ΕΥΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ Δ.Σ. ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ & Ι.Π.Η.Π.Α.

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

 

 

Ἀξιότιμα μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ

Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»

 

ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΝ  ΙΩΑΝΝΗΝ   2103254321     6909290949  fot_gram@otenet.gr

 

 

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

2103254321  6979975245   fotinigrammi@gmail.com

 

ΕΙΔΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΛΑΜΨΙΔΗΝ ΓΑΒΡΙΗΛ    23920 24856   6942 802746       lampsidis@gmail.com       

 

ΤΑΜΙΑΝ  ΜΕΤΑΞΑΝ ΙΩΑΝΝΗΝ     6989689399             iometaxas162@gmail.com         

 

ΕΦΟΡΟΝ ΧΑΪΤΙΔΗΝ ΕΥΓΕΝΙΟΝ     6936000315        echaitidis@hotmail.com         

 

ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ       6982450392       kos.papageorgioy@gmail.com

 

ΠΕΤΡΟΝ ΣΙΓΚΟΥΔΗΝ      6981143277           sigkoudispetros@gmail.com         

 

 

 Ἐπιστολὴ ὑπ’ ἀριθμ. 152/29.12.2023 ΜΠ

 

Ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητά μας μέλη τοῦ Δ.Σ, καθὼς καὶ θερμοὶ ὑποστηρικτὲς τοῦ

Τάματος,

 

Ὁ Ὅμιλος τῶν κοινωφελῶν καὶ πνευματικῶν φορέων μας, ἀποτελουμένων ἐκ τῶν:

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ

τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,

 

σᾶς εὔχεται ἐκ μέσης καρδίας

 

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,

ΥΓΕΙΑΝ ΚΑΙ ΠΑΝ ΑΓΑΘΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΝΙΑΥΤΟΝ 2024!

 

1.Ἔπρεπε πρὸ πολλοῦ νὰ εἴχαμε κάνει καὶ Γενικὲς Συνελεύσεις διὰ νὰ πληρωθοῦν ὅλες οἱ κενὲς θέσεις τῶν ἐν τῷ μεταξύ, δυστυχῶς, κεκοιμημένων μελῶν μας καὶ διὰ νὰ συζητηθοῦν τὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τοὺς φορεῖς μας καὶ νὰ λαμβάνωνται ἀποφάσεις διὰ τὰ τόσα θέματα καὶ προβλήματα!

 

Ἐπειδὴ εἶναι δύσκολο γιὰ ἐμᾶς νὰ προτείνωμε κάποιες ἡμερομηνίες, οἱ ὁποῖες προφανῶς δὲν θὰ σᾶς ταιριάζουν, παρακαλοῦμε συνεννοηθεῖτε μεταξύ σας καὶ πεῖτε μας ποία ἡμέρα καὶ ὥρα ἐπιθυμεῖτε.

 

Ἐπειδὴ τὶς πρωινὲς ὧρες ἔρχονται πολλοὶ ἐπισκέπτες καὶ διὰ νὰ βιώσουν τὴν μεγάλη ἔκπληξιν εἰς τὴν Μουςῶν 14  καὶ διὰ νὰ μὴ διακοπτώμεθα συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως, θὰ προτιμούσαμε ἀπογευματινὲς ὧρες, ἀκόμη καὶ Κυριακές – τὰ Σάββατα συνήθως κατερχόμεθα εἰς τὸ κέντρον, διὰ νὰ διανέμωμε τὰ περιοδικά μας, ἑορτολόγιά μας καὶ λοιπὰ ἔντυπα καὶ διὰ νὰ προμηθευώμεθα τὰ διάφορα ἀγαθὰ ποὺ χρειαζόμεθα καὶ διὰ τοὺς ἐπισκέπτες μας, τὶς ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες καὶ διὰ τὰ ἔργα τοῦ Ἁγίου Παύλου.

 

  1. Παρακαλοῦμε εὐγενῶς καταρτίσατε καὶ κατάστασιν θεμάτων πρὸς συζήτησιν, διὰ τὰ ὁποῖα ἐπιβάλλεται ὁπωσδήποτε νὰ ἐπιληφθῶμε!

 

  1. Ὅσον ἀφορᾶ τὴν πορεία πραγματοποιήσεως τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔνθους, ἡ κατάστασις δυστυχῶς παραμένει στάσιμη. Ἀπὸ τὸν Ἰούνιο 2023 ποὺ συναντηθήκαμε, ὡς γνωστόν, μὲ τὸν Σεβασμιώτατον Μάνης κ. κ Χρυσόστομον, τὸν ἐζητήσαμε εἰς τὸ τηλέφωνον καὶ μιλήσαμε μαζί του 2 φορές.

 

Ἡ ἀπάντησίς του ἦταν ὅτι «Παραμένει ὡς Σύνδεσμός μας μὲ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, ἀλλὰ δὲν ἔχει τίποτε νεώτερον».

 

Γιὰ τελευταία φορὰ ἐπανήλθαμε μὲ τὸ ὑπ΄ ἀριθμ. 2096 ἀπὸ 9.11.2023 ἔγγραφόν μας μὲ τὸ ὁποῖο τοῦ εὐχηθήκαμε χρόνια πολλὰ διὰ τὴν ὀνομαστικήν του ἑορτὴ καὶ τοῦ εἴπαμε:

 

«Ἐπειδὴ συνήθως οἱ παραπομπὲς στὶς διάφορες Ἐπιτροπές, ἀκόμη καὶ Συνοδικὲς καταχωνιάζονται καὶ οὐδόλως εὐδοκιμοῦν, ἐμεῖς θὰ ἐπιθυμούσαμε σφόδρα νὰ ὡρισθεῖτε ὡς Σύνδεσμός μας ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ὡς γνωστὸν τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἔχει ὡρισθῆ ἀπὸ τὶς Συνελεύσεις μας νὰ διοικεῖται καὶ ἀπό 6 Μητροπολίτας ἀπὸ τὶς παλαιὲς χῶρες καὶ 6 ἀπὸ τὶς νέες χῶρες…)

 

Ἀκόμη καὶ ἂν Ἱεράρχες τινὲς διαφωνήσουν, τελικῶς ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας, συνέρχεται κάθε Ὀκτώβριον καὶ ἐπιλαμβάνεται παντὸς αἰσθητού !!!».

  1. Ὡς γνωστόν, ἡ ΕΦ.ΣΥΝ. (Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν) τὴν 20.3.17 εἶχε γράψει ἕνα ἄρθρο λίαν προσβλητικὸν διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὸ Σωματεῖον μας.

Μὲ τὰ ἐπιχειρήματα, τὰ προσκομισθέντα ἔγγραφα καὶ τὶς καταθέσεις τῶν μαρτύρων ἐπετύχαμε νὰ ἐξαχθῇ ἡ ὑπ’ὑπ’ἀριθμ. 2360/2020 Ἀπόφασις, ἡ ὁποία ἀναφέρει μὲν ὅτι τὸ Τάμα δὲν εἶναι χουντικό, ἀπαλλάσσει ὅμως τὴν Ἐφημερίδα ὅτι δὲν εἶναι κατακριτέα αὐτὰ ποὺ ἔγραψε.

Κατὰ τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς ἀσκήσαμε ἔφεση, ἡ ὁποία ἐκδικάσθηκε τὴν  23.11.2023.

 

Θὰ παραμείνωμε εἰς ἐπικοινωνίαν.

 

Ἐν ἀναμονῇ     

 

Μετ’ ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ ἀγάπης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ. Ι.Π.ΗΠ.Α

 

ΤΑΚΤΙΚΆ

Ἀξιότιμους κους

Φώτιον Βαγενὰν Δικηγόρον παρ’Ἀρείῳ Πάγῳ Β΄Ἀντιπρόεδρον,         fotiosva@hotmail.gr        

Ἀλέξιον Πανουτσόπουλο Ταμίαν, alexpan39@gmail.com 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΈΛΗ

Δρ. Ἰωάννην Κύρου Πολιτικὸν Μηχανικὸν, Διευ/νοντα Σύμβουλον τῆς Obermeyer, info@obermeyer.gr 

Δημήτριον Μίχαν  Φιλόλογον, ἐ. Δ/ντὴν Λυκείου Ριζαρείου Σχολῆς,        dmichas@gmail.com        

Ἑλένη Περπατουλάκη Καθηγήτρια τῆς Ἀγγλικῆς Φιλολογίας,        el.perpl@hotmail.com    

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *