ΦΩΤΥΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 45 – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΑΣ, ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ καὶ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Σεβαστοὶ πατέρες!
Κύριε πρώην Πρωθυπουργέ!
Κύριοι ἐκπρόσωποι τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῆς Ἀντιπολιτεύσεως! Κύριοι ἐκπρόσωποι κομμάτων!
Κύριοι Ἀρεοπαγίται!
Κύριοι Πρέσβεις καὶ Διπλωματικοὶ Ἐκπρόσωποι φίλων χωρῶν Σερβίας, Γεωργίας, Οὐκρανίας, Συρίας καὶ Κούβας !
Άξιότιμε κε Ἀντινομάρχη!
Κύριοι Στρατηγοὶ καὶ Ἀνώτατοι Ἀξιωματικοὶ τῶν τριῶν ὅπλων καὶ τῆς Ἀστυνομίας!
Κύριοι Καθηγηταί,
Κύριοι Πρόεδροι κοινωνικῶν φορέων, Σωματείων καὶ Ὀργανώσεων!
Λίαν ἀγαπητὲς ἐν Χριστῷ ἀδελφὲς καὶ ἀδελφοί!

Εὐλογημένον, χαρούμενον, εἰρηνικόν, ὑγιὲς καὶ προπαντὸς πνευματικῶς καρποφόρον τὸ 2010.
Εὐχαριστοῦμε θερμότατα τὸν Πρόεδρον καὶ τὸ Διοικ. Συμβούλιον τοῦ φιλόξενου Πολεμικοῦ Μουσείου μετὰ τῶν συνεργατῶν των διὰ τὴν διάθεσιν τῶν χώρων του.
Εὐχαριστοῦμε τὸν κύριον ὁμιλητήν, πολιτικὸν ἐπιστήμονα κ. Κωνσταντῖνον Χολέβαν, τοὺς ἱεροψάλτας, καθὼς καὶ τὴν Βυζαντινὴν Χορωδίαν Ἀθηνῶν τοῦ περιφήμου ἄρχοντος ὑμνογράφου, ἀγαπητοῦ κ. Γεωργίου Χατζηχρόνογλου, οἱ ὁποῖοι τελείως ἀνιδιοτελῶς προσεφέρθησαν πάλιν νὰ μᾶς ψυχαγωγήσουν καὶ νὰ μᾶς ἀναβιβάσουν εἰς ὑψηλὰς πνευματικὰς σφαίρας.
Εὐχαριστοῦμεν ἐπίσης ὅλους ὑμᾶς ἐκ βάθους καρδίας διὰ τὴν τιμήν, ποὺ μᾶς ἐκάματε, νὰ προσέλθετε καὶ νὰ κατακλύσετε ὄχι μόνον τὴν αἴθουσαν, ἀλλὰ καὶ τὸ τεράστιον προθάλαμον.
Ἰδιαιτέρως ἀσμένως ὑποδεχόμεθα τὰ τιμώμενα πρόσωπα καὶ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν κεκοιμημένων.
Τὰς ἑκατοντάδας λοιπὰς προσωπικότητας, αἱ ὁποῖαι λαμπρύνουν ἀπόψε τὴν πολιτιστικήν μας βραδιάν, ἀναγκάζομαι δυστυχῶς νὰ μὴ τὰς προσφωνήσω ἰδιαιτέρως, λόγῳ ἐπιβεβαρημένου προγράμματος.

ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ

ΑΙ ΕΝΤΟΝΟΙ-ΕΝΤΑΤΙΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ-
ΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

1. Τώρα, καθὼς εἶσθε ὅλοι συγκεντρωμένοι, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναφερθῶ ἐκτενῶς τόσον εἰς τοὺς σκοπούς, ὅσον καὶ εἰς τὰς δραστηριότητας καὶ τὰς προοπτικὰς τῶν φορέων μας: α) Τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,
β) Τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
γ) Τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
δ) Τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ
ε) Τῆς ἱστοσελίδος μας fotgrammi.gr.
Ὅμως, ἀντὶ τῶν 40 λεπτῶν ὁμιλίας ἀναφορικῶς μὲ τὰ πεπραγμένα καὶ προοπτικάς μας, θὰ περιορισθῶ εἰς τὸ 1/3.

2. Ὡς γνωστὸν, οἱ ἀνωτέρω φορεῖς μας ὄχι μόνον δὲν λαμβάνουν ἐπιχορηγίας καὶ ἐνισχύσεις ἀπὸ τὸ Κράτος καὶ Ἐκκλησίαν, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας παραγκωνιζόμεθα σχεδὸν ἐπὶ μίαν ὁλόκληρον δεκαετίαν ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως ἀπὸ τοὺς ἑκάστοτε ἰθύνοντας, διότι ἡμεῖς δὲν ἀνήκομεν εἰς παρατάξεις καὶ κλαδικὰς καὶ δὲν θωπεύομεν τοὺς ἑκάστοτε ἰσχυρούς, ἀλλὰ ἀναγκαζόμεθα νὰ λέγωμεν τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά των καὶ νὰ διαμαρτυρώμεθα διὰ τὰ κακῶς κείμενα. Μεταξὺ τῶν ἄλλων, καὶ ἐπειδὴ δὲν θέλουν οἱ ἁρμόδιοι νὰ ἐφαρμόσουν τὸ ἄρθρον 4 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος καὶ νὰ ἰσχύῃ καὶ διὰ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (Ι.Π.Η.Π.Α) ἡ ἰσονομία, ὅπως ἐπιβάλλεται νὰ γίνεται εἰς κάθε ὀρθῶς συντεταγμένην κοινωνίαν, εἰς κάθε χρηστὸν κράτος δικαίου.
Διὰ νὰ μᾶς ἀποφύγουν, ἐφαρμόζουν τὴν κατάπτυστον τακτικὴν τῆς λεγομένης καταπονήσεως καὶ μᾶς παραπέμπουν συνεχῶς ἀπὸ τόν «Ἄνναν εἰς τὸν Καϊάφαν», κηρύττοντες ἑαυτοὺς ἀναρμοδίους ἤ ἀνευθυνοϋπευθύνους.
Ὅταν διεπιστώσαμε, ὅτι ἄλλα ἱδρύματα ὑπάγονται εἰς τὸ ἄρθρον 12 τοῦ Ν. 1610/1986, ἰταμὰ ἀνθρωπάκια, τὰ ὁποῖα ἐμφανίζονται «βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως» καί «παπικώτεροι τοῦ πάπα», παρεπληροφόρουν Ὑπουργοὺς καὶ Ὑφυπουργούς, ὅτι δῆθεν αἱ διατάξεις τοῦ ἐν λόγῳ Νόμου ἐφαρμόζονται μόνον διὰ ἱδρύματα Πρωθυπουργῶν, καὶ ὅτι αὐτὰ δὲν ὑπερβαίνουν τὰ δέκα (τὰ ὁποῖα, ἐκτὸς τῶν ἄλλων φανερῶν ἤ ἀφανῶν χορηγιῶν ἀπὸ καταχθονίως δρῶντας φορεῖς καὶ ὀργανώσεις τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, λαμβάνουν βάσει τοῦ Ν 3577/2007 ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας, διὰ βίου Μάθησης καὶ Θρησκευμάτων ἐτησίας χορηγίας ἐκ 250.000€ ἕκαστον… Αὐτοὶ δὲ οἱ Πρωθυπουργοὶ ἐνσυνειδήτως ἤ ἐν ἀγνοίᾳ των ἐφήρμοσαν τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τὰ ὁποῖα εἶναι ὁ ἀφελληνισμὸς καὶ ἡ ἀποχριστιανοποίησις τῶν Ἑλλήνων, τουτέστιν ἡ ἠθικὴ ἐξαθλίωσις διὰ νὰ ἀκολουθήσῃ ἡ οἰκονομικὴ κρίσις). Μὲ τὴν πεποίθησιν ὅτι εἶναι λίαν δυσχερὴς ἡ ἀνακάλυψις τῶν τροπολογιῶν καὶ τῶν νομοθετικῶν ρυθμίσεων, ποὺ ἐφηρμόσθησαν διὰ ἱδρύματα «ἀετονύχηδων» καὶ ἄλλων «ἡμετέρων παραγόντων», ἐνόμιζον αὐτὰ τὰ ἐλεεινὰ ὑποκείμενα, ὅτι ἡμεῖς εἴμεθα ἀφελεῖς καὶ θὰ ἐπιστεύαμε τὰς ψευδολογίες των.
Ἡμεῖς ὅμως ἀπεδείξαμεν εἰς τοὺς ἐν λόγῳ διαχειριστὰς τῆς ἐξουσίας καὶ τοῦ ψεύδους, ὅτι δὲν εἴμεθα ἀφελεῖς, ἀδαεῖς καί «ναρκωμένοι» ἀπὸ τὴν διαχείρισιν τοῦ ψεύδους των, ἐνῷ οἱ ἴδιοι καταναλίσκουν σχεδὸν ὅλην τὴν φαιὰν οὐσίαν των νὰ διαστρεβλώνουν τὴν ἀληθείαν. Ἀγρυπνοῦντες ἐπὶ ἑβδομάδας ὁλοκλήρους καὶ ἐρευνῶντες διεπιστώσαμε, ὅτι πέραν τῶν Πρωθυπουργῶν ὑπάρχουν καὶ 25 ἱδρύματα «ἡμετέρων», ποὺ ἔχουν «ἐξυπηρετηθῆ καταλλήλως», δηλαδὴ ἔχουν «βολευθῆ», καί, ἐὰν εἴχαμε χρόνον, θὰ ἠδυνάμεθα νὰ ἀποδείξωμεν ὅτι ἑκατοντάδες ἄλλα ἱδρύματα ἔχουν τοιουτοτρόπως «τακτοποιηθῆ». Ἐὰν ἐμελετούσατε μερικὰς ἐπιστολάς μας πρὸς τοὺς ἰθύνοντας, θὰ «ἀνέβαινε τὸ αἷμα εἰς τὴν κεφαλήν σας» καὶ θὰ ἐλέγατε: «κλείω τοὺς ὀφθαλμούς, δῶστε μου πολυβόλον νὰ κτυπῶ ἀδιακρίτως ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀνευθυνοϋπευθύνους καὶ τὸν ἑσμὸν τῶν συμβούλων καὶ αὐλοκολάκων, οἱ ὁποῖοι νοσφίζονται τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Αὐτοὶ βολιδοσκοποῦν καὶ καραδοκοῦν, ποῖοι εἶναι διατεθειμένοι νά «λαδώσουν», διὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν, ἐνῷ ὅλοι οἱ ἄλλοι νὰ ἐμπαίζωνται μὲ χιλιάδες προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις . . .

3. Συνήθως ἱδρύματα, ὀργανώσεις, σωματεῖα καὶ παρόμοιοι φορεῖς, κατὰ τὰς διαφόρους ἑορτάς των καὶ Γενικὰς Συνελεύσεις των πασχίζουν νὰ χρυσώνουν καὶ νὰ πολλαπλασιάζουν τὰ ἐπιτεύγματα τῶν δραστηριοτήτων των, διὰ νὰ προσεταιρισθοῦν ἰθύνοντας καὶ νὰ τύχουν καὶ μελλοντικῶς γενναίων χορηγιῶν καὶ ἀμέσων ἤ ἐμμέσων ἐνισχύσεων. Ἡμεῖς ὅλοι ὄχι μόνον δὲν εἴμεθα μισθωτοί, ἀλλὰ καί, στερούμενοι, διαθέτομε ἐξ ἰδίων πόρων ὅλα τὰ ἔξοδα. Ἐπιθυμοῦμεν δὲ νὰ εἴμεθα πάντοτε εὐθεῖς καὶ εἰλικρινεῖς καὶ νὰ μὴ καυχησιολογῶμεν, ἀλλὰ νὰ ἔχωμεν τὴν ταπεινοφροσύνην, ὅτι τὰ ἐλάχιστα, τὰ ὁποῖα πράττομε, ὀφείλονται εἰς τὴν εὐλογίαν καὶ βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀγωνιζόμεθα νὰ κάμνωμεν, ἔστω ἐν σμικρύνσει, τὸ καθῆκον μας διὰ τὸ κοινὸν καλόν, πρὸς δόξαν Θεοῦ.
Ἔχοντες ὅμως αὐτὰς τὰς σατανικὰς ἀντιξοότητας, τὰς ὁποίας περιληπτικῶς ἀνεφέραμε ἀνωτέρω, δὲν κατωρθώσαμεν δυστυχῶς νὰ ἔχωμεν λαμπρά ἐπιτεύγματα.
Βλέποντες τὴν ἀπερίγραπτον τυραννίαν μας ἀπὸ βαθέος ὄρθρου μέχρι καὶ τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους ὥρας ἐπὶ 365 ἡμέρας τὸ ἔτος, οἱ διάφοροι φίλοι μας μᾶς συνιστοῦν νὰ σταματήσωμεν ἤ ἔστω νὰ περιορίσωμεν τὰς δραστηριότητάς μας. Αὐτὸ ὅμως εἶναι ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει καὶ τὸ σχέδιον τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ εἰς αὐτὸ ἀποβλέπουν καὶ αἱ σατανικαὶ ἀντιξοότητες, πλὴν ὅμως φρονοῦμεν, ὅτι ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ κάμνωμεν τήν «ἐπιθυμίαν τοῦ Σατανᾶ», διότι μόνον «ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται» (Ματθ. 24, 13).
Τὸ δόγμα μας πρέπει νὰ παραμείνῃ: εἴτε μόνοι, εἴτε μετ᾿ ἄλλων ἡμεῖς ὀφείλομεν νὰ ἀγωνιζώμεθα ἄχρι θανάτου καί νὰ ἐφαρμόζωμε τὸ «Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειράχ 4, 28).
Ὅταν μᾶς κυριαρχῇ καὶ καταλαμβάνῃ τὸ παράπονον, διότι δυστυχῶς ἐφαρμόζεται τό Γραφικόν: «ἀγρὸν ἠγόρασα …, ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε…, γυναῖκα ἔγημα…, ἐρωτῶ σὲ ἔχε με παρῃτημένον» (Λουκ. 14, 18) καὶ ὁ καθεὶς μὲ τὰς ὑπαρκτὰς ἤ ἀνυπάρκτους δικαιολογίας του δὲν σπεύδει νὰ ἀναλάβῃ χρέη Κηρυναίου καὶ καλοῦ Σαμαρείτου καὶ νὰ μᾶς συντρέξῃ, τότε λυπούμεθα ἀφαντάστως ἐπαναλαμβάνοντες τό: «ἄνθρωπον οὐκ ἔχω»· ὅμως ἀκούεται μία φωνὴ καὶ μᾶς παρηγορεῖ τονίζουσα: «ἄνθρωπον οὐκ ἔχετε, ἀλλ᾿ ἔχετε Θεάνθρωπον καὶ θαρσῆτε καὶ συνεχίσατε τὴν προσπάθειάν σας».

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ
1. Οὕτω, λοιπόν, συνεχίζομεν νὰ κάμωμεν ἀπεγνωσμένας προσπαθείας, διὰ νὰ ἐξευρίσκωμεν μεγάλας ποσότητας φαρμάκων, τροφίμων, καινουργοῦς ἱματισμοῦ, ὑποδημάτων, κλινοσκεπασμάτων καὶ λοιπῶν ἀγαθῶν καὶ νὰ ἀποστέλλωμεν ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας, ὄχι μόνον εἰς τὸ ἐξωτερικόν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ ἐσωτερικὸν εἰς διαφόρους Μητροπόλεις, ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα, στέγας ἀγάπης καὶ λοιπά. Δυστυχῶς ὅμως αἱ προσφοραὶ καθημερινῶς ὀλιγοστεύουν, ἐνῷ ἀντιθέτως πολλαπλασιάζονται αἱ ἐκκλήσεις διὰ βοήθειαν.
Εἰς τὰς ἀποστολάς μας συμπεριλαμβάνομε καὶ Εὐαγγέλια, προσευχητάρια, εἰκόνας κ.λπ. ἐκκλησιαστικὰ βιβλία μεταφρασμένα εἰς τὰς γλώσσας τῶν παραληπτριῶν χωρῶν, τὴν σερβικήν, ρουμανικήν, ρωσσικήν, γεωργιανὴν καὶ εἰς τοπικὰς ἀφρικανικὰς διαλέκτους.
Συνολικῶς ἔχομεν ἀποστείλει περίπου 60.000 τόνους ἀνθρωπιστικὴν βοήθειαν, μόνον μὲ τὴν συμπαράστασιν τοῦ φιλανθρώπου ἑλληνικοῦ Λαοῦ.

2. Μίαν ἰδιάζουσαν περίπτωσιν ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον καὶ αὐταπαρνήσεως ζῶμεν μὲ ἕνα πτωχὸν ἀλλὰ ἀξιοπρεπῆ συνάνθρωπον μας, ὁ ὁποῖος παρουσιάζεται περιοδικῶς μὲ τὸ ὄνομα Δημήτρης (οὐδὲν ἕτερον στοιχεῖον αὐτοῦ γνωρίζομεν) καὶ μᾶς ἀποστέλει σεβαστὰ ποσά. Τὸν προηγούμενον Σεπτέμβριον μᾶς κατέθεσεν 14.600 € διὰ νὰ τὰ προωθήσωμεν εἰς τὰ πεινασμένα παιδιὰ τῆς Ἀφρικῆς. Διηρέσαμεν εἰς τρία ἴσα μέρη τὰ ὡς ἄνω χρήματα καὶ τὰ ἀπεστείλαμεν εἰς τὰς Ἱερὰς Μητροπόλεις Κένυας, Μαδαγασκάρης καὶ Ζιμπάμπουε, διὰ νὰ ἀγοράσουν γάλα καὶ λοιπὰ τρόφιμα, διὰ τὰ λιμοκτονοῦντα παιδιὰ τῶν Μητροπόλεών των.

 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Συνεχίζομεν νὰ παρακαλοῦμεν καὶ ζητοῦμεν ἀπὸ τὸν Δῆμον Ἀθηναίων, τὸ Ὑπουργεῖον Ἀργοτικῆς Ἀναπτύξεως καὶ Τροφίμων, τὸ ΥΠΕΧΩΔΕ καὶ λοιποὺς φορεῖς νὰ φιλοξενοῦν εἰς τὰς κατασκηνώσεις των ὀρφανὰ καὶ δεινοπαθοῦντα παιδιὰ ἀπὸ τὴν Γεωργίαν, Οὐκρανίαν, Ρουμανίαν, Σερβίαν, Μολδαβίαν καὶ λοιπὰς χώρας. Διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ προσφέρομεν στοργὴν καὶ ἀγάπην εἰς αὐτὰ τὰ δεινοπαθοῦντα παιδιά, ἀγωνιζόμενοι νὰ δημιουργῶμεν φιλέλληνας ἀνὰ τὸν κόσμον.

 

ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΡΟΣΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ

Πέραν τῶν ὑλικῶν βοηθειῶν, ἔχομεν καὶ πληθώραν ἄλλων περιπτώσεων, ὡς π.χ. τὴν περίπτωσιν τοῦ συμπατριώτου μας, Γεωργίου Μπούρα, ὁ ὁποῖος προφανῶς ἔχει πέσει θύμα δικαστικῆς πλάνης εἰς τὰς Η.Π.Α. καὶ ἔχει καταδικασθῆ εἰς ἰσόβια δεσμά. Ἀφ’ ὅτου περιῆλθεν ἡ Φωτεινὴ Γραμμὴ εἰς χεῖρας του, εἰς τὰς φυλακὰς τῆς Καλιφόρνιας, κάμνει ἀπεγνωσμένας ἐκκλήσεις νὰ τὸν βοηθήσωμεν νὰ ἐκτίσῃ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ποινῆς του εἰς τὴν Ἑλλάδα, διὰ νὰ μὴ «ἀφήσῃ τὰ κόκκαλά του» εἰς τὴν Ἀμερικήν, ἀλλὰ εἰς τὴν μητέρα πατρίδα. Πρὸς τοῦτο ἀγωνιζόμεθα μὲ ἐπιστολὰς καὶ λοιπὰ μέσα ὄχι μόνον πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν Ἀμερικανικὴν Πρεσβείαν, καὶ τὸν πλανητάρχην κ. Ὀμπάμα.Μέχρι τώρα, δυστυχῶς, ἄνευ ἀνταποκρίσεως…

 

Ο ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΣ  ΒΑΡΒΑΡΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ἐλάβαμεν ἀφορμὴν ἐκ τοῦ ὠμοτάτου καὶ ἀνατριχιαστικοῦ τελεσιγράφου, τὸ ὁποῖον εἶχεν ἀποστείλει ὁ διαβόητος Σουλτάνος Μωάμεθ ὁ Δ’ τὸ 1683 εἰς τὸν Αὐτοκράτορα τῆς Γερμανίας Λεοπόλδον Α’ καὶ τὸν Βασιλέα τῆς Πολωνίας Σοβιένσκυ, ὅταν ὁ δυνάστης Καρά-Μουσταφά, ὁ ἐπονομαζόμενος παράφρων, ἐπολιόρκει τὴν Βιέννην καὶ ἠπείλει νὰ ἐκστρατεύσῃ μὲ 1.300.000 στρατιωτικοὺς νὰ κατασφάξῃ ὅλους τοὺς κατοίκους ὄχι μόνον τῆς Βιέννης, ἀλλὰ καὶ τῆς ὅλης τῆς Αὐστρίας, Γερμανίας καὶ Πολωνίας, ὅπως κατέσφαξεν ὁ προκάτοχός του Μωάμεθ, ὁ κατακτητής, τοὺς Χριστιανούς τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῶν ἄλλων περιοχῶν τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας· τὸ ἐν λόγῳ ἀχαρακτήριστον τελεσίγραφον τὸ ἔχομεν δημοσιεύσει καὶ εἰς τὴν Πανηγυρικὴν Ἔκδοσιν τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» τεῦχος 41, σελ. 126-132. Πρὸς τοῦτο ἀπηυθήνθημεν, κοινοποιοῦντες τοῦτο, εἰς Προέδρους, Πρωθυπουργούς, Καγκελάριους καὶ τοὺς ἐν Ἀθήναις Πρέσβεις τῶν χωρῶν Αὐστρίας, Γερμανίας, Πολωνίας, Ἑλβετίας, Οὐγγαρίας, Ἰταλίας, Γαλλίας καὶ Ὁλλανδίας, τονίζοντες εἰς ὅλους τὸν μέγιστον ἐξ Ἀνατολῶν προερχόμενον βαρβαρικὸν κίνδυνον. Ἤτοι ἀπευθύνθημεν εἰς τοὺς: Πρόεδρον Αὐστρίας κ. Dr. Heinz Fischer, Καγκελάριον κ. Werner Faymann καὶ Πρέσβυν κ. Dr Michael Linhart, Πρόεδρον Γερμανίας κ. Horst Köhler, Καγκελάριον κ. Angela Merkel καὶ Πρέσβυν κ. Schuhthiass Wolfgeng, Πρόεδρον Πολωνίας κ. Lech Aleksander Kaczyński, Πρωθυπουργὸν κ. Donald Tusk καὶ Πρέσβυν κ. Michael Klinger, Πρόεδρον Γαλλίας κ. Νicolas Sarkozy, Πρωθυπουργὸν κ. Francois Fillon καὶ Πρέσβυν κ. Christophe Farnaud, Πρόεδρον Ἰταλίας κ. Giorgio Napolitano, Πρωθυπουργὸν κ. Silvio Berluskoni, Πρέσβυν κ. Gianpaolo Scarante, Πρόεδρον τῆς Ἑλβετικῆς Συνομοσπονδίας κ. Hans Rudolf Merz, Καγκελάριον κ. Corina Casanova καὶ Πρέσβυν κ. Paul Koller-Hauser, καὶ Βασίλισσαν Ὁλλανδίας κ. Beatrik, Πρωθυπουργὸν κ. Jean Peter Balkenende, καὶ Πρέσβυν κ. Cornelis Van Rij, τονίζοντες εἰς ὅλους τὸν μέγιστον ἐξ Ἀνατολῶν προερχόμενον βαρβαρικὸν κίνδυνον.

Κατωτέρω μέρος τῆς ἐν λόγῳ ἀλληλογραφίας, ἤτοι μόνον μερικαὶ ἀπαντήσεις.
Ἀξιοσημείωτος ἡ ἄμεσος ἀπάντησίς των.

 

 

ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Πρὸς τὸν Διορθόδοξον Σύνδεσμον
«Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

9.3.2010

Ἡ Καγκελλάριος (Πρόεδρος) τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Κυβερνήσεως τῆς Ἑλβετίας κα Κορίνα Καζανόβα ἔλαβε τὸ ἔγγραφόν σας ἀπὸ 8.2.2010, ὅπου εἴχατε ἐπισυνάψει τὸ τεῦχος 41 τοῦ περιοδικοῦ «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ μετ’εὐχαριστιῶν τὸ ἔλαβεν ὑπ’ὄψιν της.
Τὴν παράκλησίν σας νὰ μεταδώσῃ εἰς τὰ μαζικὰ μέσα ἐνημερώσεως τὸ τελεσίγραφον τοῦ Σουλτάνου Μωχάμετ τοῦ Δ΄ καὶ τὸ ἔγγραφόν σας δὲν δύναται νὰ πραγματοποιήσῃ λόγῳ ἀναρμοδιότητος, καὶ ζητᾶ πρὸς τοῦτο τὴν κατανόησίν σας,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

Διορθόδοξον Σύνδεσμον
«Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

6.4.2010

Κυρίες, Κύριοι

Τὸ ἔγγραφον σας ἀπὸ 8.2.2010 παρελήφθη ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τῆς Δημοκρατίας τῆς Γαλλίας.
Ἐξουσιοδοτήθην νὰ σᾶς ἐπιβεβαιώσω ὅτι τὸ παρέλαβεν καὶ ἐλήφθη ὑπ’ὄψιν.
Παρακαλοῦμε δεχθῆτε τὴν ὑψηλὴν ἐκτίμησίν μας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἀνάκτορα τῶν Βρυξελλῶν
4.3.2010

Πρόεδρον τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου
«Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

Ἀξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Ἡ Αὐτοῦ Μεγαλιότης ὁ Βασιλεὺς μοῦ ἀνέθεσεν νὰ σᾶς έπιβεβαιώσω τὴν παραλαβὴν τοῦ ἐγγράφου σας.

Ὁ Βασιλεὺς σᾶς εὐχαριστεῖ διὰ τὸ περιοδικὸν «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 41.

Πρωτόκολλον τῆς Αὐλῆς.

 

 

ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Συνεχάρημεν τὸν Ἰταλὸν Ὑφυπουργὸν Ὑποδομῶν Roberto Castelli καὶ τὸν Ὑπουργὸν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἰταλίας Franko Frattini, οἱ ὁποῖοι εἶχον θάρρος καὶ παρρησίαν νὰ ἀντισταθοῦν εἰς τὴν ἀντιχριστιανικὴν ἀπόφασιν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου εἰς Λουξεμβοῦργον νὰ ἀποκαθηλωθῇ ὁ Ἐσταυρωμένος ἀπὸ τὰς σχολικὰς αἰθούσας καὶ λοιπὰς ὑπηρεσίας καὶ ἀντεπρότινον οὗτοι τὸ σημεῖον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ νὰ σχηματισθῇ καὶ εἰς τὴν Ἰταλικὴν σημαίαν.

2. Τέλος ἐνημερώθημεν διὰ τὸν Ἱσπανὸν Καθηγητὴν Χουὰν Κοντέρχ, ὁ ὁποῖος διαθέτει ἱστοσελίδα, ὅπου ἀναγράφει ὅλας τὰς εἰδήσεις εἰς τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν γλῶσσαν καὶ περέχει μαθήματα ἑλληνικῆς καὶ λοιπὰ στοιχεῖα πέριξ τῆς ἑλληνικῆς παιδείας. Τὸν συνεχάρημεν καὶ τοῦ ἐζητήσαμε συνεργασίαν.

3. Ὄντως τοιοῦτοι διανοούμενοι, οἱ ὁποῖοι ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὸν Ἑλληνοχριστιανικὸν πολιτισμὸν καὶ ἀγωνίζονται διὰ τὴν διαιώνισιν αὐτοῦ, εἶναι, κατὰ τὸν Ἱσοκράτη, Ἕλληνες καὶ εἰς αὐτοὺς ἐπιβάλλεται νὰ δίδωμε ἀμέσως τὴν ἑλληνικὴν ἰθαγένειαν καὶ ὄχι ἀνεξελέγκτως εἰς κάθε λαθρομετανάστην καταφυγόντα παρανόμως εἰς τὴν χώραν μας, νὰ τοὺς βαπτίζωμεν «νόμιμους» καὶ λίαν ἐπιπολαίως νὰ χορηγῶμεν τὴν Ἑλληνικὴν ἰθαγένειαν εἰς «κάθε καρυδιᾶς καρύδι», κάμνοντες τὸ «χατίρι» τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων διὰ νὰ μετατραπῆ ἡ Ἑλλὰς εἰς «Γαλιλαίαν τῶν Ἐθνῶν»..Μόνον τοιοῦτοι ἀλλογενεῖς ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος εἶναι διαπρύσιοι «Ἀπόστολοι-κήρυκες» τοῦ αἰωνίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, πολὺ περισσότερον ἀπὸ ὅ,τι πάρα πολλοὶ Ἕλληνες ψευδοδιανοούμενοι, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἄλλοι γενίτσαροι τοῦ πνεύματος, ἀπεμπολοῦν τὴν πίστιν των, ἀρνοῦνται τὴν ἱστορίαν των καὶ χύνουν ἀφειδῶς δηλητήριον ἐναντίον τῆς ἀληθοῦς ἱστορίας μας, τῆς πίστεως μας καὶ παραδόσεως μας…
Εὐχηθῆτε καὶ προσευχηθῆτε, ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του, διὰ νὰ μὴ ἀναγκασθῶμε νὰ ἀναφωνήσωμε, ὅπως καὶ ὁ ἐθνικὸς ἡμῶν ποιητής: «Φιλέλληνες, σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας» !

4. Γενικῶς οἱ ὀργανώσεις μας ἀγωνίζονται καὶ δι’ ἐγγράφων των πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, ὡς π.χ. καὶ ἐναντίον τῆς σωματεμπορίας, ὅπως θὰ δημοσιεύσωμεν εἰς προσεχῆ τεύχη μας.

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Ὡς «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν» καὶ ὡς Σωματεῖον «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» ἀγωνιζόμεθα συνεχῶς καὶ ἀπεγνωσμένως διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσιαίου ἔργου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀλλά, δυστυχῶς, ὄχι μόνον κατανόησιν καὶ συμπαράστασιν δὲν εὑρίσκομεν ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους καὶ ὑπευθύνους, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας ἐμμέσως μᾶς κατατρέχουν καὶ μᾶς παραγκωνίζουν τόσον οἱ κοσμικοὶ ἰθύνοντες, ὅσον καὶ ἰθύνοντες τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας…

Ὁ πανδαμάτωρ χρόνος ὅμως εἶναι δυστυχῶς ἀδυσώπητος καὶ οὐδόλως μοῦ ἐπιτρέπει νὰ σᾶς ἐνημερώσω περὶ αὐτοῦ ἐκτενῶς. Πρὸς τοῦτο παρακαλῶ τὴν ἀγάπην σας νὰ μελετήσητε τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», ἰδίᾳ:
τεῦχος 30 σελ. 27-65
τεῦχος 31 σελ. 33-60,
τεῦχος 35 σελ. 51-54,
τεῦχος 36 σελ. 26-37,
τεῦχος 40 σελ. 10-23,
τὸ συνοπτικὸν ἐκ τριάκοντα δύο σελίδων ἔντυπον,
καθὼς καὶ τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΩΣ

1.Περὶ τῶν σκοπῶν, τῶν δραστηριοτήτων καὶ τῶν προοπτικῶν τῶν προαναφερθέντων φορέων μας:
Τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,
Τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Τοῦ «Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
Τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή», καὶ
Τῆς ἱστοσελίδος μας «Φωτεινὴ Γραμμή» www.fotgrammi.gr
δύνασθε νὰ ἐνημερωθῆτε συνοπτικῶς, ἀναγιγνώσκοντες τὸ ἐκ τριάκοντα δύο σελίδων ἔντυπον, τὸ ὁποῖον ἠμπορεῖτε νὰ παραλάβετε δωρεὰν ἐξερχόμενοι, καὶ μάλιστα εἰς περισσότερα τοῦ ἑνὸς ἀντίτυπα, διὰ νὰ τὰ δίδετε καὶ εἰς συγγενεῖς, φίλους καὶ γνωστούς σας, ἰδίως εἰς νέους ἀνθρώπους, διὰ νὰ διαφωτισθοῦν καὶ νὰ συσπειρωθῶμεν ὅλοι ἀπὸ κοινοῦ, διὰ νὰ δυνηθῶμεν νὰ συμπτύξωμεν ἕνα ἀδιάρρηκτον πυρῆνα ἐναντίον τοῦ ὠργανωμένου συστηματικῶς δρῶντος κακοῦ.
2. Περαίνοντες τὴν σύντομον ἐνημέρωσιν, ἐπιτρέψατέ μοι νὰ ἐκφράσω ἐκ νέου εἰς ὅλους ὑμᾶς, ἀγαπηταὶ ἀδελφαὶ καὶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, μέλη, συνεργάται, φίλοι καὶ θαυμασταὶ τῶν ἔργων τῶν ὀργανώσεων μας τὸ πικρότατον παράπονόν μου:
δυστυχῶς, πλὴν ἐλαχίστων ἀπὸ σᾶς, δὲν ὁδηγεῖτε τὰ τέκνα σας, τοὺς ἐγγόνους σας, τοὺς ἀνεψιούς σας, τοὺς ἀναδεκτούς σας-«βαπτιστικούς» σας εἰς τὰς ὀργανώσεις μας.
Ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ τὰ ἐγκαταλείπετε εἰς τά «ἐπικίνδυνα Μ.Μ.Ε.», εἰς τὰ διαδίκτυα καὶ λοιπὰ ἠλεκτρονικὰ παίγνια νὰ ὑφίστανται πνευματικὴν νάρκωσιν καὶ ἐκμαυλισμόν, ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι λίαν δυσχερὴς ἡ ἀποτοξίνωσίς των…
Μὴ λησμονεῖτε τί μᾶς συμβουλεύει ὁ οὐρανοφάντωρ θεῖος Παῦλος: «μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι» (Τίτ. 3, 14).
3. Συνδράματέ μας λοιπόν, προτοῦ αὔριον εἶναι πολὺ ἀργά . . .

Τηλεφωνήσατέ μας εἰς τὰ τηλέφωνα 210-3254321
διὰ συνεργασίαν εἰς τὸ ἔργον μας.
Σᾶς ἀναμένομε, ἰδιαιτέρως τοὺς νέους, διὰ νὰ συνεχίσουν τὸ ἀρξάμενον ἔργον μας…
Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων.
Χιλιάδες ἄλλα ἤθελα νὰ σᾶς εἴπω, ἀλλὰ ἐπιβάλλεται νὰ σταματήσω διὰ νὰ διευκολύνω τὸ ὑπόλοιπον πρόγραμμα.
Εὐχαριστοῦμε θερμότατα διὰ τὴν ἀθρόαν προσέλευσίν σας.

Καὶ πάλιν ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *