ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΝ ΑΘΛΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΞΙΑΣ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (10.000) ΕΥΡΩ ΕΠ΄ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ 200ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΝ ΑΘΛΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

ΑΞΙΑΣ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (10.000) ΕΥΡΩ

ΕΠ΄ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΤΗΣ 200ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821

                                                                                     

29.1.2021

 

Ἀπευθυνόμαστε σὲ ὅλους τοὺς Διευθυντὰς Δημοτικῶν Σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων, φοιτητὰς Ἀνωτέρας καὶ Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως, Πτυχιούχους καὶ Μετεκπαιδευομένους, μὲ εὐρὺ ζῆλο γιὰ ἐπιμόρφωσιν,  ἀνὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια καὶ τὴν Κύπρο μας καθὼς καὶ σὲ ἀμιγῆ ἑλληνικὰ Σχολεῖα εἰς τὴν ἀλλοδαπὴν καὶ τὶς ἑλληνικὲς Κοινότητες τῆς ὑφηλίου, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλο τὸν ἑλληνικὸ λαό, σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ τοὺς μετέχοντας τῆς ἑλληνικῆς Παιδείας.

Εὑρισκόμεθα στὴν εὐχάριστη θέσιν νὰ ἀπευθυνθοῦμε πρὸς ὅλους τοὺς πνευματικοὺς βλαστοὺς τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ νὰ ζητήσῃ τὴν συμμετοχή τους γιὰ τὴν ἐν λόγῳ ἀθλοθέτησιν μὲ θέμα τὴν ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ.

Πρόκειται διά :

 Α) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (διαρκείας ἕως 15 λεπτῶν)

μὲ θέμα τὴν ἱστορία μας ἀπὸ τὸ 1453 – 1821, μὲ περισσότερη ἐπικέντρωσιν εἰς τὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 καὶ μὲ ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὸ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21.

Μὲ ἐλεύθερη τεχνοτροπία, δηλαδὴ εἴτε μὲ κινούμενα σχέδια (animation) εἴτε μὲ ἠθοποιούς.

Αὐτὸ ποὺ θὰ βραβευθῇ θὰ χρησιμοποιηθῇ ὡς ὀπτικὴ καὶ ἀκουστικὴ εἰσαγωγὴ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας καὶ εὶς ἄλλα παντὸς εἴδους σοβαρὰ ΜΜΕ, καὶ ὡς ἐμβατήριο εἰς τὶς ἐκδηλώσεις μας γιὰ τὸ Τάμα, ποὺ ἐλπίζουμε ἐπὶ τέλους νὰ πραγματοποιηθῇ.

Ἡ καλύτερη ταινία θὰ βραβευθῇ μὲ τὸ χρηματικὸ ἔπαθλο τῶν τριῶν χιλιάδων (3.000) Εὐρώ.

Βραβεῖο δεύτερης καλύτερης ταινίας, ποσὸν δύο χιλιάδων (2.000) Εὐρώ.

Βραβεῖο τρίτης καλύτερης ταινίας, ποσὸν χιλίων (1.000) Εὐρώ.

 

Β) ΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ  (μέχρι τρεῖς σελίδες, 1500 λέξεις) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ.

Αὐτὸ ποὺ θὰ βραβευθῇ θὰ δημοσιευθῇ ὡς Πρόλογος τῆς πανηγυρικῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ τεύχους 86 (Μάρτιος 2021), τὸ ὁποῖον ἀποστέλλεται ἀνὰ τὴν ὑφήλιον εἰς 60.000 παραλῆπτες δωρεάν – τιμῆς ἕνεκεν.

Πρῶτο Βραβείο 1.700 Ευρώ,

Δεύτερον Βραβείο 1.300 Ευρώ και

Τρίτον Βραβείο 1.000.

Δικαίωμα συμμετοχῆς ἔχουν νέοι καὶ νέες μέχρι 30 ἐτῶν, Ἑλληνόπαιδες Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος, Κύπρου μας καὶ τῆς ἁπανταχοῦ ὁμογένειας ἐξωτερικοῦ καθὼς καὶ ὅλοι ὅσοι τῆς ἑλληνικῆς παιδείας μετέχουν.

 

Προθεσμία ὑποβολῆς: 28 Φεβρουαρίου 2021.

 

Ἡ ἀθλοθέτησις αὐτὴ εἶναι μία ἀκόμη θυσία μας γιὰ τὴν ἐθνική μας Παλιγγενεσία, γιὰ τὴν ὁποία ξοδεύουμε τὸν μὲ ἀπερίγραπτες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες μόχθον τοῦ βίου μας, τὸν ὁποῖο τὸν ὑπολογίζουμε ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ ἀκόμη καὶ πιὸ σπουδαῖο ἀπὸ τὸ δίλεπτο τῆς χήρας, ἀλλὰ εὐχαρίστως τὸν προορίζουμε γιὰ τὸ κοινὸ καλό, πρὸς δόξαν Θεοῦ.

 

Συμφωνοῦμε πάντα μὲ τὸν Ὀδυσσέα  Ἐλύτη ποὺ ἐτόνιζε: «Ἐγὼ εἶμαι ὑπὲρ τοῦ παλαιοῦ συστήματος, ἐναντίον τοῦ μονοτονικοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν. Εἶναι ἡ βάση γιὰ νὰ ξέρεις τὴν ἐτυμολογία τῶν λέξεων. Ἡ σημερινὴ κακοποίηση τῆς γλώσσας μὲ ἐνοχλεῖ και αἰσθητικά. Θέλω νὰ δῶ γραμμένο  “καφενεῖον” κι ἄς μὴ τὸ προφέρουμε τὸ “ν”. Τώρα, ὅλες οἱ λέξεις ἔχουν μιὰ τρύπα».

Πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νὰ ἀνορθωθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων.

 

Πρέπει νὰ ἐπαναλαμβάνουμε καὶ ἐμεῖς τὸν Θούριο τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821: «Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν, γιὰ αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ. Καὶ ἄν δὲν τὰ ἀποκτήσω, τὶ μ’ὀφελεῖ καὶ ἄν ζήσω;».

 

Καὶ νὰ ἔχουμε ἐπίσης ὡς Θούριον μας:

 

«Μὴ φοβηθεῖς αὐτόν, ποὺ στήριξε στὴν Πίστη ἐπάνω τὴν Ἐλπίδα.

Τὸν εἶδα στὴ ζωὴ νὰ μάχεται μὰ πάντα ἀνίκητο τὸν εἶδα»

(Ἰωάννης Πολέμης «ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΣ»).

 

Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε.

 

Πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλεται νὰ μεταλλάξουμε τὰ λόγια τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας Δημοσθένους (Παιανία Ἀττικῆς):

 

«δεῖ δὴ ἀνθρώπων καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἐστὶ γενέσθαι τῶν δεόντων, ὦ φίλοι τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἤτοι τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσιαίου μνημείου εὐγνωμοσύνης, δοξολογίας, λατρείας καὶ εὐχαριστίας εἰς τὸν ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, τοῦ μόνου μέσου, τὸ ὁποῖον θὰ τονώσῃ καὶ θὰ ἐνθαρρύνῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων».

 

Ἀναμένουμε κατεπειγόντως ἐθελοντάς, ὁπότε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ  δυνηθῶμε νὰ πραγματοποιήσουμε θαύματα. Μόνον τότε θὰ μπορέσουμε νὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου, νὰ ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας καὶ νὰ θριαμβεύσουμε.

 

Σᾶς ἀναμένουμε μὲ ἀνοικτὰς ἀγκάλας πρὶν αὔριο εἶναι πολὺ ἀργά.

 Μόνον τοιουτοτρόπως θὰ δυνηθῶμε νὰ κατασκευάζωμε ὄχι μία ἀλλὰ πολλὲς νέες Ἅγιες Σοφίες!!!…

 

                                                         ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321

2 Responses

  1. Ἀθανάσιος Χαλιώτης

    Συγχαρητήρια γιὰ τῆν εὐγενική, ἐθνωφελῆ ὅσο καὶ πρωτότυπη πρωτοβουλία σας.

  2. Ἀθανάσιος Χαλιώτης

    Συγχαρητήρια γιὰ τὴν εὐγενική, ἐθνωφελῆ ὅσο καὶ πρωτότυπη πρωτοβουλία σας. Εἴθε ὁ Μεγαλοδύναμος νὰ σᾶς χαρίζει πάντοτε ὑγεία καὶ δύναμη, ὥστε να συνεχίσετε τὴ σπουδαία προσφορά σας στην Ὀρθοδοξία καὶ στὴν πατρίδα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *