Εθνικά ΘέματαΕΠΙΚΑΙΡΑΕπικαιρα ΣταχυολογήματαΤο Τάμα του Έθνους

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ EΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

1.2.2019 *
1.Μᾶς κυριεύουν θρῆνοι καὶ κοπετοὶ διὰ τὰς συνεχιζομένας ἐθνικὰς μειοδοσίας καὶ διὰ ὅλα αὐτά, τὰ ὁποῖα ζοῦμε καὶ τὰ ὁποῖα προανήγγειλε τὴν 12ην Μαρτίου 2006, ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κυρία Ἄννα Ψαρούδα – Μπενάκη!!…:

ἴδ. https://www.youtube.com/watch?v=VCuxEGKJXRQ

εἰς τὸν ἀναλαμβάνοντα τότε καθήκοντα Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολον Παπούλιαν!!!…

Δηλαδὴ τὴν ἀποδόμησιν τῶν λαϊκῶν κατακτήσεων καὶ τὴν συρρίκνωσιν τῶν ἑλληνικῶν συνόρων.
Δι’ ὅλα αὐτὰ ἔχουν χυθῆ ποταμοὶ αἱμάτων ἡρώων καὶ ἀγωνιστῶν ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν ὑπῆρξαν πιόνια τῶν δογμάτων:
α) «Ἀνήκομε εἰς τὴν Δύσιν»!!!…
β) Νὰ ἔχωμε ἀπόλυτον ἀλληλεγγύην καὶ ὁμοφωνίαν μὲ τοὺς τρισαθλίους φίλους μας (ΕΟΚ καὶ ΝΑΤΟ, διὰ τοὺς ὁποίους ὁ μέγιστος σοσιαλ-ληστὴς Ἀνδρέας ἐβροντοφώνα «ΕΟΚ καὶ ΝΑΤΟ τὸ ἴδιο συνδικᾶτο » )!!!!!…..

Ἂς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε νὰ μή «πιάση ἀμόκ», τὸ σύνδρομον τῆς παραχωρήσεως τῶν πάντων, κατὰ τὴν μετάβασιν τοῦ ὑποχείριου τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ἐξομώσει τὴν 5.2.2019 καὶ ἀναφωνήσει καὶ εἰς τὸν «ἀδελφό, κουμπάρο καὶ πολυχρονεμένο σουλτάνο μας» τό: «τρελλάθηκε τὸ ἀφεντικό, ὅλα τὰ βάζω στὸ σφυρί, ὅσο καὶ ὅσο – μπάστε σκύλοι ἀλέστε καὶ ἀλεστικὰ μὴ δίνετε»!!!…

 

 

 

Ἡ ἄκρα καθημερινὴ ἀβεβαιότης τῆς αὔριον, ἡ ἀνασφάλεια καὶ τὸ ἄγχος, ὄχι διὰ τὸ μέλλον ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ κάθε παρὸν ἔχουν καταντήσει τοὺς Ἕλληνας νὰ μὴ τολμοῦν νὰ ἐξέρχvνται ἀπὸ τὰς κατοικίας των, ἢ νὰ κλείνουν τὰ καταστήματά των, τὰ γραφεῖα των καὶ τὰς ἐπιχειρήσεις των μὲ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου!!!…
2. ΒΕΛΓΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝ FRED GRUN
Ἀντιθέτως αὐτά, τὰ ὁποῖα ἠκούσαμε ἀπὸ τὸν Βέλγον Φιλέλληνα Fred Grun, μᾶς ἔκαναν νὰ ριγήσωμε ἀπὸ συγκίνησιν:

ἴδ. https://www.youtube.com/watch?v=vPm3ShAz468

Ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἰδεολόγους καὶ ἀνιδιοτελεῖς φιλέλληνας πρέπει ὄχι μόνον νὰ τοὺς εὐχαριστοῦμε ἀλλὰ καὶ ἐμπράκτως νὰ τοὺς ἐπαινοῦμε καὶ νὰ τοὺς ἐνισχύωμε, μήπως ἐφαρμοσθῆ κάποιος στίχος ἑλληνοψύχου λογίου, ὁ ὁποῖος ἀνεφώνει:
«Φιλέλληνες σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας»!!!…

Ἐμεῖς θὰ ἐπιδιώξωμε τὴν συνάντησίν μας μὲ τὸν Βέλγον Φιλέλληνα Fred Grun, νὰ τὸν φιλοξενήσωμε εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων καὶ νὰ τὸν βραβεύσωμε τὴν 11.5.2019 εἰς τὰ ἔργα εἰς μνήμην Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου!!!…

3. ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
τοὺς ὁποίους, ὅταν τοὺς ἀκοῦμε, ρίγη συγκινήσεως καὶ ἐνθουσιασμοῦ μᾶς διακατέχουν, ὅπως ὁ Καθηγητὴς κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

Καθηγητὴς Γεώργιος Ρωμανός –
Συνθήκη των Πρεσπών,
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ!!!…

ἴδ.https://www.youtube.com/watch?v=PCgG3r92Nag

4. ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
A)Τόσον εἰς τὸ συλλαλητήριον τῆς 20.1.2019 ὅσον καὶ εἰς ἄπειρα καθημερινὰ τηλεφωνήματα καὶ ἐπιστολὰς φίλων ἀκοῦμε ἐπανειλημμένως νὰ μᾶς ἐρωτοῦν μὲ μεγάλην στενοχώριαν, θλίψιν καὶ καημόν:
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ;
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΑ;;;;;…..

Τὶ νὰ τοὺς ἀπαντήσωμε;
Τὰ ἔχομε γράψει χιλιάδας φοράς. Ἔχουν κουρασθῆ νὰ μᾶς ἀκοῦν:
ὅτι δὲν ἐνδιαφέρεται ὄχι μόνον ἡ πολιτική, πνευματικὴ ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσίαοὐσιαστικά!!!!….

B) Kυρίως, τὸ μέγιστον πρόβλημα εἶναι ὅτι δὲν παραχωρεῖται ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντας χῶρος διὰ τὸ Τάμα.

Γ) ΕΖΗΤΗΣΑΜΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΣ τὴν ὑπόλοιπον ἰδιοκτησίαν τῆς ΡΙΖΑΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ (ΜΕΤΡΟ ΣΤΑΣΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ) ἐκ 14 στρεμμάτων ἐμεῖς (τὸ Σωματεῖον «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν), ἐφ΄ ὅσον τό «Μουσεῖον Μοντέρνας Τέχνης Γουλανδρῆ» δὲν ἔκανε χρῆσιν αὐτοῦ, τὸ ὁποῖον εἶχε λάβει ἀπὸ τὸ Κράτος διὰ νὰ κατασκευάσῃ Μουσεῖον !!!!….
Ἐκεῖ, θὰ ἠμπορούσαμε μὲ συνενώσεις πρασιῶν ἀπὸ τὸ Μέγαρον Μουσικῆς μέχρι τὴν Ἁγίαν Φωτεινὴν Ἰλισσοῦ, τοὺς χώρους τοῦ ναοῦ τοῦ Ὀλυμπίου Διός, Ζάππειον, Ἐθνικὸν Κῆπον, Πλατεῖα Συντάγματος, Βουλήν, χώρους Προεδρικοῦ κήπου καὶ Μαξίμου μέχρι καὶ τοὺς χώρους πρὸ τοῦ Νοσοκομείου «Εὐαγγελισμός» νὰ τὰ μετατρέψωμε εἰς πνεύμονας πρασίνου, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐποτίζοντο μὲ τὴν φυσικὴν ροὴν τῶν ὑδάτων τοῦ φρέατος – πηγαδιοῦ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης. Ἐκεῖ θὰ ἐφυτεύαμε ἑκατοντάδας χιλιάδας δέντρα, θάμνους καὶ ἀνθοφόρα φυτά!!!!….
Ὅμως, διὰ νὰ μὴ πραγματοποιηθῇ τό «Τάμα τοῦ Ἔθνους», ἔσπευσαν αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις καὶ τὸ παρεχώρησαν εἰς τὸν Δῆμον Ἀθηναίων, ὁ ὁποῖος τὸ ἐφωταγώγησε καὶ ἐφύτευσε καὶ μερικοὺς θάμνους καὶ λουλουδάκια καὶ αὐτὸ ἦταν ὅλο!!!…

Δ) Μεταξὺ τῶν πολλῶν ἄλλων, διὰ τὰ ὁποῖα ἐκλιπαρήσαμε, εἶναι καὶ διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς τὸ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ, εἰς τὸ ξέφωτον, ἐκεῖ ποὺ ὁ ἐπὶ 6 φορὰς διατελέσας Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανδρος Ζαΐμης μετὰ τοῦ τότε Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Ἐθνάρχου Ἐλευθερίου Βενιζέλου τὴν 30 Μαρτίου 1930 ἔθεσαν τὸν θεμέλιον λίθον!!!!!…..
Ἔχομε δὲ ὑπερτονίσει ἐπανειλημμένως ρητῶς, ὅτι, ἂν παραστῆ ἀνάγκη νὰ κόψωμε μερικὰ δεντρίλια καὶ θάμνους, τότε θὰ φυτεύσωμε χιλιαπλάσια εἰς τὴν Πλατεῖαν Αἰγύπτου, ὁδὸν Μαυροματαίων, τὴν Λεωφόρον Ἀλεξάνδρας ἀπὸ Ἀμπελοκήπους μέχρι καὶ τὴν ὁδὸν Πατησίων εἰς ἀμφότερα τὰ πεζοδρόμια, τὸ Ἀρχαιολογικὸν Μουσεῖον, τὸ Πολυτεχνεῖον, ποτίζοντες τὰ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄνθη, θάμνους καὶ δένδρα, μὲ τὰ ὕδατα τοῦ πηγαδιοῦ τῆς Φιλοθέης ἢ καὶ ἀκόμη τοῦ ποταμοῦ Ἰλισσοῦ, τὸν ὁποῖον ἔθαψαν κάτω ἀπὸ ἄχρηστα ὑλικὰ οἰκοδομῶν οἱ κακοῦργοι ἰθύνοντες!!!!….

Περισσότεραι λεπτομέρειαι εἰς τὴν ΦΩΤΕΙΝΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ τεῦχος 66 καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJEsT5II84qV358&cid=057FC1838F6D56C6&id=57FC1838F6D56C6%211145&parId=57FC1838F6D56C6%211083&o=OneUp

Προσδοκοῦμε νὰ μετατρέψωμε τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ ἀλσύλλιον πάσης ἀκολασίας (σωματεμπορίας, ναρκωτικῶν, ὅπλων καὶ λοιπῶν παρομοίων ἐμετικῶν καταστάσεων φόβου καὶ τρόμου) εἰς ἐπίγειον Παράδεισον, χωρὶς οἰκονομικὴν εἰσφορὰν οὔτε μιᾶς πεντάρας ἀπὸ κανένα!!!!!…..
Ἐπειδὴ αὐτὰ τὰ εἰδεχθέστατα «φασιστόμουτρα», οἱ «ἀφισοκολλητές» καὶ οἱ συνδικαλισταὶ τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης «κλίκας» δὲν ἔχουν θάρρος καὶ παρρησίαν νὰ ἀποκαλέσουν καὶ τὸν Ελευθέριον Βενιζέλον καὶ τὸν Ἀλέξανδρον Ζαϊμην ὡς «χουντικούς», καὶ παρόμοια τοιαῦτα ἐμετικὰ μαργαριτάρια, ἀποσιωποῦν τὴν ἱστορίαν ἀπὸ τὸ 1834 μέχρι καὶ τὸν Ἐλευθέριον Βενιζέλον καὶ τὸν Ἀλέξανδρον Ζαϊμην τὸ 1930!!!!….
Ὁμιλοῦν μόνον διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἰς τὸ Ἀττικὸν ἄλσος τῆς 7 ετίας!!!!!…..
Κατὰ τὴν διάρκειαν αὐτῆς τῆς προσπαθείας συνεκεντρώθησαν πολλαὶ ἑκατοντάδες ἑκατομμυρίων δραχμῶν, ἴσως καὶ ἄνω τοῦ ἑνὸς δισεκατομμυρίου, μὲ τεραστίαν ἀγοραστικὴν δύναμιν. Αὐτὰ τὰ ἀμύθητα ποσὰ τὰ κατεχράσθησαν προφανῶς αἱ κυβερνήσεις μετὰ τὴν μεταπολίτευσιν καὶ διὰ τοῦτο τό «κουκούλωσαν» καὶ αὐτό.
Ἐμεῖς προσπαθοῦμε, ἀγωνιζόμενοι μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια, νὰ τό «ξεσκεπάσουμε»!!!!!…..

Λεπτομέρειαι ὑπάρχουν εἰς τὴν ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τεῦχος 70, ὅπου ἔχομε συμπεριλάβει ὅλα τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ἔρευνάν μας εἰς τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας:!!!!!…..
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJEsT5II84qV358&cid=057FC1838F6D56C6&id=57FC1838F6D56C6%211150&parId=57FC1838F6D56C6%211083&o=OneUp

Ἤλθομεν εἰς ἐπαφὴν μὲ κοινωνικοὺς φορεῖς τῶν περιοχῶν πέριξ τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως, ἀλλὰ προφανῶς, δυστυχῶς, ὑπέστησαν καὶ αὐτοὶ πλύσιν ἐγκεφάλου, καὶ ἀδιαφοροῦν, μὲ ἀπώτερον σκοπὸν νὰ ἐπιτύχουν τὴν ματαίωσιν τῆς παραχωρήσεως εἰς ἐμᾶς!!!!….
Ἐμεῖς θὰ εἴχαμε εἴσοδον δωρεὰν διὰ τὰ πάντα εἰς τοὺς πάντας!!!…

Ὅμως ἔδωσαν τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως εἰς τὸν Διονύση Σαββόπουλον διὰ νὰ τά «οἰκονομάει» (μὲ προγράμματα καὶ μὲ ἡμίγυμνες). Ἀλλὰ τὶ εἴδους πολιτισμὸν καὶ πνευματικότητα ἔχουν αἱ παραστάσεις τοῦ Σαββόπουλου;;;;….

ἴδ. τὸ video:
https://www.ctview.gr/%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%8d%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%ad%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%b5-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b9%cf%80%cf%84%ce%af%ce%b6-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%bd%cf%8d%cf%83/64557.

Τοιουτοτρόπως πασχίζουν ὅλοι νὰ μὴ πραγματοποιηθῇ ποτὲ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
O tempora o mores!!!!….
Ποῦ καταντήσαμε;;;….
καὶ μή «χοιρινότερα»!!!!….

Ἐπαναλαμβάνομε:
α) Μόνον ἐὰν πραγματοποιηθῆ τὸ μεγαλεπήβολον Τάμα τοῦ Ἔθνους – Τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, τότε θὰ ἀναζωογονηθῇ καὶ θὰ ἐνθαρρυνθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων!!!!!…..
β) Ἐὰν συνειδητοποιήσωμε ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ ἐπανέλθωμε εἰς τὰς ρίζας μας, τότε θὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τὸ βάραθρον τῆς ἀβύσσου ὅπου μᾶς ὡδήγησαν οἱ δοτοὶ καὶ οἱ ἐξωμόται, ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων!!!…
γ) Μὲ τὴν ἀθάνατον ἑλληνικὴν γλῶσσαν, τὸ αἰώνιον ἑλληνοχριστιανικὸν δόγμα, τὴν ἀδιάφθορον ἑλληνικὴν οἰκογένειαν θὰ δυνηθῶμε νὰ ἐπιτύχωμε ὄχι μόνον τὸν ἐπανευγγελισμόν μας ἀλλὰ καὶ τὸν ἐκ νέου ἐκχριστιανισμὸν τῶν παλιμβαρβάρων τῆς ὑφηλίου καὶ θὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη: «Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτὶς»!!!…

Διαφορετικῶς, πρέπει νὰ ἐπαναλαμβάνεται τὸ τοῦ Γεωργίου Σουρή, τὸ ὁποῖον ἔγραψε ἐδῶ καὶ 125 ἔτη:

Ὦ Ἑλλὰς ΗΡΩΩΝ χώρα τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα!!!!….

(ἴδ.https://www.fotgrammi.gr/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B7-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%BC%E1%BD%B2-%E1%BC%84%CF%80%CE%BB/),

ἤ τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη:

«Ἡ γενεαλογία τῆς πολιτικῆς εἶναι συνεχὴς καὶ γνησία κατὰ τοὺς προγόνους. Ἡ ἀργία ἐγέννησε τὴν πενίαν. Ἡ πενία ἔτεκε τὴν πεῖναν. Ἡ πεῖνα παρήγαγε τὴν ὄρεξιν. Ἡ ὄρεξις ἐγέννησε τὴν αὐθαιρεσίαν. Ἡ αὐθαιρεσία ἐγέννησε τὴν λῃστείαν. Ἡ λῃστεία ἐγέννησε τὴν πολιτικήν. Ἰδοὺ ἡ αὐθεντικὴ καταγωγὴ τοῦ τέρατος τούτου. Τότε καὶ τώρα, πάντοτε ἡ αὐτή. Τότε διὰ τῆς βίας, τώρα διὰ τοῦ δόλου… καὶ διὰ τῆς βίας. Πάντοτε ἀμετάβλητοι οἱ σχοινοβάται οὗτοι, οἱ Ἀθίγγανοι, οἱ γελωτοποιοὶ οὗτοι πίθηκοι (καλῶ δὲ οὕτω τοὺς λεγομένους πολιτικούς). Μαῦροι χαλκεῖς κατασκευάζοντες δεσμὰ διὰ τοὺς λαοὺς ἐν τῇ βαθυζόφῳ σκοτίᾳ τοῦ αἰωνίου ἐργαστηρίου των…»(ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ)!!!!….

5.ΑΞΙΟΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΠΑΤΗΡ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, πολυγραφότατος καὶ λογιότατος!!!!!…..

Δεῖγμα τῶν ἐθνοφελῶν δραστηριοτήτων του εἶναι καὶ τά:

Ἡ Αἴγινα τοῦ Καποδίστρια
2 Δεκεμβρίου 2018 – ΕΚΠΟΜΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΤ 1
ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ

ἴδ.https://webtv.ert.gr/ert2/apo-petra-k-xrono/02dek2018-apo-petra-kai-chrono

καθὼς καὶ εἰς τὸ
https://www.aeginaportal.gr/web-tv/video/o-syggrafeas-p-emmanouil-giannoylis-gia-to-istoriko-gegonos-tis-afiksis-kai-tis-orkomosias-tou-ioanni-kapodistria-stin-aigina.html

6.ΜΙΑΝ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΝ ΕΔΩΣΕ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ κ. ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
εἰς τὸ CosmosRadio 93.00 fm serres διὰ

ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ!!!!….

*ΑΝΗΡΤΗΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ :

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *