Τακτική Γενική Συνέλευσις του Σωματείου «Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους» Απολογισμός ετών 2019, 2020, 2021

Ψυχικό 10.10.2022

 

Δοξάζομεν τὸν Θεόν, διότι ἀξιωνόμεθα καὶ ὑποδεχόμεθα  εὐμενῶς  τὰ μέλη, τοὺς Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως καὶ τοὺς φίλους τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς τὴν πρώτην Γενικὴν Συνέλευσίν μας μετὰ ἀπὸ τὸν κορωνοϊόν, ὅπου θὰ ἐπεξεργασθῶμε τὰ δεδομένα τῶν ἐτῶν 2019, 2020 καὶ 2021 καὶ θὰ δρομολογήσωμε τὰ προγράμματά μας διὰ τὸ ὑπόλοιπον τοῦ ἔτους 2022 καὶ τὸ 2023, εὐχόμενοι νὰ ἔχωμε φώτισιν, ὑγείαν καὶ δύναμιν.

 

Ὅπως ἀνεγράφη καὶ εἰς τὴν Πρόσκλησιν, δύνανται ὅλοι νὰ παρευρεθοῦν διὰ νὰ ἐκφράσουν τὴν γνώμην των ἄνευ ψήφου.

 

Εἰς τὶς Ἀρχαιρεσίες θὰ συμμετάσχουν  μόνον τὰ μέλη.

 

Εἰς τὸ τέλος θὰ προσφέρωμε ἀπὸ ἕνα λουκούμι,οἶνον ἀθάνατον καὶ καλαβρυτινὲς εὐλογίες ἀπὸ τὸν Ἅγ.Παῦλο.

 

ΠΡΩΤΟΝ

Προτείνομε νὰ ἀρχίσωμε μὲ 1 λεπτοῦ σιγὴν διὰ τὶς ψυχὲς ὅλων, οἱ ὁποῖοι ἐκοπίασαν μέχρι τώρα, μὲ Πρῶτον τὸν ἀείμνηστον ἐθελοντήν μας Χρῆστον Γεωργίου, γνωστὸν εἰς τοὺς περισσοτέρους, διότι ἐρχόταν καθημερινῶς ἐπὶ ὀκτάωρον καὶ περισσότερον τοῦ ὀκταώρου, χειμώνα καὶ καλοκαίρι, μὲ ὁποιεσδήποτε καιρικὲς συνθῆκες καὶ βοηθοῦσε εἰς τὰ πάντα πρὸς πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τῶν ἡρώων τοῦ 1821. Ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους ποὺ συνέβαλον.

 

 

Ἡ  τριετία ποὺ διέρευσε δὲν ἦταν δι’ ἡμᾶς περίοδος ἡρεμίας. Ἀντιθέτως, ἐν τηλεφωνικῇ συνεννοήσει καὶ μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸν ταχυδρομεῖον, τὸ Δ.Σ. μας ἐμελετοῦσε τὶς προκύπτουσες καταστάσεις, ἐξέδιδε ἀποφάσεις καὶ τὶς ὑλοποιοῦσε.

 

Ἐλαμβάναμε τὴν πρωτοβουλία σὰν Ἵδρυμα νὰ ἐνημερώσωμε τὰ μέλη τοῦ Ὁμίλου τῶν Κοινωφελῶν καὶ πνευματικῶν φορέων μας, ἀποτελουμένων ἐκ τῶν:

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»

τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ

τὸ Περιοδικόν «Φωτεινὴ Γραμμή».

καὶ τοὺς Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μὲ τὸ ἐπιστολόχαρτο τοῦ Ἱδρύματος μὲ μία κινησιν, διὰ ἐξοικονόμησιν χρόνου καὶ ἐξόδων.

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Ὡς πρὸς τὰ Οἰκονομικά, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ἐπαναλαμβάνομε τὴν πρότασιν καὶ ζητοῦμε ἀπὸ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν νὰ ἀποφασίσῃ :

 

α)Ὅσοι τώρα ἤ κατὰ τὸ παρελθὸν προσέφεραν ἐθελοντικὲς ἐργασίες ἀνιδιοτελῶς, νὰ ἀπαλάσσωνται ἐντελῶς ἀπὸ τὴν ὑποχρέωσιν καταβολῆς Συνδρομῆς εἰς τὸ Σωματεῖον.

Ἐμεῖς ποὺ εἴμεθα συνεχῶς στὶς ἐπάλξεις, γνωρίζομε ΠΟΣΟΝ πολύτιμη εἶναι ἡ ἐθελοντικὴ προσφορά.

 

β) Ἐπειδὴ πάρα πολλοὶ δὲν ἔχουν τακτοποιήσει σχεδὸν καθόλου τὶς οἰκονομικὲς των ὑποχρεώσεις καὶ ἐπειδὴ ἐπιδείκνυομε κατανόησιν εἰς τὴν σημερινὴν οἰκονομικὴν  κρίσιν, εἰς τὴν ὁποίαν ἔχουν καταντήσει τὸν Ἑλληνικὸν Λαόν, προτείνομε τὴν ἀπαλλαγὴν ὅλων κατὰ 50 % τῶν οἰκονομικῶν ὑποχρεώσεων των. Δηλαδὴ ἄν ὀφείλουν π.χ. 6 ἔτη νὰ πληρώσουν τὰ 3 κ.ο.κ.

 

Αὐτὸ νὰ ἰσχύει ἀπὸ ἐδῶ καὶ εἰς τὸ ἑξῆς, ὥστε νὰ διαγράψωμε ὅσους δὲν ἐνδιαφερθοῦν νὰ κάνουν χρῆσιν αὐτῆς τῆς εὐνοϊκῆς προσφορᾶς.

 

Μὲ ἄλλα λόγια, σὲ κάθε περίπτωσιν, θὰ τὰ εὕρωμε ὡς πρὸς τὰ Οἰκονομικά.

 

γ) Ἀπὸ τὸ ἔτος 2023 νὰ ἰσχύῃ γιὰ τὴν συνδρομὴ τὸ ποσὸν τῶν 10 Εὐρώ ἐτησίως.

Ἐπίσης προσθέτω ὡς πρὸς τὰ οἰκονομικά, ὅτι, ὅπως ἀκούσαμε καὶ ἀπὸ τὴν Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπή, τὸ Σωματεῖον δὲν εἶχε ἔξοδα, διότι ὅλα τὰ τρέχοντα ἔξοδα, ἔκδοσιν καὶ ἀποστολὴν τοῦ Περιοδικοῦ μας  «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἑορτολογίου μας, ὑλικὰ συσκευασίας, ἔξοδα τιμητικῶν διακρίσεων πρὸς τοὺς Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, Ἔπαθλα ποὺ θεσμοθετήθηκαν διὰ νέους ἕως 30 ἐτῶν πρὸς συγγραφὴν ἄρθρων διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῶν 200 ἐτῶν τῆς Ἐθνικῆς μας Παλλιγγενεσίας, ἔξοδα διὰ τὴν ἔκδοσιν καὶ διανομὴν δεκάδων χιλιάδων Ἐθνεγερτηρίων Χαρτῶν μὲ τὶς προτομὲς τῶν Ἡρώων τοῦ 1821 καὶ μὲ τοὺς κατὰ τόπους Ἁγίους καὶ Ἥρωες τῆς Πατρίδος μας, ἔξοδα ἱστοσελίδος μας καὶ γενικὰ παρουσίας μας εἰς τὸ διαδίκτυον, ἔξοδα ἡμερίδων καὶ λοιπῶν ἐκδηλώσεων, ἔξοδα διὰ τὴν σίτισιν τῶν ἐθελοντῶν κλπ τὰ ἀνελάμβανε καὶ τὰ ἀναλαμβάνει, κατόπιν ἀποφάσεων τοῦ  Δ.Σ. του τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,  ὅπως ἔχει ἀναλάβει ἐξ ἀρχῆς καὶ ὅλα τὰ πάγια ἔξοδα, ὡς πρὸς τὸ προσωπικόν, τηλέφωνα, ἠλεκτρικὸν ρεῦμα κλπ.

 

Καὶ ὅλα αὐτά, διότι τὰ ἀνωτέρω ἔξοδα ἀνέρχονται σὲ πολλὲς ἑκατοντάδες Χιλιάδες Εὐρώ, ἐνῷ τὰ ἔσοδα τοῦ Σωματείου ἦσαν κατὰ μέσον ὅρον περίπου 2.200 Εὐρὼ ἐτησίως. Τοιουτοτρόπως θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι συνεχῶς χρεωμένον τὸ Σωματεῖον.

 

Ὅλα ἐγένοντο διὰ νὰ προχωρήσῃ ἐπὶ τέλους ἡ πραγματοποίησις τοῦ Τάματος τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, Ἰωάννου Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τοῦ 1821. 

 

 

Ἐπὶ πλέον καὶ τὰ δικαστικὰ ἔξοδα ὕψους μέχρι σήμερον περίπου 2.500 Εὐρὼ ἐπληρώθησαν ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα γιὰ τὴν ΑΓΩΓΗ κατὰ τῆς Ἐφημερίδος «Ἐφημερίδα Συντακτῶν», διὰ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΙΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ διὰ δημοσίευμα τῆς ἐν λόγῳ Ἐφημερίδος ὅτι δῆθεν εἴμαστε «χουντικοί». Ἡ ἀπόφασις ποὺ ἐξεδώθη μᾶς δικαιώνει διότι λέγει ὅτι τὸ Τάμα δὲν εἶναι χουντικὸν ἀλλὰ τῶν ἡρώων   τοῦ 1821, ἀλλὰ ὅτι ἡ Ἐφημερίδα δὲν τὸ ἔγραψε ἀπὸ κακοήθεια ἀλλὰ ἀπὸ δημοσιογραφικὴ ἀντίληψιν καὶ συνεπῶς δὲν δικαιούμεθα ἀποζημιώσιν. Ἐκάναμε Ἔφεσιν ἡ ὁποία ἐκδικάζεται τὸν Νοέμβριον τοῦ 2023.

 

 

ΤΡΙΤΟΝ

Ὅπως καὶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς συστάσεως τοῦ Σωματείου μας ἐπιμένουμε, ἐπιθυμοῦμε νὰ πραγματοποιήσωμε τὸ Τάμα τῶν ἡρώων τοῦ 1821, ἐφ’ ὅσον οἱ καθ’ὕλην ἁρμόδιοι Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία δὲν ἐνδιαφέρονται. Μόνον ἄφρονος σπατάλη δισεκατομμυρίων γίνεται διὰ νά «χοροπηδᾶνε» οἱ ἀφισοκολλητές καὶ οἱ συνδικαλιστὲς τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης παρατάξεως, ἐνῷ μὲ αὐτὰ τὰ χρήματα θὰ μπορούσαμε νὰ χτίζουμε δεκάδες Ἅγιες Σοφίες στὴν Ἀθήνα καὶ τὶς σπουδαιότερες ἑλληνικὲς πόλεις καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικόν,  ὅπου μεγαλουργοῦν οἱ Ἕλληνες

 

 

Περιληπτικῶς τὰ διαδραματισθέντα κατὰ τὴν τριετίαν 2019 – 2021 δύνανται νὰ συνοψισθοῦν ὡς κατωτέρω. Ζητοῦμε τὴν ὑπομονή σας, διότι δὲν ἠμπορέσαμε νὰ τὰ κάνωμε περιληπτικότερα τὰ πεπραγμένα τριῶν λίαν ἐνεργῶν ἐτῶν :

 

α. Συνάντησις τοῦ Προέδρου κ. Ἰωάννου Ἀναγνωστοπούλου μὲ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον, παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου μας τότε Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβροσίου, τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου καὶ νῦν Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὠρεῶν π. Φιλοθέου, τῆς Γεν. Γραμματεώς Αἰκατερίνης Ἀναγνωστοπούλου καὶ τοῦ πολιοῦ νομικοῦ – θεολόγου κ. Παντελεήμονος Κοναξή, Πρέσβεως Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς τὴν  Ἱερὰ Σύνοδο τὴν 9.7.2019.

Κατόπιν προσκλήσεως ποὺ τοῦ ἀπευθύναμε νὰ παρευρεθῇ εἰς τὴν Ἱερὰν Πανήγυριν τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων τὸν Μάϊον τοῦ 2019, μᾶς ἀπήντησε ὅτι θὰ προσπαθήσῃ νὰ ἔρθῃ, καὶ ταυτοχρόνως μᾶς ἐζήτησε μίαν συνάντησιν εἰς τὴν Ἀθήνα διὰ νὰ συζητήσωμε τὸ θέμα τοῦ Τάματος.

Κατὰ τὴν πραγματοποιηθεῖσαν συνάντησιν ἐπαναλάβαμε τὸν διακαέστατον πόθον καὶ ἐπιθυμίαν μας νὰ προσφέρωμε διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὅλον τὸν μόχθον τοῦ βίου μας, τὸν ὁποῖον ἀποκτήσαμε μὲ ἀπερίγραπτες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες ἀλλὰ καὶ στερήσεις μιᾶς ζωῆς ὁλοκλήρου ἄνω τῶν 80 ἐτῶν, ὅπως καὶ μέχρι τώρα τὸν διαθέτομε διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ. Ἐτονίσαμε πάλι ὅτι  ἐμεῖς ἀναλαμβάνομε τὰ πάντα, ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Πολιτεία νὰ μὴ δώσουν οὔτε μία πεντάρα διὰ τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τὰ προσκτίσματά του.  Ἐπανελάβαμε δέ: «Διακαέστατος πόθος μας εἶναι νὰ κλείσωμε τοὺς ὀφθαλμοὺς μας καὶ νὰ ἀπέλθωμε ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτο κόσμον ὡς ἄγνωστοι στρατιῶτες καὶ νὰ μὴ ἀκουσθῇ τὸ ὄνομά μας οὔτε μετὰ θάνατον. Ὑμεῖς Μακαριώτατε θὰ δοξασθῆτε, διότι ἐπὶ τῶν ἡμερῶν σας θὰ πραγματοποιηθῇ τὸ μεγαλεπήβολον μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας καὶ εὐγνωμοσύνης εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, καὶ θὰ σᾶς εὐγνωμονοῦν γενεὲς γενεῶν. Θὰ μείνετε εἰς τὴν ἱστορίαν ἐσαεί. Εἶναι ὅμως θλιβερόν, ὄχι μόνον δημόσιες ἀλλὰ καὶ ἐκκλησιαστικὲς ἐκτάσεις νὰ παραχωροῦνται διὰ τεμένη, διὰ τοὺς ἀκραίους ἐποίκους καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλους καὶ διὰ τοὺς ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγεγνεσίας νὰ μὴ διατίθεται οὔτε μία σπιθαμὴ γῆς!!!! Ὁποία ἀνηθικότης».

 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπέμενε νὰ πραγματοποιηθῇ μία ἐπίσκεψις τοῦ χώρου ὄπισθεν τοῦ Νοσοκομείου Σωτηρία, ποὺ εἶναι ἐκκλησιαστικὸς χῶρος καὶ ὅπως μᾶς εἶπε ἔχει χαρακτηρισθῆ δασικός!!!

Ἐφέραμε τὶς ἀντιρρήσεις μας. Ὁ χῶρος αὐτὸς ποὺ τὸν εἴχαμε ἐπισκεφθῆ πάλι τὸ 2012 , ὅταν μᾶς τὸν εἶχεν προτείνει πάλι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἦταν ἀκατάλληλος, διότι εἶναι κυρίως δασικός καὶ εἰς τὸ μὴ δασικὸν τμῆμα εἶναι κτισμένα πολυώροφοα κτήρια τῶν ἐρευνητικῶν Ἰνστιτούτων τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ τῆς Ψυχιατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

 

Ἐμεῖς ἐξακολουθοῦμε νὰ προτείνωμε τὶς ἀποψιλωμένες ἐκτάσεις τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως, ὅπου βάσει τῶν Γενικῶν Ἀρχείων τοῦ Κράτους, ἐκεῖ ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος Ἐλευθέριος Βενιζέλος καὶ ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καὶ ἐπὶ 8 φορὲς διατελέσας Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος Ἀλέξανδρος Ζαΐμης ἔθεσαν τὴν 30 Μαρτίου 1930 τὸν θεμέλιον λίθον !!!!!…

 

Ἀλλὰ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τὸ ἀπέκλεισε.

Διὰ νὰ δειξωμε καλὴ θέλησιν δεχθήκαμε νὰ ἐπισκεφθοῦμε τὸν χῶρο ὄπισθεν τοῦ Νοσοκομείου Σωτηρία. Προσῆλθεν μαθητευόμενος τοπογράφος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀλλὰ δὲν προσκόμισε τοπογραφικὂ καὶ συμβόλαια, παρὰ μόνον μία ἐκτύπωσιν τοῦ χώρου ἀπὸ δορυφόρον καὶ στὶς ἐρωτήσεις μας δὲν ἐγνώριζε τίποτε νὰ ἀπαντήσῃ.

 

Ἐπανήλθαμε εἰς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο ζητώντας πάλι νὰ εὑρεθῆ μία σωστὴ θέσις καὶ ρεαλιστικὴ λύσις καὶ ὄχι νὰ συζητοῦμε καὶ νὰ παρερχεται  ὁ καιρός.

 

Καμία ὅμως θετικὴ ἀνταπόκρισις.

 

β. Πρὸς τοῦτο, συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως ἐνημερώνουμε τὰ ΜΜΕ γιὰ τὴν ἀνάγκη πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

 

Εὐτυχῶς ἡ ἀνταπόκρισις εἶναι σημαντική, ὅπως π.χ. ἡ Ἐφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ τῆς 23.10.2019 γράφει εἰς τὸ πρωτοσέλιδο της : Δὲν πρόκειται νὰ τοὺς ἀφήσουμε σὲ χλωρὸ κλαρὶ γιὰ τὸ Τάμα του Ἔθνους καὶ δημοσιεύει ἀναλυτικὴ  συνέντευξιν σὲ 2 ὁλόκληρες σελίδες.

 

Ὁ ραδιοφωνικὸς σταθμός «ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ» 99,2 FM τῆς ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ στὴν ΕΚΠΟΜΠΗ Πρωινός Περίπατος, μὲ τὴν δημοσιογράφο Χάρη Δημητρακούδη τὴν 17.2.2021.

 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  Γάνου καὶ Χώρας (Ἀνατολικὴ Θράκη) κ.κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος εἶχε σημαντικὸν ἔργον ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ζηλανδίας / Ἐξαρχίας Ὠκεανίας, τὴν 13.4.2021 εἰς τὴν  THARRI TV ἔδωσε μία ἀνεπανάληπτον συνέντευξιν ὑποστηρίζων θερμότατα τὸ Τάμα.

 

Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥΤΣΙΔΗΣ εἰς τὸν γνωστὸν Ραδιοφωνικὸν Σταθμὸν τῆς Θεσσαλονίκης  focus fm τὴν 2.6.21.

Καὶ πολλοὶ ἄλλοι σταθμοὶ μὲ μεγάλη ἀκροαματικότητα.

 

γ. Εἰς τὴν ἐκδήλωσιν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων τῆς Θεσσαλονίκης ὑπὸ τὴν Εὐλογίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης εἰς τὸ Βελλίδειον Θεσσαλονίκης τὴν 16.2.2020 τὸ Σωματεῖον μας ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τὸν Πρώην Πρωτεπιστάτην τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἱδρυτικὸν μέλος μας Γέροντα Μάξιμον Ἰβηρίτην (Νικολόπουλον), ὁ ὁποῖος συνετάραξε τοὺς ἀκροατάς του τονίζοντας μεταξὺ τῶν ἄλλων : «….Γιὰ τὸν Χριστὸν τῶν Ἑλλήνων δὲν ὑπάρχει οἰκόπεδον γιὰ νὰ κατοικήσῃ εἰς τὰς Ἀθήνας! Ἐνῷ γιὰ τὸν Ἀλλὰχ τῶν μουσουλμάνων εὑρέθη καὶ μάλιστα εἰς ἀπόστασιν βολῆς τόξου ἀπὸ τοῦ Παρθενῶνος… Ἀλλὰ ἐρωτῶμεν:

“καὶ ἐσὺ γῆ Ἰούδα (Ματθ. 2, 6), πόλις τῶν Ἀθηνῶν, γιατί μελετᾶς κενὰ κατὰ τοῦ διδασκάλου Χριστοῦ (Πραξ. 4,25); Σαλευθήτωσαν τὰ θεμέλιά σου, ἀπὸ τῆς γῆς (Ὠδὴ η΄ Μεγάλης Παρασκευῆς), πρὸς γνῶσιν καὶ διόρθωσιν (τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος), ἵνα μὴ τὸ κακὸν ἀθάνατον γένηται.”».

 

δ.Τὸ ἔτος 2020 ἀνακαλύψαμε καὶ κυκλοφορήσαμε εἰς τὸ διαδίκτυον μία παλαιοτέρα συνταρακτικὴ ὁμιλία τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτου, πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης ἀπὸ 18.3.1964. Λέει πάρα πολλές ἀλήθειες γιὰ τὸ τάμα καὶ διεκήρυττε ὅτι τὸ Τάμα πρέπει νὰ γίνῃ εἰς τὸ Ριζάριο Ἄλσος ἔναντι τοῦ Νοσοκομείου Εὐαγγελισμός, ὅπου τότε ἡ Πολιτεία προσπαθοῦσε νὰ τὰ κατεδαφίσει ὅλα καὶ νὰ κατασκευάσει ἐκεῖ τὸ ξενοδοχεῖον ΧΙΛΤΟΝ. Τελικῶς καὶ μὲ τὴν δυναμικὴ ἐπέμβασιν τοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου δὲν κατεδαφίσθη ἡ Ριζάριος καὶ τὸ Χίλτον ἔγινε, ὡς γνωστόν,  μερικὰ μέτρα παρακείμενα. Ἴσως πραγματοποιηθῆ καὶ αὐτὴ ἡ πρόβλέψις τοῦ Αὐγουστίνου καὶ περιμένει τὸ Ἄλσος αὐτὸ νὰ γίνει ἐκεῖ τὸ Τάμα.

Ἄς εὐχηθοῦμε καὶ ἄς ἀγωνισθοῦμε.

 

ε. Ἕνας ἕτερος, ἀείμνηστος πλέον, ἀγωνιστὴς Ἱεράρχης, ὁ πρώην Γόρτυνος καὶ Μεγαλουπόλεως κυρὸς Ἱερεμίας ἐτάχθη ἀνοικτὰ καὶ ἀναφανδόν, ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Διεκύρηξε, μεταξὺ τῶν ἄλλων,  εὐθαρσῶς,  τὴν 14.6.2020, εἰς τὴν Στεμνίτσαν Ἀρκαδίας, ἐνώπιον τῶν ἀρχῶν καὶ προσωπικοτήτων τῆς Ἀρκαδίας εἰς τὶς ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις τῆς Συστάσεως τῆς Α’ Πελοποννησιακῆς Γερουσίας :

 

«…Οἱ Ἥρωες…ἔκαναν τὰ κορμιά τους κόσκινο ἀπὸ τὰ βόλια τῶν Τούρκων. Ὅταν ἔφθασε ἡ μέρα νὰ χαροῦν τὴν λεφτεριά, συνεδρίασαν καὶ εἶπαν……, νὰ ἐλευθερωθοῦμε καὶ νὰ κάνουμε τάμα, τὸ τάμα ὅλων καὶ νὰ κάνουμε ἕνα μεγάλο Ναὸ στὴν Ἀθήνα καὶ νὰ γράφῃ: “Ἡ Ἑλλὰς εὐγνωμονοῦσα τῷ Δεσπότῃ Χριστῷ τῷ ἐλεθερώσαντι ἡμᾶς προσφέρουμε τοῦτο τὸν Ναό’’. Περάσαν ἀπὸ τότε, πόσα χρόνια. Κτίσαμε λούξ πολυκατοικίες, μεγάλα κτήρια γιὰ νὰ ἔρχωνται οἱ πριμαντόνες καὶ τὰ καθάρματα τῆς Εὐρώπης καὶ νὰ ὀργιάζουν στὸν τόπο μας…………..καὶ τὸ Κράτος τὸ τάμα δὲν τὸ κάνει. ….. ζητῶ τὴν παρέμβασιν τῶν ἀρχόντων τοῦ τόπου μας …, ὥστε νὰ ἐκπληρωθῇ τὸ τάμα, ἀφοῦ, ἡ μὴ ἐκπλήρωσίς του ὁδηγεῖ σὲ κακὰ γιὰ τὸ λαό μας, γιατὶ μᾶς βρῆκαν τὰ κακά. Σὲ μικρὸ παιδὶ καὶ σὲ Ἅγιο μὴ τάξεις…Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι σὰν ἔθνος νὰ κτίσωμε Ναό. Καὶ ξέρω φίλο μου, τὸν Ἰωάννη Ἀναγνωστόπουλο ποὺ λέει πόσα ἑκατομμύρια θέλετε;  Τάχω, τὰ προσφέρω. Νὰ βροῦμε οἰκόπεδο. Γίνονται συνεδρίες, Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τὰ λοιπά. Ψάχνουν 10 χρόνια νὰ βροῦν οἰκόπεδο. Τὸ χρέος παραμένει. Νὰ παρακαλέσωμε, ἐγὼ εἶμαι μικρούλης, τὶ νὰ κάνω;Καὶ σεῖς ἀπὸ τὴν θέσιν σας κάνετε ὅ,τι μπορεῖτε….. ».

 

στ. Τὸν Ἰούλιον τοῦ 2020 μὲ τὴν ἀνακήρυξιν τῆς
Ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμὶ διαμαρτυρηθήκαμε ἐντονώτατα μὲ ἄρθρα μας.

 

ζ. Ἐπανειλημμένως ὁ Γέρων Γαβριὴλ Μοναχὸς ἀπὸ τὸ Ἱερὸν Κελλίον Ὁσίου Χριστοδούλου ἐν Πάτμῳ τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἔχει ταχθῆ προφορικῶς καὶ γραπτῶς ὑπὲρ τοῦ Τάματος καὶ ἔχει δώσει συνεντεύξεις.

 

 

η. ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Ὅπως ἀνεφέραμε ἀνωτέρω, ἐκδόθησαν ὑπὸ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ διατίθενται πρὸς διάδοσιν τῆς ἰδέας τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους πανάκριβοι πλαστικοποιημένοι χάρτες διαστάσεως 100 Χ 70 ἑκ. μὲ τοὺς κατὰ τόπους ἅγιους καὶ ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ μὲ τὶς προτομὲς τῶν ἡρώων.

Τοὺς χάρτες αὐτοὺς τοὺς προσφερομε σὲ ὅσους δὲν δύνανται νὰ πληρώνουν ἀκόμη καὶ τὸ εὐτελέστατον συμβολικὸν τίμημα τῶν 10 Εὐρὼ ἕκαστον (παρόμοιοι  χάρτες πωλοῦνται πρὸς 80 – 100 Εὐρὼ ἕκαστος), διὰ νὰ ἔχουν ἔστω καὶ ἐλάχιστα ἔσοδα τὰ βιβλία τοῦ Ἱδρύματος ἒναντι τῶν πολλῶν χιλιάδων Εὐρὼ ἐξόδων ποὺ ἒχει καθημερινῶς.

 

Κυρίως ὅμως τοὺς προσφέρομε δωρεὰν εἰς διδασκάλους, γυμνασιάρχες, λυκειάρχες, τεχνικὲς ὑπηρεσίες Κοινοτήτων, Δήμων, Περιφερειῶν, αἴθουσες ἀναμονῶν ἰατρείων, κλινικῶν, προσόψεις καταστημάτων κλπ. κλπ. χώρων ἐπισκέψεων – συναθροίσεων, διὰ νὰ ἐπιμορφωνώμεθα ἀπὸ 5 μέχρι 115 ἐτῶν, διότι κατὰ τὸν τραγικὸν Εὐριπίδη: «῎Ολβιος, ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν».

 

Ὅμως εἰς τὴν βιασύνη μας νὰ ἐκδόσωμε τοὺς χάρτες, συμπεριλάβαμε καὶ κάποιους ποὺ θεωρήθησαν ἥρωες, ἀλλὰ εἰς τὴν πραγματικότητα ἡ ἱστορία ἔδειξε ὅτι ὑπῆρξαν προδότες ὡς π.χ. Γκούρας , Δεληγιάννης, Κωλέτης, Κουντουριώτης.

Διὰ τὸν σκοπόν αὐτὸν τὸ Ἵδρυμα ἀπεφάσισε νὰ ἐπιφορτισθῇ μὲ νέα ἔξοδα ἐπανεκτυπώσεως καὶ ἐπαναπλαστικοποιήσεως, διαγράφοντες αὐτοὺς καὶ προσθέτοντας ἀξιολόγους λησμονηθέντας, ὅπως ὁ Ἅγιος Κοσμὰς ὁ Αἰτωλός, ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄, Δημήτριος Ὑψηλάντης, Ἐμμανουὴλ Παπάς, Γεώργιος Ὀλύμπιος καθὼς καὶ νὰ πρσθέσωμε καὶ τοὺς Μακεδονομάχους Παῦλον Μελᾶ, Γερμανὸν Καραβαγγέλην, Αὐγοστῖνον Καντιώτην  καὶ ἄλλους.

Διὰ τοὺς χάρτες ἐλάβαμε δεκάδες συγχαρητήρια ἔγγραφα ἀπὸ ὅλην τὴν ὑφήλιον, τὰ ὁποῖα θὰ δημοσιευθοῦν εἰς τὴν Φωτεινὴ Γραμμή. Χάριν τῶν φίλων ποὺ εἶναι παρόντες σήμερα ἐδῶ, ἐκτυπώσαμε μόνον μίαν φωτογραφία ποὺ δύνασθε νὰ χαρῆτε βλέποντας  στὴν εἴσοδο ἀριστερά, ἐξερχόμενοι τοῦ χώρου αὐτοῦ, ὅτι ἡ Ξεναγὸς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῆς Πάτμου μιλᾶ διὰ τὴν ἱστορίαν τῆς Ἑλλάδος εἰς τοὺς ἀλλοδαποὺς περιηγητὰς μὲ βάσιν τὸν δικό μας Χάρτη!!! 

 

θ. Ὅπως ἀνεφέραμε καὶ εἰς τὴν ἀρχή, προκηρύξαμε, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς 200ης Ἐπετείου τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, Ἀθλοθετήσεις ὕψους 10.000 ΕΥΡΩ, τὶς ὁποῖες ἐπλήρωσε τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, διὰ νὰ συγγράψουν νέοι μέχρι 30 ἐτῶν ἄρθρον καὶ διὰ παραγωγὴν ταινίας μικρᾶς διαρκείας μὲ θέμα τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

 

Συγκινητικότατη ἦταν ἡ προσέλευσις τῶν νέων. Ἡ πρὸς τοῦτο συγκληθεῖσα Ἐπιτροπὴ δὲν ἐγνώριζε ποῖον νὰ πρωτοβραβεύσῃ.

 

Διὰ τὴν ταινία δὲν ἔχει ἀκόμη καταλήξει ἡ Ἐπιτροπή.

 

Διὰ τὰ ἄρθρα τελικῶς, ἐκτὸς τῶν τριῶν πρώτων ποὺ ἐβραβεύθησαν μὲ τὸ προκυρυχθὲν ἔπαθλον, ἔλαβον ἐπὶ πλέον ἀπὸ 200 εὐρὼ ὅλοι  οἱ ὑπόλοιποι 14 συμμετασχόντες διότι ἐθεωρήθη κρῖμα νὰ μὴ βραβευθοῦν ἔστω καὶ τοιουτοτρόπως .

 

 

ι. Τοὺς τελευταίους μῆνες τοῦ 2020 ἐπὶ τῇ ἀνατολῆ τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους 2021, ἐσπεύσαμε καὶ κυκλοφορήσαμε εἰς τὸ διαδίκτυον ἑκατοντάδες ἔγγραφα, τὰ ὁποῖα περιέχουν ἀδιάσειστα ἱστορικὰ στοιχεῖα ὑπὲρ τοῦ Ταματος.

Στηρίζονται εἰς τὰ Γενικὰ  Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους καὶ λοιπὲς σοβαρὲς πηγές, ἀρχίζοντες ἀπὸ τὸ

Η’ΨΗΦΙΣΜΑ τῆς Δ΄ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ τῆς 31.7.1829,

τὰ ΦΕΚ ὑπ’ἀρ. 5/1834 & ΦΕΚ 12/1838 τοῦ Ὄθωνος ,

τὶς θετικὲς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἐπίσης κοινοποιήσαμε τὰ θερμότατα ὑπὲρ τοῦ Τάματος ἔγγραφα  δεκάδων  Ἑλλήνων Ἱεραρχῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀλλοδαπῆς ὡς π.χ.

ἀπὸ τὸν Πατριάρχην Μόσχας κ.κ Κήρυλλον,

τὸν πρώην Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ.κ. Δημήτριον,

τὶς Παμμακεδονικὲς Ἑνώσεις Ἡνωμένων Πολιτειῶν,

τὸν Διεθνῆ Ἑλληνικὸ Σίνδεσμο International Hellenic Association (ΙΗΑ) – εἰρήστω ἐν παρόδῳ ὅτι τὴν προηγουμένη Πέμπτη 6.10.2022 παρεκλήθημεν ἀπὸ τὸν Διεθνῆ αὐτὸ Σύνδεσμο Ἑλλήνων Ἐπιστημόνων International Hellenic Association καὶ ὡμιλήσαμε διὰ τὸ Τάμα καὶ τὸ ἐνδιαφέρον διεθνῶς ὑπῆρξε πολὺ μεγάλο.

Ἐπίσης κοινοποιήσαμε ἔγγραφα ἀπὸ  τὴν πρώην Πρύτανιν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κα Μαρία Νεγρεπόντη –Δελιβάνη,

Τὴν πρώην Καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Lomonosof τῆς Μόσχας, κ. Νατάσσα Νικολάου καὶ νῦν Διευθύντρια εἰς τὸ Σχολεῖο Ἑλληνοπαίδων τῆς Κοινότητας Μόσχας,

 

Διὰ τὴν σημερινή μας ἐκδήλωσιν ἐλάβαμε τὸ κατωτέρω ἔγγραφο ἀπὸ τὴν Δρ. Δώρα Γιαννίτση, Δ/ντρια τοῦ Κέντρου Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ Μόσχας:

 

Ερίτιμοι κυρία Αναγνωστοπούλου και κύριε Αναγνωστόπουλε,

Δια της παρούσης σάς εκφράζουμε τις προσρήσεις μας και σάς ευχαριστούμε θερμά για την εκ μέρους σας εκδήλωση ενδιαφέροντος απέναντι στις δράσεις μας.

Επιτρέψατέ μας να σάς συγχαρούμε για την αξιολογότατη πατριωτική σας δράση, άμεσα επίκαιρη και επιβεβλημένη.

Δυστυχώς, δεν θα μπορέσω να είμαι παρούσα στις αρχαιρεσίες, δεδομένου ότι ευρίσκομαι στη Μόσχα.

Θερμή παράκληση να μού αναφέρετε στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, ώστε αποστείλω συνδρομή-οικονομική ενίσχυση. ……

Σας εύχoμω ολόψυχα κάθε επιτυχία στο επιβεβλημένο, πατριωτικό θεάρεστο έργο σας, σωματική, ψυχική και ηθική δύναμη και σάς διαβεβαιώ ότι από πλευράς μας θα είμαστε αρωγοί και συνοδοιπόροι σας!

 

ια. Συνυπογράψαμε μαζὶ μὲ 160 προσωπικότητες τὴν ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ μὲ θέμα

 

Υπογεννητικότητα, Διαχρονικές αξίες Ελληνικού Πολιτισμού

και Εξωτερικές Απειλές Υπαρξιακής Σημασίας

για τη Χώρα μας

 

τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 2021 καὶ μέσῳ τῶν φίλων τῶν Φορέων μας αὐξήσαμε τὶς ὑπογραφὲς σὲ 500 προσωπικοτήτων

 

ιβ. Τὴν 7.11.2021 κάναμε ἕνα τόλμημα μαζὶ μὲ τὸν Δῆμο Ναυπλιέων καὶ τὸν Σύλλογον «Δημιουργῶ» Ναυπλίου, δηλαδὴ μία Ἡμερίδα  γιὰ τὸ  Τάμα τοῦ Ἔθνους εἰς τό «Βουλευτικό», ὅπου στεγάσθηκε ἡ Bουλὴ τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὸ φθινόπωρο τοῦ 1825 ἕως τὴν ἄνοιξιν τοῦ 1826.

Ὁμιλητὲς ἦσαν

ἡ κ. Μαρία Μαντουβάλου, διατελέσασα Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ

ἡ κ. Ναταλία Νικολάου, πρώην Καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Lomonosov τῆς Μόσχας, καὶ νῦν Διευθύντρια τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῆς Γλώσσης Συλλόγου Ἑλλήνων Μόσχας.

 

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι !

Εἶναι αὐτονόητον, ὅτι, ἄν ἐπιθυμοῦμε πραγματικὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τῶν ἡρώων τοῦ 1821, πρέπει νὰ ἐνεργοποιηθοῦμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ καὶ ΜΑΛΙΣΤΑ μὲ ἔντονη δραστηριότητα, εὐσυνειδησίαν, ἀγωνιστικότητα, μαχητικότητα καὶ «μεράκι».

 

Ἡ πείρα τῶν τόσον ἐτῶν ἔχει ἀποδείξει ὅτι εἰς τὶς Συνελεύσεις (κυρίως τὰ πρῶτα ἔτη) καὶ εἰς τὶς διάφορες ἄλλες ἐκδηλώσεις ἦταν ἀθρόες οἱ προσελεύσεις, ἀλλά, δυστυχῶς, εἰς τὴν πράξιν ὁ ἐνθουσιασμὸς σταματᾶ ἐκεῖ.

 

Προτείνομε ἐφέτος νὰ ὑπάρξουν συγκεκριμένες δηλώσεις μελῶν, εἰς ποίους τομεῖς καὶ πῶς δύνανται νὰ ἐνεργοποιηθῇ ἕκαστος!!!!!!!!!!.

Καὶ οἱ δηλώσεις αὐτὲς νὰ ἐνεργοποιηθοῦν πραγματικά.

 

 

Μὲ λαχτάρα ἀναμέναμε τὸ 2021 διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τῶν ἡρώων τοῦ 21.

Καὶ ὅμως.

Ἂπὸ τοὺς ἁρμοδίους ὅλα συζητήθηκαν καὶ ἐρευνήθηκαν καὶ γιὰ ὅλα ἀναζητήθηκαν λύσεις.

ΜΟΝΟΝ γιὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη σιγὴ ἰχθύος ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες…

 

Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ ΕΤΕΡΑ ΠΛΕΥΡΑ. Ὑπάρχουμε καὶ μεῖς.

Καὶ ἡ πλευρά μας  ἀγωνίζεται καὶ ἐπιμένει.

Τὰ ἀδιαμφισβήτητα ἱστορικὰ γεγονότα θὰ φέρουν τὴν νίκην.

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *