ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Η ΟΜΟΨΥΧΙΑ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ ΚΑΡΠΟΦΟΡΕΙ

αναρτήθηκε σε: Το Τάμα του Έθνους | 0

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 262/21.7.2011

1. Μετὰ τὶς γνωστὲς στοὺς τακτικοὺς ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ στοὺς ἐπισκέπτες τῆς ἱστοσελίδος μας www.fotgrammi.gr πολυετεῖς προσπάθειές μας, ἐγένετο ἐπιτέλους τὴν Πέμπτη 21 Ἰουλίου 2011 τὴν 18ην ὥρα εἰς τὸ Συνοδικὸν Μέγαρον συνάντησις τοῦ Διοικητικοῦ μας Συμβουλίου μὲ τοὺς ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὡρισθέντας πρὸς τοῦτο Ἁγίους Συνοδικούς, Σεβασμιωτάτους Μητροπολῖτες Καστορίας καὶ Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ.

2. Εἶχε προηγηθῆ τὴν 18ην Ἀπριλίου 2011 συνάντησις τοῦ Προέδρου καὶ τῆς Γενικῆς Γραμματέως τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν μετὰ τοῦ Συνοδικοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, γιὰ νὰ τοῦ παραδοθοῦν τὰ ἀπαιτούμενα ἔγγραφα-στοιχεῖα, προκειμένου ὁ Σεβασμιώτατος νὰ κάνῃ τὴ σχετικὴ εἰσήγησὶ του στὴ Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο.

3. Ἡ σημερινή μας συνάντησις ὑπῆρξε λίαν φιλική καὶ ἐγκάρδια :

Ὡς Εἰσηγητὴς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ κατ᾿ ἀρχὰς ἔδωσε συγχαρητήρια στὸ Σωματεῖο μας, διότι μὲ τὸ σκοπό του, δηλαδὴ τὴ πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀνακινεῖ τὸ ἠθικὸ χρέος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πολιτείας, ἀναπληρῶνον τὸ Σωματεῖο, τοιουτοτρόπως, τὸ ἔλειμμα αὐτό· ἐτόνισε ὅτι ὅλοι πρέπει νὰ συνεγερθοῦν καὶ νὰ συστρατευθοῦν στὸ πλευρὸ τοῦ Σωματείου, διότι αὐτὴ εἶναι μία μοναδικὴ εὐκαιρία, τὴν ὁποία ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ χάσωμε. Ἀνέπτυξε ὅμως καὶ τὶς πιθανὲς ἀντιδράσεις, ποὺ προφανῶς νὰ ἔχωμε ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες καὶ τοὺς ψευδοδιανοουμένους, ἰδίως στὴν ἐξασφάλισι τοῦ καταλλήλου χώρου εἰς τὸ ἄριστο Ἀττικὸ Ἄλσος, δεδομένου ὅτι μετὰ τὴν μεταπολίτευσι, ὁ τότε Πρωθυπουργὸς Κων/νος Καραμανλὴς κατήργησε τὸ Προεδρικὸ Διάταγμα γιὰ τὴν χωροταξία τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους στὸ Ἀττικὸ Ἄλσος, ὅπου ὑπάρχουν καὶ πολλοὶ καταπατητές.

Ἐτόνισε δέ, ὅτι ὁ μύθος περὶ τεραστίας περιουσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος οὐδόλως εὐσταθεῖ, διότι συνολικῶς ἀνέρχεται σὲ 40.000.000 Εὐρὼ καὶ ὅτι ὅλες οἱ ἄλλες περιουσίες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι δεσμευμένες καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νἀ ἀξιοποιηθοῦν.

4. Ὁ Προεδρεύων, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ, ἐπρότινε ἀμέσως ν’ἀπευθυνθῶμε στὸν Μακαριώτατο καὶ νὰ τὸν ἐρωτήσωμε, ἄν ἐπιθυμεῖ στὴ Μητρόπολίν του νὰ γίνῃ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, πρᾶγμα ποὺ ὁ κάθε Μητροπολίτης θὰ ἦτο λίαν εὐτυχής, ἄν ἐπραγματοποιεῖτο αὐτὸ στὴ Μητροπολιτική του δικαιοδοσία. Χαρακτηριστικῶς ἐτόνισε, ὅτι ἄν ἐρχόσασταν στὴν Μητρόπολί μου νὰ κάνετε τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἐγὼ θὰ σᾶς φιλοῦσα τὰ πόδια….

Τὴν ἴδια πρότασι ἐξέφρασε καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης.

5. Τὸ ἐπίτιμο μέλος τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνὸς ἐτόνισε, ὅτι στὸ Ἀττικὸ Ἄλσος ὑπάρχουν τεράστιες ἐκτάσεις ποὺ δὲν ἔχουν καταπατηθῆ, ἀλλὰ ἄν δὲν εὐδοκιμήση ἡ ἔγκρισι γιὰ τὸ Ἀττικὸ Ἄλσος, τότε δίπλα ἀπὸ τὸ Ἀττικὸ Ἄλσος, στὰ λεγόμενα «Τουρκοβούνια», ὑπάρχει μία μέγαλη ἀκαταπάτητη καὶ χέρση περιοχή, ὅπου θὰ ἠδύνατο ἐκεῖ, ἐν ἐσχάτῃ ἀνάγκῃ νὰ ὁριοθετηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

6. Τὸ μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Σωματείου Πρόεδρος τῆς Χριστιανικῆς, κ. Ἐμμανουὴλ Μηλιαράκης ἐτόνισε ὅτι πρέπει νὰ διευκρινίσῃ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅτι, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς 7 ετίας τῶν Συνταγματαρχῶν, τὰ χρήματα δὲν τὰ συνεκέντρωσε καὶ τὰ διεχειρίσθη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ ἄνθρωποι τῆς τότε κυριαρχούσης καταστάσεως καὶ ὅτι μὲ τὸ ἄγνωστο συγκεντρωθὲν ποσὸ ἐγένοντο ἀπαλλοτριώσεις, ὁδοὶ προσβάσεως καὶ τὸ ἄγνωστο ὑπόλοιπο ποσὸ τὸ ἐξανέμισαν οἱ μετέπειτα κυβερνήσαντες. Ἐτόνισε δὲ ὅτι θὰ βοηθοῦσε τὸ αἴτημα γιὰ τὴν παραχώρησι τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους γιὰ τὸ σκοπὸ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ τὸ καταθέσῃ ἡ Ἐκκλησία πρὸς τὴν Πολιτεία.

7. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» εἶπε ὅτι ἀναφέρεται στὰ μέχρι τώρα ἔγγραφά μας πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ τὸ Σχέδιο ὑπομνήματος ποὺ ἔχομε καταθέσει καὶ ἀνέπτυξε ὅτι, παρ’ ὅλο ποὺ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι ὑποχρέωσι πρωτίστως τὴς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καὶ μετὰ τῆς Ἐκκλησίας, ἐν τούτοις ἐμεῖς δὲν ζητοῦμε χρήματα οὔτε ἀπὸ τὸ Κράτος, οὔτε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ἄν ἀξιοποιηθῇ ἡ μικρὴ «μαγιὰ», ποὺ διαθέτει τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοὺ Ἔθνους μὲ ἀπόλυτο διαφάνεια, τότε οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες, ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐπανειλημμένως ἀπὸ τοὺς πάντας ἐξαπατηθῆ, ἄν βεβαιωθοῦν γιὰ τὴν ἀπόλυτο διαφάνεια, θὰ σπεύδουν νὰ ἀποστέλλουν τεράστια ποσά, ὡς δωρεὲς γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ Τάματος. Ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ εἴμεθα ὀλιγόπιστοι. Ὁ Θεὸς θὰ τὰ φέρῃ ὅλα κατ᾿ εὐχήν.

Διευκρίνισε περαιτέρω, ὅτι στὸ Ἀττικὸ Ἄλσος ὑπάρχουν τεράστιες ἀκαταπάτητες ἐκτάσεις καὶ ὅτι ἐκεῖ ἐπιβάλλεται νὰ πραγματοποιθῇ τὸ μεγαλεπήβολο καὶ κολοσσιαῖο ἔργο τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, διότι εἶναι τὸ πλέον περίοπτο σημεῖο καὶ συνάδει μὲ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ 1834 καὶ 1838, τὰ ὁποῖα ρητῶς ὁρίζουν, τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους νὰ πραγματοποιηθῇ εἰς τὴν Ἀθήνα.

Ἐπίσης, ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θὰ ἠμποροῦσε νὰ συνδυασθῇ καὶ μὲ τὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν, διότι ὁ ὑπάρχων εἶναι κακέκτυπο βαυαρικῆς νοοτροπίας καὶ δὲν εἶναι καθαρῶς βυζαντινός, μάλιστα δε, εἰ δυνατόν, νὰ συνδυασθῇ καὶ μὲ τὸ Συνοδικὸ Μέγαρο σὲ παραπλήσιους χώρους, ἐὰν τοῦτο τὸ ἐπιθυμῇ νὰ τὸ ἀναλάβῃ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Καὶ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ παραπεμφθῇ τὸ ὅλον θέμα ἀπὸ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο ὡς πρῶτο θέμα στὴν ἡμερησία διάταξι τῆς προσεχοῦς Ἱεραρχίας, καὶ σύσσωμος ἡ σεπτὴ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀποφανθῇ. Ὁπότε δὲν θὰ τολμήσουν εὔκολα νὰ ἀντιδράσουν οἱ ἰθύνοντες καὶ οἱ ψευδοδιανοούμενοι, δεδομένου ὅτι τὸ Κράτος καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ διαθέσουν τὴν παραμικρὰ «δεκάρα» καὶ ὅτι θὰ ἔχωμε τεράστια εἰσροὴ δωρεῶν καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, καὶ μὲ τὸ κολοσσιαῖο αὐτὸ ἔργο θὰ τρώγουν τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰκογένειες. Μὲ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ ἀναπτερωθῇ τὸ κατατροπωθὲν ἠθικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ συμβάλῃ στὴν ἀνάκαμψι τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, τώρα μάλιστα ἐδῶ ποὺ μᾶς κατήντησαν στὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου.

Ἡ οἰκονομία τῆς Ἑλλάδος θὰ ἀνορθωθῇ, ἄν σταματήσῃ ἡ ἠθικὴ κρίσι καὶ ἐπιστρέψωμε στὶς ρίζες μας.

Ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ διακατεχώμεθα ἀπὸ πνεῦμα ἡττοπάθειας ἀλλὰ πρέπει μὲ θάρρος καὶ παρρησία ὄχι νὰ αἰτήσωμε ἀλλὰ νὰ ἀπαιτήσωμε τὴν πραγματοποίησιν τῆς Ἐθνικῆς μας Κληρονομιᾶς, ἀνακαλοῦντες τὴν Πολιτεία στὴν τάξι.

8. Ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», ὁ σεβάσμιος ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς κ. Γεώργιος Δαΐκος, ἀνέπτυξε μὲ γλαφυρότητα καὶ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα τὴν ἀνάγκη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος νὰ θέσῃ ὡς πρῶτο καὶ κύριο θέμα τῆς προσεχοῦς Ἱεραρχίας τὴν προώθησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους στὸ Ἀττικὸ Ἄλσος.

9. Ὁ Ἔφορος τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» κ. Ἐμμανουὴλ Σταματάκης ἀνέπτυξε μὲ πειστικότητα, ὅτι ὁ Θεὸς θὰ βοηθήσῃ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ πρέπει νὰ ἔχωμε πρὸς τοῦτο ἐλπίδα καὶ στρατηγική, μετατρέποντες κάθε δυνατότητα καὶ δυσκολία σὲ εὐκαιρία γιὰ ἐπιτυχία.

10. Ὁ Εἰδικὸς Νομικὸς Σύμβουλος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου ἐπρότινε ἡ Ἐκκλησία νὰ συνηγορήσῃ ὑπὲρ τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους στὸ Ἀττικὸ Ἄλσος, χωρὶς νὰ κάνῃ ἐκείνη τὸ αἴτημα γιὰ τὸν ἑαυτὸ της ἀλλὰ γιὰ τὸ Σωματεῖο.

11. Τὸ μέλος κ. Παναγιώτης Χατζηγεωργιάδης, μουσικοσυνθέτης, Λογοτέχνης, Δημοσιογράφος ἀνέπτυξε τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ μητέρα Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ εὐλογήσῃ καὶ νὰ συμπαρασταθῇ στὴν πρωτοβουλία μας γιὰ τὴ πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

12. Μὲ τὸ ἴδιο πνεῦμα ὡμίλησαν καὶ ὁ ταμίας τοῦ Σωματείου, τ. Ὑποδ/ντὴς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος κ. Παναγιώτης Ζαμάνης, ὁ Κοσμήτωρ Ὑποστράτηγος κ. Κων/νος Τσιτίνης, καὶ ἡ Γεν. Γραμματεὺς κα Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου, διερμηνεύοντες καὶ τὰ συναισθήματα καὶ τῶν Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

13. Κατόπιν ὅλων τῶν ἀνωτέρω τὰ συμπεράσματα τῆς ἐποικοδομητικῆς αὐτῆς συναντήσεως συνοψίσθησαν ὑπὸ τοῦ Προεδρεύοντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ:

Α) Τὴν 17ην Αὐγούστου 2011 ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος νὰ παραπέμψῃ τὸ θέμα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὡς κύριο καὶ πρῶτο θέμα γιὰ τὴν προσεχῆ σεπτὴ Ἱεραρχία τοῦ ἐρχομένου Ὀκτωβρίου καὶ ἡ σεπτὴ Ἱεραρχία νὰ ἀπαιτήσῃ τὴν ἄμεσο πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὡς ἀναλυτικῶς ἀνεπτύχθη τὸ θέμα.

Β) Νὰ ὑπάρχῃ στενὴ συνεργασία μεταξὺ τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».

Γ) Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν νὰ πιέσῃ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, νὰ ἐγκριθῇ ἡ ὁμόφωνος ἀπόφασις τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, ὡς στὶς συμβολαιογραφικὲς πράξεις 24685/9.5.2008 καὶ 28903/17.5.2011 τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν κ. Κων/νου Κωνσταντίνου.

Δ) Νὰ καταρτισθοῦν ἐμπεριστατωμένες οἰκονομοτεχνικὲς μελέτες.

Τάμα τοῦ Ἔθνους 21.7.2011 – Συνοδικὸ Μέγαρο

Ὀλίγον πρὸ τῆς περατώσεως τῆς ἐποικοδομητικῆς συζητήσεως, μία ἀναμνηστικὴ φωτογραφία ἀπὸ τὴν 1η σύσκεψι γιὰ τὴν εἰσήγησι

πρὸς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *