ΕΠΙΚΑΙΡΑΤο Τάμα του Έθνους

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΗΣ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΟΜΙΛΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

9.1.2021

 

Δόξα τῷ Θεῷ, διότι, ἐν ἀντιθέσει πρὸς ἄλλους οἱ ὁποῖοι εἶναι πραγματικῶς «Θεωρία Ἐπισκόπου καὶ Καρδία Μυλωνᾶ», ὑπάρχουν καὶ μερικοὶ φίλοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὸ χάρισμα καὶ δύνανται νὰ ἐρευνοῦν τὰ γραπτὰ καὶ ἐρζενιανὰ Μ.Μ.Ε. καὶ αὐτοὶ οἱ ἱστοριοδῖφες προωθοῦν τὶς συμβουλὲς τῶν προγόνων μας, εἴτε ἀρχαῖοι εἶναι αὐτοὶ εἴτε νεώτεροι. Τὰ σοφώτατα ἀποφθέγματα τὰ προωθοῦν εἰς ἐμᾶς, οἱ ὁποῖοι καταντήσαμε νὰ μὴ ἔχωμε οὔτε ἕνα ἐθελοντή, οὔτε καὶ ἐμμίσθους (καλοπληρωνομένους) συνεργάτες (ἴδ. συνημμένο ἀντίγραφο ἀγγελίας μας). Ἀδήριτος ἀνάγκη μᾶς ἐπιβάλλει νὰ κάνωμε συνεχῶς ἐκπτώσεις καὶ νὰ περιορίζωμε δυστυχῶς τὰ προσόντα τῶν πολὺ καλοπληρωνομένων συνεργατῶν μας. Τὰ ἐλάχιστα προσόντα ὡς π.χ. τὴν ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ γνῶσιν τῆς γερμανικῆς γλώσσης σχεδὸν οὐδεὶς τὴν κατεῖχε ἀλλά, παρ’ὅτι τοὺς παρείχαμε τὴν δυνατότητα τῆς δωρεὰν μαθήσεως, οὐδεὶς ἐνδιαφέρθηκε νὰ κάνῃ χρῆσιν αὐτῆς τῆς πολυτιμοτάτης δωρεὰν προσφορᾶς μας.

Ὡς πρὸς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν, ἐπιστρατεύσαμε ἐραστὴν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, ὁ ὁποῖος ἐπὶ ἔτη προσήρχετο ἐθελοντικῶς καὶ ἀνέπτυσε μαθήματα ἑλληνικῆς γλώσσης μὲ ἐπιστημονικὸν τρόπον καὶ ἑτυμολογικὴν ἀνάπτυξιν τῆς κάθε λέξεως. Ὅμως τὸ ἀχάριστον πλάσμα ἐπείσθη ἀπὸ τὶς κακὲς παρέες νὰ μισῇ τὶς πολυτιμότατες γνώσεις καὶ τὶς σημειώσεις αὐτῶν τῶν μαθημάτων τὶς ἐξαφάνισε καὶ δὲν τὰ ἔχωμε πλέον νὰ τὰ χρησιμοποιοῦμε ὡς κανόνες γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενεές.

Φίλος στρατηγὸς μᾶς ἔφερε μαθήτρια μεγίστου γνωστοῦ γλωσσολόγου καὶ δυστυχῶς τὴν προσλάβαμε. Ἡ ἰσόβια Γεν. Γραμματεὺς τῆς ἀνέθεσε διάφορες ἐργασίες καὶ μετὰ ἀπὸ μερικὲς ἑβδομάδες τῆς ἀνέθεσε νὰ τῆς ὰπαντήσῃ μὲ ποῖες ἐργασίες εἶχε ἀσχοληθῆ τὸν μῆνα καὶ ποῖες ἐργασίες ὄχι, διὰ νὰ ἀσχολούμεθα ἐμεῖς, νιπτόμενοι κάθε 10 – 15 λεπτὰ τῆς ὥρας, διὰ νὰ ἀποκτοῦμε νηφαλιότητα καὶ νὰ τὶς διεκπεραιώσουμε ἐμεῖς. Ἡ ἀπάντησις τῆς γλωσσολόγου ἦταν: «ἐπ΄ αὐτοῦ πρέπει νὰ λάβω τὴν ἄδεια τοῦ ἐργατολόγου μου». Ὅταν ἐπενέβη καὶ ὁ Πρόεδρος ἐκλιπαρώντας την νὰ δείξῃ τὴν δέουσα κατανόησιν, τοῦ ἀπήντησε ἡ γλωσσολόγος: «καὶ ἐσὺ μουρλός εἶσαι;».

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ἦταν μία πολὺ μεγάλη φυσιογνωμία στὴν λογοτεχνία μας. Δραττόμεθα τῆς εὐκαιρίας τῆς ἐπετείου τῆς εἰς Κύριον ἐκδημήσεως του (4.1.1911) νὰ θυμηθοῦμε ὀλίγα ἀπὸ τὸν λεγόμενον «Ἅγιο τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων».

 

Ἦτο μία πραγματικά ἁγία, ἀσκητικὴ μορφή.

Εἰς τὴν ἐργασία του ὡς διηγηματογράφος ἐπεβλήθη μὲ τὶς τεράστιες ἱστορικές του γνώσεις, τὴν γλωσσομάθειά του, τὴν ὀξύτητα τοῦ νοῦ του, τὸ πολὺ καλὸ μνημονικό του.

Ἐκεῖνο ποὺ τὸν διέκρινε στὴν ζωή του ἦταν ἡ μεγάλη ἁπλότητά του.

 

Κάποια ἀντιπροσωπευτικὰ γεγονότα ἀπὸ τὴν ἁπλὴ ζωή του καὶ τὴν μεγάλη του σοφία:

 

Ὅταν περπατοῦσαν δύο φίλοι καὶ συνήντησαν τὸν Παπαδιαμάντη καὶ ὁ ἕνας ποὺ τὸν ἐγνώριζε τὸν χαιρέτησε ἐνθέρμως, ὁ ἄλλος τοῦ εἶπε: «Δὲν γνώριζα ὅτι ἔχεις φιλίες μὲ  ἐπαῖτες». Καὶ ὅταν τοῦ ἐξήγησε ποῖος ἦτο ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ὁ φίλος του ἔμεινε ἄναυδος!

 

Ὅταν πῆγε νὰ προσληφθῇ εἰς τὴν ἐφημερίδα, τοῦ εἶπαν: «ὁ μισθὸς θὰ εἶναι 150 δραχμές». Ὁ Παπαδιαμάντης κοντοστάθηκε. «Μήπως εἶναι λίγα;» τὸν ἐρώτησαν. Καὶ ὁ  Παπαδιαμάντης ἀπήντησε: «Πολλὲς εἶναι 150…  Μὲ φτάνουν 100»…

 

Κάποιοι νεώτεροι συνάδελφοί του στὴν ἐφημερίδα ποὺ δὲν τὸν ἐγνώριζαν προσωπικά, ὅταν πήγαινε ἐκεῖ, τὸν θεωροῦσαν ὅτι εἶναι κάποιος ἄπορος ποὺ πῆγε νὰ πάρῃ βοήθεια καὶ ὅταν παρέδιδε τὰ πρὸς δημοσίευσιν κείμενα του, αὐτοὶ οἱ συνάδελφοι ἐνόμιζαν ὅτι αὐτὰ ἦταν πιστοποιητικὰ ἀπορίας ἀπὸ τὸν Δῆμο, γιὰ νὰ πάρῃ τὸ βοήθημα…

 

Ἔλεγε στοὺς φίλους του:  «Τὸν νοῦν σας στὰ παιδιά! Νὰ τὰ σώσετε γιὰ νὰ σωθοῦμε! Νὰ μάθουν τὰ γράμματα τὰ ἑλληνικά. … Ἔτσι θὰ μάθουν τὰ τραγούδια τοῦ Ὁμήρου, τὰ τραγούδια τῶν τραγωδιῶν, τὰ τραγούδια τοῦ Θεοῦ».

ΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

(Ἐφημερίδα  «Ἀκρόπολις», 1 Ἰαν. 1896)

 

«Τὸ ἐκήρυξεν ὁ θεῖος Ὅμηρος πρὸ ἐτῶν τρισχιλίων: Εἷς οἰωνὸς ἄριστος!… Ἀλλὰ τὶς ἔβαλεν εἰς πρᾶξιν τὴν συμβουλὴν τοῦ θειοτάτου ἀρχαίου ποιητοῦ; Ἐκ τῆς παρούσης ἡμῶν γενεᾶς τὶς ἠμύνθη περὶ πάτρης;

 

Ἠμύνθησαν περὶ πάτρης οἱ ἄστοργοι πολιτικοί, οἱ ἐκ περιτροπῆς μητρυιοὶ τοῦ ταλαιπώρου ὠρφανισμένου Γένους;

 

Ἄμυνα περὶ πάτρης δὲν εἶναι αἱ σπασμωδικαί, κακομελέτητοι καὶ κακοσύντακτοι ἐπιστρατεῖαι, οὐδὲ τὰ σκωριασμένης ἐπιδεικτικότητος θωρηκτά.

 

Ἄμυνα πετρὶ πάτρης θὰ ἦτο ἡ εὐσυνείδητος λειτουργία τῶν θεσμῶν, ἡ ἐθνικὴ ἀγωγή, ἡ χρηστὴ διοίκησις, ἡ καταπολέμησις τοῦ ξένου ὑλισμοῦ καὶ τοῦ πιθηκισμοῦ, τοῦ διαφθείραντος τὸ φρόνημα καὶ ἐκφυλίσαντος σήμερον τὸ ἔθνος, καὶ ἡ πρόληψις τῆς χρεωκοπίας.

 

Τὶς ἠμύνθη περὶ πάτρης;

 

Καὶ τὶ πταίει ἡ γλαῦξ, ἡ θρηνοῦσα ἐπὶ ἐρειπίων; Πταίουν οἱ πλάσαντες τὰ ἐρείπια.

 

Καὶ τὰ ἐρείπια τὰ ἔπλασαν οἱ ἀνίκανοι κυβερνῆται τῆς Ἑλλάδος.

 

Καὶ σήμερον, νέον ἔτος ἔρχεται. Καὶ πάλιν τὶ χρειάζονται οἱ οἰωνοί; Οἰωνοὶ εἶναι τὰ πράγματα.

 

Μόνον ὁ λαὸς λέγει: Κάθε πέρσυ καὶ καλλίτερα.

Ἂς εὐχηθῶμεν τὸ ἐρχόμενον ἔτος νὰ μὴ εἶναι χειρότερον ἀπὸ τὸ ἔτος τὸ φεῦγον».

***

 

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΣΟΥΡΗ

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὰ ποιητικά «κάλαντα» ποὺ ἔψαλε ὁ Γεώργιος Σουρὴς στοὺς βουλευτὲς ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα του «Ὁ Ρωμηός» στὶς 22 Δεκεμβρίου 1884.

  • (Ἀπὸ τὸν Παναγιώτη Λιάκο)

 

Τώρα ποὺ ξεκουμπίζεσθε,
ἀγαπητοὶ πατέρες,
καὶ πᾶτε στὶς πατρίδες σας
νὰ φᾶτε καὶ νὰ πιεῖτε,
μέσα σὲ τοῦτες τῆς χαρᾶς καὶ
του γλεντιοῦ τὶς μέρες
καί τους καλούς σας ἐκλογεῖς
γιὰ λίγο θυμηθεῖτε,
ποὺ στέκουν θεονήστικοι μὲ
ἀνοικτό το στόμα
καὶ νέο μάννα καρτεροῦν ἀπ’
τ’ οὐρανοῦ τὸ δῶμα.

Ὥρα καλὴ στὴν πρύμνη σας
κι ἀέρα στὰ πανιά σας,
φᾶτε καὶ πιεῖτε ξένοιαστοι στὰ
πέντε Βιλαέτια,
φιλῆστε τὶς γυναῖκες σας μὲ
ὅλη τὴν καρδιά σας
καὶ ξεροκοκκαλίσετε
τὰ τόσα σας ρουσφέτια.
Ἀνέφελη τριγύρω σας χαρὰ
νὰ βασιλεύει
καὶ τὸ καλό σας ριζικὸ γιὰ
πάντα νὰ δουλεύει.

Καὶ πάλι νομοσχέδια ἐκάματε
καινούργια,
καὶ πάλι μᾶς φουσκώσατε μὲ
τόση ρητορεία,
καὶ πάλι μᾶς φορτώσατε μὲ
φόρους σὰ γαϊδούρια,
καὶ πάλι μας ἀφήνετε μὲσ΄
στοῦ λουτροῦ τὰ κρύα.
Ὥρα καλὴ στὴν πρύμνη σας
κι ἀέρα στὰ πανιά σας,
χαρὰ σ’ ἐμᾶς τούς ἐκλογεῖς,
χαρὰ στὴν ἀφεντιά σας. […]

Ἐν μέσῳ τῆς ἐξαφνικῆς τοῦ
ἔθνους καταιγίδος
ἐτρέχατε νὰ βγάλετε τὰ τόσα
ἔξοδά σας,
καὶ θέλατε μὲ χρήματα
μονάχα τῆς πατρίδος
νὰ πάρετε τὶς πίτες σας καὶ
τὰ χριστόψωμά σας.
Καὶ ἦρθε γιὰ τὴν τύχη σας
μέσ΄ στὶς γιορτὲς ἡ μπόρα
καὶ βγάλατε τὰ ἔξοδα καὶ
ὅλα σας τὰ δῶρα.

Ὥρα καλὴ στὴν πρύμνη σας
κι ἀέρα στὰ πανιά σας,
κι ἐκεῖνος ποὺ γεννήθηκε μέσα
σ’ ἀλόγων σταῦλο
εἴθε νὰ εἶναι πάντοτε καὶ νῦν
βοήθεια σας,
καὶ νὰ σᾶς βγάλει δωρεὰν
τοῦ ταξιδιοῦ τὸ ναῦλο.
Μὲ τὸ καλὸ εὐχόμεθα
στά σπίτια σας νὰ πᾶτε
καὶ πάλι νὰ γυρίσετε
τὰ ρέστα ν’ ἀποφᾶτε.

ΠΗΓΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  23.12.2020

&

https://www.newsbreak.gr/apopseis/155654/ta-kalanta-toy-georgioy-soyri/

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210

One thought on “ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΗΣ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΟΜΙΛΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γράψτε απάντηση στο Αθανάσιος Σταματιαδης Οικονομολόγος Ακύρωση απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *