TAMA TOY EΘΝΟΥΣ META THN EΚΕΧΕΙΡΙΑ TI ; ΠΡΟΟΔΟΣ Ἤ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ; ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ἤ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΙ ΑΣΚΟΙ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ

26.9.2019

1.Ἔχομε δώσει τὸν λόγον μας, ὅτι ἀπὸ ἀρχὲς Μαΐου 2019 μέχρι ἀρχὲς Ὀκτωβρίου 2019 θὰ ἔχωμε ἀνακωχή, γιὰ νὰ μὴ δίδωμε ἀφορμὴ εἰς ὅλους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι οὐσιαστικῶς μισοῦν τὸ Τάμα τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ – τοῦ Καποδιστρίου καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, νὰ ἐπιρρίπτουν εὐθύνες εἰς ἐμᾶς ὅτι δῆθεν ἐμποδίζομε τὴν πραγματοποιησίν του.

2.Εἶναι κατὰ γενικὴ ὁμολογία αὐτονόητον καὶ ἀπαραίτητον τοῦτο νὰ γίνῃ εἰς κεντρικὴν θέσιν, διὰ νὰ εἶναι ἐλευθέρα καὶ ἄνετος ἡ πρόσβασις διὰ σταθερῶν τροχιῶν καὶ νὰ δύναται ὁ κάθε οἰκογενειάρχης νὰ προσέρχεται καὶ ὄχι μόνον οἱ ἔχοντες καὶ οἱ κατέχοντες

3.Ὅσα ἔχουν γραφῆ πρό τῆς ἐκεχειρίας καὶ ἐμεῖς δὲν προλάβαμε νὰ τὰ ἀναρτήσωμε ἢ νὰ τὰ δημοσιεύσωμε, λόγῳ πολλῶν σατανικῶν ἀντιξοοτήτων (παραδείγματος χάριν τὴν ἐκπαίδευσιν νέου προσωπικοῦ γιὰ νὰ εἶναι τὰ γραπτὰ μας κατανοητὰ ἀπὸ Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες, τοὺς γνωρίζοντας τὴν σωστὴ Ἑλληνικὴ γλώσσα, διότι τά «μενιδιάτικα», «ἀλαμπουρνέζικα» ἢ «κορακίστικα» δὲν εἶναι καταληπτὰ καὶ ὁ κίνδυνος παρεξηγήσεων εἶναι ἄκρως ἀναπόφευκτος) συνεχίζομε νὰ τὰ ἐπαναλαμβάνωμε.

4.Δὲν γράφομε ὅμως νέα.

Τοῦτο τὰ πράττομε μὲ μεγἀλη λύπη μας, εἴμαστε σφόδρα περίλυποι ἄχρι θανάτου καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔχουμε συνεχῶς Γολγοθᾶδες Μεγάλης Παρασκευῆς.

5.Ἔχομε τονίσει ἐπανειλημμένως ὅτι ἐμεῖς σήμερον, εἰς τὸν αἰώνα τῶν ταχυτήτων, πρέπει νὰ ἀναπτύσσωμε τὰ θέματα ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως καὶ νὰ μὴ εἶναι παρωχημένα. 

Μόνον τοιουτοτρόπως θὰ σπεύδουν οἱ πάντες νὰ ἐνημερώνωνται ἐγκύρως καί, εἰ δυνατόν, νὰ εἲμεθα πρῶτοι στὶς ἀναρτήσεις καὶ δημοσιεύματα.

Καὶ οἱ φίλοι νὰ ἀδημονοῦν νὰ βγοῦμε στὸν ἀέρα γιὰ νὰ ἐνημερωθοῦν.

6.Ὀψόμεθα, λοιπόν, μετὰ τὰ μέσα Ὀκτωβρίου 2019, πρῶτα ὁ Θεὸς μὲ δύναμιν καὶ εὐλογία, γιὰ τὶς πραγματοποιήσεις τῶν σκοπῶν μας, ἐπ’ὠφελείᾳ τῆς ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδοξίας μας καὶ τῆς Πατρίδος μας.

7.Ζητοῦμε ὑπερκατεπειγόντως συναγωνιστάς.

Ὁ παλαιός μας, λίαν εὐσυνείδητος ἐθελοντὴς σήμερον 96 – 97 ἐτῶν, ἄκρως ἰδεολόγος καὶ ἀνιδειοτελής, ἐργαζόταν γιὰ τοὺς σκοπούς μας κάθε ἡμέρα καὶ σὲ πάρα πολλὰ θέματα μᾶς «κόλαγε τὸ κεφάλι στὸ τοῖχο».

Ἀκόμη καὶ σήμερα, παρ’ ὅλον ὅτι ἐδῶ καὶ 8 μῆνες δὲν τρώγει καθόλου ἀλλὰ ζεῖ μόνον μὲ τοὺς ὁροὺς καὶ μὲ τὰ φάρμακα, ἐν τούτοις μᾶς τηλεφωνεῖ καὶ μᾶς λέγει:

«Αἰσθάνομαι δυνατὸς καὶ θέλω νὰ ἔρχομαι νὰ σᾶς βοηθάω. Μόνον ποὺ πρέπει νὰ μοῦ ἀπομακρύνουν αὐτὸ τὸ παρὰ φύσιν!!!!….».

Ὁ ὑπέργηρος ἰδεολόγος ἐθελοντὴς δύναται. Οἱ 90 ρηδες , 80 ρηδες, 70 ρηδες, μέχρι καὶ κάτω τῶν 20 ἐτῶν δὲν δύνανται!!!….

Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι κατὰ φαντασία ἀσθενεῖς καὶ φοβοῦνται τὶς διάφορες ἀσθένειες. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐμφορούμενοι ἀπὸ τὴν κατάπυστον δημοσιοϋπαλληλικὴ νοοτροπία δὲν ἠμποροῦν καὶ ἀποχαυνώνονται ἐπανω στὸν καναπὲ ὑφιστάμενοι πλύσιν ἐγκεφάλου ἀπὸ δημοσιογραφίσκους, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἀρθρώσουν μερικὲς φράσεις.

Γιὰ δὲς ποῦ καταντήσαμε!!!!…

O tempora o mores!!!!

Ἔτσι ἐφαρμόζoνται οἱ εὐαγγελικὲς ρήσεις:

«μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.» (Παῦλος, Β΄ Κορινθ. 9, 7).

«πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν» (Ρωμ. ιδ, 23).

Καὶ πληθώρα ἄλλων ἁγιογραφικῶν προσταγῶν ἤ συμβουλὲς ἤ προτροπὲς οἰκουμενικῶν συνόδων, Ἁγίων Πατέρων τῆς ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδοξίας μας ἀλλὰ καὶ ρήσεις τοῦ θυμόσοφου ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὡς π.χ. ἡ ἐκλαΐκευσις τῆς Ἁγίας Γραφῆς τοῦ:

 «τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἳνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι καὶ ἰάσομαι αὐτούς» (Ιωάννης 12, 40). 

ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ :

«δὲν ὑπάρχει κουφότερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ ἀκούσῃ, δὲν ὑπάρχει τυφλότερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ δῇ καὶ  δὲν ὑπάρχει πιὸ ἀδαὴς ἀπ’αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ καταλάβῃ ….».

                                       ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *