ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ Ή ΣΚΟΠΙΜΟΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ;;;

αναρτήθηκε σε: Το Τάμα του Έθνους | 0

Ἐπιστολὴ 105/22.4.2011

1. Στὴν Ἐφημερίδα «Παρασκευὴ καὶ 13» στὸ φύλλο τῆς 16.4.2011 ἐδημοσιεύθη δυσμενὲς ἄρθρο διαστρεβλῶνον τὴν ἀλήθεια γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Συγκεκριμένως ἀνεγράφη ὅτι ἀπὸ τὸ 1829 ἐλησμονήθη ἡ ἱερὰ ὑπόσχεσις τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Αὐτὴ ἡ διαστροφὴ τῆς ἀληθείας καταρρίπτεται, διότι τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ 1834 (25.1.1834) καὶ 1838 (ΦΕΚ 12/11.4.1838) ρητῶς ὁρίζουν, ὅτι ὁ μεγαλοπρεπὴς Ναὸς – Τάμα τοῦ Ἔθνους γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσι ἀπὸ τὸ τουρκικὸ ζυγό, στὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, θὰ πρέπει νὰ οἰκοδομηθῇ στὴ νέα πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος, δηλαδή τὴν Ἀθήνα.

2. Ὄντως ἐπὶ δικτατορίας τῶν Συνταγματαρχῶν ἔγινε κάποια προσπάθεια νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ πρὸς αὐτὸ τὸ σκοπὸ συγκεντρώθηκαν πάρα πολλὰ χρήματα, ἕν μέρος τῶν ὁποίων ἐδαπανήθηκε γιὰ ἀπαλλοτριώσεις στὸ Ἀττικὸ Ἄλσος ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὁδοὺς προσπελάσεων κ.λπ. καὶ τὰ ὑπόλοιπα, ποὺ πρέπει νὰ ἦταν μεγάλο ποσόν, ἄν κρίνωμε ἀπὸ τὶς τότε εἰσφορές, τὰ ἐσφατερίσθηκαν καὶ τὰ ἐξανέμισαν «λαμόγια» τῶν ἑκάστοτε κυβερνήσεων καὶ γι’αὐτὸ δὲν μιλᾶ κανεὶς γιὰ αὐτὸ τὸ ἀνουσιούργμα.

 Ὅμως γιὰ αὐτὸ τὸ τεράστιο ποσό μόνον ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ ἔπρεπε πρὸ πολλῶν ἐτῶν νὰ εἶχε θέσει τὸ ἐρώτημα, πόσα χρήματα συνολικῶς εἶχαν συγκεντρωθῆ τότε καὶ ποιοὶ τὰ σφετερίστηκαν ἔκτοτε.

3. Θὰ ἔπρεπε ὁ Μακαριώτατος, ἀπὸ τὴ πρώτη στιγμὴ τῆς ἀναλήψεως τῶν Ἀρχιεπισκοπικῶν του καθηκόντων, νὰ εἶχε ἐρευνήσει τὶ ἀπέγιναν τὰ τεράστια ποσὰ καὶ νὰ ἔδιδε τὰ ὀνόματα τῶν ἀγυρτῶν, ποὺ τόλμησαν νὰ ἰδιοποιηθοῦν ἤ νὰ σπαταλίσουν τὸ ἱερὸ χρῆμα, στὴ δημοσιότητα, γιὰ νὰ καταδικασθοῦν στὶς συνειδήσεις τῶν ἔντιμων Ἑλλήνων, τουλάχιστον αὐτοί οἱ κλέφτες.

4. Στὸν συντάκτη τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου ἤ τοῦ τὰ παρουσίασαν ἰδιοτελεῖς καὶ σκοτεινοὶ κύκλοι τὰ γεγονότα τελείως διαφορετικὰ ἤ καθ’ ὑπαγόρευσιν σκοπίμως διαστρευλώνει τὴν ἀλήθεια.

Διότι ἡ ἀλήθεια ἔχει ὡς ἑξῆς:

Α) Πρῶτος δὲν ἦταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς, ποὺ τάχθηκε ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀλλὰ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος μὲ τὸ ἔγγραφό του ἀπὸ 8.5.2007.

Β) Δεύτερος ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνὸς μὲ τὸ ἔγγραφό του ἀπὸ 11.5.2007.

Γ) Τρίτος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανὸς μὲ τὸ ἔγγραφό του ἀπὸ 8.6.2008.

Δ) Τέταρτος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος μὲ τὸ ἔνθερμο ἔγγραφό του πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ 11.7.2008.

Ε) Πέμπτος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος ἐπανέρχεται μὲ τὸ ἔγγραφό του ἀπὸ 25.7.2008.

ΣΤ) Ἕκτος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης μὲ τὸ ἔγγραφό του ἀπὸ 30.7.2009.

Ζ) Ἕβδομος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσσου κ. Προκόπιος μὲ τὸ ἔγγραφό του ἀπὸ τὸ Πάσχα 2010.

Η) Ὄγδοος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγῶν καὶ Μετεώρων κ. Σεραφεὶμ μὲ τὸ ἔγγραφό του ἀπὸ 8.4.2010.

Θ) Ἔνατος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος ἐπανέρχεται μὲ τὸ ἔγγραφό του ἀπὸ 1.10.2010.

Ι) Δέκατος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανὸς ἐπανέρχεται μὲ τὸ ἔγγραφό του ἀπὸ 2.10.2010.

ΙΑ) Ἑνδέκατος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνὸς ἐπανέρχεται μὲ τὸ ἔγγραφό του ἀπὸ 11.10.2010 καὶ μᾶς ἐνθαρύνει.

ΙΒ) Ὁ Μητροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος μᾶς ἐνθαρύνει μὲ τὸ ἔγγραφό του ἀπὸ 12.10.2010.

ΙΓ) Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος μὲ τὸ ἔγγραφό του ἀπὸ 29.10.2010 ὑπερθεματίζει γιὰ τὴν ἄμεση πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

ΙΔ) Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος μὲ τὴν ἀπὸ 16.12.2010 ἐγκύκλιον ἐπιστολήν του πρὸς ὅλους τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολῖτες τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας τάσσεται ἀναφανδὸν ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

ΙΕ) Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγῶν καὶ Μετεώρων κ. Σεραφεὶμ μὲ τὸ ἔγγραφό του ἀπὸ Χριστούγεννα 2010 μᾶς συγχαίρει για τὴν ἐπιμονή μας νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους

ΙΣΤ) Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανός μὲ τὸ ἔγγραφό του ἀπὸ 27.12.2010 πρὸς τὴν Δ.Ι.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συνηγορεῖ ἐνθέρμως γιὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

ΙΖ) Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Δαμασκηνὸς μὲ τὸ ἔγγραφό του ἀπὸ 28.12.2010 πρὸς τὴν Δ.Ι.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπερθεματίζει τὴν ἄμεσον ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

ΙΗ) Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέας μὲ τὸ ἔγγραφό του ἀπὸ 1.2.2011 πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τονίζει τὴν ἀνάγκην ἀμέσου ἐκπληρώσεως τῆς ἱερᾶς ὑποσχέσεως τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

ΙΘ) Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγῶν καὶ Μετεώρων κ. Σεραφεὶμ μὲ ἔγγραφό του ἀπὸ 2.2.2011 πρὸς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμον παρακαλεῖ, ὅπως πραγματοποιηθεῖ ἀμέσως τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Κ) Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων κ. Σεραφεὶμ μὲ τὸ ἔγγραφό του ἀπὸ 3.2.2011 ὑπερθεματίζει τὴν ἄμεσον ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

ΚΑ) Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμὰς μὲ τὸ ἔγγραφό του ἀπὸ 8.2.2011 (τὸ ὁποῖον ἔλαβε εὐρεία δημοσιότητα) πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος προτρέπει τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

ΚΒ) Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων μὲ τὴν ἀπὸ 10.2.2011 ἐπιστολή του ἐπίσης ὑποστηρίζει ἐνθέρμως τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

ΚΓ) Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας μὲ τὸ ἔγγραφό του ἀπὸ ἀριθμὸς ἐγγράφου 233 ἀπὸ 18.2.2011 πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τάσσεται ἐπίσης ἀναφανδὸν ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

ΚΔ) Ὁ Συνοδικὸς Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος μὲ τὸ ἀπὸ 28.2.2011 ἔγγραφό του μᾶς διαβεβαιοῖ, ὅτι τάσσεται ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

ΚΕ) Ὁ ἐπίσης Συνοδικὸς Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος μὲ τὸ ἀπὸ 2.3.2011 ἔγγραφόν του διαβεβαιεῖ ὅτι θὰ ὑποστηρίξῃ τὴν ὑπόθεσιν στὴν ἱερὰ Σύνοδο.

ΚΣΤ) Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιος μὲ τὸ ἔγγραφό του ἀπὸ 24.3.2011 πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον συνηγορεῖ ἐνθέρμως γιὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

ΚΖ) Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος  μὲ τὸ ἔγγραφό του ὑπ’ἀριθμ. 210 ἀπὸ 25.3.2011 πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος προτρέπει εἰς τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ὁρίζει, ὅτι κατὰ τὴν ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία, τὴν 25.3.2021, νὰ γίνουν τὰ ἐγκαίνια τοῦ μεγαλοπρεποῦς καὶ κολοσσιαίου αὐτοῦ ἔργου.

ΚΗ) Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσσης κ. Ἰγνάτιος μὲ τὸ ὑπ’ἀριθμ. 380 ἔγγραφό του ἀπὸ 30.3.2011 πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον συνηγορεῖ ἐνθέρμως γιὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους

ΚΘ) Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Νικόλαος μὲ τὸ ἔγγραφό ἀπὸ 2.4.2011 πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τάσσεται ἀναφανδὸν ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Λ) Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας μὲ τὸ ἔγγραφό του ἀπὸ 11.4.2011 πρὸς τὴν Α.Μ. τὸν Ἀρχιερπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον παρακαλεῖ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

ΛΑ) Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος μὲ τὸ ὑπ’ἀριθμ. 210 ἀπὸ 12.4.2011 ἔγγραφό του πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλΛάδος τάσσεται ἀναφανδὸν ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

ΛΒ) Ἐπίσης ὅλες οἱ Ἱερὲς Μονὲς τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας τάσσονται πρὸ πολλοῦ ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἰβήρων μὲ τὸ ἔγγραφό της ἀπὸ 4.4.2011 πρὸς ὅλους τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολῖτες ἀναπτύσσει ἐκτενῶς τοὺς λόγους, ποὺ ἐπιβάλλουν νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ συντομώτατο δυνατὸ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

5. Αὐτὴ καὶ μόνον εἶναι ἡ πραγματικὴ χρονολογικὴ σειρά, ποὺ ἐτάχθησαν οἱ διάφοροι Μητροπολῖτες ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, καὶ ὄχι ὅπως κακόβουλα ἤ σκοπίμως καὶ ἰδιοτελῶς οἱ πληροφοριοδότες τῆς «Ἐφημερίδος Παρασκευὴ καὶ 13»ἀναφέρουν εἰς τὸ φύλλο της ἀπὸ 16.4.2011.

6. Ἀφήνομε τοὺς ἀγαθοπροαίρετους ἔντιμους Ἕλληνες νὰ βγάλουν τὰ συμπεράσματά των, τὶ ἐπιδιώκουν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις μὲ τὴν κατάφορη ὀφθαλμοφανῆ διαστροφὴ τῆς ἀληθείας, δηλαδὴ τὴν σκόπιμο καὶ ἰδιοτελῆ παραπληροφόρησι.

Καλούμεθα ὅλοι νὰ ὑπερασπιζώμεθα πάντοτε τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ μὴ ἐπιτρέπωμε νὰ τὴν διαστρευλώνουν ἀδαεῖς ἤ κακοήθεις – τυφλὰ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.

7. Εὐελπιστοῦμε ἐν τῷ μεταξὺ νὰ ἔγραψαν καὶ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς θετικῶς γιὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, οὕτως ὥστε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος νὰ θέσῃ τὸ θέμα στὴν ἡμερησία διάταξιν καὶ νὰ λάβῃ θετικὴ ἀπόφασιν καὶ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καὶ χωρὶς τὴν ὕπαρξιν ἐμποδίων καὶ ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας νὰ ἀρχίσῃ τὸ ἔργο, γιὰ νὰ ἀνορθωθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ γίνῃ ἀπαρχὴ πνευματικῆς ἀναγεννήσεως καὶ οἰκονομικῆς ἀνορθώσεως τοῦ Ἔθνους μας.

Ὅταν δὲ ὑπάρξῃ πραγματική, ἀπόλυτος διαφάνεια  ὀρθῆς διαχερίσεως καὶ τῆς τελευταίας «δεκάρας», τότε οἱ ἐπανειλημμένως ἐξαπατηθέντες πανέλληνες ἀλλὰ καὶ οἱ φιλέλληνες θὰ σπεύσουν νὰ συμβάλλουν διὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ τὀ ὅλον ἔργον, οὕτως ὥστε νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ γίνουν τἀ ἐγκαίνια τὴν 25ην Μαρτίου 2021, ὅπως ὁ Σεβασμιώτατος Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος ὡραματίσθηκε.

                                                     Ἀμήν!             Γένοιτο!

Μὲ θερμοτέρας τῶν εὐχῶν μας γιὰ εὐλογημένο καὶ εἰρηνικὸ Ἅγιο Πάσχα, Καλὴ Ἀνάστασιν στὶς ψυχές μας, τὶς οἰκογένειες μας, τὸ Ἔθνος μας καὶ στὸ κόσμο ἅπαντα.

                                          Τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια

Τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»

Τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν

Τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

Τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή»

καὶ     ἡ ἱστοσελίδα μας fotgrammi.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *