεθῇ διὰ δημιουργίαν καὶ συντήρησιν Ὀρφανοτροφείων, Γηροκομείων καὶ λοιπῶν εὐαγῶν Ἱδρυμάτων!!!…
Β) μὲ τὸ βραβεῖον ΟΥΝΕΣΚΟ. Ὁλόκληρον τὸ ἔπαθλον, κατὰ 100% νὰ διατεθῇ διὰ ἀναστύλωσιν ἱστορικῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἱερῶν Μονῶν.
8
Γ) μὲ τὸ βραβεῖον ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Ὁλόκληρον τὸ ἔπαθλον, κατὰ 100% νὰ διατεθῇ διὰ νὰ βραβεύωνται ἥρωες καρτερίας, ἀκεραίου ἤθους καὶ χαρακτῆρος, εὐπρέπειας, εὐποιΐας καὶ ἀλτρουϊσμοῦ!!!…
Δ) μὲ τὸ βραβεῖον τοῦ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Ὁλόκληρον τὸ ἔπαθλον, κατὰ 100% νὰ διατεθῇ διὰ μετεκπαίδευσιν διδασκάλων, καθηγητῶν Δευτεροβαθμίου καὶ Τριτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, διὰ ἀνάδειξιν πρωταθλητῶν τοῦ πνεύματος καὶ στελέχωσιν τῆς κοινωνίας μὲ χρηστὲς προσωπικότητες.
Ε) μὲ βραβεῖα διαφόρων Ἀκαδημιῶν τῆς ὑφηλίου, τὰ ὁποῖα νὰ διατίθενται γιὰ στελέχωσιν τῶν κοινωνιῶν μὲ ἀκεραίου χαρακτῆρος προσωπικότητες, διὰ νὰ παύσῃ ἡ διεθνὴς διαφάνεια νὰ μᾶς κατατάσσῃ εἰς τὸ ἐπίπεδον ὑπαναπτύκτων χωρῶν. Δυστυχῶς καὶ σήμερον ἔχουν ἐφαρμογὴν τὰ ὅσα ἔγραφε ὁ ποιητής μας Γεώργιος Σουρής (1853 -1919) πρὸ 120 ἐτῶν περίπου, τὸ ποίημα τοῦ ὁποίου ἀκολουθεῖ:
«Ποιὸς εἶδε κράτος λιγοστὸ
σ ὅλη τὴ γῆ μοναδικό,
ἑκατὸ νὰ ἐξοδεύη
καὶ πενήντα νὰ μαζεύη;
Νὰ τρέφη ὅλους τους ἀργούς,
νάχη ἑπτὰ Πρωθυπουργούς,
ταμεῖο δίχως χρήματα
καὶ δόξης τόσα μνήματα;
Νάχη κλητῆρες γιὰ φρουρὰ
καὶ νὰ σὲ κλέβουν φανερά,
κι ἐνῷ αὐτοί σε κλέβουνε
τὸν κλέφτη νὰ γυρεύουνε;
Κλέφτες φτωχοὶ καὶ ἄρχοντες μὲ ἅμαξες καὶ ἄτια (σ.σ. ἄλογα),
κλέφτες χωρὶς μία πῆχυ γῆ καὶ κλέφτες μὲ παλάτια,
ὁ ἕνας κλέβει ὄρνιθες καὶ σκάφες γιὰ ψωμὶ
ὁ ἄλλος τὸ ἔθνος σύσσωμο γιὰ πλούτη καὶ τιμή.
Ὅλα σ΄ αὐτὴ τὴ γῆ μασκαρευτῆκαν
ὀνείρατα, ἐλπίδες καὶ σκοποί,
οἱ μοῦρες μας μουτσοῦνες ἐγινήκαν
δὲν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.
Ὁ Ἕλληνας δυὸ δίκαια ἀσκεῖ πανελευθέρως,
συνέρχεσθαί τε καὶ οὐρεῖν εἰς ὅποιο θέλει μέρος.
Χαρὰ στοὺς χασομέρηδες! χαρὰ στοὺς ἀρλεκίνους!
σκλάβος ξανάσκυψε ὁ ρωμιὸς καὶ δασκαλοκρατιέται.
Γὶ αὐτὸ τὸ κράτος, ποὺ τιμᾶ τὰ ξέστρωτα γαϊδούρια,
σικτὶρ στὰ χρόνια τὰ παλιά, σικτὶρ καὶ στὰ καινούργια!
Καὶ τῶν σοφῶν οἱ λόγοι θαρρῶ πὼς εἶναι ψώρα,
πιστὸς εἰς ὅ,τι λέγει κανένας δὲν ἐφάνη…
αὐτὸς ὁ πλάνος κόσμος καὶ πάντοτε καὶ τώρα,
9
δὲν κάνει ὅ,τι λέγει, δὲν λέγει ὅ,τι κάνει.
Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαῖο,
ὕφος τοῦ γόη, ψευτομοιραῖο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.
Σπαθὶ ἀντίληψη, μυαλὸ ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι ὅλα τα ξέρει.
Κι ἀπὸ προσπάππου κι ἀπὸ παπποὺ
συγχρόνως μποῦφος καὶ ἀλεποῦ.
Καὶ ψωμοτύρι καὶ γιὰ καφὲ
τὸ «δὲ βαρυέσαι» κι «ὢχ ἀδερφέ».
Ὡσὰν πολίτης, σκυφτὸς ραγιὰς
σὰν πιάσει πόστο: δερβεναγάς.
Θέλει ἀκόμα -κι αὐτὸ εἶναι ὡραῖο-
νὰ παριστάνει τὸν εὐρωπαῖο.
Στὰ δυὸ φορώντας τὰ πόδια ποὺ χεῖ
στὸ ΄νὰ λουστρίνι, στ΄ ἄλλο τσαρούχι.
Δυστυχία σου Ἑλλάς, μὲ τὰ τέκνα ποῦ γεννᾶς.
Ὢ Ἑλλάς, ἡρώων χώρα, τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;;;…».
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ
1.Περίπου 60 Μητροπολίται τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχουν ταχθῆ καὶ γραπτῶς θερμῶς ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους!!!…
Ἡ ἰδία ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τὴν 8ην Ἰουνίου 2018 ἐξέδωσε ἀπόφασιν διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους πρὸς τῆς 200ης Ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, τὸ 2021.
2. Τὴν 31.3.2013 στὸ Σπόρτινγκ εἰς τὴν μεγαλειώδη ἐκδήλωσίν μας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος Β΄ ἔστειλε ὡς ἐκπρόσωπόν του τὸν Ἀρχιερατικὸν Ἐπίτροπον π. Κων/νον Παναγιωτόπουλον καὶ μέσῳ αὐτοῦ ἐνίσχυσε τὸ ἠθικὸν τῶν ἀγωνιστῶν ὑπὲρ τοῦ Τάματος, τονίζων ὅτι: «ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος Β΄ καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑπερθεματίζουν νὰ πραγματοποιηθῇ ἀμέσως τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους»
(ἱστοσελίδα τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς https://www.youtube.com/watch?v=zDLKwrCo4gU).
3. Ὀρθόδοξοι Πατριάρχες καὶ Μητροπολίτες, Μονές, Φορεῖς ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸν καὶ τὸ ἐσωτερικὸν μὲ μίαν πνοὴν καὶ μίαν φωνὴν συμπλέουν.
Οἱ κοσμοθάλασσες εἰς τὶς ἐκδηλώσεις μας καὶ τὰ μηνύματα συμπαραστάσεων ἀπὸ τὸ λαὸν τοῦ Θεοῦ τὸ μαρτυροῦν!!!…
ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΩΝ
1.Οἱ μόνες φορὲς ποὺ μᾶς ἀδίκησε βαναύσως ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) εἶναι:
α) ὅταν ἀπεφάνθη νὰ ἐκδώσῃ δελτίον Τύπου τὴν 1.4.2015, τονίζουσα ὅτι μᾶς προσέφερε οἰκόπεδα καὶ τὰ ἀρνηθήκαμε. Ὅπως διευκρινήσαμε εἰς τὴν Ἱ. Σύνοδον καὶ ἰδιαιτέρως εἰς τὸν
10
Μακαριώτατον κ.κ. Ἱερώνυμον, ἐπανειλημμένως προφορικῶς καὶ γραπτῶς π.χ. εἰς τὶς 297/1.4.2015, 583/7.6.2016, 958/28.10.16 ἐπιστολές μας: «ἐμεῖς ἔχομεν μέν ,,ἐρωτευθῆ,, τὸν Λόφον Ἄγχεσμος (Ἀγχεσμός, Ἀττικὸν Ἄλσος), πλὴν ὅμως οὐδέποτε ἀρνηθήκαμε τὸ παραμικρόν, ἀλλὰ τοὐναντίον ἐκλιπαροῦμε τοὺς πάντας νὰ μᾶς παραχωρήσουν μίαν λίαν περίοπτον καὶ δεσπόζουσαν θέσιν ἢ ἔστω τὸ γυμνὸν τμῆμα τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως διὰ νὰ τὸ μετατρέψωμε ἀπὸ κέντρον ναρκωτικῶν, ἐμπορίου λευκῆς σαρκός, ὅπλων καὶ ἐν γένει ἄκρως ἐπικίνδυνον ἄντρον ἀκολασίας, παρανομίας καὶ ἀπερίγραπτης διαφθορᾶς, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, εἰς ἐπίγειον παράδεισον μὲ εἴσοδον ἐλευθέραν διὰ τοὺς πάντας καὶ νὰ ἀπολαμβάνουν τελείως δωρεὰν αὐτὸν τὸν ἐπίγειον παράδεισον μὲ λίμνες, μὲ ψαράκια, μὲ ζωολογικὸν κῆπον, μὲ ἀθλοπαιδιὰς καὶ ἐν γένει μὲ πληθώραν ἄλλων πραγματικὰ ψυχαγωγικῶν θεαμάτων!!!…
β) Κάποτε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος εἶχε κάνει προφορικὴν νύξιν, ὅτι θὰ ἠμποροῦσε νὰ μᾶς διαθέσῃ ἀκίνητά της εἰς Γουδῆ καὶ ὄπισθεν Νοσοκομείου Σωτηρία. Πρὸς τοῦτο ἀσχοληθήκαμε ἐπισταμένως μὲ τὶς περιοχὲς αὐτές.
Ἐπειδὴ διεπιστώσαμε ὅτι εἰς τοῦ Γουδῆ τὰ πάντα εἶναι κτισμένα, περιφραγμένα, ὡς π.χ. Πολυτεχνούπολις, Πανεπιστημιούπολις, Δῆμος Ζωγράφου, Δῆμος Ἀθηναίων, Δῆμος Παπάγου, ἡ κ. Λαμπράκη – Πλάκα μὲ τὰ γλυπτά της, μέχρι καὶ τὸ περιβόητον παράνομον Θέατρον Μπάντμινγκτον κ.λπ., κ.λπ., δηλαδὴ ἐκεῖ γίνεται «ὢ τῆς καταπατήσεως» καὶ τῆς παρανομίας!!!…
καὶ
ἐπειδὴ ὄπισθεν τῆς Σωτηρίας εἶναι ἁγνὸν παρθένον δάσος μὲ κάλυψιν περίπου 80%,
ζητοῦμε ἀπὸ τὴν Ναοδομίαν καὶ προσωπικῶς ἀπὸ τὸν Μακαριώτατον, ἐδῶ καὶ τόσα ἔτη, ἑκατοντάδες φορὲς προφορικῶς, τηλεφωνικῶς, ἀλλὰ καὶ γραπτῶς συγκεκριμένα τοπογραφικά.
Δυστυχῶς ὅμως οἱ πάντες μᾶς ἐμπαίζουν ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως!!!…
Ἐπανειλημμένως ἔχομε ἀναπτύξει, ὅτι ἐμεῖς προτιμῶμε τὸν διάλογον, διότι, ὅπου ὑπάρχει καλόπιστος διάλογος, φυγαδεύεται ὁ Διάβολος καὶ ὅπου δὲν ὑπάρχει καλόπιστος διάλογος, θριαμβεύει ὁ Διάβολος!!!…
Ὅπως ἀναπτύσει ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, θρυλικὸς Γέρων, ἀείμνηστος πρώην Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης εἰς τὸ μεστότατον κοινωνικῶν, πνευματικῶν καὶ ἐθνικῶν νοημάτων γλαφυρώτατον πόνημά του «Βασιλεύει τὸ ἀγκάθι»!!!…
Παρὰ τὴν σφροδροτάτην ἐπιθυμίαν μας νὰ κάνωμε διάλογον μὲ τὸν Μακαριώτατον, ἐν τούτοις, δυστυχέστατα, οὐδέποτε καταδέχθηκε πρὸς τοῦτο. Ὅλον τὸν χρόνον του τὸν δαπανᾶ νὰ ὁμιλῇ καὶ νὰ χαριεντίζεται μὲ τοὺς πάντας.
Mὲ ἀνιδιοτελέστατους ἰδεολόγους, μὲ ἄκραν διαφάνειαν καὶ ἀπόλυτον ἀνιδιοτέλειαν δὲν καταδέχεται, δυστυχῶς, νὰ συζητήσῃ προσωπικὰ ἀλλὰ δημοσίως, ἄκρως περιφρονητικά, λίαν ἀπαξιωτικὰ νὰ μᾶς λασπολογῇ, διασύρῃ καὶ νὰ μᾶς κατασυκοφαντῇ. Καὶ τοῦτο, διότι δὲν τοῦ συνετάξαμε διαθήκην περιλαμβάνουσα τὸν μὲ ἀπεριγράπτους σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας ἀλλὰ καὶ στερήσεις μιᾶς ὁλοκλήρου ζωῆς δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μας!!!!… (ἴδ.https://www.youtube.com/watch?v=BlHs-MA-Wos).
Ἀντικειμενικοὶ καὶ ἀκριβοδίκαιοι παρατηρητὲς ποὺ ἐφαρμόζουν καὶ τό γνωμικόν: «…πρὶν ἀμφοὶν μύθον ἀκούσῃς» (Φωκυλίδης) καὶ δὲν εἶναι προκατειλημμένοι, ἄς ἐξαγάγουν τὰ συμπεράσματά των!!!…
11
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΜΑ
1.Ἐὰν δὲν εἴχαμε ὅλα αὐτὰ τὰ σατανικὰ ἐμπόδια, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ εἴχαμε πρὸ πολλοῦ ἐπιτελέσει ὅλους τοὺς σκοποὺς καὶ προοπτικὲς τῶν φορέων μας καὶ θὰ ἀναχαιτίζαμε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τὸ κακὸν λίαν ἐπιτυχῶς. Μᾶς πνίγει τὸ πικρότατον παράπονον νὰ ὑφιστάμεθα αὐτὸ τὸ διηνεκὲς ἀπερίγραπτον καὶ ἀνυπόφορον μαρτύριον συνείδησεως ἀπὸ τὴν Διοίκησιν τῆς Ἐκκλησίας καὶ δὲν γνωρίζομε τὶ μέλλει γενέσθαι!!!…
2. Οἱ πάντες νὰ δεικνύουν κατανόησιν πρὸς τοὺς πάντας ἀκόμη καὶ διὰ τοὺς ἀκραίους – ἐξτρεμιστὲς μωαμεθανούς, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ Τοῦρκοι δολιοφθορεῖς καὶ νὰ παραχωροῦν ἀκόμη καὶ δημόσιες ἢ κοινωφελεῖς κρατικὲς ἐκτάσεις διὰ μωαμεθανικὰ τεμένη καὶ νεκροταφεῖα, ἀλλὰ διὰ τὸν θρυλικὸν Γέρον τοῦ Μοριᾶ καὶ τοὺς ἄλλους Ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας οὔτε μία σπιθαμὴν γῆς!!!!!…..
Βαβαὶ τῆς ἀναισχυντίας, τῆς ἀλαζονείας, τῆς θρασύτητος καὶ τοῦ ἄμετρου ἐγωισμοῦ τῶν ἰθυνόντων!!!…
3. Ὄχι μόνον ὅλα τὰ μέλη τῶν Διοικητικῶν μας Συμβουλίων ἀλλὰ καὶ ἄπειρες χιλιάδες συνεργατῶν, ἐθελοντῶν, φίλων, θαυμαστῶν τῶν μεγαλεπηβόλων σκοπῶν μας καταφέρονται ἐναντίον μας, διατὶ δὲν «κρούομε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου» καὶ διατὶ δὲν δημοσιοποιοῦμε τὴν ἀλήθειαν μὲ τὰ ὀνόματα τῶν ἰθυνόντων καὶ ποῖοι ὑπονομεύουν τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους;;;…
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Ἄς εὐχηθῶμε καὶ προσευχηθῶμε ὅλοι μαζὶ ἐπαναλαμβάνοντες τό: «Παναγία Τριὰς φώτισον ἡμᾶς τὶ δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν καὶ λέγειν», διὰ νὰ μὴ εἴμεθα ἀναπολόγητοι ἐν ἐκείνῃ τῇ φρικτῇ ἡμέρᾳ!!!…
Ὁ καθένας μας γράφει ἱστορίαν, θετικὴν ἢ ἀρνητικὴν καὶ θὰ ἀποδώσωμε λόγον ἐν ἐκείνῃ τῇ φρικτῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως.
Ὅσοι ἐκτιμοῦν αὐτὴν τὴν γραμμήν, ἄς μᾶς συνδράμουν μὲ τὸ ὑστέρημά τους ἤ μὲ ἐθελοντισμόν, διὰ νὰ διατηρήσωμε τὴν ἀντοχήν μας!!!…
Παρακαλοῦμε, συμπληρώσατε λίαν εὐκρινῶς τὰ στοιχεῖα σας (τὸ τηλέφωνόν σας, τὸ τηλεομοιότυπόν σας, καὶ τὸ e mail σας, ἄν ἔχετε), διὰ νὰ σᾶς ἀποστέλλωμε νόμιμη ἀπόδειξιν, διὰ φοροαπαλλαγήν σας.
ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ἘΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΤΗΡΙΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ
1.Παρ΄ὅτι, κατὰ τοὺς ἱστορικοὺς μελετητές, ὁ Καποδίστριας ἐννοῦσε:
«…ὅτι πράξις τοιαύτη, ὅπως φέρῃ τὴν σφραγίδα τοῦ μεγαλείου, ἔπρεπε νὰ ἔλθῃ ἐκ τῆς πρωτοβουλίας τοῦ ἔθνους καὶ νὰ φέρῃ τὴν σφραγίδα αὐτοῦ καὶ μόνον, ἡ δὲ Κυβέρνησις νὰ εἶναι ὁ ἁπλοῦς ἐκτελεστὴς μιᾶς ἐθνικῆς ἀποφάσεως…»!!!… ,
ἐμεῖς πρεσβεύομε ὅτι καὶ ἡ Ἐκκλησία μας πρέπει νὰ ἔχῃ τὸν λόγον, καὶ ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἔχῃ μέγα μερίδιον εἰς τὸ λαμπρὸν αὐτὸ ἐθνικὸν μεγαλεῖον τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος, διὰ νὰ μὴ παραγκωνίζεται ἡ μητέρα Ἐκκλησία καὶ νὰ τὴν ὑπολογίζουν καὶ τὴν σέβωνται οἱ πάντες!!!…
12
2. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ἀπὸ τὴν ὁμιλίαν τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Ἀλεξάνδρου Ζαΐμη κατὰ τὴν κατάθεσιν θεμελίου λίθου εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους (30.3.1930):
«Ἡ Μεγάλη Ἰδέα περικλείει ἐν ἑαυτῇ τὸν σεβασμὸν πρὸς τὴν Θρησκείαν, τὴν ἀγάπην πρὸς τὴν πατρίδα καὶ τὴν ἀφοσίωσιν πρὸς τὴν οἰκογένειαν. Ἡ προσήλωσις δὲ εἰς τὸν ἠθικὸν νόμον καὶ ἡ πίστις εἰς τὸ ἀκατάβλητον τοῦ Δικαίου ἀποτελοῦσι τὴν ὑπερτάτην δύναμιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους».
(Ἐφημερίς Ἑστία, τεῦχος 12768 τῆς 30.3.1930).
3. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος:
«…Δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ μεγαλύτερο, ὡραιότερο καὶ σημαντικώτερο ὅραμα γιὰ τοὺς σύχρονους ἕλληνες καὶ πιστοὺς χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ ,,Τάματος τοῦ Ἔθνους,, μάλιστα ἐν ὄψει καὶ τῆς ἐπικειμένης ἐπετείου τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας!!!…
Ταυτόχρονα ὅμως, δὲν ὑπάρχει καὶ μεγαλύτερο σκάνδαλο ἀπὸ τὴν μὴ πραγμάτωσίν του»!!!… (16.2.2015).

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *