ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ

1.Εἴμεθα εὶς τὴν εὐχάριστον θέσιν νὰ γνωστοποιήσωμεν εἰς τοὺς φίλους καὶ θαυμαστὰς τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μίαν σύντομον ἱστορικὴν ἀνασκόπησιν διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, διότι εἶναι πολὺ λυπηρὸν νὰ εἶναι ἀκόμη ἀνενημέρωτοι ὄχι μόνον λαϊκοὶ ἀλλά, φεύ, καὶ κληρικοὶ καὶ νὰ εἶναι τόσον πολὺ ἐμπαθεῖς, ὥστε ἀκούοντες «Τάμα τοῦ Ἔθνους», αὐτοὶ οἱ ἀδαεῖς, οἱ διαστροφεῖς τῆς ἀληθοῦς ἱστορίας, οἱ ἰδιοτελεῖς «γενίτσαροι» τοῦ πνεύματος, αὐτὰ τὰ φασιστοειδῆ ὄντα, οἱ ἐξωμόται ψευδοδημοκράται καί «σοσιαλ-ληστές» νὰ μᾶς κατατάσσουν ὡς «κατάλοιπα τῆς χούντας»!!!…

2. Ἐπαναλαμβάνουμεν αὐτό, τὸ ὁποῖον ἔλεγεν ὁ ἀείμνηστος Τσώρτσιλ :
«Οἱ φασίστες τοῦ μέλλοντος θὰ λέγονται ἀντιφασίστες»!!!…

3. Δόξα τῷ Θεῷ διότι ἐμφανίζονται αἰσιόδοξαι, φωτειναὶ καὶ μαχητικαὶ φωναί.

4. Ἡ Μηνιαία Ἐκκλησιαστικὴ Ἐφημερίς «ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» ἀναλύει πάντοτε ἐπιτυχῶς πλῆθος προβλημάτων, τὰ ὁποῖα ταλανίζουν τὴν ἑλληνικὴν Οἰκογένειαν, τὴν Πατρίδα καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν μας.Τὴν συνιστῶμεν ἐνθέρμως.

5. Εἰς τὸ φύλλον τοῦ Σεπτεμβρίου 2016, μεταξὺ τῶν πάρα πολλῶν ἐπικαίρων καὶ καυτῶν θεμάτων, ἐδημοσίεσεν καὶ τὴν συνέντευξίν μας :
«Ποῖοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐμποδίζουν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους»!, εἰς ὁλοσέλιδον ἄρθρον ὑπὸ τὸν τἰτλον :
«Πολιτεία: Ναὶ στὸ τζαμί, ὄχι στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους».

* https://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1151-71016——–

 

 

Ποῖοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐμποδίζουν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους»!

Γιατὶ ἡ ἑλληνικὴ Κυβέρνηση δίνει 130 ἑκατ. γιὰ τὴν ἀνέγερση τεμένους καὶ κωφεύει στὴν παραχώρηση ἔκτασης γιὰ τὴν ἀνέγερση ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ;

Γράφει ὁ Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος
Πρόεδρος Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν
καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν

1. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι ἡ ὑπόσχεσις – ἱερὰ παρακαταθήκη τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριά Θ. Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ποὺ μὲ ἐλάχιστο ἐξοπλισμὸ ἀλλὰ ἀκράδαντο πίστι ἔκαναν ἀπεγνωσμένο ἀγώνα γιὰ νὰ ἀπελευθερωθοῦν ἀπὸ τὸν ἀνυπόφορο τουρκικὸ ζυγὸ μὲ τὸ σύνθημα «Ἐλευθερία ἢ Θάνατος». Καὶ ὑποσχέθηκαν νὰ κτίσουν ἕνα Ναὸ στὸ ὄνομα τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὅπου ἐγκατασταθεῖ ἡ Πρωτεύουσα τοῦ Νέου Κράτους.

2. Ἡ ρητὴ αὐτὴ ὑποχρέωσι τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἐθεσμοθετήθη μὲ τὸ ἀπὸ 31.7.1829 Η΄ ὁμόφωνο Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως, τὸ ὁποῖο ὑπέγραψε καὶ ὁ ἀνεπανάληπτος Ἐθνάρχης Ἰ. Καποδίστριας, ὁ ὁποῖος, δυστυχῶς, δὲν ἠδυνήθη νὰ τὸ πραγματοποιήσῃ, διότι ἐδολοφονήθη μετὰ τὴν ἀπόφασί του ὅτι ἡ συμμετοχὴ σὲ σκοτεινὲς ὀργανώσεις, μασωνικὲς στοὲς κλπ. κυβερνητικῶν στελεχῶν καὶ δημόσιων ὑπαλλήλων εἶναι ἀσυμβίβαστη. Έπίσης γιὰ τὸ Τάμα ἐξεδόθησαν ἀπὸ τὸν Ὄθωνα τὰ Β. Δ. ΦΕΚ 5/29-1-1834 & 12/11-4-1838.

3. Ἔγιναν διάφορες προσπάθειες, τὸ 1891 (Ἀ. Ζαΐμης), τὸ 1910 (Ἐ. Βενιζέλος) κ.ἄ. Τὸ 1969 ἐξεδόθη τὸ Ν.Δ. 320/ΦΕΚ206Α/18.10.1969 ποὺ ἀπεφάσιζε τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους στὸ Ἀττικὸ Ἄλσος, ποὺ, ὅμως, ἐπίσης δὲν τελεσφόρησε.
Δηλαδὴ τὸ Τάμα ἐδῶ καὶ 186 χρόνια δὲν ἐπραγματοποιήθη.

4. Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τὸ ὁποῖο συνέστησα προσφέροντας ὅλον τὸν μετὰ σωματικῶν καὶ ψυχικῶν ἀλγηδόνων ἀποκτηθέντα κόπον τοῦ βίου μου, μία οὐχὶ εὐκαταφρόνητη περιουσία (προϊόν μιᾶς σκληρῆς ἐργασίας 70 σχεδὸν ἐτῶν) μαζὶ μὲ τὸ Σωματεῖο οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, βλέποντας τὴν ἀβελτηρία τῶν καθ᾿ ὕλην ὑποχρέων, Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, ἀπεφάσισαν νὰ πραγματοποιήσουν τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

5. Ὀνειρευόμαστε νὰ εἶναι μία νέα Ἁγία Σοφία σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν Ἱ. Ν. τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Μόσχας μὲ τὰ σύγχρονα μέσα, πλαισιωμένη ὑπὸ ἀναμνηστικῶν στηλῶν.

6. Ἰδιοκτησιακά – οἰκονομικὰ θὰ ἀνήκῃ στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος – τοὺς ἀπανταχοῦ Πανέλληνες καὶ τὴν παγκόσμια Ὀρθοδοξία!!!…

7. Δὲν ζητοῦμε χρήματα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πολιτεία.
Ἀπαιτοῦμε ὅμως ἡ Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα καὶ ἡ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διὰ ἀλλαγὴ χρήσεως γῆς, πολεοδομεῖν, ὑψοῦν κ.λπ.

Ἀναλαμβάνομε συμβατικῶς ὄχι μόνο ὅλα τὰ ἔξοδα κατασκευῆς ἀλλὰ καὶ τὴν μισθοδοσία τοῦ προσωπικοῦ καὶ τὴν συντήρησι τῶν κτιρίων καὶ τοῦ περιβάλλοντος χώρου.

Ἐπὶ πλέον, τὸ 80% τῶν καθαρῶν ἐσόδων θὰ διατίθεται συμβατικῶς εἰς εἰδικὸ λογαριασμὸ γιὰ ἐξοπλισμὸ σχολείων, συσσίτια μαθητῶν, ἀναστήλωσι ἱστορικῶν Ναῶν και Μονῶν.

Μὲ τὰ ὑπόλοιπα μὲ αὐστηρὴ χρηστὴ διοίκησι θὰ κτίζωνται Ὀρφανοτροφεῖα, Γηροκομεῖα καὶ Στέγες Ἀγάπης, ποὺ δὲν θὰ λαμβάνουν τὰ ὀνόματα τῶν δωρητῶν, ἀλλὰ θὰ ὀνομάζωνται «Βασιλειάδες».

8. Ἡ ἄμισθος Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ τοῦ Τάματος θὰ ἔχῃ Πρόεδρο τὸν ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, Ἀντιπρόεδρο τὸν ἐπιχώριο Μητροπολίτη καὶ ἄλλους τρεῖς Μητροπολίτες. Θὰ διοικεῖται ἀπὸ αὐστηροτάτη Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ, ποὺ θὰ ἐπιβάλλῃ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια, ἀπόλυτο διαφάνεια καὶ θὰ ὑπολογίζῃ καὶ τὴν τελευταία δεκάρα ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ !!!…

9. Πρέπει νὰ μᾶς παραχωρηθῇ μία περίοπτος καὶ δεσπόζουσα θέσις, ὅπως τὸ πανάκριβο «φιλέτο» τοῦ παλαιοῦ Ἱπποδρομίου στὸ Ἵδρυμα «Νιάρχος» καὶ μέρος τοῦ Ἄλσους Νέας Φιλαδελφείας στὸ γήπεδον τῆς ΑΕΚ.

10. Ἀπευθυνόμαστε σὲ κάθε ἁρμόδιο καὶ ζητοῦμε νὰ μᾶς δοθῇ τὸ Ἀττικὸ ἤ τὸ Ριζάρειο Ἄλσος ἤ κάποιο κεντρικὸ στρατόπεδο ἤ ἡ ναυτικὴ βάσις στὸν Βοτανικό (ἀντὶ νὰ τὴν δώσουν στοὺς τζιχαντιστές), ἤ κάποιο «ξέφωτο» στὸν Ἐθνικὸ Κῆπο – Ζάππειο ἤ στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως, ἤ ἡ περίοπτος περιοχὴ ἄνω τῆς Πετρουπόλεως – Κηπουπόλεως, ἤ ὁποιοσδήποτε ἄλλος κατάλληλος καὶ ἐνδεδειγμένος χῶρος. Ὅμως, δυστυχῶς, δὲν μᾶς παραχωρεῖται χῶρος ἀπὸ τὴν Πολιτεία, οὔτε διευκολύνει ἄμεσα ἡ Ἐκκλησία.

11. Οἱ πάντες ἐνδιαφέρονται ἢ κόπτονται γιὰ μωαμεθανικὸ τέμενος ἀντὶ γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Ἐνῷ ἐμᾶς μᾶς ἐμπαίζουν ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως, γιὰ τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος βρίσκουν χρήματα καὶ ἀκόμη καὶ στὴν μεγίστη κρίσι, ποὺ διερχόμεθα, καὶ παρὰ πολλοὶ ἀδυνατοῦντες νὰ ἀντέξουν περαιτέρω ὁδηγοῦνται στὶς αὐτοκτονίες, σπεύδουν μὲ τὴν διαδικασία τοῦ κατεπείγοντος καὶ κομματικὴ πειθαρχία νὰ ὑπερψηφίσουν γιὰ τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος.

12. Ἔχει γραφῆ ἐπανειλημμένως ὅτι σύμφωνα μὲ ἀπόρρητο ἔγγραφο τοῦ Ναυτικοῦ Ἐπιτελείου, τὸ μωαμεθωνικὸ τέμενος θὰ κοστίσῃ 130.000.000 Εὐρώ. Ἐπισήμως διαδίδουν τώρα ὅτι δῆθεν θὰ κοστίσῃ 960.000 καὶ τὰ ἄλλα θὰ τὰ δώσουν πιθανῶς ἀπὸ ἐμβάσματα τῶν Ἐμιράτων τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ ἄλλων σκοτεινῶν κύκλων ἢ ἀπὸ μυστικὰ κονδύλια τῶν Ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν, Ἐθνικῆς Ἀμύνης κλπ.
13. Ὅλοι οἱ ὁμόδοξοι λαοὶ ἐκπλήρωσαν τὸ Τάμα τους πρὸς τὸν Σωτῆρα Χριστό :
Oἱ Σέρβοι, ποὺ καὶ πρόσφατα δεινοπάθησαν σκληρά, ἔκτισαν κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ παλιμβάρβαρου βομβαρδισμοῦ τους τὸν μεγαλύτερο Ναὸ τῶν Βαλκανίων, τοῦ Ἁγ. Σάββα στὸ Βελιγράδι. Οἱ Ρῶσοι ἔκτισαν πάλι στὴ Μόσχα τὸν Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Οἱ Ὀρθόδοξοι Πολωνοὶ τοῦ Ἁγ. Πνεύματος στὸ Μπιαλιστόκ. Οἱ Γεωργιανοὶ τῆς Ἁγ. Τριάδος στὴ Τιφλίδα κλπ. Εἶναι πολὺ μεγάλη ἐντροπὴ καὶ αἶσχος γιὰ μᾶς νὰ ἀδρανήσουμε περαιτέρω.

Ὅταν οἱ Ἕλληνες ὁμονοοῦσαν, ἔκαναν θαύματα. Ἀπαιτεῖται μόνον ἕνα ἔναυσμα.

14. Γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσί του οἱ εὐλαβεῖς Πανέλληνες καὶ Φιλέλληνες, ὅταν βεβαιωθοῦν γιὰ τὴν ἀπόλυτη διαφάνεια καὶ ἄκρα ἀνιδιοτέλειά μας σὲ ἕνα τεράστιο ἔργο χωρίς «μίζες» καὶ «λαδώματα», θὰ σπεύσουν νὰ συνδράμουν γενναίως καὶ δὲν θὰ χρειασθοῦν θαλασσοδάνεια, ὅπως τόνιζε καὶ ὁ ἀείμνηστος θρυλικὸς καὶ ἀνεπανάληπτος Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης πρὸ 53 ἐτῶν.

15. Ἔχομε ἤδη διαβεβαιώσεις γιὰ προσφορές : Χωματουργικά, μάρμαρα, οἰκοδομικά, ἁγιογραφίες, στρατιὰ ἐθελοντῶν καὶ ἀκίνητα εὐλαβῶν συνανθρώπων. Δὲν κάνομε χρήσι πρὶν τὴν νομοθετικὴ ρύθμισι.

16. Ἄνω τοῦ ἡμίσεως τῶν Ἑλλήνων Μητροπολιτῶν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, Μητροπολῖτες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μέχρι καὶ ὁ Πατριάρχης Μόσχας ἔχουν ταχθῆ ὑπὲρ ἡμῶν γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ὑπερθεμάτιζε ἐπίσης τὴν πραγματοποίησί του, ὅμως οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις φρόντισαν καὶ τὸν ἔστειλαν πολὺ νωρὶς στὴν Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος μὲ τὴν ἀπὸ 8.6.2012 ἀπόφασί της ὁρίζει νὰ γίνουν τὰ ἐγκαίνια τὴν 25.3.2021.

17. Ἄπειρα τὰ εὐεργετήματα ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἔργο, π.χ. :
Α) Θὰ ἀνορθωθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων.

Β) Θὰ δημιουργηθοῦν χιλιάδες θέσεις ἐργασίας.

Γ) Θὰ γίνῃ μεγάλο κοινωνικὸ ἔργο.

Δ) Θὰ συμβάλῃ στὸν θρησκευτικὸ τουρισμὸ μὲ τὴ προσέλκυσι δεκάδων ἑκατομμυρίων τουριστῶν.

Ε) Ταυτόχρονα σχέδια μας γιὰ ἐπιστημονικὴ ἐκμετάλλευσι τῶν τεράστιων ὑπόγειων ὑδάτων τῆς Ἀττικῆς θὰ τὴν μετατρέψουν σὲ πνεύμονα ὀξυγόνου.

18. Παρ’ὅλα αὐτά, ἐμπαιχθήκαμε, παραγκωνισθήκαμε καὶ διασυρθήκαμε ἀδικαιολογήτως μέχρι τώρα.
Ἄν δὲν τελεσφορήσει τελικὰ ἡ προσπάθειά μας γιὰ ἀγαστὴ συνεργασία μας μὲ Ἐκκλησία – Πολιτεία, δὲν θὰ ἀργήσουμε νὰ συνεργασθοῦμε μὲ ἄλλες Μητροπόλεις καὶ Πατριαρχεῖα.

19. Ἡ «φωνή» μας εἶναι τὸ τριμηνιαῖον Περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τὸ ὁποῖο ἀποστέλλομε δωρεὰν εἰς 60.000 παραλῆπτες (Βιβλιοθῆκες, φορεῖς, ὀργανισμούς, Ἱ. Μητροπόλεις, Ἱ. Μονές, Ἱ. Ναούς, Σχολεῖα, ἀνθρώπους τῶν γραμμάτων, τῶν τεχνῶν καὶ τῆς ἐπιστήμης, ἀλλὰ καὶ ἀνθρώπους μὲ πνευματικὰ ἐνδιαφέροντα) ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, καθὼς καὶ ἡ ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, τὰ Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή καὶ τὸ Twitter: @PANEL_TAMA. Τὸ περιοδικόν μας ἀναρτᾶται καὶ εἰς τὴν Ἱστοσελίδα μας, Facebook καὶ Twitter καὶ ἐὰν εὕρουμε ἀνθρώπους προσφορᾶς ἐθελοντικῆς ἐργασίας προσεχῶς θὰ ἔχουμε καὶ web t.v.Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ λαμβάνῃ τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» δωρεάν, ἂς μᾶς τηλεφωνήσῃ στὸ 210-3254321 – 2.Ἐπ’εὐκαιρίᾳ καλοῦμε φίλους καὶ θαυμαστὲς τοῦ Τάματος ἀπὸ ὅλες τὶς εἰδικότητες νὰ μᾶς πλαισιώσουν ἐθελοντικά.

 

ΒΕΒΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑ
(οὐ λείψεις ὄνομα ἐπὸ ματαίῳ…)

 

 

 

 

 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ

 

Ἡ σοβαρὴ μακεδονικὴ ἱστοσελίς http://efkozani.gr καὶ ἡ ἐφημερὶς Κοζάνη κάτω ἀπὸ τὸν τἰτλον

«Τὸ φανάρι τοῦ Διογένη» (σχολιασμοὶ καὶ ἐπισημάνσεις)

τὴν 3ην Ὀκτωβρίου 2016 μὲ τὸ ἄρθρον

Ἡ ἀνέγερση τεμένους στὴν Ἀθήνα καὶ τὸ
«τάμα τοῦ Ἔθνους»
(http://efkozani.gr/?p=39135)
κάνει μίαν ἐμπεριστατωμένην καὶ ἀντικειμενικὴν ἀναφοράν, τὴν ὁποίαν παραθέτομε κατωτέρω.

Τον δρόμο της ανέγερσης παίρνει το μουσουλμανικό τέμενος της Αθήνας, μετά και την θετική ψήφο 206 βουλευτών. Η ψήφος αυτή θεωρείται καθοριστική, διότι απελευθερώνει διατάξεις που δρομολογούν την διαδικασία και απελευθερώνουν τις αναγκαίες πιστώσεις.

Υλοποιείται, ουσιαστικά, δέκα χρόνια μετά την ψηφισή του, το 2006, ο νόμος 3512, αφού προηγήθηκαν τρεις νομοθετικές τροποποιήσεις. Για την ιστορία να αναφέρουμε πως ο νόμος 3512 υπήρξε με την κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή και υπουργό Παιδείας την Μαριέττα Γιαννάκου. Κατά περίεργη σύμπτωση η κα Γιαννάκου είναι αυτή που έδωσε την έγκρισή της για κυκλοφορία του σχολικού βιβλίου της κας Ρεπούση για τον «συνωστισμό».

Εκτός από το μεγάλο τέμενος στον Ελαιώνα, ξεκινά παράλληλα και η διαδικασία νομιμοποίησης όσων από τα διάσπαρτα τζαμιά πληρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να λάβουν άδεια λειτουργίας. Ήδη έχουν δοθεί άδειες νομίμου λειτουργίας σε τζαμιά και ένα από αυτά είναι στη Θήβα.

Αφερίμ, όπως θα έλεγαν και οι πασάδες στην εποχή της Οθωμανικής κατοχής. Αυτό που είπαν και οι 206 της Ελληνικής Βουλής, με εντολή ποιου πασά; Αυτό που δεν λένε όμως είναι γιατί δεν εγκρίνεται το «τάμα του Έθνους»!!!

Τι είναι το τάμα του Έθνους

Για την ιστορία να πούμε πως το δημογραφικό είναι ένα καυτό ζήτημα, που δυστυχώς καμιά ελληνική κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε. Όχι μόνον οι Έλληνες, αλλά και οι φιλέλληνες λιγοστεύουν.

Κατά τους υπολογισμούς του Σουηδικού ινστιτούτου, το 2070 στην Ελλάδα θα υπάρχουν περίπου 4.000.000 Έλληνες. Οι υπόλοιποι θα είναι κυρίως Μωαμεθανοί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εάν λοιπόν στο δημογραφικό πρόβλημα προσθέσουμε και τους (λαθρο)μετανάστες που κατακλύζουν την Ελλάδα, τότε καταλαβαίνουμε που πάμε. Καταλαβαίνουμε όμως; Όταν το τουρκικό προξενείο Κομοτηνής είναι αυτό που «κυβερνά» στη Θράκη, την οποία ουσιαστικά έχουμε χάσει, πόσο καταλαβαίνουμε;!

Το «τέμενος» αυτό θα είναι το μοναδικό; Όχι φυσικά. Πολιτική απόφαση είναι να γίνουν περισσότερα και όχι μόνον στην Αθήνα. Το τέμενος στο Βοτανικό θα κοστίσει πολλά χρήματα και όλο το κόστος θα καλύψει ο Έλληνας φορολογούμενος. Μήπως όμως αυτό έχει και συνέπειες αναγνώρισης de facto μουσουλμανικής μειονότητας και πέραν της Θράκης σε όλη την Ελλάδα;

Να ξαναθυμηθούμε εδώ τους στίχους του Εθνικού μας ποιητή: «Φιλέλληνες, σώστε την Ελλάδα από τους Έλληνες»!
Το «τάμα του Έθνους»

Τι σημαίνει αυτό; Μεταφέρουμε αυτή την ιστορία από το περιοδικό «φωτεινή γραμμή»…

Ο Κολοκοτρώνης και όλοι οι αγωνιστές του 1821 έκαναν «τάμα» στον Χριστό να βοηθήσει να ελευθερωθεί η Ελλάδα και μετά την απελευθέρωση, να χτίσουν στην οριστική πρωτεύουσα της Ελλάδας Ναό στο όνομα του Σωτήρα Χριστού.

Το «τάμα» επικυρώνετο με ψήφισμα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ στο Άργος στις 31-7-1829.Το διάταγμα αυτό υπέγραψε ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας, αλλά εδώ και 187 χρόνια, το ομόφωνο αυτό ψήφισμα δεν υλοποιήθηκε!!!

Επίσης, με βασιλικά διατάγματα (1834, ΦΕΚ αρ. 5/29-1-1834 και 1838, ΦΕΚ αρ. 12/11-4-1838), αναγνωρίζεται πως ο Ναός του Σωτήρος Χριστού θα θεωρείται εθνικό μνημείο, που θα εκφράζει την ευγνωμοσύνη του Έθνους προς τον Θεό!

Για την ιστορία να γνωρίσουμε πως «τάμα» είναι υπόσχεση και πως άλλοι ομόδοξοι λαοί έχουν εκπληρώσει το τάμα τους.
Για παράδειγμα, οι Σέρβοι έχτισαν τον μεγαλύτερο Ναό των Βαλκανίων του Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι και οι Ρώσοι ξανάχτισαν στη Μόσχα τον Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος που είχε κατεδαφιστεί από την ρωσική επανάσταση.
Οι Πολωνοί επίσης έχτισαν καθεδρικό Ναό του Αγίου Πνεύματος στο Μπιαλιστόκ, οι Γεωργιανοί τον Ναό της Αγίας Τριάδας στην Τιφλίδα, κλπ.

Στην Ελλάδα, παρότι αναγνωρίζουν Εκκλησία και Πολιτεία ότι υφίσταται το «τάμα», δυστυχώς δεν προχωρά καμιά διαδικασία υλοποίησης αυτού… εδώ και 187 χρόνια!!!

Τα τελευταία χρόνια και προς τον σκοπό αυτό δραστηριοποιείται το «Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών» και το Σωματείο «Φίλοι του Τάματος του Έθνους». Έχουν βάλει ως σκοπό να κάνουν τα εγκαίνια του «Τάματος» την 25η Μαρτίου 2021, κατά την 200η επέτειο της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας. Να υλοποιήσουν δηλαδή το ομόφωνο Η’ ψήφισμα της Δ’ Εθνοσυνέλευσης (31-7-1829) στο Άργος, το οποίο υπέγραψε ο Ιωάννης Καποδίστριας και τα Βασιλικά διατάγματα (ΦΕΚ 5/20-1-1834 και 12/11-4-1838).

Επειδή πολύς λόγος γίνεται για έξοδα κατασκευής του Ναού, το «Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών» και το Σωματείο «Φίλοι του Έθνους» αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου το έργο αυτό, χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Εκκλησίας.
Αναλαμβάνουν όχι μόνον όλα τα έξοδα κατασκευής, αλλά ακόμη και της εν συνεχεία μισθοδοσίας του προσωπικού και συντήρησης των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου.

Άρα δεν μιλάμε απλά για τον Ναό του Σωτήρος, αλλά και για ιδρύματα (ορφανοτροφεία και λοιπές στέγες αγάπης).

Συνεπώς, αυτό θα βοηθήσει πολύ κόσμο, Εκκλησία και Πολιτεία δεν θα επιβαρυνθούν ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που ζητούν οι δωρητές για το κοινωφελές αυτό έργο, δωρεάν παραχώρηση κατάλληλου χώρου «σε περίοπτη και δεσπόζουσα θέση και ως κατάλληλος χώρος προκρίνεται το ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ».

Αν δοθεί ο «κατάλληλος χώρος», δίχως την οικονομική συνδρομή Πολιτείας και Εκκλησίας εκπληρώνεται το «τάμα» και με τα ιδρύματα που θα τον πλαισιώσουν, η κοινωνία και η πολιτεία θα έχουν ανεκτίμητα οφέλη.

Γιατί λοιπόν Πολιτεία και μερίδα της Εκκλησίας φρενάρουν την υλοποίηση του «τάματος»;!

Γιατί όλοι αυτοί, ενώ με ευκολία εγκρίνουν νομοθετικά και χρηματοδοτούν ανέγερση «τεμένους», δεν υλοποιούν την απόφαση για το «τάμα»;… Όταν μάλιστα δεν τους ζητείται καμία οικονομική συνδρομή;! Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο; Εάν αυτό «το κάτι άλλο» είναι το «μυστικό» της Πολιτείας, η Εκκλησία γιατί δεν μιλάει;
Ελλάς – Ελλάς, τι θα γίνει φίλε μου με ’μας….

Οι Έλληνες στην ιστορική τους διαδρομή είχαν φωτεινές στιγμές, αλλά και άλλες γεμάτες μαύρο!

Πολλοί είναι αυτοί που άφησαν τα αποτυπώματά τους στην ιστορία της Ελλάδας (πολιτισμό, φιλοσοφία, γράμματα, τέχνες, κλπ.) με θετικό πρόσιμο, αλλά και πολλοί περισσότεροι αυτοί που έκαναν μεγάλο κακό.

Οι «κακοί» μπορεί να έγιναν και αγάλματα και να δόθηκε προς τιμήν τους ονομασία σε δρόμους και πλατείες. Όπως μπορεί αυτοί που είχαν πραγματική θετική προσφορά, να κυνηγήθηκαν μέχρι θανάτου!

Ας αναφερθούμε σε μερικά ονόματα, που ενώ πρόσφεραν στην πατρίδα τους Ελλάδα τα μέγιστα, από σκοπιμότητα θανατώθηκαν, φυλακίστηκαν και δημεύτηκε η περιουσία τους…
• Σωκράτης. Θάνατος με κώνειο στη φυλακή
• Ξενοφών. Εξορία
• Φωκίων (στρατηγός Αθηναίων). Στα 85 του θάνατος
• Αντιφών. Θάνατος
• Σαπφώ. Εξορία
• Πυθαγόρας. Θάνατος (ξέρουμε για το Πυθαγόρειο
θεώρημα, αλλά όχι το τέλος του).
• Κίμων. Εξορία
• Μιλτιάδης. Θάνατος στη φυλακή
• Ηρόδοτος. Εξορία
• Θουκυδίδης. Εξορία και δολοφονία
• Φειδίας. Θάνατος στη φυλακή
• Θεμιστοκλής. Εξορία (αυτοκτονία)
• Αριστοτέλης. Αυτοεξορία
• Πλάτων. Αυτοεξορία
• Αισχύλος. Αυτοεξορία
• Κριτίας. Θάνατος
• Αριστείδης. Εξορία.
Αυτό δεν είναι ιστορία, είναι τραγωδία. Να έρθουμε όμως και σε άλλη χρονική στιγμή, το 1821. Πόσο η Πολιτεία αντάμειψε τους ήρωες και ποια η τύχη τους;
• Ιωάννης Καποδίστριας (δολοφονήθηκε)
• Κολοκοτρώνης και Πλαπούτας (φυλακίστηκαν και καταδικάστηκαν σε θάνατο)
• Δημήτριος Υψηλάντης (παραγκωνίστηκε και αγνοήθηκε επειδή δεν υπέκυψε στις ορέξεις των μεγάλων δυνάμεων της εποχής, π.χ. Αγγλία).
• Μαντώ Μαυρογένους (κυνηγήθηκε από την εξουσία και πέθανε φτωχή και παραμελημένη)
• Νικηταράς ο Τουρκοφάγος (με την απελευθέρωση ζητιάνευε για να ζήσει, δεν γνωρίζουμε ούτε τον τάφο του)
• Οδυσσέας Ανδρούτσος (δολοφονήθηκε)
• Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα (δολοφονήθηκε).
Απορία: Γιατί δεν υπάρχει ένα μνημείο για την Επανάσταση του 1821, για τους Βαλκανικούς Πολέμους, για τον Μακεδονικό Αγώνα, για την Κύπρο, για την Βόρειο Ήπειρο, για την Γενοκτονία του Πόντου, για τους Ήρωες των Ιμίων;!
Όταν έτσι λειτούργησε και λειτουργεί η πολιτική εξουσία, πώς να γίνει πράξη το «τάμα του Έθνους»;Πόσο επίκαιρο παραμένει το τραγούδι του Παπακωνσταντίνου… Ελλάς – Ελλάς, τι θα γίνει φίλε μου με ’μας! «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ»

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *