Φωτεινή Γραμμή Κυκλοφόρησε το Εορτολόγιο μας της Ινδίκτου  2023 – 2024 Επείγουσα Ανακοίνωσις

 

17.11.2023

 

Ὁ Ὅμιλος τῶν πνευματικῶν καὶ κοινωφελῶν φορέων μας:

 

Α) Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

Β) Σωματείου «Oἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,

Γ) Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ

Δ) Περιοδικοῦ «Φωτεινὴ Γραμμή»

 

διὰ τὴν ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου 2023 – 2024

 

εὔχεται εἰς ὅλους τοὺς φίλους εὐλογίαν, φώτισιν, δύναμιν!!!!!!

 

Κυκλοφοροῦμε καὶ ἐφέτος τὸ Ἑορτολόγιον, κατόπιν καθημερινῶν πιέσεων τῶν φίλων, διότι τὸ ἀναζητοῦν ὡς πολὺ χρήσιμον, ὡς ἡ διψῶσα ἔλαφος.

 

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2023-24

 

              ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2023-24.jpg

Ἀπὸ τὰ Περιεχόμενα:

 

 • Τὸ τάμα τῶν ἡρώων τοῦ 1821
 • Ἐπιστροφὴ εἰς τὶς ρίζες μας
 • Ὑπογεννητικότης τὸ μεγαλύτερο ἀπὸ τὰ ἐν ἐξελίξει προβλήματα!
 • Διακήρυξις Προσωπικοτήτων: Ὑπογεννητικότητα, Διαχρονικὲς Ἀξίες Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ καὶ Ἐξωτερικὲς Ἀπειλὲς Ὑπαρξιακῆς Σημασίας γιὰ τὴν Χώρα μας
 • Προβλήματα εἰς τοὺς Ἕλληνες τῆς Ἀλβανίας
 • Ἐκδηλώσεις μας:

     –   Παρουσίασις τοῦ Πονήματος τοῦ κ. Νικ. Κλέντου :

«Τάξις καὶ Ἀκολουθία τοῦ Ἐθνικοῦ

Μνημοσύνου τῆς ΚΘ΄ Μαΐου.

Θρῆνοι καὶ Τραγούδια».

     –  9.2022 – Ἑταιρεία Φίλων τοῦ Λαοῦ: Θεία Λειτουργία Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου Μπουκόμα & Δυτ. Τανζανίας κ.κ. Χρυσοστόμου – Ἐκπολιτιστικὴ Ἐκδήλωσις Ἑταιρεία Φίλων τοῦ Λαοῦ 3.9.2023

 

 • Ἔκτακτον: Βοήθεια εἰς τὶς καταβυθισμένες περιοχὲς τῆς Θεσσαλίας

 

 • Θρησκευτικὸν ἔτος 2023 – 2024
 • Ἡμέραι καὶ Περίοδοι Νηστείας
 • Πασχάλια ἐτῶν 2025-2050

 

 

Παρακαλοῦνται οἱ φίλοι νὰ μᾶς τηλεφωνήσουν εἰς τὸ 2103254321-2 ἢ νὰ μᾶς στείλουν email στὰ

fot_gram@otenet.gr

 iphpa@fotinigrammi.cosmotemail.gr

 fotinigrammi@gmail.com

 

διὰ νὰ τοὺς ἐξυπηρετήσουμε μὲ τὰ ἑορτολόγια πρὶν ἐξαντληθοῦν.

 

Ἐλπίζομε νὰ φθάσῃ ἐγκαίρως εἰς ὅλους τοὺς ἐπιθυμοῦντας νὰ τὸ μελετοῦν!!!!!!

 

Ἐρευνώντας πλούσια βιβλιογραφία, τὸ καθ΄αὐτὸ ἑορτολόγιόν μας 2023-2024 εἶναι 330 σελίδες καὶ συνολικῶς ὁλόκληρον τὸ τεῦχος ἄνω τῶν 400 σελίδων.

 

Παρακαλοῦμε ὅλους νὰ μᾶς ὑποδεικνύουν ἐλλείψεις, παραλείψεις καὶ ἐλαττώματα, διότι εἰλικρινῶς ἐπιθυμοῦμε σφόδρα κάθε ἔτος νὰ γινώμεθα καλύτεροι, οὕτως ὥστε οἱ φίλοι τῆς τελειότητος, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, νὰ καυχῶνται ὅτι χρησιμοποιοῦν τὸ ἰδικόν μας ἑορτολόγιον τῆς Ἰνδίκτου.

 

Ἀπὸ πολλῶν μηνῶν ὑπάρχει ἔκρηξις τιμῶν καὶ οἱ ἀνευθυνοϋπεύθυνοι τῶν ΕΛ.ΤΑ. ἀνακοινώνουν νέες «τσουχτερότατες» αὐξήσεις.

 

Ἔχει ὑπολογισθῆ πολὺ χαμηλὸν κοστολόγιον, χωρὶς νὰ καλύπτωμε οὔτε μέρος τῆς βιβλιοδεσίας (εἶναι βιβλιοδετημένο καὶ ὄχι καρφιτσωμένο), τῶν τυπογραφικῶν, τοῦ φόρου, τοῦ Φ.Π.Α., τῶν ταχυδρομικῶν.

Τὸ τυπογραφικὸ χαρτί αὐξήθηκε σχεδὸν κατὰ 50 %.

 

Ὡς γνωστόν, ἐμεῖς διαθέτομεν τελείως δωρεὰν τὰ πάντα, ἰδίως καὶ τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» σὲ 60.000 ἀντίτυπα ἀνὰ τὴν ὑφήλιον!!!!!!!

 

Ὅταν διαθέτῃ κάποιος τὰ τεύχη εἰς ἐλάχιστα τεμάχια, ἡ οἰκονομικὴ αἱμορραγία εἶναι περιωρισμένη. Ὅταν, ὅμως, διαθέτει καὶ τὰ 60.000 τεμάχια τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, χωρὶς νὰ ἔχῃ τὴν παραμικρὰ κάλυψιν τῶν ἐξόδων του, τότε ἡ οἰκονομικὴ αἱμορραγία εἶναι τεράστια!!!

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, δυστυχῶς ὑποχρεωνόμεθα νὰ διατηρήσωμε τὶς κατωτέρω τιμές, διότι, ὡς γνωστόν, αὐξάνονται τὰ ταχυδρομικὰ καὶ τὰ λοιπὰ ἔξοδα.

 

Ἐπὶ μέρους οἱ τιμὲς ἔχουν:

μέχρι 20 τεμ………………………………….4,- Εὐρὼ

(ἐλαχίστη ἀποστολὴ 10 τεμάχια)

          21 –  50……………………………………..3,50

          51 –  80……………………………………..3,20

          81 -100……………………………………..3,00

ἄνω τῶν 100 τεμ……………………………….1,20

Ἡ τιμή του ἴσως νὰ γίνῃ καὶ κάτω τοῦ 1 Εὐρώ, ἤτοι 0,80 τὸ τεμάχιον, ἄν συνεταιρισθοῦν πολλοὶ μαζὶ καὶ παραγγείλουν ἄνω τῶν 150 τεμαχίων.

 

Διερωτώμεθα, μήπως θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποστέλλωμε τὶς ἐκδόσεις μας μὲ εἰδικὰ ταχυδρομεῖα (currier), διότι, δυστυχῶς, τὰ ΕΛ.ΤΑ (στὰ ὁποῖα πρέπει νὰ δημιουργοῦμε τὶς προϋποθέσεις νὰ γίνωνται ἀνταγωνίσημα) κατήντησαν βραδυδρομεῖα ἤ ἔστω μὲ τὴν Ὑπηρεσίαν Ταχυμεταφορᾶς «Πόρτα – Πόρτα» τῶν ΕΛ.ΤΑ, διὰ νὰ παραμείνωμε πιστοὶ εἰς τὰ Ἑλληνικά μας Ταχυδρομεῖα)…

 

Εἰς τὸ μέλλον θὰ ἐκδίδωμε καὶ μεῖς καρφιτσωμένα ἁπλὰ Ἑορτολόγια, ὁπότε θὰ εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ τὰ δίδωμε σὲ μεγάλες ποσότητες, ἀπὸ 0,70 μέχρι 0,30 Εὐρὼ τὸ τεμάχιο.

 

                                                  ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 2103254321

 

 1. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΛΕΝΗΣ

  ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΖΗΛΟΝ ΣΑΣ!
  ΣΑΣ ΣΥΓΧΑΙΡΩ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΟΤΑΤΑ.
  ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ 10 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΒΑΛΩ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ 50 € . ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΥΡΑΠΕΖΗΣ ΔΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ.
  ΜΕΡΤ ΕΥΧΩΝ ΠΑΤΡΙΚΩΝ
  + Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
  17.11.2023

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *