ΦΩΤΡΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57- Ο ΙΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ – ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ

Τὸ ἐν λόγῳ θέμα εἶναι μακροχρόνιον, ἀνεξάντλητον καὶ ἀπαιτοῦνται ὄχι μόνον τεράστιοι τόμοι καὶ ὁλόκληρα ἔτη, ἀλλὰ προπαντὸς πλήρης ἀφοσίωσις πολλῶν εἰδημόνων, διὰ νὰ ἀσχοληθοῦν ἐντατικῶς καὶ ἀποκλειστικῶς καὶ νὰ περιγράψουν ἐκτενῶς τὸ τεράστιον αὐτὸ πρόβλημα τῆς ἱστορίας καὶ τῆς κοινωνίας . . .
Ἐμεῖς, στερούμενοι δυστυχῶς ὅλων αὐτῶν τῶν προϋποθέσεων, θὰ προσπαθήσωμεν μὲ τὰς πτωχάς μας δυνάμεις νὰ ἀναφερθῶμεν περιληπτικῶς εἰς μερικὰ λίαν καταστρεπτικὰ προβλήματα διὰ τοὺς πτωχοὺς λαοὺς καὶ τὰ ἀνίσχυρα κράτη τῆς ὑφηλίου, ἐπισημαίνοντες τινὰ λίαν ἐπιθετικὰ «καρκινώματα» τῶν κοινωνιῶν τῶν τελευταίων τριῶν ἑκατονταετιῶν.

1. Σὺν τῷ χρόνῳ, μὲ τὴν ἰσχυροτάτην ἀντίδρασιν τῶν Χριστιανῶν τῆς Δύσεως ἔναντι τῆς ἀκραίας καταστάσεως τοῦ παπισμοῦ, ἐξηπλώθησαν εὐρέως ὁ Λουθηρανισμός, Πρωτεσταντισμὸς καὶ αἱ πολλαὶ παραφυάδες των.
2. Τὸ ἔδαφος ἦτο λίαν κατάλληλον νὰ ἐξαπλωθοῦν καὶ θριαμβεύσουν καὶ οἱ Σιωνισταὶ μὲ τὰς κρυφὰς ὀργανώσεις των, διὰ νὰ ἐπικρατοῦν παντοῦ (ἀντιθέτως πρὸς τὸ πνεῦμα τοῦ Γραφικοῦ «ἐγὼ παρρησία ἐλάλησα τῷ κόσμῳ· ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντοτε οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν», Ἰωαν. 18, 20). Μία τοιαύτη ὀργάνωσις ἤρχισεν τὸ 1776 ἀπὸ τὸ Ingolstadt τῆς Γερμανίας ἀπὸ τὸν Ἑβραῖον Adam Weishaupt ὡς ἐπέκτασις τῆς διαφωτίσεως καὶ τῶν διαφόρων εὐαγγελικῶν δογμάτων.
Γενικῶς δύναται νὰ παρατηρήσῃ κάθε ὀρθῶς σκεπτόμενος ἄνθρωπος ὅτι οἱ Rothschild μέσῳ τῶν συνεργατῶν σιωνιστῶν, μασώνων κ.λπ., ἀμέσως ἢ ἐμμέσως, ἐλέγχουν ὅλας τὰς οἰκονομίας τῆς ὑφηλίου καὶ ὅλα τὰ πιστωτικὰ ἱδρύματα καὶ τῆς Ἑλλάδος συμπεριλαμβανομένης.
Εἰς τὴν Ἰσπανίαν ὠνομάσθησαν Alumbrados, εἰς τὴν Γαλλίαν Guérients καὶ εἰς τὸ Βέλγιον Ἕνωσις τῶν Mystikern.
3. Ὁ ἡγεμὼν τῆς Βαυαρίας Carl Teodor τὸ 1785 διέγνωσεν ὅτι οἱ Illuminati ἦσαν «καρκίνωμα» εἰς τὴν κοινωνίαν καὶ διέλυσεν τὴν ἐν λόγῳ μυστικὴν ὀργάνωσιν. Ὅμως τὸ 1896 ἀνεσυστάθησαν εἰς τὸ Βερολίνον ὡς διεθνὴς ὀργάνωσις τῶν πεφωτισμένων (Illuminati).
4. Ὡς γνωστὸν οἱ Illuminati συνέταξαν τὰ Πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιών, διὰ νὰ συκοφαντοῦν τὸν Χριστιανισμὸν καὶ νὰ διασύρουν καὶ κατατρέχουν τοὺς ἐνσυνειδήτους Χριστιανούς, προβάλλοντες καὶ ὑποστηρίζοντες συστηματικῶς τοὺς Ἑβραίους καὶ τοὺς ἐξωμότας-προσχωρήσαντας εἰς τὰς μυστικὰς ὀργανώσεις Illuminati = πεφωτισμένους, μασώνους κ.λπ.
5. Ὁ Ἑβραῖος Anselmos (1743-1812) ἵδρυσεν Τράπεζαν εἰς τὴν Φρανκφούρτην, εἰς τὸ κατάστημα τοῦ Ἑβραίου ἐμπόρου Moses Mauer Rothschild (ποὺ σημαίνει ἐρυθρὰ ἀσπὶς) καὶ μετέπειτα παρέμεινεν τὸ ὄνομα τῆς οἰκογενείας Rothschild εἰς τὸ κρατίδιον τῆς Ἔσσης (Γερμανία). Ὠνομάσθη τραπεζομεσίτης τοῦ Πριγκιπάτου Ἔσσης – Χανάου τὸ 1801 καὶ ἐξησφάλισεν δάνειον εἰς τὴν Δανίαν ἐκ 10.000.000 ταλάρων. Ὁ Rothschild ἀνεδείχθη ὡς ὁ κατ’ἐξοχὴν χορηγὸς δανείων εἰς ὅλα τὰ κράτη, διότι εἶχεν ἀκριβεῖς πληροφορίας μέσῳ τῶν Illuminati καὶ τῶν μασώνων, ποὺ ἠργάζοντο εἰς καιρίους κρατικὰς θέσεις τῶν διαφόρων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, καὶ σχεδὸν εἶχεν τὸ μονοπώλειον τῶν ἐμπορικῶν καὶ χρηματιστικῶν ἀγορῶν. Οὗτος ἐφρόντισεν νὰ ἔχῃ ἡ οἰκογένειά του ἐνδογαμίαν καὶ οἱ ἀπόγονοί του δὲν ἐπετρέπετο νὰ νυμφεύωνται καὶ νὰ παντρεύωνται μὲ ἄλλους, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι Illuminati – μασῶνοι. Ὁ Rothschild εἶχε πέντε υἱοὺς καὶ πέντε θυγατέρας. Ὁ Nathan Mayer (1777-1836) ἦτο ὁ τρίτος υἱὸς τοῦ Anselmos καὶ ἀνεδείχθη ὁ σπουδαιότερος τῆς οἰκογενείας διὰ τὴν τραπεζιτικήν του ἰδιοφυΐαν. Τὸ 1805 μετέφερεν τὸ κέντρον τῶν ἐργασιῶν του εἰς Λονδίνον, ὅπου ἐντὸς ὀλίγου χρόνου ἀνεδείχθη ὡς ὁ τολμηρότερος καὶ ὁ φοβερώτερος δανειστὴς καὶ ρυθμιστὴς τῶν χρηματιστηρίων. Ὑπῆρξεν ἐκεῖνος, ποὺ ἐρύθμιζεν τὰς τιμὰς τῶν χρηματιστηρίων καὶ ἐθησαύριζεν. Ἐδάνειζεν ἀκόμη καὶ τὰς κυβερνήσεις τῆς Ἀγγλίας. Μέσῳ τῶν κατασκόπων συνεργατῶν εἰς τὰς διαφόρους χώρας οἱ Rothschild ἐχρηματοδότουν τοὺς πολέμους τοῦ Ναπολέοντος, ἐπληροφοροῦντο καὶ διέδιδον πρῶτοι τὰς εἰδήσεις, ὡς π.χ. τὴν εἴδησιν τῆς συμμαχικῆς νίκης, δηλαδὴ τὴν ἧτταν τοῦ Ναπολέοντος εἰς τὸ Βατερλὼ. Ἠγόρασαν ὅλα τὰ ἀγγλικὰ χρεώγραφα, τὰ ὁποῖα εἶχον δύο ἡμέρας ἐνωρίτερον τεραστίαν πτῶσιν. Ἀπὸ τὸν ἀνήθικον αὐτὸν τρόπον συμπεριφορᾶς τοῦ Nathan Rothschild ἐδημιουργήθη ἀμύθητος πλοῦτος, ὁ ὁποῖος ἐπολλαπλασιάζετο μὲ ἀριθμητικὴν πρόοδον, πολλὰκις δὲ καὶ μὲ γεωμετρικὴν τοιαύτην, ὅταν κατώρθωνεν μετὰ τῶν συνεργατῶν του νὰ εὐτελίζῃ τὰ χρεώγραφα τῶν διαφόρων χωρῶν καὶ τὰ ἠγόραζεν εἰς ἕν ἐλάχιστον μέρος τῆς ἀξίας των καὶ τὰ ἐξηργύρωνε ἐν συνεχείᾳ μὲ 100% τῆς ἀξίας των.
6. Ἀπὸ τὸν Nathan Rothschild ἔλαβεν καὶ ἡ Ἑλλάς τὰ δύο δάνεια (τὸ πρῶτον 9 Φεβρουαρίου 1824 ἐκ 800.000 λιρῶν καὶ τὸ δεύτερον 26 Ιανουαρίου 1825 ἐκ 2.000.000 λιρῶν), τὰ ὁποῖα ἐξώφλησεν μὲ θαλασσοδάνεια εἰς τὸ 100% τῆς ἀξίας τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων μετὰ τῶν βαρυτάτων τόκων.
Ἰδοὺ διὰ ποίους λόγους αὐτὰ τὰ θαλασσοδάνεια ἐπολλαπλασιάσθησαν καὶ ὁ βαρέως φορολογούμενος πτωχὸς ἑλληνικὸς λαὸς στενάζει, διὰ νὰ ἀποπληρώνῃ αὐτὰ τὰ θαλασσοδάνεια, τὰ ὁποῖα μᾶς ἔφεραν εἰς τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου.
7. Ὁ πρῶτος υἱὸς τοῦ Anselm Mayer Rothschild (1773-1855) διεδέχθη τὸν πατέρα του εἰς τὸν τραπεζιτικὸν οἶκον εἰς τὴν Φρανκφούρτην. Τὸ 1901 τὸν ἔκλεισαν.
8. Ὁ δεύτερος υἱὸς Solmon Mayer Rothschild (1774-1855) ἵδρυσεν τὸν τραπεζιτικὸν οἶκον εἰς τὴν Βιέννην (μέχρι τὸ 1938) καὶ ἐθησαύρισεν χάριν εἰς τὴν φιλίαν καὶ συνεργασίαν του μὲ τὸν μέγιστον ἀνθέλληνα Klemens von Metternich (Μέτερνιχ).
Τὸν Nathanael Mayer Rothschild τὸν διεδέχθη τὸ 1808-1879 ὁ υἱός του Nathanael Rothschild, ὁ ὁποῖος ἔλαβεν καὶ τὸν τίτλον τοῦ Βαρώνου.
9. Ὁ τέταρτος υἱὸς τοῦ Anselmos Mayer, Karl (1788-1855) ἵδρυσεν τὸν τραπεζιτικὸν οἶκον Νεαπόλεως Ἰταλίας καὶ τὸν διεδέχθη ὁ υἱός του Adolf (τὸν ἔκλεισαν τὸ 1860).
Ὁ πέμπτος υἱὸς τοῦ Anselm Mayer, Jakob (1792-1868) ἵδρυσεν τὸ 1812 τὸν ἐν Παρισίοις τραπεζιτικὸν οἶκον (BANQUER S.A. μέχρι τὸ 1968). Τέλος αὐτὸν τὸν διεδέχθη ὁ υἱός του (1827-1901) καὶ πάλιν αὐτὸν ὁ υἱός του Eduart Rothschild.
10. Ὁ Mayer Rothschild εἰς τὴν Σύνοδον τῆς Βιέννης τὸ 1815 ἔθεσεν τοὺς ὅρους τῶν πολιτικῶν προϋποθέσεων διὰ τὰ δάνεια, ποὺ ἔδιδαν. Ἐχρηματοδότησεν τὴν δημιουργίαν σιδηροδρόμων κυρίως εἰς τὴν Αὐστρίαν καὶ Γαλλίαν. Μὲ τὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1848 ἐμειώθη ἡ ἐπιρροή των καὶ ἐπεδόθησαν κυρίως εἰς τὰς χρηματοδοτήσεις. Τὸ 1870/1871 ἐξησφάλισεν ὁ Alfonso τὸ χρηματοδοτικὸν πρόγραμμα τῆς Γαλλίας, ποὺ ἐπέβαλεν ὁ Bismark, αὐτοκράτωρ τῆς Πρωσσίας.
Ἡ δυναστεία τῶν Rothschild ἀμέσως ἢ ἐμμέσως κατέχει διεθνῶς τὰ μεγαλύτερα δίκτυα ἐξορύξεως καὶ ἐμπορίας χρυσοῦ, ἀδαμάντων, πολυτίμων λίθων καὶ μετάλλων μέσῳ ἑταιρειῶν, ὡς π.χ. ἡ Barick Gold, Gold fields, De beers, Rio Tinto καὶ κατέχει τὸ μέγιστον μερίδιον τῶν ἑταιρειῶν ἐπεξεργασίας πετρελαιοειδῶν.
Ἡ δυναστεία τῶν Rothschild ἔχει τὴν μεγαλυτέραν εἰς ἀξίαν ἐμπoρίαν οἴνων εἰς τὸν κόσμον, ὅπως καὶ ὁ Ἰσπανὸς Tores ἔχει περισσοτέρους ἀμπελώνας ἀπ᾿ ὅ,τι ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἀμπελουργοὶ μαζί, ἀλλὰ ἡ Ε.Ε. ἐπλήρωνεν, διὰ νὰ «ξεπατώσουν» τὰ ἀμπέλια οἱ πτωχοὶ καλλιεργηταὶ καὶ σήμερα τὸ μαυροτράγανο πωλεῖται πρὸς 28 € εἰς τὴν Ἑλλάδα, χωρὶς βεβαίως νὰ ἀπαλαμβάνῃ αὐτὰ τὰ ἔσοδα ὁ ἀμπελουργός.
11. Ὁ Lionel Rothschild (1808-1879), μεγαλύτερος υἱὸς τοῦ Nathan Rothschild ἀπέκτησεν μεγάλην δύναμιν ἀγοράζων ὅλας τὰς μετοχὰς τῆς Διώρυγος τοῦ Σουέζ τὸ 1875 καὶ ἰσχυροποιήθη εἰς τὰς κυριωτέρας βιομηχανίας χημικῶν, μετάλλων, ἀνθρακορυχίων, πολλαπλὰς ἐπιχειρήσεις, π.χ. ὀργανώσεις ταξειδίων, ὡς τὸ Club Μeditérrannée κ.λπ.
12. Ὅταν ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Abraham Lincoln (Ἀβραὰμ Λίνκολ), κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἀμερικανικοῦ ἐμφυλίου πολέμου, ἀπεφάσισεν νὰ ἐκδίδῃ τὸ ἀμερικανικὸν κράτος τὰ τραπεζογραμμάτια καὶ ὄχι οἱ Rothschild, ἐκλονίσθη τόσον πολύ, ὥστε ἠναγκάσθη νὰ τοὺς ἀφήσῃ νὰ ἐκτυπώνουν τὸ ἀμερικανικὸν ἐθνικὸν νόμισμα καὶ νὰ τὸ δανείζουν μὲ ἐπιτόκιον (24%) μέσῳ τῆς «Federal Reserver» τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Τοιουτοτρόπως τὸ Ἀμερικανικὸν ἔθνος ὡς καταχρεωμένον, ἐξηναγκάζετο νὰ τοὺς πληρώνῃ 36% ἐπιτόκιον. Τὸ ἀμερινανικὸν ἔθνος πληρώνει εἰς τοὺς Rothschild 400 δις δολλάρια, τὰ ὁποῖα ἐλλείπουν ἀπὸ τὴν παιδείαν, ὑγείαν καὶ ἐν γένει κοινωνικὰς ἀσφαλίσεις. Ἡ δυναστεία τῶν Rothschild εἰσπράττει κατὰ μετρίους ὑπολογισμοὺς 5 δις δολλάρια ἡμερησίως ἀπὸ τόκους τῶν δανείων, ποὺ ἔχει συνάψει ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, δηλαδὴ περίπου 2 τρισεκατομμύρια ἐτησίως. Εἰς τὰ 200 χρόνια τῆς δυναστείας των ἔχουν καταστῆ πραγματικοὶ δυνάσται τῶν πτωχῶν καὶ ἀνίσχυρων κρατῶν τῆς ὑφηλίου. Αὐτὴ ἡ δυναστεία προκαλεῖ τοὺς τοπικοὺς καὶ εὐρυτέρους πολέμους ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, καθοδηγεῖ καὶ προμηθεύει ἀμέσως ἢ ἐμμέσως ὅλους τοὺς ἐμπολέμους, διαιωνίζει ἢ σταματᾶ τὸν ὄλεθρον τῶν πολέμων καὶ συμφορῶν. Ἡ δυναστεία τῶν σιωνιστῶν Rothschild κάνει τὸ πᾶν νὰ διαλύσῃ ἔθνη καὶ ἑνώσεις ἐθνῶν καὶ νὰ ἐπιτύχῃ τὴν παγκοσμιοποίησιν, καταργοῦσα τὰ ἔθνη, τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα, τὰς παραδόσεις καὶ τὰς κατὰ τόπους θρησκείας, διὰ νὰ ἐπιτύχουν μίαν παγκόσμιον αὐτοκρατορίαν τῶν σιωνιστῶν.
13. Καὶ ὁ Πρόεδρος John Kennedy (Τζὸν Κέννεντυ) ἠθέλησεν μὲ τὸν Νόμον 11110 νὰ καταργήσῃ τὸ προνόμιον τοῦ «Federal Reserver», ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὀλίγον ἀργότερον ἐδολοφονήθη, ὅπως ἐδολοφονήθη καὶ ὁ Ἀβραὰμ Λίνκολ. Αὐτὰ τὰ 3 τρισεκατομμύρια δολλάρια, ποὺ ἐτύπωσεν ὁ Ἀβραὰμ Λίνκολ, τὸ ἀμερινανικὸν ἔθνος τὰ ἔδωσεν εἰς τὸ «Federal Reserver», διὰ νὰ τὰ δανείσῃ τοῦτο ἐν συνεχείᾳ εἰς τὸ ἀμερικανικὸν κράτος μὲ τόκον.
Τοιουτοτρόπως ἔχουν ἐξαθλιώσει οἱ Rothschild, Rockfeller καὶ λοιποὶ σιωνισταὶ τὰ κατώτατα στρώματα τῶν ΗΠΑ καὶ περίπου τὸ 1/3 τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ διαβιοῖ εἰς τὰ ὅρια τῆς πενίας μὲ οἰκονομικὴν ἐξαλθίωσιν καὶ ἠθικὴν ἐξαχρείωσιν. Ὅταν δὲ οἱ δολοφόνοι τῶν Προέδρων Ἀβραὰμ Λίνκολ καὶ Τζὸν Κένεντυ ἐξηκριβώθησαν, ἐφρόντισαν οἱ Rothschild καὶ οἱ «συνεταῖροι» των σιωνισταὶ νὰ τοὺς δολοφονήσουν, διὰ νὰ μὴ λάβουν χώραν αἱ δῖκαι των.
14. Οἱ διάφοροι οἶκοι ἀξιολογήσεως τῶν τραπεζῶν καὶ οἰκονομιῶν τῆς ὑφηλίου ἀμέσως ἢ ἐμμέσως ἐξαρτῶνται ἀπὸ τοὺς σιωνιστὰς Rothschild, Rockfeller, καὶ λοιπούς. Αὐτοὶ ἐλέγχουν ὅλας τὰς παγκοσμίους κεντρικὰς τραπέζας, ἐκτὸς τῆς Βορείου Κορέας, Κούβας καὶ Ἰράν, παρέχοντες εἰς αὐτὰς τὴν δυνατότητα νὰ τυπώνουν χρήματα χωρὶς ἀντίκρισμα.
15. Ἡ δυναστεία τῆς οἰκογενείας τῶν Rothschild ἐπιστρατεύει, ἀναδεικνύει, προβάλλει καὶ διατηρεῖ ἐξωμότας καὶ δοτοὺς τῆς πνευματικῆς καὶ πολιτικῆς ἡγεσίας καὶ μέσῳ τοῦ σιωνισμοῦ καὶ τῆς μασωνίας ἐπιφέρει τὸν ὄλεθρον καὶ τὴν συμφορὰν εἰς τὰ διάφορα ἔθνη καὶ τοὺς ἀνισχύρους καὶ πτωχοὺς λαοὺς τῆς ὑφηλίου. Διὰ μέσῳ τῶν «ἀχυρανθρώπων» κατορθώνουν καὶ ἐπιβάλλονται παντοῦ, δημιουργοῦντες «προβοκάτσια», διὰ νὰ δύνανται νὰ διεισδύουν ἀκωλύτως, ὡς παγκόσμιοι «χωροφύλακες».
16. Ἡ δυναστεία τῶν Rothschild διορίζεται πάντοτε μὲ τὸ ἀζημίωτον νὰ εἶναι σύμβουλοι Πρωθυπουργῶν, Ὑπουργῶν, Δημοσίων Ὀργανισμῶν, ὡς π.χ. ἡ Ν.Μ. Rothschild and Sons ὡρίσθη ὁ σύμβουλος τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους διὰ τὴν ἰδιωτικοποίησιν τῆς ΔΕΗ, τῆς Δημοσίας Ἐπιχειρήσεως Ἀερίου, τῆς COSMOTE, τῆς ΕΛ.ΠΕ., τῆς Τραπέζης ΕΓΝΑΤΙΑ, τῆς ΓΕΝΙΚΗΣ Τραπέζης, τοῦ Μυτιληναίου, τῆς EUROBANK καὶ δεκάδων ἄλλων τραπεζιτῶν καὶ ἑταιρειῶν εἰς τὴν Ἑλλάδα.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. Ὁ ἀνεπανάληπτος κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας ἠσθάνθη πρῶτος τὴν ἀνάγκην διὰ τὴν ἵδρυσιν τραπέζης καὶ εἰς τὸ Ζ΄ Ψήφισμα τῆς ἀπὸ 2.2.1828 εἰς Αἴγιον Συνελεύσεως ὡρίζετο ἡ ἵδρυσις χρηματιστικῆς τραπέζης ὡς Τράπεζα τοῦ Κράτους (BANQUE d᾿ ΕΤΑΤ). Τὴν διοίκησιν τῆς ἐν λόγῳ τραπέζης εἶχεν ἀναλάβει τὸ τότε στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου τῆς Οἰκονομίας, ὁ ἐξ Ἠπείρου καταγόμενος Γεώργιος Σταύρου. Ὅμως αἱ τεράστιαι ἀνάγκαι τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος δὲν ἐπέτρεψαν τὴν ἐξεύρεσιν κεφαλαίων καὶ τοιουτοτρόπως ἡ ἐν λόγῳ χρηματιστηριακὴ τράπεζα ἠμποδίσθη ἀπὸ ἐπιτηδείους, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦτο καὶ ὁ Rothschild καὶ δὲν ἦλθον κεφάλαια ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Τοιουτοτρόπως ἐσταμάτησαν αἱ ἐργασίαι της τὸ 1834.
2. Μὲ τὸν Νόμον Περὶ Συστάσεως Ἐθνικῆς Τραπέζης ΦΕΚ 6/ 30 Μαρτίου 1841 ἱδρύθη ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα (Ε.Τ.Ε.) καὶ τὸ κεφάλαιόν της ὡρίσθη εἰς 5.000.000 δρχ. ἀπὸ τοὺς Β. Βράννη, πρῶτον μέτοχον τὴν 24.4.1841 μὲ 150 μετοχάς, καὶ ἠκολούθουν μὲ ἀντιστοίχους μετοχάς ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις μὲ 1000, ὁ βασιλεὺς τῆς Βαυαρίας Λουδοβίκος μὲ 200, ὁ Νικόλαος Ζωσιμὰς μὲ 500, ὁ Γεώργιος Σταύρου καὶ ὁ Ι. Ἐϋνάρδος μὲ 1452 μετοχὰς ἀπὸ κοινοῦ. Οἱ ἀδελφοὶ Rothschild συμμετεῖχον ἀρχικῶς μόνον μὲ 100 μετοχὰς, διὰ νὰ ἔχουν πρόσβασιν εἰς ὅλα τὰ μυστικὰ τῆς ἐξελίξεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ ἀργότερον διὰ τῆς αὐξήσεως τοῦ κεφαλαίου ἔχουν «τὸ ἐπάνω χέρι». Κατέληξαν νὰ εἶναι οἱ κύριοι μέτοχοι τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης καὶ ἐν συνεχείᾳ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, εἰσαγάγοντες τὸ κλασματικὸν ἀποθεματικόν. Τὸ ἀρχικὸν κεφάλαιον τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης ἀπετελεῖτο ἀπὸ 3.402.000 δρχ. καὶ αἱ ἐργασίαι της ἤρχισαν τὴν 22.1.1842 μὲ πρῶτον Διοικητὴν τὸν Γεώργιον Σταύρου. Εἰς τὴν Ἐθνικὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος παρεχωρήθη ἡ ἀποκλειστικότης πρὸς ἔκδοσιν τραπεζικῶν γραμματίων εἰς τὸν κομιστήν. Μὲ τὸ ἄρθρον 9 ὡρίσθησαν αἱ ἐργασίαι, τὰ ἐπὶ ἐνεχύρῳ καὶ ὑποθήκῃ δάνεια καὶ αἱ προεξοφλήσεις. Ἐπὶ ἕνα αἰῶνα ἦσαν συνδεδεμένα ὅλα αὐτὰ μὲ τὴν εὐημερίαν ἢ τὴν δυστυχίαν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Τὸν οἰκονομικὸν συμβιβασμὸν τὸν Φεβρουάριον τοῦ 1898 καὶ τὰς πληρωμὰς τῶν πολεμικῶν ἀποζημιώσεων πρὸς τὴν Τουρκίαν ἀνέλαβεν ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα διὰ τοῦ τότε Διοικητοῦ της Στεφάνου Στρέιτ, γὀνου τοῦ Βαυαροῦ στρατιωτικοῦ Ἰωάννου Ἀλεξάνδρου Στρέιτ. Ὁ Στέφανος Στρέιτ ἐξελίχθη ἐν συνεχεία εἰς Ὑπουργὸν τῶν Οἰκονομικῶν, διὰ νὰ τακτοποιήσῃ τὰ οἰκονομικὰ τοῦ κράτους.
3. Τὸ 1922 ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα συνῆψεν δάνειον 1570 ἑκατομμυρίων δρχ. ὑποτιμοῦσα τὰ τραπεζογραμμάτια κατὰ 50%. Περαιτέρω ὑπέβαλεν αἴτησιν διὰ διεθνὲς δάνειον 9.000.000 ἀγγλικῶν λιρῶν, τὸ ὁποῖον ἐνεκρίθη ὑπὸ τῆς αἰγίδος τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν (τὸ ἀντίστοιχον τοῦ σημερινοῦ Ο.Η.Ε.) διὰ τοῦ ἀπὸ 15.10.1927 Πρωτοκόλλου τῆς Γενεύης, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι θὰ ἀφαιρεθῇ τὸ ἐκδοτικόν δικαίωμα τῶν τραπεζογραμματίων ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴν Τράπεζαν καὶ θὰ ἀνατεθῇ εἰς τὴν δημιουργηθεῖσαν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος τὸ ἀποκλειστικὸν δικαίωμα ἐκδόσεως τραπεζογραμματίων. Μὲ τὸ ἄρθρον 3 ὡρίσθη νὰ ἱδρυθῇ ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος μὲ κεφάλαιον 400.000.000 δρχ., τὸ ὁποῖον κατέβαλεν ἐξ ὁλοκλήρου ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα, ὑπὸ τὸν ὅρον νὰ ἐκδόσῃ αὐτὴ δημοσίως 80.000 μετοχάς… Τὸ ἄρθρον 8 ρητῶς ὁρίζει ὅτι «οὐδεὶς ἄλλος φορεὺς ἢ τὸ ἴδιον τὸ κράτος ἐπιτρέπεται νὰ ἐλέγχῃ τὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος». Διὰ τὴν σταθεροποίησιν τῆς δραχμῆς καθωρίσθη διὰ τοῦ ἀπὸ 12.5.1927 Διατάγματος ἡ κάλυψις εἰς 0,01952634 γραμμάρια καθαροῦ χρυσοῦ. Ἡ διάρκεια τῆς Τραπέζης ὡρίσθη ἀρχικῶς μέχρι τὴν 31.12.1970 καὶ τὸ ἀποκλειστικὸν προνόμιον τῆς ἐκδόσεως τραπεζογραμματίων μέχρι τὴν 31.12.1960. Ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἐδικαιοῦτο νὰ ἐκδίδῃ τραπεζογραμμάτια ἄνω τῶν 20 δρχ. καὶ τὸ ἑλληνικὸν κράτος νὰ ἐκδίδῃ τὰ μεταλλικὰ κέρματα ἀπὸ 20 δρχ. καὶ κάτω. Ἔναντι αὐτῶν, διὰ τὴν σταθεροποίησιν τῆς δραχμῆς, ἐπετράπη, πέραν τοῦ χρυσοῦ, καὶ ἡ κάλυψις μὲ ξένα συναλλάγματα. Ὁ Πρωθυπουργὸς κ. Κ. Σημίτης καὶ ὁ Διοικητὴς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, Νικόλαος Γκαργκάνας (ὄργανα τῶν Rothschild) τὴν 28.8.2003 ἐξήγαγαν καὶ ἐπώλησαν 20 τόννους χρυσοῦ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἔναντι εὐτελοῦς τιμήματος.
4. Μὲ τοὺς Νόμους 3221 καὶ 3290 ἡ Ε.Τ.Ε. ἵδρυσεν τὴν θυγατρικήν της Ἐθνικὴν Κτηματικὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος μὲ μετοχικὸν κεφάλαιον 80.000.000 δρχ.
5. Οἱ μασῶνοι, ποὺ κυριαρχοῦσαν εἰς τὴν Ε.Τ.Ε., δὲν ἠθέλησαν νὰ ὑποστηρίξουν τὴν Τράπεζα τῆς Ἀνατολῆς, (ΦΕΚ ἱδρύσεως 277Α/7.12.1904), ποὺ εἶχε μεγάλην δρᾶσιν εἰς Θεσσαλονίκην, Σμύρνην καὶ Ἀλεξανδρείαν, ἀλλὰ ἐπροτίμησαν τὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος, ὅπου θὰ ἐβασίλευαν τελείως ἀκωλύτως καὶ θὰ ἔτρωγαν μὲ «χαυλιόδοντες». Οὕτω τὸ 1932 κατέρρεσεν καὶ ἐπεσφραγίσθη ἐπισήμως μὲ Π.Δ. τὸ 1934.
Ἀργότερον ἡ Ε.Τ.Ε. ἠγόρασεν τὴν Ἐμπορικὴν Τράπεζαν τῆς Τουρκίας, ὅπου, προφανῶς, ἕν μέρος τοῦ ὑπερτιμολογημένου τιμήματος τὸ ἐπωφελήθησαν οἱ ἰθύνοντες. Οὕτω, καὶ μὲ τὴν κατάπτυστον δημοσιοϋπαλληλικὴν νοοτροπίαν τῶν ἐργαζομένων, ἡ μετοχὴ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἐξευτελίσθη εἰς τὸ ἄκρον ἄωτον καὶ στηρίζεται μὲ τὰ «δεκανίκια» τῆς πολιτείας, ἡ ὁποία χαριστικῶς τῆς ἀναθέτει τὰς πλέον κερδοφόρους ἐργασίας. Ἀντὶ ἡ Ε.Τ.Ε. νὰ ἐξυπηρετῇ, κατατυρρανεῖ τοὺς πελάτας της, καταληστεύουσα καὶ ὅλους τοὺς «φουκαράδες», ποὺ ἔχουν δοῦναι λαβεῖν μαζί της, καθὼς καὶ τὸν μεγαλομέτοχον, τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος.
6. Ὅπως ἐλέγαμεν καὶ ἐγράφαμεν καὶ ἄλλοτε, οἱ ἀνεγκέφαλοι καὶ ξενόδουλοι πολιτικοί, πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, γίνονται «βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικώτεροι τοῦ πάπα» καὶ ἡδονίζονται νὰ ἐκμαυλίζουν τὸν λαὸν μὲ ἀφθονώτατα αἴσχιστα θεάματα . . .
7. Ἄλλοτε τοῦ προσφέρουν καὶ ἀφθονώτατον ἄρτον μὲ τὰ θαλασσοδάνεια κατὰ τὸ δίκην «Τσοβόλα δώστα ὅλα» καὶ «χρήματα ὑπάρχουν», ὁδηγοῦντες τὸν δύσμοιρον λαὸν εἰς τὴν ὑπερκαταναλωτικὴν κοινωνίαν, διὰ νὰ μὴ ἔχουν ἠθικὰς καὶ πνευματικὰς δυνάμεις ἀντιστάσεως. Ἄλλοτε δὲ τοῦ στεροῦν καὶ τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον καὶ τὸν ὁδηγοῦν εἰς τὰς αὐτοκτονίας . . .
8. Αὐτὴν τὴν ἄκρως ἀνησυχαστικὴν καὶ ἀκραίαν κατά- στασιν τὴν ἐκμεταλλεύονται ἀγρίως οἱ «λήσταρχοι τραπεζίτες» καὶ οἱ ἄπληστοι τοκογλύφοι Rothschild, Rockfeller, George Soros καὶ ΣΙΑ, συνεργαζόμενοι μετὰ τῶν γηγενῶν ἀνδρεικέλων, οἱ ὁποῖοι ὀμνύουν γῆ καὶ ὕδωρ εἰς τὴν μασωνίαν-σιωνισμὸν καὶ λοιπὰς παραφυάδας των. Ὁ ἀδίστακτος τραπεζίτης Jakob Rothschild συνεργάζεται στενῶς καὶ μὲ τὴν πρώην Ὑπουργὸν τῶν ΗΠΑ Madeleine Albright εἰς ἐπενδυτικὰ προγράμματα καὶ εἰς τοὺς ὑπαναπτύκτους τῆς ὑφηλίου, ὡς π.χ. τῆς Ἀφρικῆς, διὰ νὰ τοὺς «ληστέψουν» ἀμέσως ἢ ἐμμέσως τοὺς ἀδάμαντάς των, τὸν χρυσόν των καὶ ἄλλα πολύτιμα ὀρυκτὰ καὶ νὰ τοὺς καθηλώσουν εἰς τὴν ὑπανάπτυξιν. Ἡ δυναστεία τῆς οἰκογενείας Rothschild εἶναι ἡ πλέον ἐξέχουσα μεταξὺ τῶν Illuminati καὶ εἶναι ἡ περισσότερον ἰσχυρὰ οἰκογένεια ἀπὸ τὰς δεκατρεῖς (13) οἰκογενείας, ποὺ ἐκμεταλλεύονται ἀγρίως τοὺς λαοὺς τῆς ὑφηλίου καὶ ἀκολουθοῦν αἱ ἄλλαι σιωνιστικαὶ οἰκογένειαι τῶν Rockfeller, DuPont, Wanderblind, Bush κ.λπ. Πέραν τῶν τραπεζιτικῶν, χρηματιστηριακῶν καὶ λοιπῶν «παιγνιδιῶν» ἀμέσως ἢ ἐμμέσως ἐλέγχουν καὶ τὰ Μ.Μ.Ε., τὰ ὁποῖα παραπληροφοροῦν σκοπίμως τοὺς λαοὺς τῆς ὑφηλίου, διὰ νὰ δύναται ἀνέτως καὶ ἀνεμποδίστως νὰ τοὺς ἐκμαυλίζουν καὶ τοὺς ἐξουθενώνουν.
Τὸν γόνον τῶν Rothschild τῆς Ἀγγλίας David Mayer Rothschild, ὅστις ἐγεννήθη εἰς τὸ Λονδίνον τὴν 25.8.1978, τὸν ὀνομάζουν ὡς τὸν ἐπερχόμενον ἀντίχριστον καὶ θέλουν νὰ τὸν ἐπιβάλλουν ὡς τὸν μελλοντικὸν πλανητάρχην τῆς ὑφηλίου μὲ ἀδιανοήτους καταστρεπτικὰς συνεπείας.
9. Ἡ πνευματικὴ ἡγεσία, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, πασχίζει νὰ ἀναρριχᾶται διὰ τῆς εὐνοιοκρατίας καὶ τῆς φαυλοκρατίας τῶν ἀντιχρίστων σιωνιστῶν μασώνων, τοῦ «ἀδελφάτου» τῶν κιναίδων κ.λπ., καὶ μετατρέπεται εἰς ἄβουλα καὶ ἀδρανῆ ὄντα χάριν τῆς θέσεως ἢ διὰ τὴν ἀναρρίχησίν των εἰς τὰ ὕπατα ἀξιώματα …
10. Διὰ δὲ τὴν θρησκευτικὴν ἡγεσίαν, πλὴν ἐνίων ἐφαρμόζεται ὁ Ψαλμός : «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ἄδομεν».
11. Τοιουτοτρόπως ὁ δύσμοιρος ἑλληνικὸς λαὸς κατήντησεν ὡς «πρόβατα ἀπολωλότα μὴ ἔχοντα ποιμένα».
12. Εἰς μάτην ἀγωνιζόμεθα ἐμεῖς, διὰ νὰ τονωθῇ καὶ ἀναγεννηθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων διὰ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, ἀπαλλάσσοντες τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν νὰ δώσουν ἔστω καὶ μίαν «τρύπια» δεκάραν. Παρ᾿ ὅλα ταῦτα, τὰ ἡμιμαθέστατα ἀνθρωπάκια, οἱ ἀνιστόρητοι ἱστορικοί, οἱ ἐξηγορασμένοι ἰδιοτελεῖς δημοσιογραφίσκοι, πασχίζουν νὰ μᾶς ἀποκαλοῦν ὡς θρησκολήπτους ἢ ὡς καθυστερημένους ἢ ὡς ὀπισθοδρομικοὺς ἢ φασίστας ἢ ρατσιστάς. Μὲ ὅλα τὰ ἄλλα παρόμοια σατανικά των ἐπιχειρήματα προσπαθοῦν νὰ μᾶς λασπολογοῦν καὶ νὰ μᾶς διασύρουν, ὅταν ἐμεῖς αἰτούμεθα, ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα καὶ νὰ μᾶς παράσχῃ ἰσονομίαν, ὅπως ἐπιβάλλεται εἰς κάθε χρηστὸν κράτος δικαίου, εἰς κάθε ὀρθῶς συντεταγμένην κοινωνίαν, διὰ νὰ μὴ μετατρέπεται ἡ κοινωνία, ἡ πολιτεία καὶ ἡ καθ᾿ ὅλου δημοκρατία εἰς «μπανανία»…
13. Καὶ τοῦτο, διότι ἐμεῖς βαδίζομεν «μὲ τὸν σταυρὸ στὸ χέρι» χωρὶς «λαδώματα» καὶ χωρὶς «μίζες» καὶ μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν (οὐδαμοῦ ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἀναγραφῇ τὸ ὄνομά μας). Μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν ἀγωνιζόμεθα διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, διὰ νὰ ἐφαρμοσθοῦν ἐπὶ τέλους μετὰ ἀπὸ 184 ἔτη οἱ Νόμοι τοῦ Κράτους. Ὅμως οὐδεμίαν κατανόησιν εὑρίσκομεν ἀπὸ τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους. Ἀπεναντίας δὲ ψηφίζουν Νόμους διὰ αὐτούς, ποὺ ἔχουν τὴν ἕδραν των εἰς τὰς Βερμούδας καὶ ἀπαιτοῦν εἰς τὸ πάρκον, ποὺ θὰ δημιουργηθῇ, νὰ ἀπαθανατισθῇ τὸ ὄνομα ματαιοδόξου κληροδότου καὶ εἰς κάθε εἴσοδον καὶ αἴθουσαν τῶν κτιρίων νὰ ὑπάρχῃ τὸ ἄγαλμά του. Ἐπὶ πλέον δὲ κόπτονται διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν μωαμεθανικοῦ τεμένους χωρὶς τὴν παραμικρὰν ἀμοιβαιότητα ἔχοντες δυστυχῶς οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες ὡς δόγμα των: «δὲν διεκδικοῦμεν ἀπολύτως τίποτε, διαπραγματευόμεθα τὰ πάντα», ἐκπληρώνοντες τὰς ἐντολὰς τῶν ἐντολέων των μέχρι καὶ τοῦ Ἐρντογάν…
14. Εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν πρέπει νὰ ἐπαναλάβωμεν τὴν πλέον τῶν 100 ἐτῶν γραφεῖσαν τελευταίαν στροφὴν τοῦ ποιήματος τοῦ Γεωργίου Σουρῆ:
«… Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα,
τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα ; ; ; »

ΠΗΓΑΙ:

A.WEISHAUPT: SYSTEM DES ILLUMINATEN ORDERNS 1787
L.ANGEL: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ILLUMINATEN ORDERNS 1906
BROCK HAUSE ENGYKLOPAIGIE
F.A. BROCK HAUSE WIESBADEN 1970.
E.C. CONTE CORTI: DAS HAUS ROTSCHILD 2 ΤΟΜΟΙ 1927/28 ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΙΣ 1971
Η. SCHNEE: ROTSCHILD 1961
C. ROESSLER : DIE FUENF FRANKFURTER 1912.

Ἡ βιβλιογραφία περὶ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης εἶναι σπανία, δυσεύρετος καὶ περιληπτικὴ εἰς φυλλάδια τῶν πρακτικῶν τῆς Βουλῆς καὶ ἀπὸ ἀρθογραφίαν εἰς τὸν τύπον.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *