ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ «ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ» ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΕΙΤΕ ΕΘΝΟΚΑΠΗΛΩΝ ΕΙΤΕ «ΣΟΣΙΑΛ-ΛΗΣΤΩΝ»

 

οἱ ὁποῖοι πασχίζουν παντοιοτρόπως διὰ ἀνατροπὴν αἰωνίων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας καὶ εἰς κάθε ἀπάνθρωπον, ἀντίχριστον καὶ ἀντεθνικὸν νόμον,
διάταξιν καὶ ἀπόφασιν ἰθυνόντων *
28.2.2018
1. Χάριν αὐτῶν τῶν ἀνεκτιμήτων ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, διακηρύσσομεν τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὁμόθρησκον καὶ τὸ ὁμότροπον καὶ διετηρήθημεν ὡσὰν Ἔθνος – Φυλὴ ἀνὰ τὰς χιλιετίας.

2.Τὴν ἐρχομένην Κυριακὴν 4 Μαρτίου 2018, δὲν πρέπει νὰ λείψῃ οὐδεὶς εὐλαβής, ταπεινὸς χριστιανὸς καὶ ἑλληνόψυχος ἀπὸ τὸ Παλλαϊκὸν Συλλαλητήριον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) καὶ ἄλλων χριστιανικῶν σωματείων, ὅπου θὰ μιλήσῃ ὁ Πρόεδρος τῆς Π.Ε.Θ., Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριος Ἡρακλῆς Ρεράκης.

3. Μέχρι τώρα ὅλοι οἱ δῆθεν ἐθνικόφρονες, οὐσιαστικῶς ὅμως κάπηλοι τῆς δεξιᾶς, καὶ οἱ ἀριστερίζοντες, μᾶς ἐπρόδωσαν φοβερῶς καὶ μᾶς ἔσπασαν τῆς ἐλπίδος τὰ πτερὰ μὲ τὰς ἀπατηλὰς διαβεβαιώσεις καὶ καὶ ὑποσχέσεις των.

4. Ἡ Πνευματικὴ Ἡγεσία, ἡ ὁποία ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πασχίζει νὰ ἀναρριχηθῇ διὰ τῆς τεθλασμένης, γίνεται ἀφωνοτέρα ἰχθύος καὶ ἀποφεύγει νὰ θηριομαχῇ, ἐναντίον τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων!!!…

5. Ἡ Ἡγεσία τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως δυστυχῶς τὰ γεγονότα βοοῦν, ἔχει ὁμώσῃ γῆ καὶ ὕδωρ. Πραγματοποιεῖ ὅλας τάς «ἐν κρυπτῷ καὶ παραβύστῳ» γενομένας συμφωνίας καὶ ὄχι μόνον προηγουμένως δὲν ἀνθίσταται, ἀλλὰ ἀμέσως ἢ ἐμμέσως ἐνεργεῖ παντοιοτρόπως νὰ κατατρομοκρατήσῃ καὶ ὅσους κληρικοὺς καὶ εὐλαβεῖς τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος τολμοῦν νὰ ὑψώσουν τὸ ἀνάστημά των, διευκολύνουσα τοιουτοτρόπως νά «τσιμεντωθοῦν» ὅλοι οἱ ἀντίχριστοι, ἀπάνθρωποι, ἀντικοινωνικοὶ καὶ ἀντεθνικοὶ φρικτοὶ νόμοι καὶ διατάξεις. Εἰς τὴν συνέχειαν, θεατρινικῷ τῷ τρόπῳ, κατόπιν ἑορτῆς, δίκην Ἡρακλειδῶν ὡρύονται ὅτι εἶναι καὶ αὐτοὶ ἐναντίον τῶν ἀντιχρίστων νόμων!!!…
Ἀν ὁ Μακαριώτατός μας εἶχε θάρρος καὶ παρρησίαν, ἡρωισμὸν καὶ αὐτοθυσίαν Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου -Ἰωάννου Χρυσοστόμου – καὶ εἶχε ὡς δόγμα του:
«Τὰ δημοσίως γενόμενα καὶ τὸν λαὸν σκανδαλίζοντα ταῦτα καὶ ἐλέγχομεν»καὶ εἶχε τὴν αὐτοθυσίαν χάριν τῶν μικρῶν, τῶν πτωχῶν καὶ τῶν ἀδυνάτων, ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ τῆς ἀκεραίας πατρίδος, ὅπως τὸ νέφος Ἁγιομαρτύρων καὶ Ἐθνομαρτύρων καὶ καθὼς ὁ ἀνεπανάληπτος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου θρυλικὸς ἀείμνηστος Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης, θὰ ἐβροντοφώνει:
«Ἐλεγκταὶ ναί, ἀλλὰ ὄχι καὶ ἐκπωματισταί» (κατὰ τὴν προτροπὴν τοῦ Ἱεροῦ Χρυσόστομου: «τὰ δημοσίως πραττόμενα καὶ τὸν λαὸν σκανδαλίζοντα, ταῦτα καὶ ἐλέγχομεν», θὰ ἐπρολάβαινε τὸ κακόν!!!..

Οὐδεὶς θὰ ἐτόλμα νὰ φέρῃ τὴν παραμικρὰν ἀντίρρησιν πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον, διότι ὅλοι γνωρίζουν ὅτι τὸ ρᾶσον, ὅταν ἵσταται εἰς τὸ ὕψος του, ἔχει καὶ πρέπει νὰ ἔχῃ ἀνεξάντλητον δύναμιν, διότι ἔχει τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα μαζί του!!!…

5.Οἱ αὐταρχικοὶ ἰθύνοντες, ἄς μὴ πιστεύουν, γνωρίζουν ὅτι:
α) φωνὴ λαοῦ ὀργὴ Θεοῦ.
β) «ἐὰν ὁ Θεὸς μεθ᾽ ἡμῶν, οὐδεὶς καθ᾽ ἡμῶν». (Ἡ πρώτη φράσις τῆς ὁμιλίας τοῦ Κυβερνήτου Ἰωάννου Καποδίστρια πρὸς τὸν Ἑλληνικὸν λαόν, Αἴγινα 1928).
γ) «Ἐγὼ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή˙ οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾽ ἐμοῦ» (Ἰωάν. ιδ, 6).
δ) «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν., η, 32).
ε) «ἕως θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ». (Σοφ. Σειρ., Δ, 28).

6. Τὰ στυγνότατα μαρξιστικὰ καθεστῶτα ἐχρησιμοποίουν κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον διὰ νὰ ἀναγκάσουν τοὺς χριστιανοὺς νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὴν πίστιν εἰς τὸν Θεὸν καὶ νὰ τοὺς ἐμφυτεύσουν τὴν ἀθεΐαν καὶ τὸν ὑλισμόν.
Παραδείγματος χάριν:
α) εἰς τὰ σχολεῖα ἔλεγον εἰς τὰ παιδάκια νὰ ἐπικαλεσθοῦν τὴν Κυριακὴν Προσευχὴν τῶν Χριστιανῶν: «Πάτερ ἡμῶν…» καὶ νὰ ζητήσουν ἀπὸ τὸν Θεὸν νά «τοὺς στείλῃ καραμέλες καὶ σοκολάτες». Τὰ παιδάκια ἔβλεπον ὅτι δὲν τοὺς ἐξεπλήρωνεν ὁ Θεὸς τὴν ἐπιθυμίαν. Μετὰ τοὺς ἔλεγον νὰ ἐπικαλεσθοῦν τοὺς ἀντιχρίστους Κυβερνήτας των, π.χ. τὸν Ἐνβὲρ Χόντζα ἢ τόν «πατερούλη» Στάλιν καὶ νὰ ζητήσουν τὰ ἴδια. Τότε οἱ «ἰνστρούκτορες» ἔριχναν ἀπὸ τὴν ὀροφὴν τὰ γλυκίσματα, διὰ νὰ πιστέψουν τὰ παιδιὰ ὅτι ὁ Ἐνβὲρ Χόντζα ἢ ὁ «πατερούλης» Στάλιν εἶναι περισσότερον ἰσχυροὶ ἀπ᾽ ὅ,τι εἶναι ὁ Θεὸς τῶν Χριστιανῶν.
β) Ὅταν οἱ «ἰνστρούκτορες» συνεκέντρωναν πλήθη λαοῦ καὶ ἔκαναν «προπαγάνδα» ἐναντίον τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς ἀθεΐας, εἰς τὸ τέλος ἐπροκάλουν τοὺς εὐλαβεῖς χριστιανοὺς νὰ τοὺς ἀντικρούσουν. Οἱ διανοούμενοι, διὰ νὰ μὴ πέσουν εἰς δυσμένειαν, συνήθως δὲν ἐτόλμουν νὰ ἀντιδράσουν. Ὅμως ἁπλοϊκὸς χωρικός – ἀγράμματος, ἐμίλησεν: «Ἀδελφοί μου, ἐγὼ εἶμαι ἀγράμματος καὶ δὲν δύναμαι νὰ σᾶς ἀναπτύξω θεωρίες. Ἕνα μονάχα θὰ σᾶς εἰπῶ: “Χριστὸς Ἀνέστη„»! Τότε ἐγγράμματοι καὶ ἀγράμματοι ἀντεφώνησαν: «Ἀληθῶς Ἀνέστη»! Οἱ «ἰνστρούκτορες»ἀπεχώρουν ἀπὸ τὰς πλατείας καὶ τὰς τεραστίας αἰθούσας αἰσχυνόμενοι, διότι καὶ οἱ ἴδιοι αὐτά, τὰ ὁποῖα ποὺ ἔλεγον οὐσιαστικῶς δὲν τὰ ἐπίστευον!!!…

7. Ἀντιθέτως διὰ τοὺς ἁπλοὺς χριστιανοὺς ἐφηρμόζοντο τὰ Παύλεια:
α) «Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον» (Κορινθ. Α’, ιγ, 1).
β) «ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ». (Κορινθ. Α, η, 2).
καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ ποίημα τοῦ χριστιανοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη:
«Μὴ φοβηθῇς αὐτὸν ποὺ ἐστήριξε
τὴν πίστη ἐπάνω στὴν ἐλπίδα
τὸν εἶδα στὴν ζωὴ νὰ μάχεται,
μὰ πάντα ἀνίκητον τὸν εἶδα»!!!…

καὶ τὸ:
«Ὅλοι μᾶς γέλασαν φοβερά,
μᾶς σπάσαν τῆς ψυχῆς μας τὰ φτερὰ.
Ἕνα μονάχα μᾶς μένει πιά
ἐλπίδα καὶ χαρά».

7.Ὅλα αὐτὰ τὰ ἐπιβεβαιοῦν τὰ ἄπειρα νέφη τῶν γνωστῶν καὶ ἀγνώστων Μαρτύρων τῆς Πίστεώς μας, οἱ ὁποῖοι ἐνίκησαν ὅλα τὰ φρικτότατα μαρτύρια τῶν ἀντιχρίστων καὶ βαρβάρων!!!…

8. Οἱ ἐνσυνείδητοι χριστιανοὶ εἴμεθα καὶ πάλιν ἕτοιμοι νὰ παλαίψωμεν διὰ τὴν ἐσωτερικὴν κάθαρσιν καὶ τὸν ἐπανευαγγελισμόν μας, ὁπότε μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ θὰ δυνηθῶμεν νὰ ἀγωνισθῶμεν μὲ ἐργαλεῖον τὴν ἀθάνατον ἑλληνικὴν γλῶσσαν, τὸν αἰώνιον ἑλληνοχριστιανικὸν πολιτισμὸν καὶ νὰ ἐπανευαγγελίσωμεν ὁλόκληρον τὴν παλιμβάρβαρον ἀνθρωπότητα, διὰ νὰ ἐφαρμοσθοῦν καὶ τὰ ἄλλα λόγια τοῦ χριστιανοῦ μας ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη:

«Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς!!!…»

9. Εἰς τὰς ἐνεργείας τῶν χριστιανικῶν ὀργανώσεων ἐμεῖς ὄχι μόνον μὲ λόγους, ἀλλὰ καὶ ἐμπράκτως ἀποδεικνύομεν πάντοτε τὴν ἀγάπην μας, τὴν ἀμέριστον συμπάθειάν μας, ἀλλὰ καὶ σεβασμὸν καὶ ὑποκύπτομεν πάντοτε πρὸς διευκόλυνσίν των.
Παραδείγματος χάριν, ἐνῷ ἔχωμεν ἄνω τῆς εἰκοσαετίας συμφωνήσει μὲ τὸν Σεβασμιώτατόν μας Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κύριον Ἀμβρόσιον, ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Νέου Όσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας, νὰ τελῆται τὸ πλησιέστερον Σάββατον πρὸς τὴν ἑορτήν του (22 Μαΐου), δὲν τὸ κάνωμεν ἐφέτος 19 Μαΐου, διότι οἱ ἀδελφοὶ Πόντιοι ἔχουν τὰς ἐκδηλώσεις των. Πρέπει ἐμπράκτως νὰ τοὺς συνδράμωμεν καὶ αὐτοὺς καὶ νὰ μὴ εἴμεθα θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ, ἀπὸ τὴν ὁποίαν εἶναι ὑπὲρχορτάτη ἡ κοινωνία μας!!!…
Πιστεύομεν, ὅτι πρέπει νὰ εἴμεθα εἰς τὴν πρᾶξι ἀλληλέγγυοι καὶ νὰ βλέπωμεν καὶ νὰ θυσιαζώμεθα διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς Δόξαν Θεοῦ, ἀκολουθοῦντες τὴν θεωρίαν καὶ τὴν πρᾶξιν του μεγίστου Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας μας Ἰωάννου Χρυσοστόμου, ὅστις βροντοφωνεῖ:
«Τὸ ἐμὸν καὶ τὸ σὸν τὸ ἀλλότριον τοῦτο ρῆμα παρὰ τοῖς χριστιανοῖς»!!!…

10. Ὅλοι οἱ ἔχοντες πίστιν εἰς τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξίαν καὶ ὅλοι οἱ ὑγιῶς ἐθνικῶς σκεπτόμενοι – οἱ ἑλληνόψυχοι πρέπει νὰ προσέλθωμεν εἰς τὸ Παλλαϊκὸν Συλλαλλητήριον τὴν 4 Μαρτίου 2018 καὶ νὰ μὴ λείψῃ κανείς.
Διότι ἡ νίκη οὐ τῶν θρηνούντων, οὐ τῶν μεμψιμοιρούντων, οὐ τῶν φωνασκούντων ἀκαίρως ἀλλὰ τῶν συστηματικότατα μετὰ πάσης συνέσεως ἀγωνιζομένων. Τότε, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, θὰ ἔχωμεν λίαν ἐπιτυχεῖς καὶ λαμπρὰς νίκας!!!…

11. Δόξα τῷ Θεῷ ὑπάρχει ἀκόμη τὸ Σύνταγμά μας καὶ τὸ ἄρθρον 120, παράγραφος 4 ἐπιβάλλουν: «Ἡ τήρησις τοῦ Συντάγματος ἐπαφίεται εἰς τὸν πατριωτισμὸν τῶν Ἑλλήνων, ποὺ δικαιοῦνται καὶ ὑποχρεοῦνται νὰ ἀντιστέκωνται μὲ κάθε μέσον ἐναντίον ὁποιουδήποτε ἐπιχειρεῖ νὰ τὸ καταλύσῃ μὲ τὴν βίαν», ἐὰν ἡ Πολιτειακή, ἡ Πολιτική, ἡ Διοικητική, ἡ Πνευματικὴ καὶ Θρησκευτικὴ Ἡγεσία σιωπήσουν καὶ μᾶς προδώσουν!!!…

12. Νὰ προσέλθωμεν, ἐπαναλαμβάνοντες τὸν Θούριον τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας:
«Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία. Γι᾽ αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ κι ἄν δὲν τ᾽ ἀποκτήσω τί μὲ ὠφελεῖ κι ἀν ζήσω»;;;…

Μὴ λησμονοῦμε τὴν ὑπόσχεσίν των διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους!!!
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-05-39/1254———-4318—

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *