ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69 -Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ Ι.Μ.ΑΓ.ΘΕΚΛΑΣ ΕΙΣ ΜΑΑΛΟΥΛΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ) ΣΥΡΙΑΣ ΑΔΕΛΦΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

 

Μᾶς ἔκανε τὴν μεγάλην εὐλογίαν καὶ τιμὴν νὰ μᾶς ἐπισκεφθῆ τὴν 10.10.2016 διὰ νὰ μᾶς γνωρίσῃ προσωπικῶς καὶ νὰ μᾶς εὐχαριστήσῃ!!!…
Εἶχεν, ὡς γνωστόν, ἀπαχθῆ ἀπὸ τοὺς τζιχαντιστὰς μαζὶ μὲ 27 ἀδελφάς μοναχάς. Ὡς ἐκ θαύματος ἐπέζησαν καὶ ἐγκαταστάθησαν πρὸς τὸ παρὸν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Γεωργίου Πύργου Συρίας!!!…

Ἡ ἐκεῖ κατάστασις ὑπῆρξεν ἀφόρητος, διότι οἱ παλιμβάρβαροι Νατοϊκοὶ διεξάγουν τὸν εἰδεχθέστατον ἰσοπεδωτικὸν καὶ ἐξολοθρευτικὸν πόλεμον ἐξοπλίζοντες ἐπὶ 5 συνεχῆ ἔτη τοὺς ἐξτρεμιστὰς σουνίτας, οἱ ὁποῖοι μετατρέπονται καὶ εἰς τζιχαντιστὰς ἢ συμμάχους τῶν τζιχαντιστῶν!!!…

Ἀπόρροια τῶν παραπάνω εἶναι νὰ καταλαμβάνωνται προπύργια τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπὸ τοὺς ἀκραίους μωαμεθανοὺς καὶ τοὺς συμμάχους των τζιχαντιστάς!!!…

Ἑκατομμύρια δυστυχισμένα πλάσματα ἀλαουΐται καὶ ἄλλων ἤπιων μωαμεθανικῶν δογμάτων καθὼς καὶ Χριστιανοὶ ἐγκαταλείπουν τὰ πάντα καὶ φεύγουν εἰς τὸ «ἄγνωστον μὲ βάρκα τὴν ἐλπίδα», προτιμῶντες νὰ ἀφήσουν τὴν τελευταίαν των πνοὴν ἀπὸ πνιγμὸν εἰς τὸ Αἰγαῖον, τὸ ὁποῖον θὰ γίνῃ δι’αὐτοὺς «ταφόπλακα», διὰ νὰ ἀποφύγουν τὴν κόλασιν τῶν ἐξτρεμιστῶν σουνιτῶν καὶ τῶν τζιχαντιστῶν!!!…

Οἱ δουλέμποροι τῆς Τουρκίας κ.λπ ὀργιάζουν. Μεταφέρουν συστηματικῶς μὲ τὰ «σαπιοκάραβά», τους ὡσὰν «σαρδέλες» τὰ δυστυχισμένα πλάσματα τῶν Συρίων, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ «καμουφλαρισμένους» τζιχαντιστὰς καὶ δολιοφθορεῖς τῶν τουρκικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, ποὺ κατακλύζουν τὰ ἑλληνικὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου. Διατείνονται ψευδόμενοι ἀσυστόλως, ἀκόμη καὶ οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος, ὅτι δῆθεν εὑρίσκονται στὴν Ἑλλάδα μόνον 60.000 πρόσφυγες!!!…

Μήπως σκοπίμως διαγράφουν οἱ ἰθύνοντες μερικὰ μηδενικὰ ἤ ἐννοοῦν ὅτι ὅλη ἡ ἄλλη συντριπτικὴ πλειοψηφία δὲν εἶναι μετανάσται ἀλλὰ τζιχαντισταὶ καὶ δολιοφθορεῖς τῶν τουρκικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν διὰ νὰ καταστρέφουν κυρίως τὴν Ἑλλάδα μας;;;…

Μήπως ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία αὐτῶν τῶν λαθρομεταναστῶν ἐπιδρομέων καὶ ἐποίκων ἔχουν μεθοδικῶς διασκορπισθῆ εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα μας, ἐπειδὴ ἡ Ἑλλάς μας κατήντησεν «ξέφραγο ἀμπέλι» καὶ οἱ ντόπιοι ἐξομῶται καὶ πράκτορες τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων τοὺς κρύπτουν;;;…

Ἐνῷ οἱ πάντες γνωρίζουν ὅτι ἀκόμη καὶ ἐξτρεμιστικὰ μωαμεθανικὰ στοιχεῖα ἀπὸ Ἀλγερίαν, Μαρόκον καὶ λοιπὰς νοτιοανατολικὰς ἀραβικὰς χώρας ἔρχονται ἀεροπορικῶς μὲ 40 Εὐρὼ μέχρι τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ ἀπὸ ἐκεῖ, μέσῳ Ἀνατολικῆς Θράκης καὶ Βουλγαρίας, εἰσέρχονται ὡς ἀλλόφυλοι ἐπιδρομεῖς εἰς τὴν ὡραίαν μας Ἑλλάδα, Ἕλληνες καὶ Εὐρωπαῖοι κάνουν πρὸς τοῦτο «στραβὰ μάτια» καὶ ἀδιαφοροῦν;;;…

Μετὰ τὴν δυναμικὴν ἐπέμβασιν τῶν Ρώσσων ἐβελτιώθη κάπως ἡ κατάστασις εἰς τὴν Συρίαν. Θὰ ἠμποροῦσαν δὲ ὅλοι νὰ συμβάλλουν παύοντες νὰ ἐνισχύουν τὰ ἐξτρεμιστικὰ μωαμεθανικὰ στοιχεῖα καὶ τοὺς συμμάχους των τζιχαντιστάς, ὁπότε ἐντὸς ὀλίγων μηνῶν θὰ ἠμποροῦσαν νὰ τοὺς ἐκδιώξουν καὶ ἀπό τὸ Χαλέπι καὶ ἄλλους θύλακας διὰ νὰ σταματήσουν ἐπὶ τέλους οἱ εἰδεχθεῖς πόλεμοι καὶ νὰ ἠμπορέσουν νὰ ἐπιστρέψουν τὰ δυστυχισμένα πλάσματα, ποὺ ὡσὰν «περιπλανώμενοι Ἰουδαῖοι» περιφρονοῦνται καὶ ὑποφέρουν εἰς τὴν Τουρκίαν, Ἑλλάδα κλπ. χώρας τῆς Εὐρώπης, ὥστε νὰ ἀρχίσουν καὶ πάλιν τὴν ἐπανοικοδόμησιν τῆς χώρας των!!!…

Ἄν εἶχον ἴχνος ἀνθρωπισμοῦ, ἠθικῆς καὶ δικαιοσύνης οἱ παλιμβάρβαροι νατοϊκοί, ἀντὶ νὰ ἐξοδεύουν τὰ ἑκατομμύρια καὶ δισεκατομμύρια δολλάρια διὰ τὸν ὄλεθρον καὶ τὴν συμφοράν, ὡς ἔμπρακτον μετάνοιάν των θὰ ἔπρεπε νὰ δίδουν αὐτὰ τὰ δισεκατομμύρια διὰ τὴν ἐπανοικοδόμησιν τῆς Συρίας!!!…

Ὡς γνωστὸν ἡ Μααλούλα καὶ ἰδίως ἡ Ἱ. Μονὴ τῆς Ἁγίας Θέκλας ἔχουν καταστραφῆ καὶ ὁ Ἄσσαντ μὲ τὴν βοήθειαν τῶν Ρώσσων τὴν ἀναστυλώνει. Μέχρι νὰ ὁλοκληρωθῆ ἡ ἀναστύλωσις, ἡ ἡγουμένη Πελαγία καὶ οἱ 27 μοναχὲς διαβιοῦν προσωρινῶς εἰς τὴν Ἱ.Μ. Ἁγ. Γεωργίου εἰς τὸν Πύργον τῆς Συρίας, τὰ δὲ ὀρφανά, τὰ ὁποῖα εἶχε ἡ ἡγουμένη Πελαγία καὶ αἱ μοναχαι εἰς τὴν Μααλούλα, διαβιοῦν ὑπὸ ἀσφάλειαν εἰς τὴν Δαμασκόν!!!

Ἄπειρα εἶναι τὰ θαύματα, τὰ ὁποῖα λαμβάνουν χώραν καὶ εἰς τὰς ἡμέρας μας εἰς τὰς Ἱερὰς Μονὰς τῆς Συρίας.

Εἰς τὴν Ἱ.Μ. τῆς Ἁγ. Θέκλας, ἡ ὁποία ἔχει κτισθῆ εἰς τὸν χῶρον μαρτυρίου τῆς Ἁγίας, τυφλοὶ ἔχουν ἀναβλέψει, ἄλαλοι ἔχουν ὁμιλήσει, παράλυτοι ἔχουν περπατήσει!!!…

Εἰς τὴν Ἱ.Μ. Παναγίας Δέσποινας (Σεϊδανάγια, ἑορτὰζει 8 Σεπτεμβρίου), ἡ ὁποία ἔχει κτισθῆ ἀπὸ τὸν Αὐτοκράτορα Ἰουστινιανόν, ἐγένετο ἕν ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα θαύματα τοῦ παρόντος αἰῶνος, τὸ ἔτος 2003, τὸ ὁποῖον ἐγένετο γνωστὸν ἀπὸ τὸν Ἕλληνα ἡγούμενον τῆς Μονῆς τῶν Ποιμένων Μπετζαχούρ (Βηθλεέμ), π. Ἰγνάτιον τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων!!!…

Ἕνας πάμπλουτος Σαουδάραβας εἶχε πάει μαζὶ μὲ τὴν στείρα σύζυγό του ταξίδι στὴ Συρία καὶ ἐκεῖ ἔμαθε ἀπὸ τὸν ξεναγό – ὁδηγό τους γιὰ τὰ μεγάλα θαύματα ποὺ κάνει ἡ Παναγία Σεϊδανάγια (27 χλμ. Β. τῆς Δαμασκοῦ). Ἄν καὶ μουσουλμάνος, ἔσπευσε μὲ τὴν γυναίκα του στὴν Παναγία, τάζοντας 20.000 δολλάρια στὸν ὁδηγὸ καὶ 80.000 δολλάρια στὸ Μοναστήρι, ἐάν ἔκανε παιδί. Πράγματι ἡ γυναίκα του ἔμεινε ἔγγυος. Μόλις ἐκείνη γέννησε, ὁ ὑπερευτυχισμένος πάμπλουτος Σαουδάραβας τηλεφώνησε στὸν Σύριο ὁδηγὸ καὶ κανόνισε νὰ τὸν περιμένει στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Δαμασκοῦ, γιὰ νὰ ἐκπληρώσει τὸ τάμα του. Ὁ ὁδηγὸς τὸν περίμενε, ἀλλὰ εἶχε ὀργανώσει τὴν δολοφονία καὶ ληστεία του μὲ μία συμμορία. Ἀπήγαγαν καὶ κατέσφαξαν τὸν Σαουδάραβα, διαμελίζοντας τὸ πτῶμα καὶ τὸ ἔβαλαν κομματιασμένο στὸ πορτ-μπαγκάζ. Στὸν αὐτοκινητόδρομο ἀνεξήγητα ἡ μηχανὴ τοῦ αὐτοκινήτου χάλασε καὶ σταμάτησαν. Ἕνας περαστικὸς εἶδε τὰ αἵματα ποὺ ἔσταζαν ἀπὸ τὸ πορτ μπαγκάζ καὶ εἰδοποίησε τὴν Ἀστυνομία, ἡ ὁποία ἀνοίγοντας τὸ πορτ μπαγκάζ εὑρέθη πρὸ ἑνὸς φοβεροῦ θαύματος : πετάχτηκε ὁλοζώνταντος ὁ διαμελισμένος νεκρὸς Σαουδάραβας, δείχνοντας τὰ ράμματα σὲ ὅλο του τὸ σῶμα καὶ λέγοντας πὼς ἡ Παναγία τὸν ἀνέστησε καὶ τὸν ἔρραψε. Οἱ ἐγκληματίες ἔχασαν τὰ λογικά τους. Ὁ Σαουδάραβας ἔγινε πρῶτο θέμα στὸν ἀραβικὸ τύπο. Προσέφερε δὲ στὴν Μονὴ τῆς Παναγίας 800.000 δολλάρια!!!…
Πρόσφατα τὸ Μοναστήρι τῆς Σεϊδανάγια στὴ Συρία ἐπισκέφθηκε ἕνα ἄτομο μὲ μία μεγάλη λαμπάδα καὶ τὴν παρέδωσε σὰν τάμα του στὴν μοναχὴ Μαρίνα Maalouf καὶ βιαστικὰ τὴν παρακάλεσε νὰ τὴν ἀνάψει στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας. Ἡ μοναχὴ ἐπανειλημμένα ἐπιχείρησε νὰ τὴν ἀνάψει ἀλλὰ δὲν ἄναβε. Σὲ ὀλίγο ἀκούσθηκαν κραυγὲς ἔξω. Ἔσπευσαν οἱ μοναχὲς καὶ ἀντίκρυσαν τὸν ἐπισκέπτη νεκρό!!!…
Κατέφθασε ἡ Ἀστυνομία καὶ ἐπάνω στὴν ἔρευνα ἀνακάλυψαν ὅτι ἡ λαμπάδα περιεῖχε ἰσχυρὴ ἐκρηκτικὴ ὕλη, ἱκανὴ νὰ ἀνατινάξῃ τὴν Μονή!!!…
Σὲ πολλὲς Μονὲς καὶ Ναοὺς στὸν συνεχιζόμενο πόλεμο στὴ Συρία ἐκτοξεύονται ρουκέτες, ποὺ εὐτυχῶς τὴν τελευταία στιγμὴ κατ’ἀνεξήγητο τρόπο, σύμφωνα μὲ πολλὲς μαρτυρίες, «ἀλλάζουν πορεία» καὶ πέφτουν μακρυά αὐτῶν.

Στὴν σχεδὸν κατοικουμένη ἀποκλειστικὰ ἀπὸ Ὀρθοδόξους συριακὴ πόλι Μχάρντε (Περιοχὴ Ἐπιφάνειας Χαμά), κοντὰ στὴν ἐμπόλεμη περιοχή, ἡ ὁποία πολὺ συχνὰ γίνεται στόχαστρο τζιχαντιστῶν, κατὰ μία λυσσαλέα ἐπίθεσι, ὅπου ἔπεσαν σὲ ἀκτίνα 4 χιλιομέτρων 2.000 ρουκέτες, ὄλμοι καὶ βόμβες, κατά περίεργο τρόπο αὐτὰ ἔπεφταν χωρίς να σκᾶνε. Οἱ χριστιανοὶ πολιτοφύλακες ὑπέκλεψαν συνομιλία τζιχαντιστῶν στὸν ἀσύρματο, ὅπου παραπονοῦντο ὅτι «κάποιος δαίμονας (τζίνι) προστατεύει τὴν πόλι καὶ δὲν ἀφήνει τὶς ρουκέτες νὰ σκᾶνε. Πρώτη φορά μας συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε»!!!…

Παρόμοια θαύματα ἔχουν γίνει καὶ ἀλλοῦ.

Ἂς δοξάσωμεν τὸν Θεὸ μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας, διότι καὶ σήμερον ἀκόμη, παρὰ τὴν ὑλιστικὴν καὶ ἀντίχριστην κοινωνία εἰς τὴν ὁποίαν ζῶμεν (ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; – Ματθ. ιζ,17), συνεχίζει νὰ κάνῃ ἀπίστευτα καὶ ἀδιανόητα θαύματα!!!…

Ἂς προσευχηθῶμεν ἐπίσης μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας ὁ Θεὸς νὰ φωτίζῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τοὺς ἰθύνοντας τῶν μεγάλων χωρῶν καὶ τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς – νατοϊκοὺς καὶ ΣΙΑ νὰ παύσουν νὰ δημιουργοῦν ἐμφυλίους πολέμους, διὰ νὰ ἀλληλοεξολοθρεύωνται αἱ διάφοραι φυλαί τῶν διαφόρων θρησκευτικῶν δογμάτων καὶ νὰ ἐπικρατήσῃ ἐπὶ τέλους παντοῦ ἡ εἰρήνη, νὰ εὐημεροῦν ὅλοι οἱ λαοὶ καὶ ὄχι μόνον οἱ μεγάλοι καὶ ἰσχυροί, ἐφαρμόζοντες τὸ «ὁ θάνατός σας ἡ ζωή μας καὶ ἡ δυστυχία σας εὐτυχία μας»!!!
Νὰ μὴ ἐπαναλαμβάνεται τὸ «Homo homini lupus est» = «ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὸν ἄνθρωπο εἶναι ἕνας λύκος», ἀλλὰ νὰ ἐπιβιώνουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀξιοπρεπῶς καὶ εἰρηνικῶς. Εἶναι ἡ κατ’ἐξοχὴν ἀνηθικότης καὶ ὁ χείριστος παλιμβαρβαρισμὸς νὰ ἐξολοθρεύουν τοὺς δεινοπαθούντας συνανθρώπους μας παντοιοτρόπως. διὰ νὰ ἀποκτήσουν οἱ ἄπληστοι τὸν «μαῦρο χρυσό»!!!…

Καλλίτερον λοιπὸν νὰ προσευχώμεθα νὰ φωτίσῃ ὁ Θεὸς ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τοὺς ἰθύνοντας καὶ κατ΄ἐξοχὴν τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς («δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς» – Ἠσ. 26,9) καὶ ἂς ἀποφύγωμεν ἐπὶ τοῦ παρόντος νὰ κάνωμεν περαιτέρω τὴν ἀρνητικὴν προσευχήν : «…πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύριε, πρόσθες κακὰ τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς» Ἠσ. 26,15.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *