ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 75-ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

«Πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων» 25.7.18 *
«καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὠμοιώθη αὐτοῖς» (ΨΑΛΜ. 48, 21)

(ἀπόδοσις:ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐπλάσθη κατ’ εἰκόνα Θεοῦ καὶ ὁμοίωσιν δὲν ἐστάθη εἰς τὸ ὕψος του, ἀλλὰ ἐξέπεσε καὶ ἔγινε ὅμοιος μὲ τὰ ἀνόητα ζῶα).

1.Ὅλα αὐτά, τὰ ὁποῖα βιώνομε, αἱ παντοειδεῖς κρίσεις, εἶναι ἀπόρροια τῆς ἠθικῆς κρίσεως, τὴν ὁποίαν διερχόμεθα.
Δυστυχῶς δὲν ὑπάρχει καμία κατανόησις εἰς τοὺς ἀνθρώπους διὰ τὸ κοινὸν καλόν, διὰ ἀνακούφισιν τῶν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ.
Ἄς δοξάσωμε τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος ἀκόμη δὲν ἔριξε λάβα καὶ φωτιὰ νὰ μᾶς καταστρέψη, ὅπως κατέστρεψε τὰ Σόδομα – Γόμορρα καὶ τὴν Πομπηίαν!!…

Διότι «ὁ δὲ παράνομος Ἰούδας οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι».

Δηλαδὴ ἐφαρμόζεται τό: «Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε» (Μάρκ. Ι, 38).

Ὁ δὲ λαϊκὸς τραγουδιστὴς τὸ ἐκλαϊκεύει:
«Ἐσὺ δὲν ξέρεις τί ζητᾶς δὲν ξέρεις τί γυρεύεις»…

Κατηντήσαμε:
«…φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἤ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι.»!!! (Πρὸς Τιμόθεον Β, 2-8).

«Βρέχει, γιατί βρέχει;
Χιονίζει, γιατί χιονίζει;
Ζέστη, γιατί ζέστη;» καὶ οὕτω καθεξῆς.
Ὁ ἄνθρωπος δέν διέφθειρε μόνον τὸν ἑαυτόν του ἀλλὰ, δυστυχέστατα, καὶ τὴν φύσιν, ἡ ὁποία ὅμως μᾶς ἐκδικεῖται. Αὐτὸ ὅμως δὲν θέλομε νὰ τὸ συνειδητοποιήσωμε.
Καὶ μὲ τὸ «super» «κατ΄οἰκονομίαν» ἀπαλλάσομε ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, «εὐλογοῦντες τὰ γένια μας», νομίζοντες ὅτι εἴμεθα «πάνω ἀπὸ τὸ λάδι»!!!…
Ἀλλά:
«Εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναι τι μηδὲν ὤν, ἑαὐτὸν φρεναπατᾷ» (Γαλ. 6, 3)
καὶ ὅπως οἱ Ἑβραῖοι, ἀπέκτειναν τοὺς προφήτας «…δοκοῦντες δόξαν προσφέρειν τῷ Θεῷ»…

Ὁποία διαστροφὴ ἤθους, χαρακτῆρος, εὐσυνειδησίας καὶ ἐντροπῆς!!!…

2. Μὲ διάφορα ἔγγραφά μας, ἀρχῆς γεγομένης μὲ τὸ ὑπ’ἀριθμ. 776/27.12.07 πρὸς τοὺς Δημάρχους τῆς Ἀττικῆς καὶ τὸ 68/29.1.2008 πρὸς τὸν τότε Ἐπίτροπον τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην κ. Σταῦρον Δήμαν, ἐτονίζαμε κατὰ καιροὺς εἰς τοὺς ἰθύνοντας – ἁρμοδίους νὰ ἀξιοποιοῦντο τὰ περίπου 16.000 στρέμματα τοῦ δυτικοῦ καὶ τοῦ ἀνατολικοῦ ἀεροδρομίου εἰς τὸ Ἑλληνικὸν καθὼς ἐπίσης ἡ ἀμερικανικὴ βάσις καὶ ἡ πολεμικὴ βάσις εἰς τὸ Ἑλληνικόν, ὁπότε θὰ εἰσπράττοντο ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια Εὐρώ. Ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν, μὲ αὐτὸν τὸν πακτωλὸν τῶν χρημάτων νὰ μὴ ἐγένοντο καὶ ἄλλα ἔργα ὑποδομῆς εἰς τὸ Ἑλληνικόν, ἀλλά εἰς ὑποβαθμιζομένας περιοχάς, ὅπου δὲν ὑπάρχουν καθόλου ὑποδομαὶ καί ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα!!!…

Τελικῶς, ὅμως, τὸ ἔδωσαν καὶ αὐτὸ ἔναντι «πινακίου φακῆς», μόνον διὰ 730.000.000 Ευρώ, τὰ ὁποῖα θὰ πληρώνῃ ὁ «ἀετονύχης» ἀγοραστὴς μὲ δόσεις μετὰ ἀπὸ 30 ἔτη. Δὲν θὰ γίνῃ ὅλον Μητροπολιτικὸν Πάρκον ἀλλὰ μόνον ἕν μέρος αὐτοῦ.
Εἰς τὴν μερίδα τοῦ λέοντος θὰ γίνουν πολυτελέσταται πολυκατοικίαι, κερδοσκοπικόταται ἐπιχειρήσεις μέχρι καὶ «λησταρχεῖον» «καζινό», διὰ νὰ κάνουν ἀφαίμαξιν τῶν βαλαντίων τῶν ἀφελῶν καὶ τῶν ἀνοήτων!!!…
Διαδίδεται δὲ ὅτι μὲ ἔξοδα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ θὰ κατασκευασθοῦν εἰς τὸ συγκρότημα αὐτὸ σύγχρονοι ὑπόγειοι σήραγγες πολλῶν δισεκατομμυρίων εὐρώ.
Δηλαδὴ καὶ αὐτὸν τόν «σώγαμπρο» θὰ τὸν ἔχῃ διὰ πάντοτε εἰς «τὸν σβέρκο του» ὁ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχός Ἑλληνικός Λαός!!!…

3.Ὅμως, αὐτοὶ οἱ κάτοικοι ἔχουν μὲ νομίμους ἀδείας, πολυτελεστάτας κατοικίας μὲ ἠχομονώσεις, θερμομονώσεις καὶ λοιπὰς ἀνέσεις, τὴν αὔραν τοῦ Σαρωνικοῦ καὶ τὸ ὀξυγόνον καὶ τὴν σκιὰν τοῦ Ὑμηττοῦ. Ἐκτὸς φυσικὰ ἀπὸ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἐδωροδώκουν τρισάθλια καὶ βρώμικα ὑποκείμενα τῆς Πολεοδομίας, τοῦ Δασαρχείου, τῆς Ἀστυνομίας κλπ. κλπ. καὶ ἔκτιζον παρανόμως εἰς ἐπιχωματωμένους ρύακας, πηγὰς καὶ ἐπάνω ἀπὸ τὰ ὕδατα τῶν τριῶν (3) ποταμῶν καὶ ἑπτακοσίων (700) παραποτάμων τοῦ λεκανοπεδίου Ἀττικῆς , τὰ ὕδατα τῶν ὁποίων ρέουν καλυμμένα κάτω ἀπὸ ὁδούς, πλατείας, πολυκατοικίας καί ὁδεύονται εἰς τὴν θάλασσαν!!!…

Ὁ Μεταξὰς τὸ 1936 ἔλεγε: «Σήμερον κηδεύομεν τὸν Ἰλισσόν».

Ὁ ἄλλος ὁ τρισμέγιστος Ἐθνάρχης (!!!) ἐπανελάμβανε τὰ ἴδια καὶ δὲν ἔκανε ἔργα ὑποδομῆς, ὅπως πράττουν σοβαροί, ἠθικοί, ἔντιμοι, ἐνάρετοι καὶ ἑλληνόψυχοι ἡγέται, οἱ ὁποῖοι θὰ μείνουν διὰ πάντοτε εἰς τὴν ἱστορίαν ὡς εὐεργέται τῶν μικρῶν, τῶν ἀδυνάτων καὶ τῶν πτωχῶν!!!…

Τέτοιοι εἶναι οἱ ἰθύνοντες καὶ οἱ ἁρμόδιοι, οἱ ὁποῖοι παριστάνουν τοὺς ἀναρμοδίους, στεροῦνται ἤθους ἐργασίας καὶ προσπαθοῦν μέσῳ τῆς ἀναξιοκρατίας νὰ ἀνέβουν περισσότερον ὑψηλὰ καὶ νὰ κολλήσουν εἰς τούς «θρόνους» καὶ τὰ ἀξιώματα, τονίζοντες εἰς τὴν πράξιν «στάχτη μπαροῦτι ὁ κόσμος νὰ γίνῃ, ἀρκεῖ ποὺ ἐγὼ ἐκόλλησα στὸν θρόνο μου καὶ δὲν ἀπομακρύνουμε μὲ τίποτε»!!!…

4. Ἀντιθέτως οἱ ἔντιμοι καὶ οἱ ἐνάρετοι πιστεύουν ἀκραδάντως εἰς τὰς διδασκαλίας τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων καὶ εἰς τὴν διδασκαλίαν τοῦ Θεανθρώπου καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ὀρθοδοξίας μας, ὅτι ὀφείλομε νὰ μὴ ἐνεργῶμε ὡς ἄσοφοι, ἀλλὰ ὡς σοφοὶ ἐπὶ μακροχρονίου βάσεως, ἔχοντες πάντοτε ὑπ’ ὄψιν μας τὸν μέγιστον ἐκπολιτιστὴν τῆς ἀνθρωπότητος Μέγαν Ἀλέξανδρον ἤ τὸν ἀναμορφωτὴν τῶν Ἀθηνῶν, ἡγέτην Περικλή!!!…

Ὁ «ἅγιος» τῆς πολιτικῆς Ἰωάννης Καποδίστριας ἐπισημαίνει τὸν μέγιστον κίνδυνον, τὸν ὁποῖον διατρέχει ἡ πολιτεία, ἡ κοινωνία, ἡ πολιτειακή, ἡ πολιτική, ἡ νομοθετική, ἡ πνευματικὴ καὶ ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία καὶ ἐτόνιζε εἰς τὴν ἀπὸ 8 Ἰουνίου 1828 ἐγκύκλιόν του, ὅτι εἶναι ἄκρως ἀσυμβίβαστος κάποιος λειτουργὸς τῶν ὡς ἄνω ὑπηρεσιῶν νὰ εἶναι καὶ μέλος κάποιας στοᾶς, μυστικῆς ὀργανώσεως καὶ ἐν γένει ξενόδουλος (ἴδ. https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-05-39/1193———21-5-2017–15517)!!!…

5. Μόνον ἕν μέρος τῶν κλοπιμαίων, ἄν θὰ ἐδήμευον καὶ ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς των μέχρι 4ου βαθμοῦ καὶ τὰ ἐπένδυον εἰς ἐναέρια μέσα πυροσβέσεως ἤ καὶ πλεούμενα (ὄχι διὰ νὰ ἔχουν «φαγοπότι» μὲ ὑπερτιμολογήσεις ἤ ἄχρηστα ὀχήματα ἤ πλοῖα, ὅπως ὁ μέγας σοσιαλ-ληστὴς Ἄκης Τσοχατζόπουλος καὶ ὅλος ὁ ἄλλος συρφετὸς τῶν σοσιάλ-ληστῶν, προκατόχων καὶ διαδόχων τοῦ περιβόητου Ἄκη), θὰ ἠδύναντο ἀπὸ τὰς πρώτας στιγμὰς νὰ προλαμβάνοντο αἱ πυρκαγιαί, ὁπότε δὲν θὰ έχάνοντο δεκάδες καὶ ἑκατοντάδες ἀνθρώπιναι ζωαὶ ἀλλὰ οὔτε καὶ τὰ πολυτιμότατα δάση μας, ἐλαιῶνες, διάφορα δένδρα, καλλιεργήσιμαι ἐκτάσεις καὶ λοιπὰ καὶ λοιπά!!!…

Τὸ ἴδιον ἠμπορεῖ νὰ εἰπῇ κανεὶς καὶ διὰ τούς «ἀετονύχηδες» καὶ χιλιάδας ἄλλους «πανεπιστήμονας»ἀπατεώνας τοῦ Ε.Ε.Σ., οἱ ὁποῖοι δεκαετίας ὁλοκλήρους «κατεβρόχθιζαν» τὰς στερήσεις τῶν φιλευσπλάχνων ἀνθρώπων. Ὅμως κατώρθωναν νά «κουκουλώνωνται»αἱ τεράστιαι ἀτασθαλίαι. Οἱ ἰθύνοντες ἐπλήρωνον τὰς συνδρομὰς τῶν μελῶν, ὑφάρπαζον ἀπὸ αὐτοὺς ἐξουσιοδοτήσεις καὶ τοιουτοτρόπως εἰς τὰς Γενικὰς Συνελεύσεις, διὰ πλειοψηφίας, ἀπηλλάσσετο τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον διὰ τὰ πάντα. Τὸ ἴδιον ἐπετύγχανον καὶ μὲ τὰς ἀρχαιρεσίας τῶν νέων Δ.Σ. Ὅταν ὅμως «μερικὲς μύτες τοῦ παγόβουνου»τῶν σκανδάλων ἐνεφανίσθησαν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν, διαιώνιζον τὰς ὑποθέσεις μέχρι νὰ παραγραφοῦν τὰ σοβαρότατα σκάνδαλα. Διὰ μερικὰς ὑποθέσεις, ὅμως, παρεπέμφθησαν καὶ κατεδικάζοντο εἰς πολλὰ ἔτη φυλακήν. Τὸ ἀντελήφθησαν αἱ Ὁμοσπονδίαι τῶν «Ἐρυθρῶν Σταυρῶν»καὶ ἀπεφάνθησαν τελεσιδίκως νὰ ἀποπέμψουν τὸν Ἑλληνικὸν Ἐρυθρὸν Σταυρὸν ἀπὸ τὴν Ἕνωσιν τῶν «Ἐρυθρῶν Σταυρῶν»τῆς ὑφηλίου!!!…

Ὁμοίως συμβαίνει σχεδὸν παντοῦ. Διὰ τοῦτο καὶ ἡ Διεθνὴς Διαφάνεια κατατάσσει τὴν Ἑλλάδα μας κάτω ἀπὸ τὰς ὑπαναπτύκτους χώρας Ἀφρικῆς, Ἀσίας καὶ Νοτίου Ἀμερικῆς.
Ὅλοι αὐτοὶ παραμένουν ἀνεξέλεγκτοι.
Ἐμεῖς ὑποφέρομε κάτω ἀπὸ τὴν δαμόκλειον σπάθην τῶν ἰθυνόντων, ἐπειδὴ δὲν ἔχομε «μπάρμπα στὴ Κορώνη».

Τοιουτοτρόπως εἰς τὴν Ἑλλάδα δὲν ἔχομε ἐγκλείστους ἀλλὰ «παραγραφάκηδες»!!!…

6. Ὁμοίως, θὰ ἐγλυτώναμε καὶ ἀπὸ τὰς ἐπακολουθουμένας βροχάς – καταιγίδας, καὶ τὰς ἄκρως καταστρεπτικὰς πλημμύρας. Δὲν θὰ ἐπολλαπλασιάζοντο οἱ ἀνεμοστρόβιλοι νὰ ξερριζώνουν δένδρα καὶ νὰ καταστρέφουν τὰς εὐτελεστάτας ὑποδομάς.
Ἡ καλυτέρα θεραπεία εἶναι ἡ πρόληψις.
Θὰ ἐπρολαμβάναμε τὸ κακὸν ἐν τῇ γενέσει του.
Καὶ δὲν θὰ ἐγινόμεθα ἐπαῖται νὰ ἔρχωνται τὴν δευτέραν ἤ τὴν τρίτην ἡμέραν ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸν ἐναέρια μέσα καὶ πεζοπόροι πυροσβέσται, διὰ νὰ θάπτουν τοὺς ἐναπομείναντας κορμοὺς τῶν δένδρων!!!…

Ἐπανειλημμένως ἔχομε τονίσει, ὅτι, ἐὰν οἱ ἰθύνοντες πολιτικοί μας εἶχον ἴχνος ἐμπειρίας, κοινωνικῶν καὶ ἀνθρωπιστικῶν αἰσθημάτων καὶ δὲν εἶχον ὀμόσει γὴν καὶ ὕδωρ εἰς τὰς σκοτεινὰς δυνάμεις, θὰ εἶχον δορυφορικὰ συστήματα ἤ ἀκόμη θὰ ἐπρομηθεύοντο ἑκατὸ χιλιάδας (100.000) κινητὰ τηλέφωνα καὶ θὰ τὰ ἐδώριζον εἰς βοσκοὺς ἤ εἰς τοὺς ἐλαχίστους ἐναπομείναντας γεωργούς, διὰ νὰ εἰδοποιοῦν Δασαρχεῖα, Δήμους, Πυροσβεστικὴν καὶ λοιπὰς ὑπηρεσίας καὶ ἀσθενοφόρα καὶ νὰ ἔδιναν στίγματα, ποῦ ὑπάρχουν κίνδυνοι, πυρκαγιῶν, πλημμυρῶν, ἀτυχημάτων, θεομηνιῶν κλπ κλπ. Τοιουτοτρόπως οὔτε ἀνθρώπιναι ζωαὶ θὰ ἐχάνοντο, οὔτε τὴν φύσιν, καλλιέργειαν κλπ. θὰ καταστρέφαμε.
Ὅλα αὐτὰ θὰ ἐκόστιζαν ἕν ἐλάχιστον μέρος τῶν τωρινῶν ζημιῶν!!!…

Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ τὰ ποταπὰ ἀνθρωπάκια, ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, δὲν προχωροῦν εἰς σωστὰ ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα καὶ ὑποδομάς, διὰ νὰ ἐξυπηρετοῦν μεγαλοεκδότας καὶ τεχνικὰς ὑπηρεσίας «λαμόγιων», «ἀετονύχηδων» καί «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς.
Ὅλα γίνονται «ἅρπα κόλλα» διὰ νὰ ἐξασφαλίζεται ἡ μερίς τοῦ λέοντος, ὥστε νὰ ἐξοφλοῦνται καὶ τά «κοράκια» καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν φαύλων καταστάσεων, μέ «χονδρὰ λαδώματα καὶ μίζες»!!!…

Αὐτοὶ οἱ τρισάθλιοι ἰθύνοντες ἀδιαφοροῦν διὰ τὴν ζωὴν ἀθώων ἀνθρώπων καὶ μόνον μέλημά των εἶναι πῶς θὰ πλουτίσουν εὔκολα καὶ γρήγορα, χαρίζοντες τὴν γήν μας ἀπὸ οἰκοπεδοφάγους (διὰ νὰ γίνουν εἰς τὴν καμμένην γὴν πολυτελῆ ξενοδοχεῖα) μέχρι τοὺς ἐχθροὺς τῆς χώρας!!!…

Ἀκόμη καὶ ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας Μεσούτ Γιλμάζ ὁμολογοῦσε (Ἐφημερίδα «Μπιργκιούν», Δεκέμβριος 2011), ὅτι ἡ Τουρκία ἠσχολεῖτο μὲ ἐμπρησμοὺς τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες ὄχι μόνον δὲν κατήγγειλαν τὴν θρασύτητα, τὴν ἀλαζονεία νκαὶ τὴν αἰσχροτάτη συμπεριφορὰν τῶν Τούρκων, ἀλλὰ ἔγιναν ἀφωνότεροι ἰχθύους!!!…

Ἀδιαφοροῦν δὲ οἱ ἁρμόδιοι ἐγκληματικῶς, χωρὶς συντονισμοὺς καὶ συνενοήσεις καὶ δὲν ἐνδιεφέρθησαν διὰ τὴν ἀσφαλῆ διαφυγὴν τῶν θυμάτων τῆς πυρκαγιᾶς. Μέχρι τώρα θρηνοῦμε ἄνω τῶν 80 ἀνθρώπων καὶ ὑπάρχουν καὶ πολλοὶ ἀγνοούμενοι ἀκόμη.

Εἰς ἄλλας χώρας μὲ τὸ παραμικρὸν ἡ εὐαισθησία θὰ ὠδηγοῦσε Πρωθυπουργοὺς καὶ Ὑπουργοὺς εἰς παραιτήσεις. Ἐδῶ δὲν τοὺς «πιάνουν οὔτε μπαζούκας»!!!…

Τὸ λίαν περίεργον εἶναι ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ γραφόμενά μας δὲν ἐλήφθησαν καθόλου ὑπ΄ ὄψιν ὄχι μόνον ἀπὸ δῆθεν ἐθνικόφρονας – ἑλληνοψύχους, ἀλλὰ οὐδὲ κἄν ἀπὸ τοὺς ἀριστερίζοντας ἰθύνοντας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὴν ἀναισχυντίαν νὰ τό «παίζουν ὡς σοσια-ληστές» .
Φαντασθῆτε πόσο πουλημένοι εἶναι ὅλοι εἰς τὴν κομματικὴν γραμμήν!!!…
Ἄν ἦσαν ἀγαθοπροαίρετοι ἄνθρωποι καὶ ἄν ἐπίστευον καὶ ἠγωνίζοντο διὰ τὰς ἠθικὰς καὶ πνευματικὰς ἀξίας τῆς φυλῆς μας, ἄν ἦσαν πραγματικῶς ἑλληνόψυχοι, θὰ ἠμποροῦσαν νὰ εὕρουν χιλιάδας ἄλλας πρακτικὰς ἰδέας καὶ νὰ προλαμβάνεται τὸ κακὸν ἀπὸ τὴν πρώτην στιγμήν!!!…

ἀπαγορεύοντες εἰς τοὺς συγχρόνους Νέρωνες π.χ.: ἐκδρομὰς καὶ διασκεδάσεις εἰς τὰ δάση,

ὅσοι συλλαμβάνονται μὲ ἐκρηκτικὰ εἴδη ἤ εἴδη εὔφλεκτα
νὰ καταδικάζωνται νὰ καθαρίζουν τὰ δάση μας καὶ νὰ κάνουν ἔργα ὑποδομῆς τουλάχιστον διὰ μίαν πενταετίαν!!!…

ὅποιος «νικοτινομανής »πετᾶ ἀποτσίγαρά του εἰς περιοχάς, ὅπου ὑπάρχουν καὶ ξηρὰ χόρτα νὰ πληρώνῃ 1.000 Εὐρώ, καὶ καθ’ ὑποτροπὴν 5.000 Εὐρὼ καὶ ἄν δὲν συμμορφώνεται νὰ τοῦ κατάσχεται τὸ ὄχημα καὶ νὰ τοῦ ἀφαιροῦν τὸ δίπλωμα!!!…
Μὲ τέτοιους τρόπους θὰ ἠμποροῦσαν νὰ ὑπάρχουν χρήματα καὶ γιὰ ἀνταλλακτικὰ διὰ τὰ ἐναέρια ἰδικά μας μέσα καὶ νὰ μὴ ἐνοικιάζωμε πανάκριβη «σαβούρα» τῶν ἄλλων καὶ νὰ παροπλίζωμε τὰ μισὰ ἐναέρια μέσα διὰ νὰ ἀγοράζωμε ἀνταλλακτικὰ διὰ τὰ ὑπόλοιπα!!!…

Μάλιστα δὲ θὰ ἠμπορούσαμε νὰ προσφέρωμε τεχνογνωσίαν καὶ ὑπηρεσίαν καὶ εἰς τὰ γειτονικὰ κράτη γιὰ νὰ ἀποτρέπωνται ἄκρως ἐπικίνδυναι θεομηνίαι!!!…

7. ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ μας ἀπὸ τὴν πρώτην στιγμὴν τῶν πυρκαϊῶν προσεπάθησαν νὰ στηρίξουν ἠθικῶς τοὺς φίλους τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς, οἱ ὁποῖοι διαβιοῦν εἰς τὰς πυροπλήκτους περιοχάς.

Μὲ τὰς πτωχάς μας δυνάμεις συγκεντρώνομε ἀνθρωπιστικὴν βοήθειαν διὰ νὰ βοηθήσωμε καὶ ὑλικῶς.
Ἄς μετανοιώσουμε πρῶτα ὡς λαός, καὶ ἄς προσευχηθῶμε νὰ μετανοιώσoυν οἱ ἰθύνοντες!!!…

Καὶ νὰ ἀναπαυθοῦν τὰ θύματα.

Ἀνάρτησις εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας :
* https://www.fotgrammi.gr/index.php/component/content/article/1287-2018-07-26-08-01-30

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *