Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"Διορθόδοξος σύνδεσμος "Απόστολος Παύλος"

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 64-ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ (22.6.2015) ΨΗΦΙΣΜΑ 

Ὁ Ἀγὼν συνεχίζεται.
Ζητοῦμεν συμπαραστάτας βοηθούς – χορηγούς – συνδημιουργούς – ἐθελοντάς.
Ἀγωνιζόμεθα νυχθημερόν. Οὐδεὶς Ἀγών χάνεται.
Ἡ Πολιτεία ἀγνοεῖ πολλά καὶ δὲν θεσμοθετεῖ τὰ δέοντα βάσει ἀναγκῶν. Δὲν εἶναι ἠθικὸν νὰ εἰσπράτῃ ἡ Πολιτεία Φ.Π.Α. ἀπὸ τὰ προσφερόμενα εἴδη τοῦ «ὅλοι μαζί μποροῦμε».

Πῶς νὰ ἐπιστρέφῃ τὰ εἰσπραχθέντα εἰς τὴν κοινωνίαν ; Μὲ πολλοὺς τρόπους, ὡς π.χ. :

1. Μὲ ἄτοκα μικρὰ δάνεια εἰς νέας μικρὰς ἐπιχειρήσεις ἀγροτουρισμοῦ διαδρομῶν Ε4 – διαδρομῶν κρασιῶν – διαδρομῶν τυριῶν – καθὼς καὶ μικρὰς ἐπιχειρήσεις Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι διαδίδουν / προσφέρουν Ἑλληνικὴν γεύσιν καὶ Ἑλληνικὴν Φιλοξενίαν εἰς πόλεις τοῦ κόσμου μὲ τὴν προώθησιν τῆς Ἑλλάδος, τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς γλώσσης της.

2. Μὲ δωρεὰν Σχολὰς Μαγείρων – Οἰνοχόων – Ζαχαροπλαστῶν – Ἀμπελουργῶν – Οἰνοποιῶν – Ἐλαιοκαλλιεργητῶν – Ἀνθοκόμων εἰς κάθε περιφέρειαν τῆς χώρας.

3. Μὲ δωρεὰν προγράμματα ἐπαγγελματικῆς καταρτήσεως ὅσων δημιουργοῦν κοινωνικὰς συνεταιριστικὰς ἐπιχειρήσεις.

4. Ζητοῦμεν ἀπὸ τὴν Κυβέρνησιν νὰ θεσμοθετήσῃ στρατηγικὴν προστασίας τροφίμων, ὥστε ἕκαστος, ὁ ὁποῖος ἔχει τρόφιμα λήγοντα εἰς 30 ἡμέρας, ὀφείλει νὰ τὰ ἀποστείλῃ, βάσει εἰδικοῦ σχεδίου εἰς κέντρον διανομῆς καὶ ἀνταλλαγῆς τροφίμων, τὸ ὁποῖον ἐφοδιάζει ἐπιπροσθέτως καὶ ὄχι ἀποκλειστικῶς φορεῖς κοινωνικούς-ἐκκλησιαστικούς-ἰδιωτικούς, οἱ ὁποῖοι προσφέρουν δωρεὰν τροφήν, ἔστω καὶ διὰ συγκεκριμένην χρονικὴν περίοδον μόνον, μὲ ἐλάχιστον τὸ δίμηνον.
Οἱ Νέοι Δήμαρχοι Μαδρίτης – Βαρκελώνης ἀρχίζουν θερινὰ μαθητικὰ συσσίτια .

5. Τὴν θέσιν τοῦ ἑνὸς κέντρου διανομῆς καὶ ἀνταλλαγῆς τροφίμων ἠμποροῦν νὰ πάρουν καὶ ἄλλα διαπιστευμένα κέντρα κοινωνικῶν φιλανθρωπικῶν ἢ ἄλλων φορέων ἀκόμη καὶ ἐπιχειρήσεων, τῶν ὁποίων ἡ φύσις τοῦ ἔργου των ἐξυπηρετεῖ ἢ ἡ ἑταιρικὴ ἠθική των ἐπιθυμεῖ, βάσει σχεδίου.
Ἂς μὴ τὸ λησμονεῖ ἡ Ἑλληνικὴ Βουλὴ καὶ ὁ ΟΑΕΔ.
Ἡ Γαλλία ἑτοιμάζει ἀνάλογον Νομοθεσίαν. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ προτείνει εἰς τὰ Κράτη – μέλη ἐθνικὰς στρατηγικάς, διὰ νὰ μὴ σπαταλῶνται, νὰ μὴ καταστρέφωνται τρόφιμα.

6. Ὁ Ὀργανισμὸς Τροφίμων καὶ Γεωργίας ἀνακοινώνει πὼς 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων φθάνουν εἰς τὰ σκουπίδια. Διατί; Ἡ ἀξία των, κατὰ τὸν ΟΗΕ, ἀνέρχεται εἰς 570 δὶς δολλάρια ἐτησίως. Ἡ πεῖνα εἰς τὸν κόσμον θὰ ἐξαλειφθῇ μόνον, ὅταν δὲν θὰ πετῶμεν τίποτε, ἀλλὰ θὰ ἀξιοποιῶμεν ὅλα τὰ ἀγαθά.

7. Ἕνα παγκόσμιον σχέδιον, διὰ νὰ ἔχουν ὅλοι τρόφιμα καὶ καθαρὸν ὕδωρ, εἶναι πρώτης προτεραιότητος μὲ εὐθύνην τοῦ ΟΗΕ καὶ τοῦ Ὀργανισμοῦ Τροφίμων καὶ Γεωργίας τοῦ ΟΗΕ (FAO) – (Food and Agriculture Organisation).

8. Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος δικαιώνεται μετὰ ἀπὸ πολλὰ ἔτη.
Τρόφιμα ὑπάρχουν, ἀλλὰ λείπει ἡ κατάλληλος πολιτική.
Δικαιώνεται ἐπανειλημμένως ὁ Μέγας Οἰκονομολόγος Καθηγητὴς Θ. Βέμπλεν, ὁ ὁποῖος εἶπεν: «Ἡ πεῖνα δὲν εἶναι μόνον πρόβλημα παραγωγῆς, ἀλλὰ κυρίως μεταφορῶν καὶ διανομῆς εἰς τοὺς τόπους ἀναγκῶν».

9. Προχωρεῖτε εἰς χιονομαστεύσεις καὶ προώθησιν ὕδατος χιόνων καὶ πηγῶν μὲ ἀγωγούς, ὅπου λείπει. Τὸ σχῆμα τοῦ πλανήτου καὶ αἱ ὑψομετρικαὶ διαφοραὶ τὸ στέλνουν μὲ φυσικὴν ροήν.

10. Ἄνθρωποι, ἰδίως παιδιά, καὶ γαλακτοφόρα ζῶα ἀποθνήσκουν καθημερινῶς, λόγῳ ἐλλείψεως καθαροῦ ὕδατος.

11. Ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως πρέπει νὰ προωθηθοῦν ἐξαγωγαὶ καὶ ἀνταλλαγαὶ τροφίμων μὲ δαπάνας μεταφορᾶς ΟΗΕ.

12. Λυπούμεθα ἀφαντάστως διὰ τὰς παρελάσεις τῶν ἀσθενῶν ὁμοφυλοφίλων μετὰ τῶν ἁρμοδίων ἀρχόντων. Συμμετέχομεν εἰς τὰς ἀγρυπνίας ἀλλά «οἱ καιροί οὐ μενετοί».
Πρέπει, πάσῃ δυνάμει νὰ σταματήσωμεν τὴν ψήφισιν τοῦ ἀναισχύντου σοδομητικοῦ νομοσχεδίου διὰ τό «σύμφωνο συμβίωσης» καὶ εἰς τὰ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια.

13. Εἶναι Ὑπερεπεῖγον:
ΟΑΕΔ – Μητροπόλεις – Ἐνορίαι – Δῆμοι – Φορεῖς – Ἐθελονταὶ μὲ ἀσφαλιστικὰς εἰσφορὰς ἀπὸ ΟΑΕΔ νὰ συνδημιουργοῦν γεύματα ἀπὸ ἀγαθὰ ὅσων τὰ προσφέρουν, ὅσων τὰ δημιουργοῦν καὶ ὅσων ἔχουν ἀνάγκην βοηθείας. Κοινὴ τράπεζα, ἀδελφοί μου, ὅπου καὶ ὅταν εἶναι δυνατόν, ἀλλὰ καὶ εἰς κάθε Μονὴν καὶ κάθε Ἐνορίαν.
Ἡ τροφὴ τῶν πέντε χορταίνει καὶ ἑπτὰ ἢ ὀκτώ σὺν Θεῷ… καὶ ἐξ αὐτῶν «πεντάκις χιλίους ἄνδρας χορτάσας» εἶπεν καὶ ἔδειξεν ὁ Ἰησοῦς.
Ὁ δὲ Ἕλλην Ἱπποκράτης εἶπεν: «τὸ φάρμακό μας, ἡ τροφή μας».
Ἂς κάνωμεν ἀρχήν πάλι.
Θέτομεν προτεραιότητα τὴν συνδημιουργίαν καὶ συνυποστήριξιν ἐθελοντῶν – χορηγῶν διὰ ἀναστήλωσιν – ἀναβίωσιν, ἐπαναλειτουργίαν ἱστορικῶν καὶ παλαιφάτων Ὀρθοδόξων Μονῶν, αἱ ὁποῖαι εἶναι κιβωτοὶ φωτός Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ.

14. Ἂς διαφυλάξωμεν, ἀδελφοί μας, ἀλώβητον τὴν Ὀρθοδοξίαν μας, τὴν ἁγνὴν οἰκογένειαν, τὸ Εὐαγγέλιον καὶ τὸν Ἑλληνοχριστιανικὸν Πολιτισμόν.

Πρὸς τοῦτο ἂς προσευχόμεθα μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας εἰς τὸν Μέγα Δημιουργόν, καὶ τὴν Ἁγίαν Τριάδα τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Παρ’ ὅλον ὅτι ὁ ἀγὼν εἶναι σκληρὸς καὶ ἐπίπονος, πρέπει ὅλοι μας νὰ ἐνημερώνωμεν συνεχῶς ἁρμοδίους Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας καὶ φορεῖς, ζῶντες χριστιανικῶς καὶ ὀρθοδόξως.

Νὰ ἀγαπῶμεν τὸν Χριστόν, τὴν Ἑλλάδα, τοὺς Ἕλληνας καὶ τοὺς Φιλέλληνας, διότι ὅλοι μαζὶ μεγαλουργοῦμεν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *