Εκδηλώσεις Λεσβιακή Παροικία Αθηνών «Άγ. Θεόδωρος ο Βυζάντιος» Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας Εγκαίνια των Γραφείων Νομαρχιακής Οργανώσεως Αθηνών του Κόμματος «Πατριώτες» Προδρόμου Εμφιετζόγλου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 25.2.24

 

 

                                                                   26.2.24

 

Πάντοτε συνεπεῖς εἰς τὴν σταθερὴ ἀρχή μας, νὰ τίνωμε χείρα συνεργασίας πρὸς ὅλους, τοὺς πρεσβεύοντες τὶς αἰώνιες ἀξίες τῆς φυλῆς μας, Θρησκεία, Πατρίδα, Οἰκογένεια, σπεύδομε νὰ δίδωμε τὸ παρόν (ὅσον εἶναι δυνατόν) εἰς τὶς διάφορες ἐκδηλώσεις.

 

Λεσβιακὴ Παροικία Ἀθηνῶν «Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος»

Τὴν Κυριακὴ 25.2.2024 ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία μετ’ἀρτοκλασίας εἰς  τὸν ἱστορικὸν Ἱ. Ναὸν Ζωοδόχου Πηγῆς ὁδ. Ἀκαδημίας ὑπὸ τοῦ σεβαστοῦ Πρωτοπρ. π. Ἠλία Δροσινοῦ. Ἔχοντες πολλοὺς φίλους ἐκ Λέσβου, ἀλλά, κυρίως ἐπειδὴ σπεύδομε σὲ ὅ,τι ἔχει σχέσιν μὲ Νεομάρτυρες, παρευρέθημεν εἰς τὴν ἐν λόγῳ τελετήν.

 

 

 

Ὡς γνωστόν, ὁ Ἱ. Ναὸς τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων κοσμεῖται σχεδὸν ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ Νεομάρτυρες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Ἅγ. Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος ὁ Νεομάρτυς

 

Αγ.Θεόδωρος ο Βυζάντιος, Αγιογραφία από το Ι.Ναό Αγ.Νέου Οσιομάρτυρος Παυλου Αροανία Καλαβρύτων
Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος Βυζάντιος ὁ ἐν Μυτιλήνῃ Νεομάρτυς (1795)

ἐγενήθη εἰς τὸ Βυζάντιον ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς. Ὁ ἕνας άδελφός του ὁ Γρηγόριος ἔγινε Ἐπίσκοπος Ἀδριανουπόλεως.

Ὅμως ὁ Θεόδωρος παρασυρθεὶς ἀπαρνήθηκε τὴν Χριστιανικὴ πίστιν καὶ ἀσπασθηκε τὸν Ἰσλαμισμόν.Ἐπανερχόμενος εἰς τὸν ἑαυτόν του, ἐξομολογήθη καὶ ἀπεφἀσισε νὰ σφραγίςῃ τὴν μετάοιαν του μὲ μαρτύριον.

Μετέβη εἰς τὴν Μυτιλήνην ἐπαρουσιάσθη εἰς δικαστὴ καὶ ὡμολόγησε τὴν πίστιν του.

Ἐβασανίσθη φρικτὰ καὶ ἐθανατώθη.Τὸ ἱερὸ λείψανόν του παρέμεινε ἀναλλοίωτο καὶ εὑρίσκεται εἰς τὴν Λέσβον.

Κατὰ τὴν φοβερὴ θανατηφόρο πανδημεία πανώλης τὸ 1832, ἡ Μυτιλήνη ἄδειασε διότι ὅλοι οἱ κάτοικοι κατέφυγαν στὰ βουνά, μήπως σωθοῦν, ἀλλὰ ἡ ἀσθένεια προχωροῦσε ἀκάθεκτη.

Τότε, νύκτα τῆς Παρασκευῆς τῆς πρώτης ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἐφανερώθη ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος καὶ παρήγγειλε νὰ συγκεντρωθοῦν ὅλοι καὶ νὰ τελέσουν ἱερὰ ἀγρυπνία εἰς τὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸν καὶ νὰ γίνῃ λιτανεία τοῦ ἱεροῦ λειψάνου του. Τοῦρκοι ἰατροὶ ποὺ εἶχαν ἔρθει ἀπὸ τὴν Κων/πολιν ἀντέδρασαν ἰσχυριζόμενοι ὅτι  ἀπὸ τὸν συνοστισμὸ θὰ μετεδίδετο ἡ ἀσθένεια. Ὅμως ὁ τοῦρκος Διοικητής, ἐμπρὸς εἰς τὴν φοβερὴ ἐξάπλησιν τῆς ἀσθενείας ἐπέστρεψε νὰ ἔρθουν οἱ Χριστιανοὶ εἰς τὸν Ναόν. Πράγματι, μετὰ ἀπὸ αὐτό, δὲν πέθανε πλέον κανεὶς Χριστιανὸς ἤ Τοῦρκος ἀπὸ τὴν πανώλη.

Ἔκτοτε ἡ Μυτιλήνη ἀνεκήρυξε τὸν Ἅγιο Θεόδωρον «Πολιοῦχον», καὶ προστάτη τῆς Λέσβου. Τοῦτο τὸ ὡμολογοῦσαν Τοῦρκοι καὶ Ἕλληνες.

Ὡσὰν πολιοῦχος ἐπροστάτεψε τὴν Λέσβο καὶ εἰς τὸν Β΄Παγκόσμιον Πόλεμο.

 

 

 

 

 

Ἕνωσις Καλαβρυτινῶν Ἀθηνῶν

 

Εἰς πανηγυρικὴ ἐκδήλωσιν ἔγινε ἡ κοπὴ τῆς Βασιλόπιττας τὴν Κυριακὴ 25.2.24 εἰς τὸ εὐρύχωρον ἡμιόροφον τοῦ Ξενοδοχείου «Τιτάνια» εἰς τὴν ὁδ. Πανεπιστημίου.

Τὴν Βασιλόπιττα εὐλόγησε ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἱερωνύμου ὁ Αἰδεσ/τος π. Χρῆστος Μπίρμπας.Παρευρέθησαν ὁ τ. Υπουργὸς κ. Ἀνδρέας Ζαΐμης καὶ πολλοὶ ἐπίσημοι, ἐκπρόσωποι φορέων καὶ πλῆθος Καλαβρυτινῶν.

 

ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Με τον πρώην Πρόεδρον Στρατηγόν ΕΛ.ΑΣ.Σωτήριον Τσενέ και την νυν Πρόεδρον Δικηγόρον Ελένη Χάμψα 

 

Ἀξίζουν συγχαρητήρια εἰς τοὺς διοργανωτάς.

 

Εἰς τὸν χαιρετισμόν μας οἱ φορεῖς μας εὐχήθησαν νὰ συνεχίζωνται τέτοιες προσπάθειες διατηρήσεως καὶ διαδόσεως τῶν παραδόσεων τῆς Πατρίδος μας καὶ ἰδίως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ἀνακοινώνοντας ὅτι τὴν 16η Φεβρουαρίου 2024 εἰς τὴν Ἀντίς Ἀμπέμπα, τὴν Πρωτεύουσα τῆς Αἰθιοπίας, ἔδωσαν  τὸν αὐθεντικὸ Ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτη οἱ 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ἐφετεινοὶ ἀπόφοιτοι τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς, ὅπως ἀκριβῶς τὸν παρέδωσε πρὸ 2.500 ἐτῶν ὁ Ἱπποκράτης στὴ Κώ, δηλαδὴ στὴν Ἀρχαία Ἰωνικὴ διάλεκτο. Ὁ αὐθεντικὸς Ὅρκος τοῦ Ἱπποκράτη ἐκφωνήθηκε στὴν ἀρχαία ἑλληνική, τὴν  Ἰωνική, διάλεκτο ἀπὸ τὸν  Πρόεδρο τοῦ Φορέα Πολιτισμοῦ «ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ» ἀπὸ τὴν Κώ, κ. Μηνὰ Χατζηαντωνίου, Ἐκπαιδευτικός-Σκηνοθέτης.

Οἱ ἀπόφοιτοι τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τῆς Ἀντὶς Ἀμπέμπα συμμετεῖχαν στὴν ἀνάγνωσιν τοῦ αὐθεντικοῦ Ὅρκου τοῦ Ἱπποκράτη, καὶ ἐν συνεχείᾳ παρέλαβαν μαζὶ μὲ τὸ πτυχίο τους καὶ ἀναμνηστικὸ Πάπυρο μὲ τὸν Ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτη.

 

Πηγη : Πρῶτο Θέμα

https://www.protothema.gr/greece/article/1467514/o-orkos-tou-ippokrati-apo-to-asklipieio-tis-ko-stin-iatriki-sholi-tis-adis-abeba/

 

(παρατήρησις : οἱ θήλεις εἶναι μόνον δύο)

Πραγματικὰ συνταρακτικό!

Κλείσαμε μὲ ἔκφρασιν πολλῶν συγχαρητηρίων πρὸς ὅλους ὅσους ἀγωνίζονται διὰ τὴν διατήρησιν τῶν ἑλληνικῶν παραδόσεων καί, ἰδίως, διὰ τὴν διατήρησιν καὶ διάδοσιν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, τοῦ πολυτιμοτάτου τιμαλφοῦς αὐτοῦ ἀγαθοῦ τῆς Οἰκουμένης.

 

Ἀναλυτικὰ ἐπ’ αὐτοῦ θὰ ἐπανέλθουμε.

 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ,,ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ,,

Τὴν Κυριακὴ  25   Φεβρουαρίου  καὶ  ὥρα 18.30, ἔγινε ὁ Ἁγιασμὸς τῶν

γραφείων (Δεληγιώργη 55-59 Πλ. Καραϊσκάκη, 4ος ὄρ.) καὶ ἡ κοπὴ τῆς Βασιλόπιττας ὑπὸ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμαδρίτου π. Σεραφεὶμ Δημητρίου παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου κ. Πρόδρομου Ἐμφιετζόγλου καὶ πλήθους φίλων.

 

Τὸν κ. Πρόδρομον Ἐμφιετζόγλου γνωρίζομε ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, ὅταν συναντώμεθα στὶς ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες πρὸς τοὺς Σέρβους Ὁμοδόξους καὶ κατόπιν εἰς τὴν βοήθειαν πρὸς τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες τῆς Οὐκρανίας, πρὸς τοὺς Πομάκους τῆς Θρλακης καὶ πρὸς πάντα ἔχοντα ἀνάγκη, ὅπου ἡ βοήθεια ἐκ μέρους τοῦ εὐπατρίδη κ.Ἐμφιετζόγλου μοιραζόταν ἁπλόχερα.

Διακηρύττει πάντα καὶ παντοῦ τὴν πίστιν του εἰς τὶς ἀρχὲς Θρησκεία-Πατρίδα-Οἰκογένεια.

 

 Τέτοιοι φιλάνθρωποι καὶ φιλόπατρεις πρέπει νὰ σιτίζωνται εἰς τό Πρυτανεῖο

(ἴδ συνημμένως  Σίτιση στο πρυτανείο (προνόμιο στην αρχαία Αθήνα).  

 

 Σίτιση στο πρυτανείο (προνόμιο στην αρχαία Αθήνα)   

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 • Προνόμιο που παραχωρούνταν σε Αθηναίους πολίτες στην αρχαία Αθήνα. Σπάνια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις δινόταν στον τιμώμενο το δικαίωμα της δια βίου σίτισής του στο πρυτανείο, ή ακόμα και το δικαίωμα σίτισης των απογόνων του. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ήδη από τον 5o αιώνα π.Χ., δικαίωμα διαρκούς σίτισης είχαν οι στρατηγοί που είχαν κερδίσει μεγάλες μάχες. Η δια βίου σίτιση συνοδευόταν από την προεδρία στους αγώνες και την ίδρυση ανδριάντος. Η παραχώρηση του προνομίου αυτού καταχωρίζονταν στο τιμητικό ψήφισμα που έφερε την απόφαση της Εκκλησίας του Δήμου.

ΠΗΓΗ

Αγγλικά

URI

https://humanitiesthesaurus.academyofathens.gr/dyas-resource/Concept/2443

 

 

Ἐπίσης περὶ αὐτοῦ μᾶς ἐνημερώνει καὶ ἡ Ἐγκυκλοπαίδεια:

 

Αείσιτοι

Στην Αρχαία Αθήνα αείσιτοι ονομάζονταν οι πολίτες τους οποίους η πολιτεία/δήμος ήθελε να τιμήσει ή να ανταμείψει για κάποια μεγάλη υπηρεσία που είχαν προσφέρει στην πόλη και για τον λόγο αυτόν τρέφονταν (σιτίζονταν, από όπου και η λέξη) δωρεάν σε όλη τους την υπόλοιπη ζωή με έξοδα του δημοσίου. Αυτή η προσφορά τροφής γινόταν σε συγκεκριμένο κτίσμα («δημόσιο κατάστημα») που ονομαζόταν Πρυτανείο και βρισκόταν στους βόρειους πρόποδες της Ακρόπολης, αφιερωμένο στην Πολιάδα Αθηνά.

Στη σίτιση στο πρυτανείο είχαν δικαίωμα επίσης οι πρυτάνεις, οι πρέσβεις και επίσημοι πολίτες, καθώς και οι δημόσιοι λειτουργοί των οποίων η υπηρεσία τους υποχρέωνε να μένουν στον χώρο και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι κυρίως αείσιτοι όμως ήταν όσοι είχαν ευεργετήσει την πόλη με μεγάλες πράξεις ή κατορθώματα. Στη σίτιση αυτή φαίνεται ότι είχαν δικαίωμα και οι απόγονοι των παραπάνω, όπως αναφέρει η εξής αρχαία επιγραφή:

«Δεδόχθαι τω δήμω επαινέσαι μεν Λυκούργον αρετής ένεκα και δικαιοσύνης… …δούναι δε σίτησιν εν πρυτανείω των εκγόνων αεί των Λυκούργου εις άπαντα τον χρόνον.».

 

Το έθιμο αυτό ήταν αρχαιότερο του 450 π.Χ. τουλάχιστον, καθώς στον Κατά Λεωκράτους λόγο αναφέρεται ότι η πόλη έδωσε ισόβια σίτιση στον Κλεομένη από τους Δελφούς και στους απογόνους του εξαιτίας μιας μεγάλης ευεργεσίας του προς την πόλη. Ο Σωκράτης στην απολογία του αντέτεινε αντί της θανατικής του καταδίκης τη σίτισή του στο Πρυτανείο. Στην ακμή του «Χρυσού Αιώνα» των Αθηνών η τιμή και η διάκριση των αεισίτων ήταν πολύ μεγάλη, και όλοι τους εκτιμούνταν από όλους τους πολίτες. Αργότερα όμως, μετά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, ξέπεσε η αξία και του θεσμού αυτού, όπως και άλλων.

 

ΠΗΓΗ https://el.wikipedia.org/wiki/Αείσιτοι

 

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

2 Responses

 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΓΓΟΛΗΣ

  Συγχαρητήρια στο Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών για την συμμετοχή στην εκδήλωση και αξιέπαινη η παρουσία τόσων επιφανών στη Λεσβιακὴ Παροικία Ἀθηνῶν «Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος» και επειδή εγένετο αναφορά της Ελληνικής γλώσσας και της ορκωμοσίας των ἀποφοίτων τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τῆς Ἀντὶς Ἀμπέμπα οι οποίοι συμμετείχαν στὴν ἀνάγνωσιν τοῦ αὐθεντικοῦ Ὅρκου τοῦ Ἱπποκράτη, σπεύδω να υπενθυμίσω εις υμάς ότι από πολλών ετών προσπαθώ να πείσω τους εκάστοτε ιθύνοντες σε θέματα πατριωτικά και δη της γλώσσας την οποία διδάσκω Ελληνορθόδοξη.
  Παραθέτω σχετικήν επιστολήν .
  Σαρωνίδα 13/11/23
  Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ
  Σας δίδεται η ευκαιρία μέσα από την κρίσιμη περίοδο , ν ανορθώσετε το Αρχαίο πνεύμα, την Ελληνική Παιδεία ,τον Πολιτισμό για την ευημερία της Πατρίδας μας.
  Χωρίς περιστροφές και με απλές σκέψεις , Έλληνος Αξιωματικού που πολλά προσέφερε στην Πατρίδα προτείνω :
  Την δημιουργία ενός Πανεπιστημίου Αρχαίας Ελληνικής Παιδείας με άξιους καθηγητές Παγκόσμιας ακτινοβολίας ,που θα δέχεται φοιτητές απ όλα τα έθνη, όπως συνέβαινε στην Αθήνα κατά την Αρχαιότητα.
  Την επιδίωξη αναβιώσεως του Παγκρατίου αθλήματος στην Ολυμπία ως Ολυμπιακό Άθλημα πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων κατά την ημέρα της Αφής της Ολυμπιακής φλόγας .
  Την επιδίωξη Ορκωμοσίας στην Κω , κάτω από τον Πλάτανο του Ιπποκράτη . όλων των Ιατρών του κόσμου με τα πολλαπλά οφέλη της Βαριάς βιομηχανίας του Πολιτισμού μας.
  Την επιστροφή όλων των Αρχαίων εκθεμάτων από όλα τα Μουσεία του κόσμου , αν όχι, να αποδώσουν το αναλογούν αντίτιμο των Ελληνικών εκθεμάτων στην Πατρίδα μας ,διότι μας ανήκουν και μας τα χρωστάνε .
  Ζητήστε τα !! είναι δύσκολο !! το γνωρίζω αν το κάνετε τουλάχιστον θα εκτιμηθεί από τον Ελληνικό λαό ότι βρέθηκε πρωθυπουργός Έλληνας που τα τόλμησε.
  Επειδή η ηλικία μου προχωρεί και επειδή επί χρόνια προσπαθώ να πείσω συναδέλφους ώστε η απονομή των ξιφών στους εξερχόμενους από την ΣΣΕ Ανθυπολοχαγούς να γίνεται στον Τύμβο του Μαραθώνα.
  Θεωρώ την στιγμή κατάλληλη , η ενδοξότερη των αιώνων μάχη του Μαραθώνα, να τιμάται κάθε χρόνο.
  Αποτελεί χρέος του έθνους να τιμήσει τους αθανάτους νεκρούς στον τόπο όπου το επιχειρησιακό σχέδιο του Μιλτιάδη παραμένει υπόδειγμα στρατηγικής επί αιώνες σε όλες τις Στρατιωτικές Ακαδημίες του κόσμου. Την υμνούν οι ξένοι και εμείς μένουμε άπραγοι, ενώ θα έχει παράλληλα και πολιτιστικά οφέλη ο τόπος.
  Οι νέοι Αξιωματικοί θα αισθανθούν τους μακρινούς προγόνους να τους καλούν μαζί και το λαό μας, σ’ ένα Όραμα, μιά Πίστη, την σκυτάλη να αρπάξουν, απ’ τα χρόνια τα παλιά, σ’ ένα ατέλειωτο Αγώνα, σε μιά άμιλλα της Νίκης, που χαράξαν οι προγόνοι, κι’ άφησαν κληρονομιά.
  Μετά τιμής
  Δημήτρης Βόγγολης
  Υποστράτηγος ε.α Ποσειδώνος 14 Σαρωνίδα Αττικής 190 13 τηλ:6944357378

 2. Δημήτρης Βόγγολης

  Συγχαρητήρια στο Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών για την συμμετοχή στην εκδήλωση και αξιέπαινη η παρουσία τόσων επιφανών στη Λεσβιακὴ Παροικία Ἀθηνῶν «Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος» και επειδή εγένετο αναφορά της Ελληνικής γλώσσας και της ορκωμοσίας των ἀποφοίτων τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τῆς Ἀντὶς Ἀμπέμπα οι οποίοι συμμετείχαν στὴν ἀνάγνωσιν τοῦ αὐθεντικοῦ Ὅρκου τοῦ Ἱπποκράτη, σπεύδω να υπενθυμίσω εις υμάς ότι από πολλών ετών προσπαθώ να πείσω τους εκάστοτε ιθύνοντες σε θέματα πατριωτικά και δη της γλώσσας την οποία διδάσκω Ελληνορθόδοξη.
  Παραθέτω σχετικήν επιστολήν .
  Σαρωνίδα 13/11/23
  Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ
  Σας δίδεται η ευκαιρία μέσα από την κρίσιμη περίοδο , ν ανορθώσετε το Αρχαίο πνεύμα, την Ελληνική Παιδεία ,τον Πολιτισμό για την ευημερία της Πατρίδας μας.
  Χωρίς περιστροφές και με απλές σκέψεις , Έλληνος Αξιωματικού που πολλά προσέφερε στην Πατρίδα προτείνω :
  Την δημιουργία ενός Πανεπιστημίου Αρχαίας Ελληνικής Παιδείας με άξιους καθηγητές Παγκόσμιας ακτινοβολίας ,που θα δέχεται φοιτητές απ όλα τα έθνη, όπως συνέβαινε στην Αθήνα κατά την Αρχαιότητα.
  Την επιδίωξη αναβιώσεως του Παγκρατίου αθλήματος στην Ολυμπία ως Ολυμπιακό Άθλημα πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων κατά την ημέρα της Αφής της Ολυμπιακής φλόγας .
  Την επιδίωξη Ορκωμοσίας στην Κω , κάτω από τον Πλάτανο του Ιπποκράτη . όλων των Ιατρών του κόσμου με τα πολλαπλά οφέλη της Βαριάς βιομηχανίας του Πολιτισμού μας.
  Την επιστροφή όλων των Αρχαίων εκθεμάτων από όλα τα Μουσεία του κόσμου , αν όχι, να αποδώσουν το αναλογούν αντίτιμο των Ελληνικών εκθεμάτων στην Πατρίδα μας ,διότι μας ανήκουν και μας τα χρωστάνε .
  Ζητήστε τα !! είναι δύσκολο !! το γνωρίζω αν το κάνετε τουλάχιστον θα εκτιμηθεί από τον Ελληνικό λαό ότι βρέθηκε πρωθυπουργός Έλληνας που τα τόλμησε.
  Επειδή η ηλικία μου προχωρεί και επειδή επί χρόνια προσπαθώ να πείσω συναδέλφους ώστε η απονομή των ξιφών στους εξερχόμενους από την ΣΣΕ Ανθυπολοχαγούς να γίνεται στον Τύμβο του Μαραθώνα.
  Θεωρώ την στιγμή κατάλληλη , η ενδοξότερη των αιώνων μάχη του Μαραθώνα, να τιμάται κάθε χρόνο.
  Αποτελεί χρέος του έθνους να τιμήσει τους αθανάτους νεκρούς στον τόπο όπου το επιχειρησιακό σχέδιο του Μιλτιάδη παραμένει υπόδειγμα στρατηγικής επί αιώνες σε όλες τις Στρατιωτικές Ακαδημίες του κόσμου. Την υμνούν οι ξένοι και εμείς μένουμε άπραγοι, ενώ θα έχει παράλληλα και πολιτιστικά οφέλη ο τόπος.
  Οι νέοι Αξιωματικοί θα αισθανθούν τους μακρινούς προγόνους να τους καλούν μαζί και το λαό μας, σ’ ένα Όραμα, μιά Πίστη, την σκυτάλη να αρπάξουν, απ’ τα χρόνια τα παλιά, σ’ ένα ατέλειωτο Αγώνα, σε μιά άμιλλα της Νίκης, που χαράξαν οι προγόνοι, κι’ άφησαν κληρονομιά.
  Μετά τιμής
  Δημήτρης Βόγγολης
  Υποστράτηγος ε.α Ποσειδώνος 14 Σαρωνίδα Αττικής 190 13 τηλ:6944357378

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *