Ευρωεκλογές 2024 Τινά   Επιβαλλόμενα Σχόλια και Σκέψεις   Του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών και του Σωματείου Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους δια τα Αποτελέσματα 10.6.2024

αναρτήθηκε σε: Πολιτική, Πρόσφατα | 0

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

Ὡς γνωστόν, ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἔλεγε:

 

«…πάντα πρέπει νὰ ψηφίζουμε μὲ δύο κριτήρια:

 

α) Μὲ τὸ πόσο ἀγαπᾶ ὁ ὑποψήφιος τὸν Θεὸ καὶ εἶναι συνειδητό μέλος τῆς Ἐκκλησίας

καὶ

β) Μὲ τὸ πόσο ἀγαπᾶ τὴν πατρίδα καὶ ἀποβλέπει στὸ γενικὸ καλὸ τοῦ τόπου καὶ ὄχι στὸ δικό του συμφέρον.

 

Ἐὰν κάποιος χρησιμοποιήσει κάποιο ἄλλο κριτήριο, ἐκτὸς ἀπ’ αὐτὰ τὰ δύο, τότε κινεῖται ἰδιοτελῶς καὶ δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ κάνει χριστιανικό. Ἀργότερα θὰ ἐπιτρέψῃ ἡ θεία δικαιοσύνη νὰ τὰ πληρώσῃ…».

 

1.ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ὅπως ἤδη γράφαμε καὶ τὴν 23.5.2019 καὶ δυστυχῶς αὐτὸ ἰσχύει πάντα, ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἀτιμάζωμε τὸν Τίμιον Σταυρὸν θέτοντας αὐτὸν μπροστὰ σὲ πρόσωπα ἀχρεῖα, ἀνέντιμα, ἀσυνείδητα, ἀφιλότιμα, θρασὺ καὶ μὴ νοῦν ἔχοντα τὰ ὁποῖα, ὄχι μόνον στεροῦνται ἀρίστης ἔξωθεν καλῆς μαρτυρίας, ἀλλὰ ἀπεναντίας πιστεύουν, βιώνουν καὶ ἐνεργοῦν ἄκρως ἀντίχριστα, ψηφίζοντας τρισάθλιους νόμους, διὰ τὴν ἀποδόμησιν τῶν λαϊκῶν κατακτήσεων, τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων τῆς φυλῆς μας καὶ διὰ τὴν συρρίκνωσιν τῶν ἐθνικῶν συνόρων, ὅπως σκοπίμως ἢ ἀφελῶς διέδωσε ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ἄννα Ψαρούδα-Μπενάκη κατὰ τὴν πρώτην ὁρκωμοσία τοῦ τότε Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια τὴν 12.3.2006  (https://www.youtube.com/watch?v=fhMxXhrzQ4c)

 

Οὐδείς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ εἶναι προδότης τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων τῆς φυλῆς μας και τῆς ὡραιοτάτης πατρίδος μας, ἀλλὰ ὅλοι μας πρέπει νὰ ἀντισταθοῦμε μὲ κάθε νόμιμον καὶ θεμιτὸν μέσον διὰ νὰ ἀποτραποῦν αὐτὰ τὰ ἔκτροπα διὰ τὰ ὁποῖα ἐχύθησαν ἀμέτρητοι ποταμοὶ αἵματος!!!!….

Ἐμεῖς δὲν ἀντιστρατευόμεθα κανένα ποὺ ἀγαπᾶ τὸν Χριστὸ καὶ ὑπηρετεῖ τὴν Ἑλλάδα.

Ὅλοι ὅσοι ὁμολογοῦν μὲ λόγια καὶ μὲ ἔργα Ἰησοῦν καὶ Τοῦτον Ἐσταυρωμένον καὶ Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν νὰ ὑπερψηφίζωνται τιμώντας τὸν Τίμιον Σταυρὸν θέτοντὰς αὐτὸν μπροστὰ ἀπὸ τὸ ὄνομα αὐτῶν.

 

Αὐτὰ φρονοῦμεν ἐμεῖς καὶ αὐτὰ ἐπιβάλλεται νὰ προασπιζώμεθα.

Τονίζομεν κατηγορηματικῶς ὅτι εὐχόμεθα διὰ  τὸ Γένος ἡμῶν καὶ ὄχι τὸ ἑλληνικὸ Ἔθνος, διότι,  δυστυχῶς, κυβερνᾶται ἀπὸ ἄθεους, Ἀντιχρίστους τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ἐνῷ τὸ Γένος μας εἶναι εὐλογημένον ἀπὸ τὸν Θεάνθρωπον Χριστόν μας καὶ τὴν Παναγία Μητέρα του Ὑπεραγίαν Ἀειπάρθενον Θεοτόκον Μαρίαν.

 

Μακάρι νὰ ἑνώνοντο καὶ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἀγαθὲς προθέσεις, νὰ ἐσχημάτιζαν ἕνα πυρήνα, ἀφήνοντας στὴν ἄκρη τὸν ἄμετρον ἐγωισμὸν τοῦ «ἀρχηγοῦ».

Νὰ ὑπέγραφαν πρωτόκολλον τιμῆς ὅτι ὁ ἐν λόγῳ πυρὴν θὰ διοικεῖται συλλογικῶς καὶ εἰς περίπτωσιν θανάτου ἢ ἀποχωρήσεως κάποιου ἀπὸ τὸν ἐν λόγῳ πυρῆνα, ἀμέσως ἡ ἕδρα θὰ ἐπιστρέφῃ στὸν πυρήνα διὰ νὰ καταλαμβάνῃ τὴν ἐν λόγῳ ἕδρα ὁ ἑπόμενος ἐπιλαχών, μέχρι νὰ τροποποιηθῇ πρὸς τοῦτο καὶ τὸ Σύνταγμα.

Τοιουτοτρόπως θὰ εἶχαν δημιουργηθῆ οἱ συνθῆκες, ὥστε μὲ τὴν ἑνότητα ὅσων ἔχουν πράγματι ἀγαθὲς προθέσεις, νὰ σχηματιζόταν ἀξιόμαχο πολιτικὸ κόμμα, ποὺ μὲ ἀξιώσεις θὰ διεκδικοῦσε τὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση στὶς ἑπόμενες ἐκλογὲς καὶ τὴν πλειοψηφία στὶς μεθεπόμενες, μὲ τὴν ἀνάλογη ὀργάνωσιν, δεοντολογία κλπ .

Μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας διακηρύττουμε πρὸς ὅλους: «κάτω τὰ βρώμικα, ἄθεα, ἀπάνθρωπα, ἀντεθνικὰ καὶ ἀνήθικα χέρια τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων… Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀποδομοῦνται τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας καὶ νὰ πληγώνεται ἡ Ἑλλάδα μας καὶ οἱ λαϊκὲς κατακτήσεις…».

 

Καὶ τώρα τὶ κάνουμε;

Ἄς γνωρίζουν Ἕλληνες βουλευτὲς καὶ Εὐρωβουλευτές, ὅτι μὲ ἕνα ἁπλὸ Νόμο μποροῦμε νὰ ἔχουμε 200 Βουλευτὲς σήμερα στὴ Βουλή, μὲ πρόβλεψη νὰ αὐξάνουν ὅσο αὐξάνεται τὸ Α.Ε.Π. τῆς Χώρας, διότι τὸ Σύνταγμα προβλέπει 200 ἕως 300 Βουλευτές.

Μέχρι πότε δὲν θὰ ἀπολογοῦνται καὶ γιὰ αὐτὸ οἱ κύριοι Βουλευτές;

Ἐν κατακλείδει, εἶναι πασιφανὲς ὅτι οἱ Ὀρθόδoξοι ἄνθρωποι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ψηφίζουν ἀθέους σὲ ὅποιο κόμμα καὶ ἄν ἀνήκουν.

 

ΤΟ ΛΙΑΝ ΕΠΙΤΥΧΕΣ ΞΙΦΟΣ = ΡΟΜΦΑΙΑ = ΔΑΜΟΚΛΕΙΟΣ ΣΠΑΘΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΨΗΦΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΑΠΟΧΗ ΤΟΥΣ

Ἐνῷ μέχρι τώρα στὶς Εὐρωεκλογὲς ἀποχὴ καὶ τὰ λευκά / ἄκυρα κυμαινόταν στὸ κάτω τοῦ 50%, αὐτὴ τὴ φορὰ ἀνῆλθε στὸ 60%!!!!!!!!!.

 

Καὶ πέραν αὐτῶν, θὰ εἴχαμε καὶ ἀνθρώπους εἰς τὸ Εὐρωκοινοβούλιο, ὅπου λαμβάνωνται ἀποφάσεις, οἱ ὁποῖες οὐσιαστικά, σύμφωνα μὲ τὰ πραγματικὰ δεδομένα σήμερα, εἶναι μείζονος ἰσχύος, καθ’ὅτι αὐτὲς οἱ ὁδηγίες τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας, ἀποφασίζουν καὶ διατάσσουν καὶ τὶς τύχες τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν!!..

 

Ἐὰν δὲ ἕνα κράτος μέλος δὲν τὶς ἐφαρμόζει, τοῦ ἐπιβάλλουν αὐστηρότατα πρόστιμα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐπωφελοῦνται ἄλλα μέλη κράτη, ποὺ ἐφαρμόζουν τὶς ὁδηγίες τοῦ ἅρματος τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης!!..

 

Καλῶς ἤ κακῶς, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ ἀκολουθοῦμε τὸ δόγμα: «Ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν»!!!!!…..

 

Οἱ μὴ ἐπαγγελματίες πολιτικοί, ὡς μέλη τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, θὰ ἠδύναντο νὰ προστατεύουν πολὺ καλύτερα τὰ συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ ὅ,τι οἱ κατ’ἐπάγγελμα πολιτικοί, ποὺ ἀνήκουν εἰς τὶς διάφορες φατρίες τῆς Εὐρωβουλῆς!!!!!….

 

Ταυτόχρονα, ὁ Ἑλληνισμὸς ὄχι μόνον δικαιοῦται ἀλλὰ ἐπιβάλλεται νὰ γνωρίζῃ:

Α) Πόσοι ἀλλοεθνεῖς  ἑλληνοποιήθησαν;;;…

Β) Πόσοι ἐξ αὐτῶν ψηφίζουν;;;…

Γ) Μὲ ποῖα κριτήρια :

Ποῖα κίνητρα ἦταν γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἑλληνοποιήθησαν καὶ ποῖα γιὰ τοὺς ἑλλληνοποιήσαντες αὐτούς;;;…

Δ) Πόσα μυστικὰ κονδύλια διετέθησαν πρὸς τοῦτο;;;…

Ἦσαν κονδύλια τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης;;;…

Ἦσαν μυστικὰ κονδύλια τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, δηλαδὴ ἀφήνομε τὴν ἄκρως ἀπαραίτητη ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸ ἔλεος τοῦ κάθε αἱμoσταγοῦς Ερντογκάν καὶ ὅλων τῶν ἄλλων δῆθεν φίλων μας, οὐσιαστικὰ φιδιῶν, ΝΑΤΟ, ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ, ΑΓΓΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ καὶ λοιπῶν ποὺ βυσοδομοῦν ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς Ἑλλάδος παντοιοτρόπως καὶ καθημερινῶς (δίποδες βασιλικὲς κόμπρες);;;;;…

Ἦσαν χρήματα ἔρευνας καὶ τεχνολογίας ποὺ τὴν ἔχουμε ἐγκαταλείψει καὶ ἐξοδεύονται – σπαταλοῦνται μόνον χρήματα γιὰ τοὺς ἐκεῖ δημοσίους ὑπαλλήλους ποὺ ἔχουν τὴν ψευδαίσθησιν ὅτι κάτι κάνουν;;;…

Ἤ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τὸ ὁποῖο ἐγκατέλεψαν καὶ τὸ μετέτρεψαν σὲ Ὑπουργεῖο  Α – Παιδείας καὶ ἀφήνουν ὁμάδες ἄθεων, ἀμοραλιστῶν, μασώνων, μαρξιστῶν καὶ ἐν γένει ἀντίχριστων, νὰ βυσοδομοῦν ἐναντίον τῶν ἱερῶν & ὁσίων, Ἐκκλησίας καὶ σὰν ἀγέλες μαινόμενων ταύρων ἐκθεμελιώνουν τὰ πάντα;;;…

Καὶ δὲν ἀνανεώνουμε τὸν στόλο μας μὲ ἑλικόπτερα παντὸς καιροῦ γιὰ τὴν ἐγκαταλελειμμένη νησιωτικὴ Ἑλλάδά μας;;;…

Νὰ μὴ ἔχωμε ἱκανὸ στόλο, νὰ ἐπεμβαίνουμε σὲ ἀκραῖες καιρικὲς συνθῆκες καὶ νὰ καίγωνται, νὰ πνίγωνται ἑκατοντάδες Ἕλληνες καὶ νὰ καίγωνται χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιῶν καὶ καθημερινῶς νὰ ἀπομένουν λιγώτερα δάση;;;…

 

2.ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ἐν τῷ μεταξὺ τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα ὀξύνεται εἰς τὸ ἄκρον ἄωττον καὶ χάνομεν κάθε χρόνο παντοιοτρόπως ἀπὸ ἐκτρώσεις, δυστυχήματα, πνιγμοὺς κλπ κλπ δέκα μεσαῖες καὶ μεγάλες πόλεις, ὅπως τὰ Ἰωάννινα, ἡ Δράμα, ἡ Καβάλα, οἱ Σέρρες ἡ Ἀλεξανδρούπολις κλπ. καὶ ἡ ἱστορία θὰ γράψῃ μὲ τὰ μελανότερα χρώματα τὴν ἀσυνειδησία τῶν κυβερνησάντων κομμάτων καὶ συνασπισμῶν, ποὺ εἶναι αἴτιοι αὐτῶν, παραβλέποντας καὶ τὰ ψυχολογικὰ προβλήματα ποὺ ἀποκτοῦν τὰ παιδιά, ὅταν ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας των ἀντιλαμβάνονται ὅτι δὲν εἶναι ἐπιθυμητά…..

 

 

Τονίζουμε καὶ πάλι κατηγορηματικῶς ὅτι δὲν πρέπει νὰ διαιροῦμε ἀλλὰ ὅτι πρέπει νὰ ἑνώνουμε. Νὰ μὴ κομματιάζουμε ἀλλὰ ὅτι ὅλοι ὅλων τῶν κομματικῶν ἀποχρώσεων πρέπει νὰ ἑνωθοῦμε, ὅσοι ὁμολογοῦμε Ἰησοῦν καὶ τοῦτον Ἐσταυρωμένο καὶ Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν.

 

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ, ἄς ἐγκαταλείψωμε τό ,,διαίρει καὶ βασίλευε,, καὶ ἄς ὀργανωθοῦμε, μήπως μὲ τὸ μέγιστο ἔλεος τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας καὶ τῆς Ὑπεραγίας Αὐτοῦ Μητρὸς Ἀειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας, λυτρωθοῦμε.

 

                                               ΦΩΤΕΙΝΗ  ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *