Ομιλία Προέδρου Κτήριον «Βουλευτικόν» Ναύπλιον Κυριακή 7.11.2021 Εισαγωγή εις το Ιστορικό του Τάματος του Έθνους και η σημασία του για το σήμερον του Ελληνισμού

αναρτήθηκε σε: Εκδηλώσεις, Το Τάμα του Έθνους | 0

Ἀξιότιμε κ. Ρούτουλα Ἀντιδήμαρχε Πολιτικῆς Προστασίας,

Ἀξιότιμε κ. Παπαγεωργίου καὶ κυρίες Ζακυνθινοῦ καὶ Κοντοῦ ἀπὸ τὸν Σύλλογον «Δημιουργῶ» Ναυπλίου,

Ἀγαπητὲς ὁμιλίτριες, Ἀξιότιμες Καθηγήτριες, κα Μαντουβάλου καὶ κα Νικολάου,

Ἀγαπητὰ μέλη τῆς Χορωδίας «Ὁ ἐν Ἀργολίδι Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως» μετὰ τοῦ Χοράρχου ἀξιοτίμου κ. Χρήστου Πιπέρου,

Ἀγαπητοὶ ὑποψήφιοι Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,

Ἀγαπητὲς φίλες καὶ φίλοι, ἐν Χριστῷ Ἀδελφὲς καὶ Ἀδελφοί,

Καλὴ ἡμέρα σας καὶ κάθε καλό.

Κατ’ἀρχὰς εὐχαριστοῦμε θερμῶς τὸν Δῆμο Ναυπλιέων, τὸν ἀξιότιμον Δήμαρχον κ. Δημήτριον Κωστοῦρον, τὸν Ἀξιότιμον Ἀντιδήμαρχον Πολιτικῆς Προστασίας κον Κων/νον Ρούτουλα, τὴν Πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Ὀργανισμοῦ Πολιτισμοῦ – Περιβάλλοντος – Ἀθλητισμοῦ -Τουρισμοῦ κα Μαρία Ράλλη, τὴν συνεργάτριά της κ. Ἄννα Σπανοῦ, τὸν Ἀντιπρόεδρον τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Δημιουργῶ» Ναυπλίου ἀξιότιμον κ. Κωνσταντίνον Παπαγεωργίου, Θεολόγον -Ἐκπαιδευτικόν, ὁ ὁποῖος σήμερα προεδρεύει καὶ συντονίζει τὴν ἐκδήλωσίν μας, τὸν ὁποῖον παρακαλοῦμε θερμῶς νὰ εἶναι αὐστηρὸς πρὸς ὅλους μας, διὰ νὰ ὑπάρξῃ τάξις καὶ νὰ ἔχωμε μέχρι τὸ τέλος τῆς Ἡμερίδος σὲ ὅλα ὀρθολογιστικὴ ὀργάνωσιν. Ἕκαστος εἰς τὸν τομέα του, ἐπιμελήθησαν τὴν ὀργάνωσιν αὐτῆς τῆς Ἡμερίδος.

Ὠφείλομεν νὰ σᾶς ἐνημερώσωμεν ὅτι ἀρχικῶς εἶχε προγραμματισθῆ νὰ ἔχωμεν συνεδριάσεις καὶ τὴν Δευτέραν 8/11/2021. Ἐπειδὴ ὅμως τὴν Δευτέραν ἔχουν ὅλοι πληθώρα ἄλλων ὑποχρεώσεων, ἐσκεφθήκαμε ὅτι πολλοὶ λίγοι θὰ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ θὰ προσέλθουν. Διὰ τοῦτο τὴν μετατρέψαμεν ἀπὸ Διημερίδα σὲ Ἡμερίδα. Πιστεύομεν ὅτι ὅλοι θὰ ἐπικροτήσετε αὐτὴν τὴν πρωτοβουλίαν μας.

Θερμὲς εὐχαριστίες καὶ εἰς τὴν σπουδαίαν Χορωδίαν «Ὁ ἐν Ἀργολίδι Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως» καὶ τὸν Χοράρχην ἀξιότιμον κ. Χρῆστον Πιπέρον, ποὺ ἀφιλοκερδῶς ἀσμένως ἐδέχθησαν νὰ λάβουν μέρος εἰς τὴν ἐκδήλωσίν μας.

Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες εἰς τὶς δύο ὁμιλήτριες τῆς σημερινῆς Ἡμερίδος, τὴν ἀξιότιμον κ. Μαρίαν Μαντουβάλου, διατελέσασαν Ἀναπληρώτριαν Καθηγήτριαν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ἀλλὰ καὶ τὴν ἀξιότιμον κ. Ναταλίαν Νικολάου, πρώην Καθηγήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου Lomonosov τῆς Μόσχας, Διευθύντριαν τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῆς Γλώσσης τοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Μόσχας, καθὼς καὶ τἡν Μαθήτριάν της καὶ Γραμματέα της κ. Ξένην Λεβάντην, οἱ ὁποῖες ἔκαμναν τὴν μεγίστην συγκινητικὴν θυσίαν καὶ ἐταξείδεψαν ἀπὸ τὴν Μόσχαν εἰδικῶς γιὰ νὰ εἶναι σήμερα μαζί μας.

Εὐχαριστοῦμε ὅλες καὶ ὅλους τοὺς παρευρισκομένους καὶ ὅσους μὲ κάθε τρόπον συνέβαλαν εἰς τὴν ἐπιτυχῆ αὐτὴν ἐκδήλωσιν.

Ἀγαπητοί μας φίλοι ! Ἐπὶ τέλους!!!
Ἕνας Ἑλλαδικὸς Δῆμος θυμᾶται τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς 200ης ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

Ποιὸς ἄλλος;
Μὰ βέβαια τοῦ ἡρωικοῦ Ναυπλίου, τῆς πρωτεύουσας τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὰ ἔτη 1827 – 1834.

Ποῦ;Στό «Βουλευτικό», ὅπου στεγάσθηκε ἡ Bουλὴ τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὸ φθινόπωρον τοῦ 1825 ἕως τὴν ἄνοιξιν τοῦ 1826.

Ἡ φωτεινότητα τοῦ ἱστορικοῦ Ναυπλίου ἐπισκιάζεται μόνον ἀπὸ
τὴν τραγικὴν δίκην τῶν ὁπλαρχηγῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, Θεόδωρου Kολοκοτρώνη καὶ Δημήτριου Πλαπούτα εἰς τό «Βουλευτικόν» τὸ 1834, κατὰ τὴν περίοδον τῆς Ἀντιβασιλείας καὶ ἀπὸ τὴν σκοτεινὴν δολοφονίαν τοῦ Ἁγίου τῆς Πολιτικῆς Ἰωάννου Καποδίστρια τὴν 27.9.1831 (νέον ἡμερολόγιον 9.10.1831), ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Ἀπὸ τὴν ἱστορίαν γνωρίζομεν ὅτι ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καὶ οἱ ἄλλοι ἥρωες τοῦ 21 ἔταξαν εἰς τὸν Σωτῆρα Θεόν, ὅταν ἀπελευθερωθῇ ἡ Ἑλλάδα νὰ κτισθῇ ἕνας Ναός — μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας καὶ εὐγνωμοσύνης εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν.
Τὰ περιληπτικὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ σᾶς ἀναφέρωμε κατωτέρῳ ἔχουν πηγὴν τὰ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ :

1.Ἡ Τετάρτη Ἐθνικὴ Συνέλευσις τῶν Ἑλλήνων εἰς τὸ Ἄργος τὴν 29ην Ἰουλίου 1829 μὲ τὸ Η Ψήφισμα, τὸ ὁποῖον ὑπέγραψε καὶ ὁ Ἅγιος τῆς Πολιτικῆς Ἰωάννης Καποδίστριας, ἀπεφάσισεν ὅτι τὸ Τάμα πρέπει νὰ πραγματοποιηθῇ.
Μάλιστα ὁ Καποδίστριας εἶχε ἀναφέρει: «πράξις τοιαύτη, ὅπως φέρῃ τὴν Σφραγίδα τοῦ μεγαλείου, ἔπρεπε νὰ ἔλθῃ ἐκ τῆς πρωτοβουλίας τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ φέρῃ τὴν Σφραγίδα αὐτοῦ καὶ μόνον, ἡ δὲ Κυβέρνησις νὰ εἶναι ὁ ἁπλοῦς ἐκτελεστὴς μιᾶς Ἐθνικῆς Ἀποφάσεως…» (Ἐφημερίδα «Αἰών» 30.3.1870, σελ. 1).

2.Ὁ Βασιλεύς Ὄθων μὲ τὰ ΦΕΚ ὑπ’ 5 τοῦ 1834 καὶ 12 τοῦ 1838 μετέτρεψε τὸ Τάμα σὲ νόμιμον ὑποχρέωσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ εἶχε προγραμματίσει νὰ τὸ κατασκευάσῃ δίπλα εἰς τὸν Ἐθνικὸν Κῆπον ἢ γύρω ἀπὸ τὴν Ὁμόνοιαν ἢ μεταξὺ Ἀκαδημίας/Πανεπιστημίου ἢ γύρω ἀπὸ τὴν Πλατείαν Θεάτρου.

Μετὰ ἀπὸ τὸν Ὄθωνα ἀκολούθησαν καὶ πολλοὶ ἄλλοι.

3. Τὸ 1870 ὁ Βασιλεὺς Γεώργιος Α΄ μὲ τὸν ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΝ ΖΑΪΜΗΝ εἰς σχέδια τοῦ Ernst Ziller (Τσίλλερ) καὶ τοῦ Λύσανδρου Καυτανζόγλου, εἶχαν ἀποφασίσει νὰ τὸ πραγματοποιήσουν εἰς τὴν Πλατείαν Ὁμονοίας.
Ὅμως, ὄχι μόνον ὁ Λύσανδρος Καυτανζόγλου ἀλλὰ οὔτε καὶ τὰ τέκνα του, Λυσίμαχος Καυτανζόγλου καὶ Ἑλένη Ζωγράφου δὲν κατώρθωσαν νὰ τὸ πραγματοποιήσουν, παρὰ τὴν μεγάλην των περιουσίαν ποὺ προσέφεραν διὰ τὸν σκοπόν αὐτόν.

Εἶναι μεγάλη ἁμαρτία, ὅταν μὲ διαφόρους μεθοδίας μετατρέπεται ἡ τελευταία βούλησις ὁποιουδήποτε διαθέτου καὶ νὰ μὴ πραγματοποιεῖται ἡ ἐπιθυμία του ὅπως π.χ τοῦ Καυτανζόγλου, ὁ ὁποῖος εἶχε διαθέσει τὰ χρήματα γιὰ νὰ γίνῃ τὸ Τάμα εἰς τὰς Ἀθήνας ἤ ἔστω εἰς τὴν Θεσσαλονίκην, καὶ τελικῶς κατασκευάσθηκε τὸ Καυτανζόγλιο Στάδιο εἰς τὴν Θεσσαλονίκην καὶ τὸ μόνον ποὺ τὸν θυμίζει εἶναι ἕνας ἀδριάντας εἰς τὸν προαύλιον χῶρον τοῦ σταδίου……

4. Ὁ Δημήτριος Βικέλας (ποὺ ἐπανέφερε τοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες εἰς τὴν Ἑλλάδα) τὸ 1908, πρότεινε νὰ ἀνεγερθῇ εἰς τὸν Λυκαβηττόν (Ἐφημερίδα Ἑστία ἀριθ. 12367/22.2.1929 σελ.1).

Πολλὰ σχέδια Ναῶν προτάθηκαν γιὰ διάφορες κεντρικὲς θέσεις.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ Τσίλλερ. Ἔργον βυζαντινοῦ ὕφους καὶ τοποθετεῖ τὸ μνημεῖο ἐπάνω εἰς τὸν Λυκαβηττόν, (1885)

5. Ὁ Πρωθυπουργὸς Σπυρίδων Λάμπρος πρωτοστάτησε τὸ 1910 γιὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα εἰς τὸ Ζάππειον.

6. Ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Θεμιστοκλὴς Σοφούλης τὸ 1918 ὑπῆρξε Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς.

7. Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἦταν Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς, γιὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα εἰς τὸν Λόφον Ἀρδηττοῦ.

8. Ὁ ἐπὶ ἕξ φορὲς διατελέσας Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανδρος Ζαΐμης μὲ τὸν Ἐλευθέριον Βενιζέλον ὡς Πρωθυπουργὸν τὴν 30.3.1930 ἔθεσαν τὸν Θεμέλιον Λίθον εἰς τὸ τέλος τῆς «Λεωφόρου Ἡρώων» εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, ὅπου καὶ ἐξεφώνησε λόγον μεστότατον νοημάτων, μεταξύ τῶν ὁποίων ἀνέφερε:
«Ἡ Μεγάλη Ἰδέα περικλείει ἐν ἑαυτῇ τὸν σεβασμὸν πρὸς τὴν Θρησκείαν, τὴν ἀγάπην πρὸς τὴν πατρίδα καὶ τὴν ἀφοσίωσιν πρὸς τὴν Οἰκογένειαν. Ἡ προσήλωσις δὲ εἰς τὸν ἠθικὸν νόμον καὶ ἡ πίστις εἰς τὸ ἀκατάβλητον τοῦ Δικαίου ἀποτελοῦσι τὴν Υπερτάτην Δύναμιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους»!!!!!!!!!! (Ἐφημερίδα «Ἑστία», τεῦχος 12768 τῆς 30.3.1930).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΤ Εἶναι ἀπὸ τὴν τελετὴν θεμελιώσεως τοῦ ἡρώου εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως. Ἀριστερὰ οἱ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ. Οἱ Κυβόλιθοι ἦσαν κύβοι διαστάσεων 25 x 25 x 25 ἑκατοστῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν συγκεντρωθῆ ἐκεῖ ἀπὸ τοὺς περισσότερους Δήμους – Κοινότητες τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐπὶ μέρους καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικόν, διὰ νὰ ἐθεμελιώνετο συμβολικῶς τὸ μνημεῖον εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως ἐπάνω εἰς λίθους ἀπὸ ὅλην τὴν Ἑλλάδα. Εἰς τὴν δεξιὰν πλευρὰν ἱερεῖς. Εἰς τὸ βάθος ἐπίσημοι προσκεκλημένοι

Σχεδὸν μίαν εἰκοσαετίαν προσφερόμεθα ὡς ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ὡς ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» νὰ δωρήσωμεν εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος καὶ τοὺς Φιλέλληνες αὐτὸ τὸ Ἑλληνικὸν Μνημεῖον. Δὲν ζητοῦμεν ἀπὸ τὸν Προϋπολογισμὸν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πολιτείας οὔτε ἕνα (1) Εὐρώ. Ζητοῦμεν μόνον ἕνα κατάλληλον κεντρικὸν καὶ περίοπτον χῶρον καὶ ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετήσῃ διευκολύνουσα.
Ὁ Λαὸς περιέβαλε τὸ ὄραμα μας μὲ ἐνθουσιώδη ἐμπιστοσύνην καὶ συμπαράστασιν. Οἱ ἐκδηλώσεις μας εἶχαν χιλιάδες θεατές. Ἀπὸ ἑκατοντάδες φορεῖς δεχόμεθα ἔγγραφα συμπαραστάσεως.
Ἀπὸ δὲ τὴν Ἐκκλησίαν ἄνω τοῦ 70 % τῶν Μητροπολιτῶν ἔστειλαν θερμότατες θετικὲς εἰσηγήσεις εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ πλέον ἐμπεριστατωμένη εἶναι ἡ ἀπὸ Μάϊον 2011 εἰσήγησις τοῦ νομομαθοῦς καὶ ἐμβρυθεστάτου Σεβασμιωτάτου Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐζήτησε καὶ ἔλαβε ὅλα τὰ περουσιακὰ καὶ λοιπὰ στοιχεῖα τῆς ὀντότητος τοῦ Ἱδρύματός μας, καὶ εἰς τὴν παράγραφον 7, εἰς τὴν 6ην σελίδα τοῦ ἑπτασέλιδου ὑπ’ἀρ. πρωτοκ. 621/26.5.2011 ἐγγράφου του πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καταλήγει ὡς ἑξῆς:

«…7.
Αἱ παροῦσαι οἰκονομικαὶ συνθῆκαι τῆς Χὠρας χαρακτηριζόμεναι ὑπὸ μεγίστης δυσπραγίας…δὲν παρέχουν τὴν δυνατότητα …, δι’ὅ καὶ ταπεινῶς φρονῶ ὅτι θὰ πρέπει τὸ ὅλον ἔργον νὰ προϋπολογισθῇ καὶ νὰ ὑλοποιηθῇ μόνον διὰ τῶν ὑπὸ τῶν δωρητῶν προσφερομένων οἰκονομικῶν πόρων.
8.Ἐνταῦθα ἐπιθυμῶ νὰ δηλώσω ὅτι τὸ ζεῦγος Ἰω. καὶ Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου μετὰ συγκινητικῆς καὶ εὐψύχου καὶ γενναιόφρονος ἀγάπης, ἐκδαπανᾶται ὑπὲρ φιλογενῶν πνευματικῶν καὶ φιλοχρίστων σκοπῶν…».(ΙΔ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2Α)


Ἐπιβάλλεται νὰ διευκρινίσωμεν τὴν πᾶσαν ἀλήθειαν ὅτι, πέραν τοῦ Συνοδικοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς εἶχε ὁρισθῆ τότε ὡς δεύτερος Συνοδικὸς καὶ ὁ Ἀείμνηστος Μητροπολίτης Καστορίας κυρὸς Σεραφείμ, λόγῳ ὅμως τῶν τεραστίων ἀποστάσεων συναπεφάσισαν νὰ συνεννοοῦνται τηλεφωνικῶς καὶ νὰ ἐπιλαμβάνεται ὅλων τῶν λεπτομερειῶν ὁ Συνοδικὸς Μητροπολίτης Πειραιῶς κύριος Σεραφείμ!!!!!!!!!!, ὁ ὁποῖος εἶναι αὐθεντία καὶ εἰς τὰ Θεολογικὰ καὶ εἰς τὰ Νομοκανονικά, ὅπερ καὶ ἐγένετο.
Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Καστορίας κυρὸς Σεραφείμ καὶ πρὶν νὰ τοῦ ἀνατεθῇ τὸ 2011 ἀπὸ τὴν Δ.Ι.Σ. ἡ ἔρευνα, πολλὰ χρόνια ἐνωρίτερον, ὑπερθεμάτιζεν θερμῶς ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ μᾶς ἐκάκιζεν γιατὶ δὲν ἐπιμέναμεν νὰ μᾶς βοηθήσῃ ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρὸς Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης, ὁ ὁποῖος εἶχεν λίαν εὐαίσθητον συνείδησιν γύρω ἀπὸ τὰ θρησκευτικά, κοινωνικὰ καὶ ἐθνικὰ θέματα;;;;;;;;;;

Πράγματι ὁ ἀείμνηστος Χριστόδουλος ἦτο ὑπὲρ τοῦ Τάματος καὶ εἶχε ἱκανοποιηθη πολὺ ὅταν τοῦ ἐπιδείξαμε ἕνα περίοπτον ἀκίνητον τοῦ ΙΠΗΠΑ εἰς τὴν Παλλήνην Ἀττικῆς διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐκεῖ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.
«Καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι» ἀνεφώνησε συγκινημένος!!!!!!!!!.

 

 

Ἦταν τὸ ἔτος 2000. Τότε τὸ Ἵδρυμά μας ἦταν εἰς τὴν περισσότερον δύσκολον καὶ κρίσιμον φάσιν ἀναπαλαιώσεως τοῦ Γενεθλίου Οἰκήματος τοῦ Ἁγίου καὶ ἀποπερατώσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ, Πνευματικοῦ Κέντρου, Βιβλιοθήκης, Ξενώνων εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, Πολιούχου Τριπόλεως, Μαντινείας & Κυνουρίας.

 

Τὴν ἐποχὴν ἐκείνην ὅμως ἤμασταν καὶ φοβερὰ πεφορτισμένοι καὶ μὲ τὶς Ἀνθρωπιστικὲς Βοήθειες καὶ βοηθούσαμεν τοὺς χριστιανοὺς Πρόσφυγες τοῦ Κοσσυφοπεδίου, ὅπως καὶ ἐνωρίτερον τοὺς πρόσφυγες καὶ Θύματα Πολέμου ὅλης τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας!!!!!!!!!!

ΔΕΚΑΔΕΣ ΝΤΑΛΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΦΟΡΤΩΝΑΜΕ ΚΑΙ ΑΠΕΣΤΕΛΑΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
Ὁ Ἀντιπρόεδρός μας ἐ. Στρατηγὸς τῆς ΕΛ.ΑΣ. νομικὸς καὶ θεολόγος κ. Κων/νος Τσιτίνης, μέχρι τὸ Μαυροβούνιο καὶ τὸ πλέον βόρειον ἄκρον τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας

 

Ἔχομεν ἀποστείλει ὡς Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» (πρώην Ἑλληνογιουγκοσλαβικὸς Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος») ἄνω τῶν 100.000 τόννων Ἀνθρωπιστικὴν Βοήθειαν εἰς τὴν πρώην Γιουγκοσλαβίαν, Ρουμανίαν, Ρωσσίαν, Οὐκρανίαν, Γεωργίαν καὶ εἰς τὶς Ἱεραποστολὲς τῆς Ἀφρικῆς. Τὰ τελευταῖα 10 ἔτη βοηθοῦμε, μὲ τὶς πτωχὲς δυνάμεις μας τὴν Ἑλλάδα μας καὶ προσφάτως προσπαθοῦμε νὰ ἐνισχύσωμε καὶ συμπαρασταθοῦμε εἰς τοὺς Πυροπλήκτους τῆς Βορείου Εὐβοίας!!!!!!!!!!

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

 

 

Καὶ ὅλα αὐτὰ χωρὶς καμίαν ἐπίσημον βοήθειαν, μόνον μὲ προσφορὲς ἁπλῶν Φιλεύσπλαχνων Ἀνθρώπων καὶ Ἐθελοντικὲς Προσφορὲς καὶ μὲ προσωπικὴν ἐργασίαν καὶ ἔξοδα.

Ἐδάκρυζε ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος, ὅταν εἶδε τὸ φυλλάδιον ποὺ εἴχαμε μὲ φωτογραφίαν ἀπὸ τὶς προσφορὲς τῶν Ἀνθρωπιστικῶν Βοηθειῶν μας, ποὺ ἀπεικόνιζε τοὺς Σέρβους Πρόσφυγες καὶ τὸν Λέβητα μὲ τὴν Φασολάδα, ὅπου οἱ Σέρβοι ἔλεγαν: «μόνον τὸ νερὸν εἶναι Γιουγκοσλαβικόν. Ὅλα τ’ ἄλλα εἶναι Ἑλληνικά, καὶ εὐχαριστοῦμεν τοὺς Ἕλληνας, ὄχι τὴν Ἑλλάδα, διότι καὶ ἡ Ἑλλάδα ἐμέσως ἀπὸ τὸν Ἀδριατικὸν Κόλπον, ἐκτυποῦσεν τὴν Γιουγκοσλαβίαν, καὶ τοιουτοτρόπως συνέβαλεν καὶ ἡ Ἑλλάδα ἀκόμα καὶ ἀνήμερα τοῦ Ὀρθοδόξου Πάσχα νὰ ρίπτωνται πύραυλοι, ἐπάνω εἰς τοὺς ὁποίους τὸ ΝΑΤΟ ἔγραφε εἰρωνικὰ μὲ σπρέϋ «Καλὸ Πάσχα», Καλὴν Ἀνάστασιν»!

 

 

Φεῦ τοὺς παλιμβαρβάρους! Αὐτοὶ οἱ πύραυλοι ἐσκόπευον Γέφυρες, Νοσοκομεῖα, Χειρουργεῖα, Ὀρφανοτροφεῖα, Γηροκομεῖα, Στέγες Ἀγάπης, καὶ ἔσπερναν τὸν Ὄλεθρον καὶ τὴν Συμφορὰν παντοῦ. Τὰ ὠστικὰ κύματα κατέστρεφαν Στέγες Ἐργοστασίων, Οἰκιῶν καὶ διὰ νὰ λυτρώνωνται οἱ ὁμόδοξοι Σέρβοι Ἀδελφοί μας, τοὺς ἀποστέλαμε Χονδρὰ Πλαστικά, διὰ νὰ καλύπτουν Πόρτες – Παράθυρα καὶ νὰ μὴ εἰσέρχωνται οἱ Χιονοθύελλες παντοῦ.

Εἰς αὐτὸ τὸ φυλλάδιόν μας ὑπῆρχε καὶ ἕνα ποιηματάκι τῆς 14χρονης ἐκ Βοσνίας Ὀρθοδόξου Ἑλένης Μίτσεβιτς μὲ τὸν τίτλον «Ἄν θ΄ἄλλαζα πατρίδα, θὰ διάλεγα τὴν ΕΛΛΑΔΑ!» ποὺ συγκίνησε ἰδιαίτερα τὸν ἀείμνηστον κυρὸν Χριστόδουλον.
Ἐπανερχόμεθα εἰς τὸ Τάμα.
Μετὰ τὶς τεράστιες πιέσεις τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος, τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, φορέων ἐθνικῶν, λογοτεχνικῶν, κοινωνικῶν, τοπικῶν ἀπὸ ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικόν, ΜΜΕ ἐντύπων καὶ ἠλεκτρονικῶν, προέκυψε ἡ ἱστορικὴ Ἀπόφασις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπὸ 8.6.2012, ἡ ὁποία ἀκριβῶς ἀναφέρει:

«…Κατόπιν υποβληθέντων σχετικών αιτημάτων πλειάδος Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Ιερά Σύνοδος, σταθμίσασα τις πνευματικές ανάγκες του Ορθοδόξου Ελληνικού Λαού, όπως και το γεγονός ότι όλες σχεδόν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες (Αλβανίας στα Τίρανα, Σερβίας στο Βελιγράδι, Ρουμανίας στο Βουκουρέστι, Ρωσίας στη Μόσχα, Γεωργίας στην Τυφλίδα κ.λπ.), κατά την παρελθούσα δεκαετία και εν μέσω δυσμενεστάτων οικονομικών και κοινωνικών προϋποθέσεων και όρων, έχουν ανεγείρει υπό την μορφή Τάματος περικαλλείς Καθεδρικούς Ναούς με Ἑντυπωσιακές Ὀικοδομικές Ἑγκαταστάσεις, Πνευματικά Κέντρα, γραφεία κ.λπ., αποφάσισε την ανέγερσην μεγάλου Συνοδικού Πνευματικού Κέντρου Βυζαντινής Παραδόσεως, με μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο εἰς τον Σωτήραν Χριστόν, μάλιστα εις εκπλήρωσιν του Τάματος του Έθνους, με χρονικό ορίζοντα αποπερατώσεως του έργου το έτος 2021, δηλαδή διακόσια χρόνια μετά την Ἑθνικήν Παλιγγενεσίαν».

Πράγματι οἱ Ὀρθόδοξοι Λαοί (κυρίως μὲ κρατικὰ χρήματα) εἰς χρόνους πτωχείας καὶ μάλιστα λίγο μετὰ τὴν πτῶσιν τοῦ σιδηροῦ παραπετάσματος εἶχαν τὴν θρησκευτικὴν Συνείδησιν καὶ τὸ πατριωτικὸν θάρρος καὶ Ἡρωισμὸν νὰ ἀνεγείρουν μεγαλειώδη μνημεῖα δοξολογίας ὡς Τάματά τους εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Χριστόν!!!!!!!!!!
Ἐμεῖς ὡς λαός, τὶ ἐπράξαμε καὶ πράττομε;;;;;;;;;;;
Μετὰ τὴν ἀπόφασιν τῆς ΔΙΣ ἀπὸ 8.6.21 ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος ὁ Β΄ὥρισε μὲ τὸ ὑπ ἀρ.
3770 / 1840 / 27.9.2012 ἔγγραφόν του τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ φορέως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὡς τὸ κατωτέρω ἀπόσπασμα:(ΙΔ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 7Α)

Ἡ ἐν λόγῳ ἐπιτροπὴ ποτὲ δὲν συνῆλθεν. Ἐμεῖς πολλὲς φορὲς ὑπενθυμίζαμεν γραπτῶς καὶ προφορικῶς τὴν ἀνάγκην συγκλίσεως της καὶ λήψεων ἀποφάσεων διὰ δρομολόγησιν τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος.

Ἀπὸ τὸ 2012 ἐμφανίσθηκεν πάλιν ἡ Δ.Ι.Σ. τὸν μῆνα Αὔγουστον τοῦ 2019 καὶ ἀπεφάσισεν τὴν 28.8.2019:

«…Κατόπιν εισηγήσεως του Μακαριωτάτου Προέδρου Αυτής, αναγνωρίζουσα την υφισταμένη μεγάλη ανάγκη Πνευματικοὺ Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος και προσκυνηματικού Ιερού Ναού του Σωτήρος Χριστού πανορθοδόξου εμβελείας, απεφάσισε την ενεργοποίηση της υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου από Αυγούστου 2012 ορισθείσης επί τω σκοπώ αυτώ Επιτροπής, εξ αφορμής μάλιστα της συμπληρώσεως 200 ετών από της Εθνικής Παλιγγενεσίας και εις εκπλήρωσιν του Εθνικού Τάματος των ηρώων αγωνιστών του 1821….».

Καὶ πάλι ὅμως ἔκτοτε δὲν ἐκλήθημεν οὔτε μίαν φοράν.

Λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Πολιτεία, δυστυχῶς, δὲν ἐνεργοῦν!!!!!!!!!!

Ἐπανερχόμεθα σήμερα, ἀφοῦ μᾶς ἔδωσε τὴν δυνατότητα ὁ δραστήριος Δῆμος Ναυπλιέων, νὰ τονίζωμεν ὅτι ἐμεῖς εἴμεθα ἕτοιμοι καὶ αὔριον νὰ ἀρχίσωμεν, ἀρκεῖ νὰ τὸ περιβάλῃ εἰς τοὺς κόλπους της ἡ Ἐκκλησία καὶ ἀρκεῖ ἡ Πολιτεία νὰ νομοθετήσῃ σχετικά. Μπορεῖ ; Καὶ βέβαια δύναται!

Πόσα καὶ πόσα Νομοσχέδια ψηφίζονται καὶ ὑλοποιοῦνται ἐν μίᾳ νυκτί;;;;;;;;;;
Καὶ ἐπειδὴ κάποιοι κακοθελητὲς διαδίδουν ὅτι δὲν ἔχομεν τὸ ὑπόβαθρον, παραπέμπομεν εἰς τὴν προηγουμένως ἀναφερθεῖσαν εἰσήγησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Πειραιῶς κ. κ. Σεραφείμ, ποὺ συμπεραίνει ὅτι μόνον τὸ Ἵδρυμά μας δύναται νὰ πραγματοποιήσῃ τὸ Τάμα!!!!!!!!!!

Καὶ ἐπειδὴ ἐπίσης αὐτοὶ οἱ καλοθελητὲς διαδίδουν ὅτι αὐτὸ εἶναι τό «Τάμα τοῦ Ἀναγνωστόπουλου» καὶ ὅτι «θέλομε νὰ τὸ διοικοῦμε ἐμεῖς μόνοι μας» παραπέμπομεν στὶς ἀποφάσεις τῶν Διοικητικῶν μας Συμβουλίων καὶ τῶν Γενικῶν μας Συνελεύσεων ποὺ συνοψίζονται:

«…Τὸ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ θὰ διοικῆται ἀπὸ 40 μελὲς Διοικητικὸν Συμβούλιον, μὲ Πρόεδρον τὸν ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος ἤ τὸν ἐπιχώριον Μητροπολίτην (ἄν δὲν γίνῃ εἰς τὸ κέντρον τῆς Ἀθήνας ἀλλὰ εἰς περιοχὴν τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς) καὶ 6 Συνοδικοὺς ἀπὸ τὴν παλαιὰν Ἑλλάδα καὶ 6 Συνοδικοὺς ἀπὸ τὶς νέες χῶρες (δηλαδὴ τὸ σύνολον τῶν 12 Ἁγίων Συνοδικῶν ἑκάστης περιόδου) καὶ τὸν ἑκάστοτε Περιφερειάρχην Ἀττικῆς καὶ τὸν Δήμαρχον Ἀθηναίων (ἢ τὸν ἐπιχώριον Δήμαρχον, ἄν γίνῃ ἐκτὸς τῆς Πρωτευούσης Ἀθηνῶν καὶ ἐντὸς τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς), Πρυτάνεις ΕΚΠΑ καὶ ΕΜΠ, Εἰσαγγελέα Ἀρείου Πάγου καὶ Προέδρους Ἀρείου Πάγου, Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, Νομικοῦ Συμβουλίου καὶ Ἐλεγκτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους καὶ τὰ ὑπόλοιπα μέλη θὰ εἶναι ἀπὸ τὸν Ὅμιλον τῶν Κοινωφελῶν Φορέων μας καὶ Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἄτομα μὲ ἀρίστην ἔξωθεν καλὴν μαρτυρίαν.

Καὶ θὰ διαχειρίζωνται ὡσαύτως ὁποιαδήποτε ποσὰ εἰσπράττονται καὶ θὰ καταμετρῶνται αὐτὰ εἰς Φωταγωγουμένας καὶ Βιντεοσκοπουμένας αἰθούσας!!!!!!!!!!
Μὲ αὐστηροτάτη Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ ἀπὸ προσωπικότητες μὲ ἀρίστη καλὴ μαρτυρία, θὰ ἐξασφαλίζεται διαφανὴς καὶ ἀνιδιοτελὴς διαχείρισις.

Ὅλα τὰ μέλη θὰ ἐπαγρυπνοῦν, ὥστε καὶ ἡ τελευταία δεκάρα νὰ διατίθεται διὰ τὴν Οἰκοδόμησιν, συντήρησιν καὶ λειτουργίαν Ὀρφανοτροφείων, Γηροκομείων καὶ λοιπῶν Εὐαγῶν Ἱδρυμάτων, διὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ὄχι νὰ τὰ νοσφίζωνται «ἡμέτερα» «τρωκτικά» τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας…»!!!!!!!!!!

ΑΛΛΑ ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ:
ΔΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ
ΤΟ ΤΑΜΑ
Περιληπτικῶς καὶ ἐνδεικτικῶς ἀναφέρομεν:

Μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τὰ Ὀφέλη διὰ τὴν Ἑλλάδα εἰς βάθος χρόνου θὰ εἶναι τεράστια:

A) Θὰ μειωθῇ ἡ ἀνεργία διότι θὰ δημιουργηθοῦν χιλιάδες θέσεις ἐργασίας!!!!!!!!!!

Β) Εἰς τοὺς ἀσφαλιστικοὺς ὀργανισμοὺς θὰ εἰσρέουν οἱ νόμιμες εἰσφορές!!!!!!!!!!

Γ) Θὰ προσελκύωνται δεκάδες ἑκατομμύρια τουριστῶν καὶ θὰ ἐνισχύεται πολλαπλῶς ἡ οἰκονομία τῆς χώρας.

Δ) Συμβατικῶς, τὸ 80% τῶν ἐσόδων τοῦ Τάματος θὰ συνεισφέρεται ἐμμέσως εἰς τὸν Κρατικὸν Προϋπολογισμόν, ὥστε:
Ι. Νὰ ἐνισχύεται τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας εἰς τὰ συσσίτια ἀπόρων μαθητῶν καὶ εἰς τὸν ἐξοπλισμὸν σχολικῶν κτιρίων!!!!!!!!!!

ΙΙ. Νὰ κτίζωνται Γηροκομεῖα, Ὀρφανοτροφεῖα καὶ λοιπὲς Στέγες Ἀγάπης!!!!!!!!!!

ΙΙΙ. Τὸ Ὑπουργεῖον Πολιτισμοῦ θὰ ἐνισχύεται μὲ τὴν ἀναστύλωσιν ἱστορικῶν Ἱ. Ναῶν καὶ Μονῶν!!!!!!!!!!

ΙV. Tὸ Ὑπουργεῖον Περιβάλλοντος θὰ ὀφελεῖται μὲ τὴν δημιουργίαν πνευμόνων ὀξυγόνου εἰς τὴν λίαν ἐπιβεβαρυμένην Ἀττικήν.

Ε) Κυρίως δὲ θὰ τονωθοῦν τὸ ἐθνικὸν καὶ ἠθικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων καί, συνειδητοποιοῦντες τὴν ἐπιτακτικὴν ἀνάγκην νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς ρίζας μας, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, θὰ λυτρωθῶμεν ἀπὸ τὸ βάραθρον τῆς ἀβύσσου ποὺ μᾶς ὡδήγησαν καὶ ὁδηγοῦν οἱ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες, Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, καὶ θὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ Χριστιανοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη: «Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»!!!….

Εἰς τὴν εἴσοδον σᾶς διανέμομε δωρεὰν τεύχη τοῦ περιοδικοῦ μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ», ἐνημερωτικὰ φυλλάδια καὶ ἕνα μονοσέλιδον μὲ παραπομπές, ὅπου δύνασθε νὰ μελετήσετε περαιτέρω τὰ στοιχεῖα ποὺ σᾶς δώσαμεν.

Καὶ δύο ἀνακοινώσεις:
1.Τὸ Ἵδρυμά μας ἀθλοθέτησεν ἔπαθλα ἀξίας 10.000 Εὐρὼ διὰ νέους νὰ συγγράψουν ἄρθρα καὶ νὰ κάμνουν ταινίαν μὲ θέματα σχετικὰ μὲ τὸ 21.
Δὲν εἶναι τυχαῖον τὸ γεγονός, ὅτι τὰ Παιδιὰ ποὺ ἐπρώτευσαν εἰς τὶς Ἀθλοθετήσεις μας, εἰσῆλθαν ἀριστοῦχοι εἰς τὶς Ἀνώτατες Σχολές!!!!!!!!!
2.Ἐπίσης τὸ Ἵδρυμά μας ἐξέδωσε ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΡΙΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ μὲ προσωπογραφίες τῶν ἡρώων τοῦ 21 καὶ μὲ τοὺς κατὰ τόπους Ἁγίους καὶ Ἥρωες τῆς Ἑλλάδος.

Διὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται διὰ περισσότερες πληροφορίες, ἄς ἀπευθύνωνται εἰς τὰ τηλέφωνά μας

210 3254321 μέχρι 22,

εἰς τὸ δωρεὰν διενεμόμενον περιοδικόν μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»,

εἰς τὴν ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ μας fotgrammi.gr καὶ

λοιπὰ κοινωνικὰ δίκτυα.

Εὐχαριστοῦμε θερμὰ διὰ τὴν τιμὴν ποὺ μᾶς ἐκάνατε!

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *