ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ Ο ΛΑΟΣ ΑΝΗΣΥΧΕΙ

αναρτήθηκε σε: Το Τάμα του Έθνους | 0

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Κατόπιν τῆς συναντήσεως, ποὺ εἴχαμε μὲ τοὺς εἰσηγητὲς τῆς Δ.Ι.Σ., ὑπῆρξαν οἱ διαβεβαιώσεις ὅτι προωθεῖται εἰσήγησι ὑπὲρ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τὴν 17.8.2011 πρὸς τὴν Δ.Ι.Σ.

Γιὰ τὴ διευκόλυνσι ὅλων ἀνακεφαλαιώνουμε, ὡς ἀκολούθως:

1. Εὐχόμεθα μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ἡ Δ.Ι.Σ., ἡ ὁποία θὰ συνέλθῃ τὴν 17.8.2011 μὲ τοὺς εἰσηγητὲς τοῦ θέματος, Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Καστορίας καὶ Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ, νὰ ἀποφασίσῃ σὲ αὐτὴ τὴν ἱστορικὴ στιγμή, ὅτι ἡ Ἀπόφασι τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁριστικὴ καὶ ἀμετάκλητη, γιὰ νὰ ἀνεγερθῇ στὴν Ἀθῆνα τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν, ἀκόμη δὲ καὶ τὸ Συνοδικὸ Μέγαρο, ἄν ἡ Ἱεραρχία τὸ ἐπιθυμεῖ καὶ οἱ συνθῆκες καὶ οἱ χῶροι τὸ ἐπιτρέπουν.

2. Περίοπτοι χῶροι ὑπάρχουν καὶ θὰ εὑρεθοῦν καὶ ἄλλοι, ἄν ὑπάρχει καλὴ θέλησι.

3. Καλοῦμε ἐθελοντὲς Ἀρχιτέκτονες καὶ Πολιτικοὺς Μηχανικούς, Οἰκονομολόγους, Νομικούς κ.λπ. νὰ σπεύσουν νὰ μᾶς συνδράμουν στὸν ἐν γένει σχεδιασμὸ καὶ ἐπίτευξι.

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ μᾶς συνδράμουν, ἄς ἀπευθυνθοῦν στὰ τηλέφωνα 210/3254321-22.

4. Δὲν ἀπαιτοῦμε ἀπὸ τὴν Πολιτεία οἰκονομικὰ μέσα, ζητοῦμε ὅμως τὴν ἀμέριστη συνδρομή της σὲ ὅλα τὰ ἀναγκαῖα ζητήματα, ποὺ ὑλοποιοῦν μὲ ἔντιμα μέσα αὐτὸν τὸν ἱερὸ καὶ πατριωτικὸ σκοπό.

5. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸν φορέα διαχειρίσεως τοῦ ἔργου, ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀποφασισθῇ ὕστερα ἀπὸ διάλογο μὲ τὴν Ἐκκλησία, τὴν Πολιτεία καὶ τὸ Σωματεῖο «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», ὥστε νὰ ἀναδειχθοῦν κατάλληλοι, ἱκανοί, ἀνιδιοτελεῖς καὶ ἰδεολόγοι ἐθελοντές, μεταξὺ τῶν ὁποίων θὰ γίνῃ καὶ κλήρωσι μὲ πλήρη διαφάνεια.

6. Σὲ αὐτὴ τὴν ἱστορικὴ στιγμὴ ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἀποφασίσῃ ὁριστικά, ὡς προαναφέρθη, γιὰ τὸν Ναὸ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν.

7. Ἡ ἱστορία ἐπανέρχεται, ὅταν οἱ συγκυρίες συγκλείνουν καὶ ὄχι ὅποτε θέλουμε ἐμεῖς.

Ἄς μὴ σπαταλήσωμε λοιπὸν αὐτὲς τὶς ἱστορικὲς στιγμές.

8. Πιστεύουμε ὅτι ἡ ἀπόφασι αὐτὴ θὰ εἶναι τὸ μέγιστο ἱστορικὸ γεγονὸς ἀπὸ τῆς Παλιγγενεσίας καὶ ἐντεῦθεν.

9. Πανέλληνες καὶ Φιλέλληνες θὰ ἐνδιαφερθοῦν, ἀλλὰ θέλουν «πράσινο φῶς» ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, τὸ ὁποῖο δὲν εἶδαν ἀκόμη. 

10. Αὐτὸς ὁ ὑπέρτατος καὶ ἱερὸς σκοπὸς πιστεύουμε ὅτι πρέπει νὰ πραγματοποιηθῇ μόνο μὲ ἱερὰ καὶ ὅσια μέσα τῶν Ὀρθοδόξων Παρακαταθηκῶν. 

11. Εἴμεθα ἀπόγονοι ἐκείνων τῶν ἀγωνιστῶν, οἱ ὁποῖοι ὁραματίσθησαν καὶ ὑπέγραψαν νὰ ἀνεγερθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Χρειάζεται καὶ ἄλλο ἐπιχείρημα ; ; ; 

12. Γιὰ περισσότερες πληροφορίες ἴδατε στὸ ἄρθρο «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ-Η ΟΜΟΨΥΧΙΑ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ ΚΑΡΠΟΦΟΡΕΙ», τὸ ὁποῖο ἀνηρτήθηστὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr τὴν 21.7.2011.

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΘΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΟΥΝ ΜΟΝΟΝ

ΤΟ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ;

1. Εὐρισκομένου λοιπὸν τοῦ θέματος στὴ τελικὴ ἀπόφασι τῆς Δ.Ι.Σ., πληθώρα εὐλαβῶν Χριστιανῶν καὶ ἐνσυνειδήτων Ἑλλήνων μᾶς κρούουν τὸν «κώδωνα τοῦ κινδύνου» νὰ μὴ τρέφωμε «φροῦδες ἐλπίδες», διότι φοβοῦνται ὅτι καὶ τὸ σπουδαιότατο τοῦτο θέμα θὰ τὸ καταποντίσουν οἱ ἰθύνοντες, ὅπως καὶ πληθώρα ἄλλων σπουδαίων ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων, ἐνῷ ἀπεναντίας τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος = βιομηχανία καμικάζι δυστυχῶς ἐπισπεύδεται καὶ μάλιστα μὲ τὸν ἱδρῶτα τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν στὴ μεγίστη κρίσι, ποὺ διερχόμεθα.

2. Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμε ὅλους τοὺς εὐλαβεῖς Χριστιανοὺς καὶ ἐνσυνειδήτους Ἕλληνες νὰ ἀγωνισθοῦν παντοιοτρόπως διαφωτίζοντας τοὺς πάντες, καὶ προπαντὸς νὰ εὐχηθοῦν καὶ νὰ προσευχηθοῦν ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, κλῆρο καὶ λαό, γιὰ νὰ σταματήσουν τὸ ἀνοσιούργημα τοῦ μωαμεθανικοῦ τεμένους καὶ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπιτέλους τὸ μεγαλεπήβολο καὶ κολοσσιαῖο ἔργο τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Ἀμήν Γένοιτο !

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *