Νέα Συνάντησις με τον Σεβασμιώτατον Μάνης κ.κ. Χρυσόστομον Σύνδεσμον της ΔΙΣ Η Πορεία πρός την Πραγματοποίησιν του Τάματος των Ηρώων του 21 Αναζήτησις Χώρου

αναρτήθηκε σε: Το Τάμα του Έθνους | 0

 

                                                                                  19.6.23

Κατόπιν τῆς ἐποικοδομητικῆς συναντήσεως μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄ καὶ ἐκπροσώπων τῶν φορέων μας:

 

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»

Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ

  Περιοδικόν «Φωτεινὴ Γραμμή».

 

τὴν 26.1.2023, τοῦ ἐνδιαφέροντος ποὺ προξενήθη εἰς τὸν Μακαριώτατον καὶ τοῦ Καθορισμοῦ τοῦ Συνοδικοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μάνης κ. κ. Χρυσοστόμου ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνὀδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς Συνδέσμου της μὲ τοὺς φορεῖς μας, ἐπραγματοποιήθη μία ἀκόμη συνάντησις τὴν 13.6.2023 εἰς τὰ γραφεῖα τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν.

 

Μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μάνης κ.κ. Χρυσοστόμου, παρόντες ἦσαν (κατ’ἀλφαβητικὴν σειράν):

 

Ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου 

  •  ἐπίτιμος Πρόεδρος Ἐφετῶν κ. Ἀπόστολος Βλάχος,
  • ἡ κ. Ἑλένη Κατηφόρη καὶ
  • ὁ ἐπίτιμος Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Μιλτιάδης Χατζηγεωργίου.

 

Ἐκ μέρους τῶν φορέων μας

  • Ἀναγνωστάκης Βασίλειος, συνταξιοῦχος δικηγόρος,
  • Ἀναγνωστόπουλος Ἰωάννης Ἱδρυτὴς & Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ λοιπῶν φορέων μας,
  • Ἀναγνωστοπούλου Αἰκατερίνη ἰσόβια Γενικὴ Γραμματεὺς τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
  • Κύρου Ἰωάννης Δρ. Πολιτικὸς Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος τῆς Ἑταιρείας Μελετῶν καὶ Κατασκευῶν Obermeyer διὰ Βοριοανατολικὴ Εὐρώπη καὶ λοιπὲς χῶρες ἀνὰ τὴν ὑφήλιον,  
  • Μανίας Γεώργιος Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ., πρώην  Α΄ Ὑπαρχηγὸς ΓΕΕΘΑ καὶ
  • Ἠλίας Νομπιλάκης, πολιτικὸς μηχανικός, Καθηγητής, συνεργάτης τῆς Unesco, εἰδικευθεὶς εἰς τὴν ἐπεξεργασία τῆς πέτρας.

 

Ἀπὸ ὅλους ἐτονίσθη ἡ ἀναγκαιότης τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ μεγαλεπηβόλου αὐτοῦ ἔργου.

 

Μάλιστα ὁ Συνοδικός, Σεβασμιώτατός μας κ. κ. Χρυσόστομος πρὸς ἐπίρρωσιν προσεκόμισε καὶ ἀνέγνωσε ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἐπίσημον Δελτίον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», τεῦχος 12/15.6.1953, ὅπου ὁ τότε Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κυρὸς Σπυρίδων Βλάχος ἐξ Ἰωαννίνων, κατὰ τὴν τελετὴν τῆς συμβολικῆς παραδόσεως εἰς τὸ Ἔθνος χιλίων (1.000) μέχρι τότε ἀνοικοδομηθέντων Ἱερῶν Ναῶν ἀνέφερε μεταξὺ τῶν ἄλλων:

«…Παραλείπομε πλῆθος περιστατικῶν, περὶ τῶν ὁποίων πολλάκις ἠναγκάσθημεν νὰ ὁμιλήσωμεν, ἀναφερομένων εἰς τὰς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ πολιτείας ἐν τῷ ἑλληνικῷ Κράτει, διὰ νὰ ἀναφέρωμεν μόνον τὴν δοθεῖσάν ποτε ἐν ἡμέραις ἀνάγκης ὑπόσχεσιν τοῦ Ἔθνους, τὴν ὁποίαν δυστυχῶς ἐλησμόνησε καὶ μέχρι στιγμῆς δὲν ἠδυνήθη νὰ ἐκπληρώσῃ τὸ Κράτος, κινδυνεῦον οὕτω νὰ λάβῃ τὸν τίτλον κράτους ἀγνώμονος.  Πρόκειται περὶ τοῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος, τὸν ὁποῖον ἐν τῇ Δ΄ Ἐθνικῇ Συνελεύσει ἐν Ἄστρει ἐψήφισε καὶ ὑπεσχέθη νὰ ἀνεγείρῃ τὸ Ἔθνος ἐν τῇ πρωτευούσῃ τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ εἰς λατρείαν τοῦ Θεοῦ Σωτῆρος τῆς Ἑλλάδος. Διὰ τὸν Ναὸν τοῦτον δὲν εὑρέθη ἀκόμη τόπος ἐν Ἀθήναις καὶ θέσις εἰς τὰ προγράμματα τῶν ἑλληνικῶν Κυβερνήσεων…».

Ἡ συζήτησις περιεστράφη λεπτομερῶς περὶ τῆς τοποθεσίας, ὅπου πρέπει νὰ ἀνεγερθῇ τὸ ἐν λόγῳ μεγαλοπρεπὲς ἔργον καὶ ἀνεπτύχθησαν ἀπὸ τοὺς παρόντες οἱ ἀπαραίτητες προϋποθέσεις τῆς ἀνευρέσεως σωστῆς θέσεως.

 

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀποκομίσας τὰ διάφορα συμπεράσματα εἶπε ὅτι θὰ ἐπανέλθῃ τὸ συντομότερον.

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 2103254321

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *