ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

αναρτήθηκε σε: Το Τάμα του Έθνους | 0

Κατόπιν τῆς συναντήσεως, ποὺ εἴχαμε μὲ τοὺς εἰσηγητὰς τῆς Δ.Ι.Σ. τὴν 21.7.2011, ὑπῆρξαν οἱ διαβεβαιώσεις ὅτι προωθεῖται εἰσήγησις τὴν 17.8.2011 πρὸς τὴν Δ.Ι.Σ.

Διὰ τὴν διευκόλυνσιν ὅλων ἀνακεφαλαιώνομεν ὡς ἀκολούθως:

1. Εὐχόμεθα μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ, ἡ Δ.Ι.Σ., ἡ ὁποία θὰ συνέλθῃ τὴν 17.8.2011 μὲ τοὺς εἰσηγητάς τοῦ θέματος Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας Καστορίας καὶ Πειραιῶς κ.κ. Σεραφεὶμ νὰ ἀποφασίσῃ εἰς αὐτὴν τὴν ἱστορικὴν στιγμήν, ὅτι ἡ Ἀπόφασις τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁριστικὴ καὶ ἀμετάκλητος, διὰ νὰ ἀνεγερθῇ εἰς τὴν Ἀθῆνα τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν, ἀκόμη δὲ καὶ τὸ Συνοδικὸν Μέγαρον, ἄν οἱ συνθῆκες καὶ οἱ χῶροι τὸ ἐπιτρέπουν.

2. Περίοπτοι χῶροι ὑπάρχουν καὶ θὰ εὑρεθοῦν καὶ ἄλλοι.

3. Καλοῦμε ἐθελοντὰς Ἀρχιτέκτονας καὶ Πολιτικοὺς Μηχανικούς, Οἰκονομολόγους, Νομικούς κ.λπ. νὰ συνδράμουν εἰς τὸν ἐν γένει σχεδιασμὸν καὶ ἐπίτευξιν. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ μᾶς συνδράμουν, ἄς ἀπευθυνθοῦν εἰς τὰ τηλέφωνα 210/3254321-22.

4. Δὲν ἀπαιτοῦμεν ἀπὸ τὴν Πολιτείαν οἰκονομικὰ μέσα, ζητοῦμεν ὅμως τὴν ἀμέριστον συνδρομήν της εἰς ὅλα τὰ ἀναγκαῖα ζητήματα, ποὺ ὑλοποιοῦν μὲ ἔντιμα μέσα αὐτὸν τὸν ἱερὸν καὶ πατριωτικὸν σκόπόν.

5. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τὸν φορέα διαχειρίσεως τοῦ ἔργου, ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἀποφασισθῇ ὕστερα ἀπὸ διάλογον μὲ τὴν Ἐκκλησίαν, τὴν Πολιτείαν καὶ τὸ Σωματεῖον «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», ὥστε νὰ ἀναδειχθοῦν κατάλληλοι, ἱκανοί, ἀνιδιοτελεῖς καὶ ἰδεολόγοι ἐθελονταί, μεταξὺ τῶν ὁποίων θὰ γίνῃ καὶ κλήρωσις μὲ πλήρη διαφάνειαν.

6. Εἰς αὐτήν τὴν ἱστορικὴν στιγμὴν ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἀποφασίσῃ ὁριστικά, ὡς προανεφέρθη διὰ τὸν Ναὸν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀθηνῶν.

7. Ἡ ἱστορία ἐπανέρχεται, ὅταν αἱ συγκυρίαι συγκλείνουν καὶ ὄχι ὅποτε θέλομεν ἐμεῖς.

Ἀς μὴ σπαταλήσωμεν λοιπὸν αὐτὰς τὰς ἱστορικὰς στιγμάς.

8. Πιστεύομεν ὅτι ἡ ἀπόφασις αὐτὴ θὰ εἶναι τὸ μέγιστον ἱστορικὸν γεγονὸς ἀπὸ τῆς Παλιγγενεσίας καὶ ἐντεῦθεν.

9. Πανέλληνες καὶ Φιλέλληνες θὰ ἐνδιαφερθοῦν, ἀλλὰ θέλουν φῶς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν, τὸ ὁποῖον δὲν εἶδαν ἀκόμη. 

10. Αὐτὸς ὁ ὑπέρτατος καὶ ἱερὸς σκοπὸς πιστεύομεν ὅτι πρέπει νὰ πραγματοποιηθῇ μόνον μὲ ἱερὰ καὶ ὅσια μέσα τῶν Ὀρθοδόξων Παρακαταθηκῶν. 

11. Εἴμεθα ἀπόγονοι ἐκείνων τῶν ἀγωνιστῶν, οἱ ὁποῖοι ὁραματίσθησαν καὶ ὑπέγραψαν νὰ ἀνεγερθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Χρειάζεται καὶ ἄλλο ἐπιχείρημα ; ; ; 

12. Διὰ περισσοτέρας πληροφορίας ἴδατε εἰς τὸ ἄρθρο «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ-Η ΟΜΟΨΥΧΙΑ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ ΚΑΡΠΟΦΟΡΕΙ», τὸ ὁποῖον ἀνηρτήθηεἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.

13. Μὲ τὴν παράκλησιν νὰ ἐπικοινωνήσητε καὶ ἐνημερώσητε περισσοτέρους ἀνθρώπους καὶ ἁρμοδίους παντοῦ, Σᾶς εὐχαριστοῦμεν ἐκ τῶν προτέρων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *