ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57-ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΤΟΥ ΕΛΛΗΣΙΝ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙΣ, ΣΟΦΟΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΑΝΟΗΤΟΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΕΙΜΙ (Ρωμ. Α, 14)

αναρτήθηκε σε: Το Τάμα του Έθνους | 0

1. Παρ᾿ ὅλον ὅτι εἰς δεκάδας τεύχη τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή», εἰς δεκάδας ἄρθρα μας εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, εἰς πληθώραν ὁμιλιῶν μας εἰς τὸν Φιλολογικὸν Σύλλογον ὁ Παρνασσός, τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον, τὴν Ἑταιρείαν Φίλων τοῦ Λαοῦ, τὸ Στάδιον Σπόρτινγκ καὶ εἰς τὸν Ἅγιον Παῦλον Ἀροανίας, καθὼς καὶ εἰς πληθώραν συνεντεύξεών μας εἰς ἔγκυρα καὶ ἔγκριτα περιοδικὰ καὶ ἱστοσελίδας, ὡς π.χ. Ἐφημερίδες «Πρῶτο Θέμα», «Δημοκρατία», «Real News», «Παραπολιτικά», «Μεσσηνιακὸς Λόγος» καὶ λοιπὰ ἔντυπα, καθὼς καὶ εἰς τοὺς Τηλεοπτικοὺς Σταθμοὺς Blue Sky, Kontra Channel καὶ Epsilon, ἔχομεν κατὰ κόρον ἀναπτύξει λεπτομερέστατα τὰς θέσεις μας καὶ ἔχομεν ἀποσαφηνίσει τὰ πάντα, ἐν τούτοις δυστυχῶς εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ ἐπαναλάβωμεν τινὰ ἐξ αὐτῶν, διότι εἶναι πολλοί, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνον εἶναι ἀδαεῖς ἢ παραπληροφορημένοι ἢ ἀνιστόρητοι ἀλλὰ καὶ ἔχουν παρενοήσει καὶ παρεξηγήσει τὴν ἀλήθειαν. Διότι «σουπιὲς τοῦ πνεύματος» διαχέουν τὴν πνευματικὴν μελάνην καὶ θολώνουν τὰ ὕδατα καὶ τοιουτοτρόπως ἀποπροσανατολίζουν τοὺς ἀγαθοπροαιρέτους. Διὰ τοῦτο θεωροῦμεν καθῆκον μας νὰ ἀποσαφηνίσωμεν καὶ πάλιν τὰ διάφορα ζητήματα καὶ νὰ ὑπερασπισθῶμεν τὴν ἀλήθειαν. Πρὸς τοῦτο ζητοῦμεν συγνώμην ἀπὸ ὅλους τοὺς καλοπροαιρέτους, ὑγιῶς, ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς σκεπτομένους διότι ὑποχρεωνόμεθα νὰ ἐπανέλθωμεν.
2. Ἐὰν παρ᾿ ὅλα ταῦτα τινὲς ἐξ αὐτῶν, ἀπὸ ἰδιοτέλειαν, δαιμονισμὸν ἢ κακοήθειαν, ἔχουν ὡς δόγμα των τὸ δαιμονικὸν «οὐ μὲ πείσῃς, κἄν μὲ πείσῃς», ἐφαρμοζομένου τοῦ Γραφικοῦ: «ἵνα βλέποντες βλέπωσι καὶ μὴ ἴδωσι, καὶ ἀκούοντες ἀκούωσι καὶ μὴ συνιῶσι» (Μάρκ. 4,12), καὶ ἐπιμείνουν περαιτέρω, τότε ὅλους αὐτοὺς τοὺς σπερμολόγους καὶ κακοήθεις τοὺς παραδίδομεν εἰς τὴν κρίσιν τῶν ὑγιῶς ἐθνικῶς καὶ ὀρθοδόξως σκεπτομένων Ἑλλήνων, διὰ νὰ τοὺς καταδικάσουν εἰς τὴν συνείδησίν των, ὡς διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας.
3. Εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν ἐφαρμόζομεν τὴν ἐντολὴν τοῦ Εὐαγγελίου (Ματθ. 18, 15-18) : «ἐὰν σφάλῃ ὁ ἀδελφός σου, ἀνάφερε τοῦτο εἰς αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν. Ἐὰν δὲν συμμορφωθῆ, ἀνάφερε τοῦτο ἐνώπιον ἄλλων ἀνθρώπων. Ἐὰν πάλι δὲν συμμορφωθῆ, ἀνάφερε τοῦτο εἰς τοὺς πάντας. Ἐὰν δὲν συμμορφωθῆ, τότε νὰ τὸν ἀπομακρύνῃς, ὅπως πρέπει νὰ ἀπομακρύνῃς τοὺς ἀδιορθώτους τελώνας καὶ τοὺς φανατικοὺς ἀλλοεθνεῖς καὶ κακοδόξους ἀνθρώπους»…
4. Εἴς τινας λαϊκοὺς καὶ κληρικοὺς ἔχει δυστυχῶς «κολλήσει ἡ βελόνα» τόσον πολὺ καὶ ἐπιμένουν νὰ λασπολογοῦν καὶ νὰ διαστρεβλώνουν τὴν ἀλήθειαν, ὅτι δῆθεν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι τὸ Τάμα τοῦ Παπαδοπούλου. Ὅλοι αὐτοὶ πλανῶνται πλάνην οἰκτρὰν καὶ δαιμονιωδῶς ἐπαναλαμβάνουν αὐτὰ τὰ βδελυρὰ φληναφήματα …
5. Διευκρινίζομεν καὶ πάλιν:
α. Οὐδεμίαν σχέσιν εἴχαμε, ἔχομεν καὶ ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἔχωμεν μὲ τὸ καθεστὼς τοῦ Συνταγματάρχου Παπαδοπούλου (1967-1973) καὶ μετέπειτα μὲ τοῦ Ταξιάρχου Ἰωαννίδη.
β. Τοῦτο τονίζομεν εἰς πληθώραν ἰθυνόντων, ὡς π.χ. εἰς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος. Κατὰ τὴν πρώτην καὶ μοναδικὴν βραχείαν συνάντησιν, ποὺ εἴχαμε μαζί του τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 2009, εἰς τὴν ἐρώτησίν του : «τί ἔγιναν τὰ λεφτά» τοῦ ἀπαντήσαμεν:
«Πέραν τοῦ ὅτι ἐμεῖς δὲν εἴχαμε, δὲν ἔχομεν καὶ οὔτε ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἔχωμεν σχέσιν μὲ τὴν τότε ἐποχήν, ἐν τούτοις φρονοῦμεν ὅτι εἶναι μέγιστον αἶσχος διὰ τὴν Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν, τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐνδιαφέρθησαν νὰ μάθουν:
i. Πόσα χρήματα τελικῶς συνεκεντρώθησαν τότε.
ii. Εἰς ποῖα πιστωτικὰ ἱδρύματα κατετέθησαν καὶ
iii. Τί ἀπέγιναν τὰ ἐν λόγῳ χρήματα καὶ νὰ δοθοῦν τὰ ὀνόματα τῶν ἀγυρτῶν, ποὺ ἐτόλμησαν νὰ νοσφισθοῦν τὸ ἱερὸν χρῆμα, διὰ νὰ καταδικασθοῦν εἰς τὰς συνειδήσεις τῶν ὑγιῶς ἐθνικῶς καὶ ὀρθοδόξως σκεπτομένων Ἑλλήνων».
6. Καὶ εἰς αὐτὸ ὑπάρχει παραγραφή, ὅπως καὶ διὰ τὰ σπουδαιότατα κοινωνικὰ καὶ ἐθνικὰ ἐγκλήματα, ποὺ διαπράττουν συνεχῶς οἱ κακοήθεις καὶ ἰδιοτελεῖς ἄνθρωποι, ἰδίως οἱ ἰθύνοντες. Διὰ τοὺς κυβερνητικοὺς καὶ κοινοβουλευτικοὺς ἰθύνοντας ἐφρόντισεν ὁ μέγιστος συνταγματολόγος τῆς Ἑλλάδος, ὁ λαλίστατος Τούρκογλου (Εὐάγγελος Βενιζέλος) νὰ θεσπίσῃ τὸν Νόμον περὶ εὐθύνης Ὑπουργῶν κατὰ τοιοῦτον τρόπον, οὕτως ὥστε οὔτε εἷς παρέστη ἀνάγκη νὰ περάσῃ, ἔστω τὸ κατώφλι τῆς Ἀστυνομίας καὶ τοῦ Εἰσαγγελέως. Ὅλοι αὐτοὶ παραμένουν εἰς τὰς θέσεις των καὶ δῆθεν κόπτονται διὰ τὴν ἐξυγίανσιν τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Κοινωνίας. Εἰς τὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς δὲν ἔχομεν ἀθώους, ἀλλὰ «παραγραφάκηδες». Δηλαδὴ ἐφαρμόζεται ἡ θεωρία τοῦ Ἀναχάρσεως, μαθητοῦ καὶ φίλου τοῦ Σόλωνος, 4η ἑκατονταετία π.Χ.: «ὅλοι οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι ὁμοιάζουν μὲ δίκτυ ἀράχνης, ποὺ συλλαμβάνει ὅλα τὰ λεπτὰ καὶ ἀδύνατα ἔντομα καὶ ὅλα τὰ δυνατὰ τὰ ἀφήνει καὶ διαπερνοῦν ἐλεύθερα»…
7. Εἰς μηνυτήριον ἀναφορὰν τοῦ εὐλαβοῦς καὶ ταπεινοῦ ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου πατρὸς Ἀντωνίου Κουλούρη, τί ἔγιναν τὰ χρήματα τῆς τότε ἐποχῆς διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἀπήντησαν τὰ πιστωτικὰ ἱδρύματα τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ Γενικὸν Λογιστήριον τοῦ Κράτους ὅτι ἔχουν ἀπομείνει μόνον 26.000 € εἰς τὸ Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων.
8. Ὁ πατὴρ Ἀντώνιος Κουλούρης ἔχει ὑποβάλλει πρὸς τοῦτο δύο ὑπομνήματα εἰς τὸν ἀνακριτὴν καὶ εἰς τὸ τελευταῖον ὑπόμνημά του γράφει ὅτι «τὸ Γενικὸν Λογιστήριον τοῦ Κράτους δὲν λέγει τὴν ἀλήθειαν καὶ εἶμαι περίλυπος ἄχρι θανάτου».
9. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι μὲ τὸ υπ᾿ αριθμ. 105/8.10.1974 Ν.Δ. δημοσιευθὲν εἰς τὸ ΦΕΚ 298Α/8.10.1974 ὅλη ἡ περιουσία τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἔπρεπε νὰ ὑπαχθῇ εἰς τὸ Ὑπ. Οἰκονομικῶν.
10. Ὁ π. Ἀντώνιος Κουλούρης ἔχει πληροφορίας ὅτι μέχρι καὶ τὸ τέλος τοῦ 1999, δηλαδὴ μετὰ ἀπὸ 25 συναπτὰ ἔτη ἐσυνέχιζαν νὰ γίνωνται ἀφαιμάξεις ἀπὸ τὰ χρήματα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Πρὸς τοῦτο ἀπαιτεῖ ὁ π. Ἀντώνιος Κουλούρης ὁ κ. Εἰσαγγελεὺς νὰ ἐλέγξῃ ἐνδελεχῶς, ποῖοι «πανεπιστήμονες» ἀπατεῶνες καὶ ἀγύρτες ἔκαναν εἰσπράξεις ἀπὸ τὰ χρήματα, ποὺ κατέθεσαν εὐλαβεῖς Ἕλληνες πολίται διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
11. Ἐμεῖς γνωρίζομεν ὅτι μὲ τὰ χρήματα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἐγένοντο ἀπαλλοτριώσεις ἰδιωτικῶν ἐκτάσεων καὶ ἔργα ὑποδομῆς καὶ ὅτι ἀπὸ αὐτὸ τὸ τεράστιον ποσὸν μὲ μεγίστην ἀγοραστικὴν δύναμιν εἶχαν ἀπομείνει πολλὰ χρήματα.
12. Συνεπῶς τὸ τάμα τῶν προγόνων μας, τὸ τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μὲ τὴν ἑπταετίαν τῶν συνταγματαρχῶν.
13. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἔχει καταστῆ Νόμος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, τόσον μὲ τὸ ὁμόφωνον Η’ Ψήφισμα τῆς 4ης Ἐθνοσυνελεύσεως, ὑπογραφὲν ὑπὸ τοῦ Κυβερνήτου Ἰωάν. Καποδίστρια, ὅσον καὶ μὲ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ 1834 καὶ τοῦ τοῦ 1838, ὅπου ρητῶς ὁρίζεται νὰ γίνῃ τοῦτο εἰς τὴν πρωτεύουσαν τῶν Ἀθηνῶν.
Ἐπὶ ἐποχῆς Ὄθωνος τὸ 1843 ἐγένοντο προσπάθειαι καὶ πρὸς τοῦτο ἐδεσμεύθησαν αἱ περιοχαί:
α) ἀπὸ ὁδὸν Ἀμερικῆς μέχρι Σίνα καὶ ἀπὸ Πανεπιστημίου ἕως Ἀκαδημίας,
β) πέριξ τῆς Ὁμονοίας,
γ) πέριξ τῆς Πλατείας Θεάτρου.
Ὅμως ἐπειδὴ αὐταὶ αἱ προσπάθειαι ἐτορπιλίσθησαν, ὁ Δῆμος Ἀθηναίων ἀπεφάσισεν νὰ κατασκευασθῇ, τότε, ἐπὶ τοῦ παρόντος, Δημοτικὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν ἐπ᾿ὀνόματι Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
Τὸ 1891 ἡ προσπάθεια τοῦ Ἀλεξάνδρου Ζαΐμη δὲν ἐκαρποφόρησεν.
Τὸ 1910 ἡ προσπάθεια τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου ἐπίσης δὲν ἐκαρποφόρησεν.
Καὶ ἄλλαι προσπάθειαι ἐγένοντο ἐν τῷ μεταξὺ, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν ἐτελεσφόρησαν.
14. Διατί λοιπὸν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀνιστόρητοι ἱστορικοί, οἱ σοσιαλίζοντες, οἱ μαρξίζοντες, οἱ ψευδοδιανοούμενοι, ἐπιμένουν νὰ διαστρεβλώνουν τὴν ἀλήθειαν, διατεινόμενοι ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι τοῦ Συνταγματάρχου Παπαδοπούλου ;;;;;
15. Ἀφ’ἑτέρου, τὴν 2.12.2013 ἐπαρουσιάσθη εἰς τὸν ἔγκριτον καὶ ἔγκυρον Ραδιοφωνικὸν Σταθμὸν τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας ὁ Σεβασμιώτατος Προικονήσσων κ. Ἰωσὴφ καὶ (πέραν τοῦ βδελυροῦ ἰσχυρισμοῦ, ποὺ εἶχε εἰπεῖ εἰς τὴν Φλώριναν τὴν 28.8.2013, ὅτι ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος μετέβη εἰς τὸ Φανάρι καὶ ἐζήτησεν συγγνώμην ἀπὸ τὸν Πατριάρχην καὶ ἐστενοχώρησεν πολλούς, ὁπότε ὁ Σεβασμιώτατος Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλως κ. Ἱερεμίας ἠναγκάσθη νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν τράπεζαν καὶ τὴν διανυκτέρευσιν καὶ νὰ ἀπομακρυνθῇ ἐκδηλώνων τοιουτοτρόπως τὴν καταγανάκτησίν του) εἶπεν ὅτι «ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἐπραγματοποίησεν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἰς τὸ Μήλεσι».
16. Ὁμοίως καὶ ὁ πατὴρ Γεώργιος Ἀλευράς. Τὸν Μάϊον τοῦ 2007 εἶχεν γράψει εἰς τὴν καθαρῶς ὀρθόδοξον ἐφημερίδα «Στύλος τῆς Ὀρθοδοξίας», ὅτι ὁ Ἅγιος Πορφύριος εἶχεν φρικτὸν τέλος εἰς τὰ Καυσοκαλύβια. Τὸ 2008 μᾶς ἔγραψεν ὅτι σφοδρά του ἐπιθυμία ἦτο νὰ γίνῃ μέλος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου μας (τὸν ὁποῖον ὑπεστηρίξαμε καὶ ἐγένετο). Χολωθείς, προφανῶς, διότι δὲν τοῦ ἐδόθη ἡ Προεδρία, τὴν ὁποίαν ἤθελεν ἐμμόνως νὰ ἔχῃ, διὰ νὰ ἐπισπεύσῃ, ὅπως διεκήρυττεν, τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἔλεγεν εἰς τὴν Πειραϊκὴν Ἐκκλησίαν τὴν 15ην Ἰουνίου 2009, ὅτι τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ἐπραγματοποιήθη εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου εἰς τὸ Μήλεσι Ἀττικῆς, ὅπως δῆθεν «τοῦ ἀπεκάλυψαν ὁ ἀείμνηστος γέρων Πορφύριος καὶ ὁ Θεός».
Ἐπίσης τὴν 8.12.2013 ὁ π. Γεώργιος Ἀλευρὰς μετέβη εἰς ἐκδήλωσιν τοῦ Δήμου Ἀχαρνῶν ὅπου τὸ «ἑξαπτέρυγόν» του κ. Ἰωάννης Κορνιλάκης διέδιδε τὰ ἴδια φληναφήματα.
17. Ὅμως ὁ κατ’ἐξοχὴν ἐπιστήθιος φίλος τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου, ὁ ἀκραιφνὴς ὀρθόδοξος θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος ἔγραψεν ἐπιστολήν, ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν Φωτεινὴ Γραμμή τεῦχος 40, σελ. 18-20 καὶ τὴν ἐπαναλαμβάνομεν κατωτέρω, ὅπου ρητῶς τονίζει ὅτι οὐδέποτε ὁ Ἅγιος Πορφύριος τοῦ ἀνέφερεν τὸ παραμικρὸν περὶ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Προφανῶς τὰ εἶχε εὕρει ὁ π. Γεώργ. Ἀλευρὰς μὲ τοὺς ὑπευθύνους τοῦ Μήλεσι καὶ ὠρέγετο νὰ εἶναι ἐκεῖ ὡς Ἡγούμενος καὶ Πατριάρχης καὶ νὰ θησαυρίζῃ εἰς τὸ δῆθεν Τάμα τοῦ Ἔθνους . . .

17 Ἰουλίου 2009
Πρὸς τὸ Σωματεῖον «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»
Ἀγαπητοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ.
Συγχαίρω, διότι ἔχετε τὴν ἁγίαν φιλοδοξίαν νὰ συντελέσητε σπουδαίως εἰς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μὲ τὴν δημιουργίαν περιλάμπρου ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ πρὸς ἔκφρασιν τῆς εὐγνωμοσύνης τοῦ Ἔθνους πρὸς τὸν Ἐλευθερωτήν του ἀπὸ τὸν Ὀθωμανικὸν ζυγόν. Συνεστήσατε δὲ πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον καὶ Σωματεῖον μὲ τὴν ἐπωνυμίαν «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ». Πᾶς δὲ Ἕλλην καὶ Ὀρθόδοξος, εἰς τὰς φλέβας τοῦ ὁποίου ρέει ἀπὸ τὸ αἷμα τῶν ἡρώων καὶ τῶν μαρτύρων τοῦ 1821 καὶ ὅλης τῆς μαρτυρικῆς περιόδου τῆς Πατρίδος, εἶναι θερμὸς φίλος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ἁπλοϊκὸς ἄνθρωπος, ἐάν κάνῃ «εὐχήν», τάμα, κατὰ τὴν Ἁγίαν Γραφὴν ὀφείλει νὰ ἐκπληρώνῃ τὴν ἱερὰν ὑπόσχεσίν του. Καὶ θεωρεῖ βαρὺ νὰ μὴ τὴν ἐκπληρώσῃ. Καὶ φοβεῖται τιμωρίαν, ἄν δὲν φανῆ. Καὶ ἐπείγεται διὰ τὴν πραγμάτωσιν αὐτῆς. Καὶ ἄν εἶναι βαρὺ νὰ μὴ ἐκπληρώσῃ τὴν ἱερὰν ὑπόσχεσίν του ὁ ἁπλοϊκὰς ἄνθρωπος, πόσον βαρύτερον εἶναι νὰ μὴ ἐκπληρώσῃ τὸ Τάμα του αὐτὸ τοῦτο τὸ Ἔθνος! Καὶ δυστυχῶς μέχρι σήμερον τὸ Τάμα μένει ἀπραγματοποίητον. Καὶ μία προσπάθεια, ἡ ὁποία εἶχε ἀρχίσει πρὸ ἐτῶν διὰ τὴν πραγματοποίησιν, ἐματαιώθη ἀπὸ κοσμικοὺς καὶ ἀπίστους πολιτικούς. Τὸ ἐξευρεθὲν οἰκόπεδον διετέθη διὰ κοσμικὸν σκοπόν, καὶ διὰ τὰ συναχθέντα χρήματα δὲν ἐδόθη λογαριασμὸς εἰς τὸν Ἑλληνικὸν λαόν.
Νέα προσπάθεια γίνεται τώρα μὲ ὑμετέραν πρωτοβουλίαν, ἀγαπητοὶ Ἰωάννη Ἀναγνωστόπουλε καὶ Αἰκατερίνη Ἀναγνωστοπούλου, διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Ἀλλὰ καὶ νέα ἐμπόδια ἐμφανίζονται. Περίεργος δὲ ἰσχυρισμὸς ἀκούεται ἀπὸ στόμα κληρικοῦ, ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἤδη ἔχει πραγματοποιηθῆ ἀπὸ τὸν ἀείμνηστον π. Πορφύριον μὲ τὴν δημιουργίαν ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Σωτῆρος εἰς τὸ Μήλεσι Ἀττικῆς. Ἀβάσιμος ὁ ἰσχυρισμός. Ἐγὼ ἐπὶ πολλὰ ἔτη συνεδεόμην στενῶς μὲ τὸν ἅγιον Γέροντα καὶ βεβαιῶ κατηγορηματικῶς, ὅτι οὐδέποτε ἤκουσα νὰ ὁμιλῆ διὰ τὸν ναὸν τοῦ Σωτῆρος εἰς τὸ Μήλεσι ὡς ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Τὸν ναὸν εἰς τὸ Μήλεσι ὁ π. Πορφύριος ἐδημιούργησεν ὡς ναὸν τοῦ ἐκεῖ ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου του καὶ τόπον προσευχῆς. Ἄλλωστε ὁ ναὸς τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους πρέπει νὰ γίνῃ ἐντὸς τῆς πρωτευούσης τοῦ Κράτος, τῶν Ἀθηνῶν, ἡ πλησίον τῶν Ἀθηνῶν.
Εἴθε Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία νὰ ἐνδιαφερθοῦν ἐπιτέλους, διὰ νὰ πραγματοποιηθῆ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ὥστε νὰ μὴ ἔχωμεν καμμίαν ἐθνικὴν τιμωρίαν, ἀλλά νὰ ἔχωμεν ἐθνικὴν εὐλογίαν παρὰ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
Μὲ ἰδιαιτέραν ἐκτίμησιν
Νικόλαος Σωτηρόπουλος
18. Ὅμως τοιουτοτρόπως κατεσκανδαλίζονται χιλιάδες εὐλαβεῖς ἀγωνιζόμενοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι διερωτῶνται, τί συμβαίνει, πότε λέγουν οἱ μεγαλόσχημοι κληρικοὶ τὴν ἀλήθειαν :

Α. Ὅταν τὴν 8.6.2012 ἡ ἀπόφασις τῆς Δ.Ι.Σ. ἀναφέρει τὴν 25.3.2021 νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ;

Β. Ὅταν τὸν Ἰούλιον τοῦ 2012 ἡ Δ.Ι.Σ. ἐσχημάτισεν 9μελῆ Ἐπιτροπὴν-μὴ συνελθούσαν οὔτε ἅπαξ εἰσέτι 16 ὁλοκλήρους μήνας- διὰ τὴν πραγματοποίησιν καὶ ἐπίσπευσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους;

Γ. Ὅταν ἡ Δ.Ι.Σ. τὴν 27.5.2013 γράφει εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Κυθήρων κ. Σεραφείμ, ὅτι τὴν 14.5.2013 (ἴδ. κατωτέρω σελίδα 122) ἀπεφάσισεν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους νὰ πραγματοποιηθῇ ὁπωσδήποτε;

Δ. Ὅταν ὁ Μακαριώτατος κ. Ἱερώνυμος ὁ Β΄ ἔστειλεν τὸν Πρωτοσύγγελόν του εἰς τὴν ἀνακρίτριαν καὶ κατέθεσεν ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους διὰ τὴν Ἐκκλησίαν ἔχει κλείσει, διότι ἐπραγματοποιήθη εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀθηνῶν ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ;

Ε. Ὅταν ὁ Σεβασμιώτατος Προικονήσσων κ. Ἰωσὴφ ἀνέφερεν τὴν 2.12.2013 ἀπὸ τὸν ἔγκριτον καὶ ἔγκυρον Σταθμὸν τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας ὅτι: « … ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἐπραγματοποίησεν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἰς τὸ Μήλεσι, πρᾶγμα ποὺ δὲν ἠμπόρεσε τὸ κράτος καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ τὸ πραγματοποιήσουν πλέον τῶν 180 ἐτῶν» ;

Οἱ χιλιάδες κατασκανδαλισθέντες εὐλαβεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀπαιτοῦν νὰ ἀποκατασταθῇ ἡ ἀλήθεια. Διαφορετικὰ ὁ διάβολος θὰ θριαμβεύῃ μὲ τέτοια φληναφήματα καὶ θὰ παρουσιαζόμεθα ἐμεῖς οἱ ἀνιδιοτελῶς μοχθοῦντες ἀπὸ βαθυτάτων χαραμάτων μέχρι καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα ὅτι εἴμεθα ἀγύρτες . . .
19. Ἐξ ὅλων τῶν ἀνωτέρω συμπεραίνει κάθε ἀγαθοπροαίρετος, ἀντικειμενικὸς καὶ ἀνιδιοτελὴς παρατηρητὴς ὅτι τὸ Τάμα ὅλων τῶν προγόνων μας δὲν ἔχει ἀκόμη πραγματοποιηθῆ, καὶ δὲν πρέπει νὰ παρασυρώμεθα ἀπὸ τοὺς σπερμολόγους . . .
20. Τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη ἐπιβάλλεται ὅλους νὰ μᾶς ἐμπνέῃ καὶ ὅλους νὰ μᾶς ἑνώνῃ. Δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ χωρᾶν εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους δὲν θὰ διαιρῇ, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας θὰ ἑνώνῃ ὅλους τοὺς Ἕλληνας. Μόνον, ὅταν οἱ Ἕλληνες ἦσαν μονιασμένοι, ἠδύναντο νὰ πραγματοποιοῦν θαύματα. Ἀντιθέτως δὲ ὅταν οἱ Ἕλληνες ἐδιχάζοντο ἀπὸ τὰς σκοτεινὰς δυνάμεις καὶ τοὺς ἐπιτηδείους, τότε ἐπήρχοντο νίλαι καὶ συμφοραί . . .
21. Ἔχομεν ἀναπτύξει ἐκτενέστατα εἰς τοὺς πάντας ὅτι ἐμεῖς ἀπαλλάσσομεν τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους νὰ δώσουν ἔστω καὶ μίαν «τρύπια» δεκάραν καὶ ὅτι ἀπαιτοῦμεν:
α. Ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα
β. Ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα.
22. Μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ τρώγουν χιλιάδες ἑλληνικαὶ οἰκογένειαι τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον διὰ τοῦ ἱδρῶτος των. Πρῶτα δικαιοσύνη καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη.
Συσσίτια ἢ βοηθήματα νὰ παρέχωνται μόνον εἰς τοὺς ἀνημπόρους νὰ ἐργασθοῦν, ὑπερίληκας, μικρὰ παιδιά, ἀσθενεῖς καὶ τοὺς καταδικασμένους εἰς ἀνεργίαν.
23. Εἰς τὴν ὕφεσιν ἐπιβάλλεται νὰ γίνωνται ἐπενδύσεις ἀλλὰ ὄχι ἀπὸ «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς», ποὺ καραδοκοῦν νὰ ἀγοράζουν τὰ πάντα ἔναντι «πινακίου φακῆς» καὶ νὰ ἐκμεταλλεύωνται δι᾿ ἴδιον ὄφελος τὸν ἐθνικὸν πλοῦτον τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ μετατρέπωνται εἰς κοινωνικὰς γάγγραινας.
24. Τὴν ἀνεργίαν τὴν καταπολεμᾶ τὶς μὲ δημιουργίαν θέσεων ἐργασίας καὶ διαρκῆ εἰδίκευσιν.
25. Ἐπιβάλλεται νὰ περιθάλπωνται ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀδύνατοι καὶ οἱ ἔντιμοι ἄνθρωποι, ποὺ δὲν ἠδύναντο νὰ ἀνθέξουν περαιτέρω εἰς τὴν ἀγρίαν φορολόγησιν τῶν πάντων καὶ ἠναγκάσθησαν νὰ κλείσουν τὰ ἐργαστήριά των, τὰ καταστήματά των, τὰ γραφεῖα των καὶ τώρα εἶναι ἐπὶ ξύλου κρεμάμενοι, μὴ ἔχοντες πολλοὶ ἐξ αὐτῶν οὔτε ποῦ νὰ μείνουν, οὔτε μίαν ἀσφάλειαν καὶ ἰατροφαρμακευτικὴν περίθαλψιν.
26. Ἐμεῖς ἀποδεδειγμένως χωρὶς τὴν παραμικρὰν ὑποστήριξιν κράτους καὶ Ἐκκλησίας καὶ ἄλλων φορέων, ἔχομεν ἀποστείλει ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας ἄνω τῶν 75.000 τόννων φαρμάκων, τροφίμων, ἱματισμοῦ, κλινοσκεπασμάτων καὶ λοιπῶν ἀγαθῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον. Τὰ τελευταῖα πέντε ἔτη εἴμεθα ἐπιφορτισμένοι νὰ περιθάλπωμεν κυρίως δεινοπαθούντας Ἕλληνας, διότι, «εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων.» (Τιμ.Α 5,8). Παρὰ τὰ ἐπιχειρούμενα νομοσχέδια, ποὺ ἐπιβάλλουν αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις, ὡς π.χ. τὸν τρομονόμον = ἀντιρατσιστικὸν νόμον μὲ τὰς διαφόρους προκλήσεις, ἐμεῖς θὰ συνεχίζωμεν νὰ ὁμιλοῦμεν τὴν ὠμὴν ρεαλιστικὴν γλώσσαν-τὴν γλώσσαν τοῦ Εὐαγγελίου. Πρῶτα τοὺς Ἕλληνας καὶ μετὰ ὅλον τὸν ὑπόλοιπον κόσμον . . .
27. Εἰς αὐτοὺς ποὺ θέτουν τὸ ἐρώτημα, διατί δὲν δίδονται τὰ χρήματα διὰ τὰ συσσίτια, ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀντιμετωπίσωμεν τὴν ἀθλιωτάτην κατάστασιν, ποὺ μᾶς ἔφεραν οἱ ἀνεγκέφαλοι, ἀχρεῖοι καὶ ἀνίκανοι πολιτικοί μας, μὲ σωφροσύνην, διότι, ἐὰν τις πωλήσῃ ὅλα τὰ ἀκίνητά του καὶ ὅλα τὰ τιμαλφῆ του, τότε ἕπονται ἀνήθικες καὶ ἐγκληματικὲς πράξεις, ὡς π.χ. ἡ μαστροπεία, ἡ πορνεία, ἡ λεηλασία καὶ δολοφονίαι, ὁπότε μετατρέπεται ἡ κοινωνία εἰς ζούγκλαν καὶ τὸ δίκαιον εἶναι τῶν ἰσχυροτέρων. Τὴν σωστὴν ἀπάντησιν καὶ πρὸς τοὺς συγχρόνους ἀπογόνους τοῦ Ἰούδα, τὴν δίδει ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος: «τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε» (Ἰωάν. 12, 8).
28. Μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, θὰ γεμίζουν τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, διὰ νὰ ἔχουν κάποιαν σύνταξιν καὶ αἱ ἐπερχόμεναι γενεαὶ καὶ νὰ μὴ μείνουν ὅλοι εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
29. Μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, θὰ ἀναγεννηθῇ καὶ θὰ ἐνθαρρυνθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων, θὰ συναισθανθῶμεν ἀνάγκην ἐπιστροφῆς εἰς τὰς ρίζας μας καὶ τότε, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ὄχι μόνον θὰ ρυσθῶμεν ἀπὸ τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου, ποὺ μᾶς κατήντησαν τὰ εἰδεχθέστατα αὐτὰ ὑποκείμενα, οἱ ἀνάξιοι καὶ οἱ ἀχρεῖοι πολιτικοί μας, ἀλλὰ καὶ θὰ μεγαλουργήσωμεν, ἐπαναλαμβάνοντες τοὺς στίχους τοῦ ποιητοῦ: «Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῆς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».
30. Ἀπευθύνομεν ἐγκαίρως Ἐθνικὸν Προσκλητήριον εἰς ὅλους καὶ ὅλας. Πατριῶται καὶ Πατριώτισσαι, Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες, τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους πρέπει νὰ μᾶς ἑνώνῃ πλέον διαρκῶς «διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν». Καλοῦμεν τὰς Ἐνορίας καὶ τὰς Μονάς, τοὺς Ἱερεῖς καὶ τὰ ἐνοριακὰ συμβούλια νὰ πάρουν πρωτοβουλίας ὑποδοχῆς ἐνδιαφέροντος.
Οἱ ἐνδιαφερόμενοι νὰ βοηθήσουν, ἠθικῶς καὶ ὑλικῶς, ἠμποροῦν νὰ τὸ ἐκφράζουν εἰς κάθε ἐνορίαν, εἰς κάθε Μονήν, πρὸς χάριν τοῦ Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ἐλευθερωτοῦ.
31. Καὶ πάλιν ζητοῦμεν συγγνώμην ἀπὸ τοὺς σεβαστοὺς πατέρας καὶ ἀγαπητοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς, τοὺς ὁποίους ἐκουράσαμεν μὲ τὰ ἴδια τετριμμένα θέματα. Ἀλλὰ ἄς ὄψονται ὅλοι αὐτοὶ οἱ σπερμολόγοι ἐθελοτυφλοῦντες, λαϊκοὶ καὶ κληρικοί, οἱ ὁποῖοι, εἴτε ἀπὸ ἰδιοτέλειαν εἴτε ἀπὸ ἀφέλειαν εἴτε ἀπὸ πλάνην, ἐμμένουν εἰς τὴν διαστροφὴν τῆς ἀληθείας, ἡ ὁποία, ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει, εἶναι μία θεομαχία. Εὐελπιστοῦμεν νὰ μὴ τολμήσουν καὶ πάλιν νὰ ἐπαναλάβουν αὐτὸ τὸ ἀνουσιούργημά των, οὔτε οἱ ἴδιοι οὔτε τὰ «ἑξαπτέρυγά» των, διότι «ὁ Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται» καὶ θὰ εἶναι ἄκρως ἀναπολόγητοι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ἄν συνεχίσουν νὰ κατασκανδαλίζουν μὲ αὐτὰ τὰ σατανικά των φληναφήματα τοὺς ταπεινοὺς καὶ εὐλαβεῖς χριστιανούς.
Σεβαστοὶ πατέρες καὶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, εὐχηθῆτε καὶ προσευχηθῆτε, ὁ Θεὸς νὰ φωτίζῃ αὐτὰ τὰ δυστυχισμένα πλάσματα νὰ πάψουν νὰ βυσσοδομοῦν.
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:
Πολλὰ ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω τὰ ἔχομεν ἀναφέρει ἐπανειλημμένως. Πρὸς τοῦτο παραλείπωμεν πολλὰς παραγράφους ἀπὸ τὰς ἐν συνεχείᾳ δημοσιευομένας διαφόρους ὁμιλίας καὶ πεπραγμένα, διὰ νὰ μὴ κουράζωμεν καὶ δυσανασχετῶμεν, δικαίως, τοὺς ἀγαθοπροαιρέτους καὶ νουνεχεῖς φίλους μας καὶ διὰ νὰ ἐξοικονομήσωμεν χῶρον.

Ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ δεχθῆτε παρακαλοῦμεν, θερμοτέρας τῶν εὐχῶν τῶν φορέων μας:
Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,
Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,
διὰ εὐλογημένα Χριστούγεννα, χρόνια πολλὰ καὶ πᾶν ἀγαθὸν καὶ διὰ τὰς ὑπολοίπους ἡμέρας τοῦ Δωδεκαημέρου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *