ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57-ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

brabeusi tama
Ἐκλήθη ὁ μὲ ὅλας του τὰς δυνάμεις θερμὸς ὑποστηρικτὴς τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη 91 ετὴς
συνταξιοῦχος διδάσκαλος ἐκ Μεσσηνίας κ. Παν. Ρήγας. Παραλαμβάνων τὴν βράβευσιν ὁ Δάσκαλος εἶπεν:

Εἶναι συγκινητικὸν τὸ γεγονὸς καὶ Χριστιανικῶς, Ἐθνικῶς, Πατριωτικῶς χαρίεν, ὅτι κατάμεστος ἡ μεγάλη αὐτὴ αἴθουσα καὶ εἰς τοὺς διαδρόμους αὐτῆς ἀκόμη, φιλοξενεῖ σήμερα ὅλους μας ἀπὸ ὅλην τὴν Ἑλλάδα ἀφιχθέντας μὲ πίστιν, ζῆλον καὶ ἐνθουσιασμὸν διὰ τὸν Ἱερόν, τὸν Ἅγιον σκοπόν, τὴν προώθησιν πρὸς τὴν πρᾶξιν ἐπὶ τέλους, ἤτοι τὴν θεμελίωσιν καὶ ἀνέγερσιν τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς τὸ Ἅγιον ὄνομα τοῦ Ἐλευθερωτοῦ μας ἀπὸ τὸν Τοῦρκον δυνάτην, τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸ Τάμα τῶν ἡρώων προγόνων μας, τὸ χρισθὲν μεγαλοπρεπῶς «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ». Τὸ πλῆθος τῶν πιστῶν καρδιῶν, ὁ ζῆλος καὶ ἐνθουσιασμός μας, κυρίων κυρίων ὁμιλητῶν καὶ ἀκροατῶν, ἀναφωνοῦν, συντρέχουν, ζωογονοῦν τὸ ΝΑΙ !!! καὶ ἤδη ἐδῶ μέσα ἐπραγματώσαμε τὴν Πνευματικὴν θεμελίωσιν καὶ ἀνέγερσιν, ἥτις ἐστί εὐαρέστησις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῆς Μεγαλόχαρης Παναγίας μας καὶ πάντων τῶν Ἁγίων.
Τώρα ἀπομένει ἡ πραγμάτωσις, ἡ ὁλοκλήρωσις, τὸ πέρας, ἡ χαρὰ καὶ ἱκανοποίησις τοῦ Ἐθνικοῦ χρέους, ἡ Ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια εἰς τὴν πρᾶξιν.
Γιατί ὅμως καθυστερεῖ αὐτὴ ἡ πραγμάτωσις;
Ἡ θέλησίς μας κατάδηλος καὶ καταφανής. Θερμὴ καὶ πρόσφορος, καθ᾿ ὅτι ἐχάθηκε καὶ χάνεται πολύτιμος καιρὸς πολλὰ χρόνια.
Ὁ ζῆλος μας, ὡς προεῖπον, μέγας, ὁ ἐνθουσιασμός μας ἄπειρος. Τὰ χρήματα τίμιος κόπος καὶ ἱδρὼς τοῦ Προέδρου καὶ τῆς Γενικῆς Γραμματέως τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» τοῦ ζεύγους τῶν Ἀξιοτίμων Κυρίων Ἰωάννου καὶ Αἰκατερίνας Ἀναγνωστοπούλου ἕτοιμα, εἰς ἀναμονήν. Ἄραγε ποῦ σκοντάφτουμε ; Καὶ γιατί ;
Εἶναι γνωστοὶ οἱ λόγοι καὶ μᾶς πικραίνουν πολύ.
Παράγοντες, ἁρμόδιοι καὶ ὑπεύθυνοι αὐτοὶ πρῶτοι, ἀντιδροῦν φανερὰ ἢ συγκεκαλυμμένα, δυσχεραίνουν-δυσκολεύουν-ζημιώνουν τὴν πραγμάτωσιν διὰ λόγους ἐναντίους πρὸς τὸ «καλό-καγαθό» πρὸς τὸ πατριωτικό-Ἐθνικὸ καθῆκον καὶ χρέος.
Ὅμως «ζῆ Κύριος ὁ Θεός». Ἔχομεν βοηθὸν τὸν Θεὸν καὶ «εἰ Θεὸς μεθ᾿ ἡμῶν οὐδεὶς καθ᾿ ἡμῶν». Ὁ Ἱερὸς Ναὸς «ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» πρέπει νὰ γίνῃ καὶ θὰ γίνῃ. Τὸν θέλει ὁ Χριστιανικὸς λαός. Τὸν περιμένει ὁ Θεός. Ἡ πίστις μας θὰ νικήσῃ καὶ θὰ δικαιωθοῦν ἡ θέλησις καὶ τὸ Τάμα τῶν ἡρώων προγόνων μας-ἐλευθερωτῶν μας.
Ἕνα σοφὸν ρητόν μας λέγει: «Ἡ πίστις κάστρα καταλεῖ καὶ φρούρια κυριεύει». Ὁ μακάριος ἥρως-ἐλευθερωτής μας Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ἐπίστευε ὅτι ὁ δίκαιος ἀγώνας των θὰ ἐπιτύχῃ καὶ ἡ Πατρίδα Ἑλλάδα θὰ ἐλευθερωθῇ, γι᾿ αὐτὸ καὶ ἐπανελάμβανε: «Ὁ Θεὸς ὑπέγραψε τὴν Ἐλευθερίαν τῆς Ἑλλάδος καὶ δὲν παίρνει πίσω τὴν ὑπογραφήν Του».
Καὶ Σεῖς καὶ ἐγὼ καὶ ὅλοι οἱ καλοὶ Ἕλληνες ἐπίσημοι καὶ ἀνεπίσημοι, δυνατοὶ ἢ ἀδύνατοι, μεγάλοι ἢ μικροὶ προσβλέποντες εἰς τὴν ταχυτέραν πραγμάτωσιν-ἀπόκτησιν τοῦ σοβαροῦ, πολυτίμου, εὐχαρίστου, ὠφέλιμου ἔργου, θὰ βάλωμεν τὸ λιθαράκι μας ὄχι τὸ χρηματικόν, τὸ οἰκονομικόν, γιατί ὑπάρχει, ὡς προεῖπον, ἀλλὰ τὸ ἠθικόν, τὸ στηρικτικόν διὰ τὴν ἔναρξιν, συνέχισιν καὶ ὁλοκλήρωσιν. Καθένας ὅσο καὶ ὅπως ἠμπορεῖ. Ὁ φιλόσοφος εἶπεν: «Καθένας τὸ λιθάρι του καὶ ὄμορφος ὁ κόσμος».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *